Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Solkivuoren suojelu- ja hoitometsä

Solkivuoren metsäalueelle valmistellaan uutta hoitosuunnitelmaa, jonka tavoitteena on edistää liito-oravien elinmahdollisuuksia sekä yleisesti lisätä luonnon monimuotoisuutta ja kehittää alueen virkistyskäyttöä. Solkivuoren metsäalue sijaitsee Annalan asuinalueen ja Ruskon teollisuusalueen välissä. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 32 hehtaaria.

Metsässä on jo nykyisellään runsaasti polkuja, joita hyödynnetään mm. luontopolun suunnittelussa. Suunnittelussa ja alueen tulevassa hoidossa korostetaan yhteistoiminnallisuutta ja pyritään löytämään uudenlaisia toimintatapoja yhteistyöhön. Myös virkistysalueiden hoitoon pyritään etsimään uusia keinoja, joilla aktiivisesti lisätään luonnon monimuotoisuutta ja tuotetaan uusia liito-oravien elinympäristöjä.

Kartta: Solkivuoren liito-oravien suojelu- ja hoitometsän alueen rajaus

Hankkeen taustaa

Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 13.6.2016 raitiotien varikkoa koskevan asemakaavan (kaavanumero 8600). Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan raitiotievarikon asemakaavaehdotukseen liittyen myös seuraavan toivomusponnen:

"Suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä selvitetään mahdollisuudet hyödyntää luonnonsuojelu- ja ympäristönsuojelujärjestöjen asiantuntemusta delegoimalla liito-orava-alueiden hoitoa muun muassa yhdistyksille ja asukkaille ja selvittämällä mahdollisuudet perustaa mm. yhteistoiminnallinen liito-oravien suojelu- ja hoitoverkosto ja perustaa uusi hoitoluokitus."

Villi vyöhyke ry, Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry ja Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry tekivät kaupungille esityksen Solkivuoren yhteistoiminnallisesta liito-oravien suojelu- ja hoitometsästä 30.8.2016. Esityksen pohjalta on käynnistetty Solkivuoren metsäalueen hoitosuunnitelman valmistelu. Hoitosuunnitelma valmistellaan vuoden 2017 aikana.

Hankkeen tavoitteita

 • liito-oravan elinympäristöjen lisääminen
 • osallistumisen ja yhdessä tekemisen korostaminen
 • luonnon monimuotoisuuden edistäminen yleisesti
 • virkistyskäytön, alueen muun käytön, alueeseen rajautuvien toimintojen ja suojelutavoitteiden yhteensovittaminen
 • luontodirektiivin CEF-toimenpiteiden tarkastelu (elinympäristöjen laatu, kytkeytyneisyys, jatkuvuus ja esteiden läpäisevyys)
 • viheralueiden hoitoluokituksen uudistamistarpeen arviointi
 • kantakaupungin liito-oravaselvityksen havaintojen ja tulosten hyödyntäminen
 • kokeellisuuden korostaminen (kuten uudenlaiset tavat organisoitua), uudenlaiset toimintatavat, uudet tekniset ratkaisut ja uusien hoitotapojen kehittäminen ja kokeilu
 • hankkeen jatkuvuuden varmistaminen
 • liito-oravan ja alueen tekeminen tutuksi esim. järjestämällä tapahtumia
 • tutkimushankkeisiin osallistuminen sekä opinnäytetyö- ja graduaiheiden kehittäminen

Lisätiedot

Metsätalouspäällikkö
Anne Tuominen
puhelin 050 517 7053

Liito-oravan tyypillistä elinympäristöä Soukonvuoressa
Liito-orava viihtyy kuusivaltaisessa sekametsässä, kuva: Jere Nieminen.
Liito-oravan papanoita puun juurella
Liito-oravan papanoita, kuva: Jere Nieminen.