Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Luonnon monimuotoisuusohjelma 2021-2030

Tampereen kaupunki valmistelee luonnon monimuotoisuusohjelmaa (LUMO-ohjelma) vuosille 2021-2030. LUMO-ohjelma tähtää luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen kasvavassa kaupungissa ja tiivistyvässä kaupunkirakenteessa myös suojelualueiden ulkopuolella ja kaupunkilaisten lähiympäristöissä. Valmistelusta vastaa ympäristönsuojeluyksikkö.

LUMO-ohjelman luonnos on ollut nähtävillä 13.9.-3.10.2021. Luonnoksesta saadun palautteen perusteella ohjelmaan on tehty muutoksia, muun muassa ohjelman rakennetta on selkiytetty. LUMO-ohjelma etenee päätöksentekoon keväällä 2022. Ohjelman edetessä sitä koskevat tiedot ja julkaisut kerätään tälle sivulle.

Näkymä Iidesjärvelle ja lintutornille
Iidesjärven lintutorni

LUMO-ohjelman luonnos

Luonnoksessa on esitetty keskeiset toimenpiteet, joilla kaupunki pyrkii turvaamaan ja parantamaan luonnon monimuotoisuutta Tampereella. Toimenpiteitä on luonnoksessa 112. Luonnoksesta kerättiin palautetta 13.9.-3.10.2021.

Luonnokseen on kirjattu ohjelman taustat sekä kuvaus ohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden valmistelusta. Luonnoksessa on myös tiivistelmät syksyllä 2020 toteutetuista kyselyistä henkilöstölle, asukkaille sekä asiantuntijayhdistyksille, joita hyödynnettiin toimenpiteiden valmistelussa.

Toimenpiteitä tehdään monella tasolla: mukana on laajempia jatkosuunnittelua vaativia kehittämishankkeita, kuten luonnonsuojeluohjelman päivitys ja ekosysteemitilinpidon kehittäminen, mutta myös hyvin matalalla kynnyksellä toteutettavia käytännön tekoja, kuten niittykokeiluja.

Toimenpiteille on jo luonnosvaiheessa pyritty osoittamaan vastuuyksiköt ja viitteellinen aikataulu. Toimenpiteiden kustannusten arviointi on edelleen käynnissä, eikä kustannusarvioita julkaista vielä luonnoksen yhteydessä. LUMO-ohjelman toimenpiteet keskittyvät ensisijaisesti kaupungin omaan toimintaan ja sen suoriin vaikutuksiin luonnon monimuotoisuudelle.

Luonnoksesta saatu palaute otetaan huomioon ohjelman valmistelussa.

Ohjelman valmistelu

LUMO-ohjelmaa on valmisteltu kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa valmisteltiin tavoitteet vuoteen 2030. Ensimmäinen vaihe päättyi 24.8.2020 kaupunginhallituksen päätettyä ohjelman tavoitteet. Ne löytyvät sivun alaosasta.

Toimenpiteitä, joilla tavoitteisiin pyritään, on valmisteltu syksyn 2020 ja vuoden 2021 aikana. Valmistelussa on hyödynnetty avoimen kyselyn ja asiantuntijayhdistyksille suunnatun kyselyn vastauksia. Molemmista kyselyistä on julkaistu erilliset raportit. Ohjelman luonnos sisältää tarkemman kuvauksen valmisteluprosessista.

Tästä voit katsoa LUMO-ohjelman alkuvaiheen esittelyn, jossa kerrotaan lisää ohjelmasta, sen valmistelusta, sekä tavoitteiden taustoista. Videon pituus on 11 min 18 s.

Kysely LUMO-ohjelmasta asiantuntijayhdistyksille

LUMO-ohjelman valmistelun yhteydessä toteutettiin asiantuntijayhdistyksille suunnattu kysely, jolla selvitettiin yhdistysten näkemyksiä Tampereen luonnon monimuotoisuudesta ja LUMO-ohjelman toimenpiteistä. Kysely koostui avoimista kysymyksistä sekä karttaosiosta, jossa yhdistykset saivat merkitä kartalle monimuotoisuuden kehityskohteita ja tärkeitä luontokohteita, joita ei ole nykyisellään riittävästi huomioitu.

Kysely toteutettiin Harava-karttapalvelulla, ja sen vastausaika oli 12.11.–30.11.2020. Seitsemän yhdistystä vastasi kyselyyn.

Yhdistysten mielestä LUMO-ohjelmassa tulisi kiinnittää erityistä huomiota erilaisten elinympäristöjen säästämiseen ja parantamiseen. Yhdistykset ehdottivat ohjelman toimenpiteiksi muun muassa metsien ja virtavesien ennallistamista, kaupungin viheralueiden kehittämistä monimuotoisemmaksi ja arvokkaiden luontokohteiden kattavampaa suojelua.

Alla olevasta raportista voit lukea kaikki yhdistysten vastaukset sekä yhteenvedon kyselyn tuloksista.

Avoin kysely Tampereen luonnosta ja luonnon monimuotoisuuden huomioimisesta

Osana Tampereen LUMO-ohjelman 2021–2030 valmistelua toteutettiin avoin kysely, jonka tarkoituksena oli selvittää tamperelaisten ja Tampere-mielisten luontosuhdetta sekä näkemyksiä Tampereen luonnosta, luontoon liittyvästä tiedottamisesta ja LUMO-ohjelman mahdollisista toimenpiteistä. Lisäksi tarjottiin mahdollisuus osoittaa kartalla luonnon monimuotoisuuden "tähtikohteita" ja kehittämisen paikkoja.

Kysely toteutettiin Harava-karttapalvelulla, ja se oli avoinna 20.10.–18.11.2020. Kyselyyn vastasi 412 henkilöä.

Kyselyn vastaajista 81 % oli huolissaan luonnon tilasta Tampereella. Vastaajien suurimmat huolenaiheet olivat luonnonympäristöjen häviäminen ja pirstoutuminen, luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ja roskaantuminen. Tärkein toimenpide luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi oli vastaajien mielestä viheralueiden määrän lisääminen tai säilyttäminen.

Kyselyn tulokset on koottu alla olevaan raporttiin.

Voit lukea tiivistelmän kyselyn tuloksista myös Tampereen kaupungin tiedotteesta:

LUMO-ohjelman tavoitteet

Tampereen kaupunginhallitus on kokouksessaan 24.8.2020 päättänyt luonnon monimuotoisuusohjelman tavoitteet vuoteen 2030. Ohjelman tavoitteet ovat:

  1. Kaupunkiluonto on monimuotoista ja ilmastonmuutokseen sopeutuvaa
  2. Uhanalaiset luontotyypit ja lajit on turvattu
  3. Ekologiset verkostot ovat toimivia ja kattavia
  4. Vesistöjen ja pienvesien tila on hyvä ja niiden eliöstö monimuotoista ja elinvoimaista
  5. Haitallisten vieraslajien torjunta on tehokasta ja toimivaa
  6. Asukkaat ja yhteisöt tuntevat lähiluontonsa arvot ja haluavat toimia niiden hyväksi

Tampereen LUMO-ohjelman tavoitteet 2021-2030

LUMO-ohjelmalla toteutetaan Tampereen kaupunginvaltuuston 18.6.2018 hyväksymiä Kestävä Tampere 2030 -linjauksia. Ne löytyvät sivulta:

Lisätietoa ohjelmasta ja sen valmistelusta:

Ympäristöpäällikkö
Kati Skippari
sähköposti [email protected]

Ympäristösuunnittelija
Anni Nousiainen
sähköposti [email protected]