Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Ympäristöpolitiikka ja ilmastotavoitteet

Kestävä Tampere 2030 -linjaukset - kohti hiilineutraalia kaupunkia

Kestävä Tampere 2030 -linjaukset määrittävät kaupungin strategiaan perustuvan hiilineutraaliin kaupunkiin tähtäävän ympäristöpolitiikan tavoitetilan vuodelle 2030 sekä kertovat toimintatavoista, joilla kestävää ja hiilineutraalia kaupunkia kehitetään.

Linjaukset jakautuvat kuuteen teemaan:

  1. Kestävä liikkuminen ja kaupunkirakenne
  2. Kestävä asuminen ja rakentaminen
  3. Energian tuotanto ja kulutus
  4. Kestävä kulutus ja materiaalitalous
  5. Kestävä kaupunkiluonto
  6. Hyvä ympäristön tila

Linjausten toteutumista koordinoi ja seurannasta vastaa kestävän kehityksen yksikkö.

Kestävä Tampere 2030 -linjausten toteutusta edistetään ja raportoidaan osana Smart Tampere -ohjelmaa.

Kansainväliset ilmastoaloitteet

Pariisissa sovittiin 12.12.2015 uudesta, kattavasta ja oikeudellisesti sitovasta ilmastosopimuksesta. Sopimuksen myötä ensimmäistä kertaa lähes kaikki maailman maat ovat kertoneet olevansa valmiina toimiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteena on pitää maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahdessa asteessa suhteessa esiteolliseen aikaan ja pyrkiä toimiin, joilla lämpeneminen saataisiin rajattua alle 1,5 asteen.

Suomen päästövähennystavoite taakanjakosektorilla on EU:n komission heinäkuussa 2016 antaman ehdotuksen mukaan 39 prosentin vähennys vuonna 2030 vuoteen 2005 verrattuna. Valtioiden päästövähennyssitoumukset ovat kuitenkin vielä liian vähäisiä Pariisin sopimuksen tavoitteen saavuttamiseksi.

Tampereen kaupunki sitoutui eurooppalaiseen Kaupunginjohtajien yleiskokoukseen (Covenant of Mayors) jo vuonna 2009. Tässä sitoumuksessa pyrittiin saavuttamaan ja ylittämään Euroopan unionin tavoite vähentää hiilidioksidipäästöjä 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Tampereella kyseinen tavoite saavutettiin jo vuonna 2014 CO2-raportin laskennan mukaan *.

Vuonna 2017 Tampere päätti liittyä uuteen Covenant of Mayors -sitoumukseen, joka pohjautuu EU:n vuonna 2014 asettamiin vuoden 2030 päästötavoitteisiin. Tampereen liittyessä Covenant of Mayors oli juuri yhdistynyt aiemmin Global Compact -nimellä tunnettuun maailmanlaajuiseen sitoumukseen. Yhteenliittymä on nyt nimeltään Global Covenant of Mayors for Climate and Energy.

Sopimukseen liittyvien kaupunkien pitää tavoitella vähintään 40 % päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä, mutta Tampereen kaupunkistrategia Sinulle paras on asettanut kaupungille jo kunnianhimoisemman tavoitteen, joka toteuttaa paremmin Pariisin ilmastosopimusta. Tampereen on tarkoitus olla hiilineutraali vuonna 2030, joten SECAP-suunnitelman tavoitteena on vähintään 80 %:n päästövähennys vuoteen 1990 verrattuna.

Kaupunki on myös laatinut sitoumusta toteuttavan kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman (SECAP), joka hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 28.10.2019. Suunnitelma on laadittu mahdollisuuksien mukaan kytkeytymään Kestävä Tampere 2030 -ohjelman tiekarttatyöhön, joka käynnistyi kesken SECAPin valmistelun ja on sen valmistuessa vielä osin kesken. Siksi tulokset toimenpiteiden vaikutuksista oheisessa raportissa ovat vielä karkeita ja tarkempia tietoja tuotetaan keväällä 2020 tiekarttatyön yhteydessä. Suunnitelman päivityksen yhteydessä se päivitetään myös vastaamaan valmistunutta tiekarttaa.

*Covenant of Mayorsin SECAP-laskenta huomioi enemmän paikallista sähköntuotantoa, joten vuosi voi hieman poiketa, joka tapauksessa tavoite on myös SECAPin mukaan jo ohitettu.

Kuntien energiatehokkuussopimus

Vuonna 2017 käynnistyy uusi kuntien energiatehokkuussopimuskausi. Tampere on allekirjoittanut sopimuksen. Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja energian tehokasta käyttöä Suomessa. Uuteen sopimukseen liittyvä kunta asettaa liittyessään energiamääräisen tehostamistavoitteen kaudelle 2017–2025 ja välitavoitteen vuodelle 2020. Tavoite vuodelle 2025 vastaa 7,5 % liittyjän energiankäytöstä ja tavoite vuodelle 2020 vastaa 4 % liittyjän energiankäytöstä. Valtio tukee uuden energiatehokkaan teknologian käyttöönottoon liittyviä energiatehokkuusinvestointeja.

Sopimuksella pyritään uuden energiatehokkaan teknologian käyttöönottoon ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseen. Kunta raportoi vuosittain edellisen vuoden energiankäytöstä ja siihen liittyvistä tehostamistoimista sekä muista liittyvien toimien toteutumisesta energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmään. Tampereen kaupunki voi toteuttaa energiankäytön tehostamistoimia omista lähtökohdistaan ja sitoutuu toimimaan tavoitteen saavuttamiseksi.

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia

Tampereen kaupunkiseudulle laadittuun ilmastostrategiaan ovat sitoutuneet vuonna 2010 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Ylöjärvi ja Vesilahti. Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategiassa on tavoitteena vähentää alueen asukaskohtaisia päästöjä 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vertailuvuodesta 1990. Vuonna 2016 tehdyn arvioinnin mukaan Tampereen kaupunkiseutu näyttäisi saavuttavan ilmastostrategian tavoitteet. Suuri osa päästövähennyksistä johtuu lainsäädännön, teknologian, markkinoiden, sähköntuotannon ja asenteiden muutoksen kaltaisista ulkoisista tekijöistä. Selvästi vaikuttavin paikallinen päästövähennystoimenpide on uusiutuvien energialähteiden käytön kasvu energiantuotannossa. Olennaisimmat kuntien omat toimenpiteet liittyvät eheämpään maankäyttöön ja kestäviin liikenneratkaisuihin.

Jatkossa ilmastoasiat ovat osa seutustrategiaa, eikä erillistä ilmastostrategiaa laadita, mutta linjaukset päivitetään vuoden 2017 aikana. Arviointiraporttia hyödynnetään tausta-aineistona. Arvioinnin lisäksi laaditaan ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja varautumisen riskiselvitys kunnille.

Tampereen kaupunkistrategian ilmastotavoitteet

Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden kaupunkistrategian 13.11.2017. Tampereen strategia 2030:n visio on Tampere - Sinulle paras. Strategiaan on kirjattu, että kaupunki kasvaa kestävällä tavalla ja on tavoitevuonna hiilineutraali. Tämä tarkoittaa, että kasvihuonekaasupäästöt ovat vuonna 2030 vähentyneet 80 %, loput 20 % päästöistä kompensoidaan. Valtuustokauden tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 40 % vuoteen 2021 mennessä. Molempien tavoitteiden vertailuvuosi on 1990.

Itämerihaaste - Tampereen kaupungin toimenpiteet ohjelmakaudelle 2019 - 2023

Itämerihaaste on Helsingin ja Turun kaupunkien vuonna 2006 aloittama Itämeren suojeluun tähtäävä verkostoaloite, johon on liittynyt yli 270 organisaatiota Suomesta ja muista Itämeren maista. Tampereen kaupunki liittyi verkostoon vuonna 2007.

Itämerihaasteen kolmannen ohjelmakauden 2019-2023 viisi päämäärää ovat kirkkaat rannikkovedet, hyvinvoiva meriluonto, puhdas ja turvallinen vesiliikenne, suunnitelmallinen vesialueiden käyttö sekä aktiivinen Itämeri- kansalaisuus.

Huolehtimalla lähivesien hyvästä tilasta Tampere toteuttaa omalta osaltaan Itämerihaasteen päämääriä ja tavoitteita. Tampereen kaupungin ympäristöpolitiikan Kestävä Tampere 2030 -linjaukset sisältävät tavoitteet muun muassa järvien kestävälle virkistys- ja matkailukäytölle sekä vesistöistä huolehtimiselle.

Itämerihaasteen Tampereen toimenpiteet on laadittu yhteistyössä kaupungin eri yksiköiden ja toimijoiden kanssa. Toimenpiteet toteutetaan osana yksikköjen normaalia toimintaa.