Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Kestävä kehitys

Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti yhteiskunnassa tapahtuvaa ohjattua muutosta, jonka päämääränä on turvata hyvät elämisen edellytykset niin nykyisille kuin tulevillekin sukupolville.

Myös Tampereen kaupunki on sitoutunut kestävän kehityksen mukaisesti ekologisia, sosiaalisia, kulttuurisia ja taloudellisia näkökulmia tasapainottavaan kehitykseen. Kestävä kehitys otetaan huomioon kaupungin toiminnassa ja päätöksenteossa, ja se on myös kaupunkistrategiaa läpileikkaava teema. Toteutuakseen kestävä kehitys vaatii niin kaikkien kaupungin työntekijöiden, päättäjien kuin myös asukkaiden panosta.


Ajankohtaista


Ekologisen kestävyyden indikaattorit Tampereella

Kestävän kehityksen indikaattoreiden avulla seurataan ja arvioidaan kehittyykö Tampereen kaupungin toiminta kestävään suuntaan. Tähän raporttiin on koottu ekologisen kestävyyden indikaattoritietoja Tampereelta. Käytettävistä indikaattoreista on sovittu yhteisesti Suomen kuuden suurimman kaupungin kanssa. Lisäksi mukana tässä raportissa on muutamia täydentäviä indikaattoreita.

Tampereen vuoden 2018 ympäristötilinpäätös julkaistu

Ympäristötilinpäätös kokoaa yhteen kaupungin ja sen tytäryhteisöjen ympäristönsuojeluun liittyvät tuotot, kulut ja investoinnit. Ympäristötilinpäätös toimii päätöksenteon tukena ja mahdollistaa kaupungin ympäristötoimintaan liittyvien taloudellisten resurssien kehityksen tarkastelun.

Henkilöstön ympäristöasenteet ja -toiminta kaupunkiorganisaatiossa 2018

Kaupunkien henkilöstön ympäristöasenteita ja -tietoisuutta selvitettiin verkkokyselyllä keväällä 2018 Espoon, Helsingin, Jyväskylän, Oulun, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupungeissa. Raportti käsittelee kaupunkien yhteisten kysymysten sekä lyhyesti myös kaupunkikohtaisten kysymysten vastauksia. Raportti nostaa esiin mielenkiintoisia tuloksia ympäristöasennekyselyn vastauksista ja siinä vertaillaan kyselyyn osallistuneita kaupunkeja keskenään. Lisäksi vastauksia peilataan soveltuvin osin myös aiemmin tehtyjen ympäristöasennekyselyiden tuloksiin.

Tampere 10 vuotta Reilun kaupan kaupunkina

AREA 21 -hanke

Tampereen kaupunki on mukana kansainvälisessä AREA 21 -hankkeessa, jossa kehitetään energiasuunnittelua kaikkiaan seitsemässä eri kaupungissa Itämeren alueella. Tampereella keskitytään Härmälän kaupunginosan energiatehokkuuden parantamiseen. Hankkeen tavoitteena on osalistaa energiasuunnitteluun kaikki olennaiset paikalliset toimijat asukkaista poliitikkoihin ja luoda toimintamalli eri sidosryhmien väliselle yhteistyölle.

Interreg Baltic Sea Region -logo ja EU-lippu

Pk-yrityksiä ja tapahtumia kannustetaan neuvonnalla ja koulutuksella ympäristöjärjestelmän käyttöönottoon

Kohti hiilineutraalia kaupunkia - näkökulmia tavoitteeseen -seminaarin materiaalit saatavilla

Tampereen strategiassa on asetettu tavoite, jonka mukaan Tampere on hiilineutraali vuonna 2030. Tällä tarkoitetaan sitä, että kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 80 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä ja että loput 20 prosenttia kompensoidaan mm. hiilinieluilla. Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, yhdyskuntalautakunnan ja elinvoima- ja osaamislautakunnan jäsenille sekä konsernin johdolle järjestettiin 22.2.2018 seminaari, jossa tuotiin esiin eri näkökulmia tavoitteen saavuttamiseksi. Seminaarissa kuultiin esityksiä muun muassa energiaan, liikenteeseen, kaupunkisuunnitteluun ja rakentamiseen liittyen. Videotallenne ja esitysmateriaalit seminaarista ovat nyt saatavilla.

Kohti vaikuttavampaa ympäristöpolitiikkaa

Tampereen ympäristöpolitiikan vaikuttavuutta on selvitetty tapaustutkimuksen keinoin. Selvityksessä analysoitiin ekotukihenkilötoimintaa ja Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän käyttöönottoa, kestäviä hankintoja, ECO2-hanketta, Tampereen kaupungin luonnonsuojeluohjelman 2012-2020 laadintaa, Vuoreksen Keskuspuiston suunnittelua, Hiedanrannan suunnittelua sekä graduyhteistyötä Tampereen yliopiston kanssa. Tutkimustulokset osoittivat, että ympäristöpolitiikkaa on vaikea hallita laajassa ja muuttuvassa toimintaympäristössä. Vaikuttava ympäristöpolitiikka edellyttää sitoutumista ja juurruttamista kaupunkiorganisaation kaikilla tasoilla. Vakiinnuttaminen alkaa ympäristötavoitteiden virallistamisesta ja johdon sitouttamisesta. Ympäristötavoitteiden on oltava kaupunkistrategiassa ja muissa kaupungin toimintaa ohjaavissa asiakirjoissa niin, että tavoitteet käsitetään kaupungin tahtotilana.

Asukkaiden mielipiteitä ympäristöasioista kartoitettiin

9.-22.10.2017 toteutetussa ympäristökyselyssä asukkaat pääsivät antamaan palautetta Tampereen ympäristöasioiden hoidosta sekä kertomaan parannusehdotuksiaan ja toiveitaan. Kyselyssä kartoitettiin esimerkiksi näkemyksiä kaupungin ympäristöaiheisesta tiedotuksesta, asukkaiden osallistumismahdollisuuksista, luonnon virkistyskäytöstä, liikkumisesta sekä tietoutta Reilun kaupan kaupungin toiminnasta. Vastauksia saatiin 300, ja vastaajat jakautuivat iältään tasaisesti nuorista eläkeläisiin. Etenkin keskustan, Kalevan ja Järvensivun alueelta saatiin paljon vastauksia. Alla yhteenveto kyselyn tuloksista.

Kestävä Tampere on nyt Facebookissa

Kestävä Tampere -Facebook-sivu on nyt perustettu. Sivun tavoitteena on tehdä tunnetuksi ja viestiä avoimesti siitä työstä, jota kaupungin eri toimijat tekevät kestävän kehityksen eteen. Kestävä Tampere -Facebook-sivulla kerrotaan Tampereen kaupungin ympäristötoimista, tapahtumista, kyselyistä ja kampanjoista. Teemoina ovat muun muassa luontopolut, luonnonsuojelualueet, jäteasiat, ympäristökasvatus, kestävä liikkuminen sekä ilmasto- ja energia-asiat.

Ympäristön ja kestävän kehityksen katsaus 2017

Tampereen kaupungin ympäristön ja kestävän kehityksen katsaus tarkastelee kaupungin toimintaa ympäristönäkökulmasta lyhyinä ja helppolukuisina teksteinä. Katsauksen teemoja ovat muun muassa ympäristövastuulliset toimintatavat, kasvihuonekaasupäästöjen kehitys, materiaalitehokkuus, luonnonsuojelu ja kestävä liikkuminen.

Yhteistyöllä kohti parempaa ympäristöä? 5.4.2017 olleen asukastilaisuuden materiaalit

Kestävä yhdyskunta -yksikkö järjesti 5.4.2017 asukastilaisuuden Tampereen ympäristöasioista. Tilaisuuden antia hyödynnetään kaupungin ympäristöpolitiikan päivityksessä vuoden 2017 aikana.