Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Santalahden tonttien asiakirjat

Santalahdessa on haettavana yksi tontti, joka sijaitsee asemakaavan muutoksen nro 8048 mukaisella alueella. Kyseinen kaava-alue sijaitsee Paasikiventien varressa, noin 2 kilometrin päässä kaupungin keskustasta länteen, Pispalan harjun pohjoisrinteellä, rautatien ja Näsijärven rannan välissä, osin 108. ja osin Santalahden kaupunginosassa. Kaavamuutoksen tavoitteena on ollut muuttaa teollisuus-, toimisto- ja varastoalue pääosin asuinkortteleiden alueeksi. Kaava-alue on pääosin yksityisen omistuksessa, mutta kaavaprosessin yhteydessä käytyjen neuvottelujen ja sopimusten perusteella kaupungin omistukseen on tullut muutama asuintontti.

Haettavana oleva tontti luovutetaan vapaarahoitteiseen tai kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon (ara pitkä/lyhyt korkotuki, asumisoikeus, kuntakonsernin oma ARA-vuokratasoa vastaava vuokra-asuntotuotanto). Pitkän korkotuen hankkeessa tontinvuokra hinnoitellaan ARA:ssa erikseen hyväksytetyn hinnan mukaisesti ja lyhyen korkotuen hankkeessa vapaarahoitteisen hinnoittelun mukaisesti. Hakemuksessa tulee ilmoittaa, millä rahoitusmuodolla hanke toteutetaan.

Kaavassa ei ole määritelty erikseen autopaikkavaatimusta MAL4-sopimuksen mukaiseen kohtuuhintaiseen vuokra-asuntotuotantoon (ARA-rahoituksella toteutettava, lyhyt ja pitkä korkotuki ja kuntien oma, ARA-vuokratasoa vastaava, vapaarahoitteinen vuokra-asuntotuotanto).

Jos kortteliin tuotetaan MAL4-sopimuksen kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa, voi toimija hakea asemakaavan määrittelemästä pysäköintinormista poikkeamista siten että pysäköinti toteutettaisiin "Pysäköinti osana kaupunkikehitystä 31.5.2016" mukaisella normilla (päivitetty pysäköintinormi YLA 29.1.2019).

Tontinluovutuksen tavoitteena on monipuolinen asuntojakauma. Pienasuntoihin vahvasti painottuva asuntojakauma ei ole tavoitteiden mukainen. Kaupunki edellyttää, että kohteen asuntojen lukumäärästä vähintään 25 % toteutetaan vähintään kahden makuuhuoneen asuntoina. Näistä ainakin puolet tulee toteuttaa pinta-alaltaan vähintään 60 m2:n kokoisina. Asuntojakauman toivotaan sisältävän myös suuremmille perheille sopivia asuntoja (asunnossa vähintään 3 makuutilaa). Kaikkien asuntojen keskipinta-alan tulee olla yli 40 m2. Asuntojakauma tarkastellaan hankekohtaisesti. Asuntojakauma tulee esittää tontinkäyttösuunnitelman esittelyn yhteydessä, ennen tontin lopullista luovuttamista.

Haettavalle tontille on tehty pilaantuneen maaperän kunnostus ELY-keskuksen päätöksen PIRELY/4362/2017, 28.9.2017 mukaisesti. Haettavan tontin maaperän kunnostus on tehty massanvaihdolla. Kunnostuksen alapinnan alapuolelle on jäänyt haitta-ainepitoisuuksia. Jääneiden haitta-aineiden osalta on tehty jäännösriskienarviointi ja todettu tontin soveltuvan tehdyn kunnostuksen jälkeen asumiskäyttöön. Tehdyn kunnostuksen ja riskinarvioinnin tiedot on hakumateriaalissa raportissa Santalahti, pilaantuneen maa-alueen kunnostuksen loppuraportti, 5.2.2021, A-insinöörit. Mikäli tontin rakentamisen yhteydessä kaivetaan massanvaihtotasoa alemmaksi, on maaperässä mahdollisesti olevat haitta-aineet huomioitava. Vuokranantaja vastaa pilaantuneen maaperän (haitta-ainepitoisuus yli alemman ohjearvon) aiheuttamista ylimääräisistä kustannuksista rakentamisen vaatimassa laajuudessa. Ennen toimenpiteisiin ryhtymistä on kaikista maaperän kunnostukseen liittyvistä toimista sovittava hyvissä ajoin vuokranantajan ja viranomaisen kanssa.

Asemakaava-aineisto

Pysäköinti

Maaperän puhdistaminen