Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Kalevan tonttien asiakirjat

Haettavana oleva tontti sijaitsee asemakaavan nro 8489 mukaisella alueella Kalevan kaupunginosassa noin 3 km itään kaupungin keskustasta. Kaava-alue sijoittuu Sammonkadun ja Hervannan valtaväylän rajaamaan kolmioon, jonka sisään jäävät, Iskun ja Tampere Areenan tontit, tontti 839-4 sekä katu-, virkistys- ja suojaviheraluetta. Asemakaavatyöhön sisältyvä Jäähallinkaaren linjaaminen mahdollistaa uusien asuin- ja liikekortteleiden rakentamisen nykyisten Iskun ja Tampereen Areenan tonttien alueille, Kalevan puistoalueisiin tukeutuen. Asemakaava-alueella huomioidaan lisäksi laadukkaat kävelyn ja pyöräilyn yhteydet, hulevesien hallinta- ja meluntorjuntaratkaisut sekä uuden rakentamisen liittyminen Kalevan kulttuuri- ja viherympäristöön.

Aloitteen asemakaavan muutokselle tekivät Tampereen kaupunki sekä Iskun liikerakennuksen tontin vuokraoikeuden haltija Intrio Oy, joka oli tehnyt tonttinsa kehittämistä koskevan esisopimuksen SRV Rakennus Oy:n kanssa. Lisäksi asemakaavamuutosta oli hakenut Tampere Areenan liikuntahallin tontin vuokraoikeuden haltija Kiinteistöosakeyhtiö Tampereen Kotikenttä Oy, joka oli tehnyt tonttinsa kehittämistä koskevan esisopimuksen Pohjola Rakennus Oy Suomen kanssa.

Alueelle kaavamuutoksen jälkeen muodostuneet tontit on jo pääosin vuokrattu Pohjola Rakennus Oy Suomen ja SRV Rakennus Oy:n perustamille yhtiöille ja rakentaminen on osalla tonteista aloitettu. Tonttien vuokralaiset ovat laatineet kortteliin 1810 yhteisjärjestelysopimusluonnoksen, missä sovitaan mm. pysäköintilaitosten ja pihakannen rakentamisesta. Hakumateriaalin liitteenä on alustava luonnos yhteisjärjestelysopimuksesta liitteineen. Pohjola Rakennus ja SRV Rakennus varaavat oikeuden täydentää sopimusluonnosta ja liitteitä suunnittelun edellyttämällä tavalla. Pohjola Rakennus ja SRV Rakennus tulevat myös täydentämään sopimusta siltä osin, kuin kyse on toteuttamisesta aiheutuvien korvausten määrästä ja niiden suorittamisesta. Lisäksi on korostettava, että sopimusalueen asuntoyhtiöiltä ja niitä omistavilta tahoilta voi vielä tulla kommentteja sopimukseen.

Tontinluovutuksen tavoitteena on monipuolinen asuntojakauma. Pienasuntoihin vahvasti painottuva asuntojakauma ei ole tavoitteiden mukainen. Kaupunki edellyttää, että kohteen asuntojen lukumäärästä vähintään 25 % toteutetaan vähintään kahden makuuhuoneen asuntoina. Näistä ainakin puolet tulee toteuttaa pinta-alaltaan vähintään 60 m2:n kokoisina. Asuntojakauman toivotaan sisältävän myös suuremmille perheille sopivia asuntoja (asunnossa vähintään 3 makuutilaa). Kaikkien asuntojen keskipinta-alan tulee olla yli 40 m2. Asuntojakauma tarkastellaan hankekohtaisesti. Asuntojakauma tulee esittää tontinkäyttösuunnitelman esittelyn yhteydessä, ennen tontin lopullista luovuttamista.

Alueelta on haettavana yksi tontti, joka myydään tarjousten perusteella. Kalevan tonttia haetaan erillisellä ostotarjouslomakkeella, joka tulee palauttaa suljetussa kuoressa kiinteistötoimeen 30.6.2021 klo 15.45 mennessä. Lomake ja tarkemmat ohjeet löytyvät sivulta: Rivi- ja kerrostalotonttien hakeminen

Alueelle on tehty pilaantuneen maaperän tutkimukset. Tutkimusraportti (Kalevan isku ja Tampereen areena, Maaperän haitta-ainetutkimus ja puhdistustarpeen arviointi, 16.11.2017, Ramboll) on liitetty tonttien hakumateriaaliin. Alueella on todettu osittain kohonneita haitta-ainepitoisuuksia ja jätejakeita maaperässä. Myyjä vastaa pilaantuneen maaperän aiheuttamista ylimääräisistä kustannuksista viranomaisen vaatimaan puhdistustasoon saakka. Mahdollisesti tarvittavat kunnostukset tullaan tekemään Ostajan toimesta tontin maanrakentamisen yhteydessä. Ennen toimenpiteisiin ryhtymistä on kaikista maaperän kunnostukseen liittyvistä toimista sovittava hyvissä ajoin myyjän kanssa.

Alueella oleva Tampere Areena on tarkoitus purkaa syksyllä 2021.

Asemakaava-aineisto

Yhteisjärjestelysopimus

Maa-alueen tutkimukset