Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Tontit

Kaupunki tarjoaa vuosittain haettavaksi
- pientalotontteja 1-2 kertaa vuodessa
- rivi- ja kerrostalotontteja yhtiömuotoiseen rakentamiseen 1 - 2 kertaa vuodessa.

Lisäksi asuntotontteja on haettavana jatkuvassa haussa. Tampereen kaupungin kaikki pientalotontit sekä yhtiömuotoiset tontit ovat haettavissa myös ryhmärakennuttamiseen.

Lisäksi tontteja tarjotaan haettavaksi suunnittelukilpailuiden kautta.

Omakotitontit

Vuokrasopimusten uusiminen

Rivi- ja kerrostalotontit

Vuokrasopimusten uusiminen

Yritystontit

Yritystontteja on tarjolla eri puolilla kaupunkia ja ne luovutetaan hakijoille pääasiassa neuvottelumenettelyillä. Osa tonteista (tonttialueista) on ns. ohjeellisia tontteja, joiden kokoa ja muotoa on mahdollista räätälöidä yrityksen tarpeiden mukaan.

Suunnittelukilpailut

Tampereen kaupunki järjestää arkkitehtuuri- ja tontinluovutuskilpailuita yhtenä kaupunkisuunnittelun ja kaupungin kehittämisen keinona.

Täydennysrakentaminen

Muut tonttiasiat

Ryhmärakennuttaminen

Rasitteet

Linjaukset ja raportit

Asunto- ja maapolitiikan linjaukset

Asunto- ja maapolitiikan linjauksilla suunnitellaan pitkäjänteisesti kaupungin maankäyttöä ja rakentamista sekä varmistetaan väestönkasvun edellyttämä asuntorakentaminen, asuntotuotannon kilpailun syntyminen, asumisen monipuolisuus ja kohtuuhintaisuus. Lisäksi linjauksilla ja siihen liittyvillä toimenpiteillä turvataan kaupungille aiheutuvien investointien kannattavuus sekä yhdyskuntarakentamisen kustannusten optimointi.

Asunto- ja maapolitiikkaa toteutetaan yhteistyössä kaupungin muiden palvelualueiden ja yksiköiden kanssa sekä kaupunkikonserniin kuuluvien asuntoyhteisöjen kanssa. Lisäksi asuntopolitiikan toteuttamisessa on keskeistä yhteistyö rakennuttajien, rakennusliikkeiden ja asuntoihin investoivien tahojen sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Tonttihakuohjelmointi

Yhtiömuotoisten tonttien tonttihakuohjelmointi tehdään viisivuotiskaudeksi, mutta sitä tarkistetaan vuosittain. Ohjelmointi perustuu asemakaavoitusohjelmaan ja siinä esitetään kunakin vuonna yleiseen tonttihakuun ja erilaisiin kilpailuihin haettavaksi tuleva rakennusoikeuden määrä sekä kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon haettavaksi laitettavan rakennusoikeuden osuus.

Asuintonttien vyöhykehintaselvitys

Tampereen kaupunki teetti vuonna 2018 selvityksen asuinkerrostalo- ja asuinrivitalotonttien markkinaperusteisista hintavyöhykkeistä Tampereen olemassa oleville asemakaavoitetuille alueille sekä vuosien 2017-2026 aikana kaavoitettaville merkittäville asuntotuotantoalueille. Hankkeessa arviointiin alueiden velaton markkinahinta, joka vastaa sisällön osalta määriteltyä markkina-arvoa.

Selvitys osoittaa, että osalla alueista markkinahinnan nousu on ollut todella nopeaa; etenkin keskustan läheisyydessä sekä raitiotien vaikutusalueella markkinahinnat ovat nousseet paikoin huomattavasti vuodesta 2016.

Raportissa ja kartassa esitettyjä arvioita ei voida kuitenkaan suoraan käyttää esimerkiksi yksittäisten kohteiden kauppaa varten. Selvityksen laati Newsec Valuation Oy.

Yhteystiedot

Kiinteistötoimi
sähköposti [email protected]
postiosoite PL 487
33101 Tampere

Asiakaspalvelu ajanvarauksella Frenckellinaukio 2 B