Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Lupahakemuksen täyttäminen ja liitteet

Lupahakemuksen huolellinen täyttäminen on tärkeää. Lupahakemukseen tulee kirjata kaikki pyydetyt tiedot ja liittää tarvittavat liitteet ennen sen jättämistä käsittelyyn. Hakemuksen täyttämisessä avustaa ja liitteiden laatimisesta vastaa ammattitaitoinen suunnittelija. Liitteet tulee lisätä lupahakemukseen ennen luvan jättämistä. Myöhemmin lisätyt liitteet hidastavat lupakäsittelyä.

Lupahakemuksessa olevat puutteet pidentävät merkittävästi luvan käsittelyaikaa.

Lupahakemukseen edellytetään liitteitä hankkeen ominaisuuksien mukaan. Yleisimmät liiteasiakirjat ja niiden tarve riippuen lupatyypistä on kuvattu alla. Mahdollista IFC-mallia ja dwg-piirustusta lukuun ottamatta kaikkien asiakirjojen tulee olla pdf-tiedostomuodossa.

Erityistä huomiota tulee kiinnittää liitteiden tulostukseen pdf-tiedostoiksi (oikea arkkikoko), piirustusten muotovaatimusten täyttämiseen, sisältötietojen oikeellisuuteen sekä liitteiden luokitteluun ja sisällönkuvailuun Lupapisteessä. Liitteiden sisältöä ja kuvailutietoja koskevat puutteet hidastavat lupavalmistelua, erityissuunnitelmien käsittelyä, arkistointia ja tietopalvelua.

Hallintaoikeusselvitys

Hakemuksen liitteeksi liitetään selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta joko lainhuutotodistuksen, kauppakirjan tai vuokrasopimuksen muodossa.

Valtakirja

Valtakirja edellytetään liitteeksi silloin, kun lupahakemuksen laatijana on joku muu taho kuin kiinteistön haltija, tai hakemukseen on kirjautunut osapuoleksi vain osa haltijoista.

Kauppa-, yhdistys- tai säätiörekisteriote

Jos luvan hakijana on yhtiö, edellytetään liitteeksi kaupparekisteriote, josta selviävät yhtiön allekirjoitusoikeudet.

Pöytäkirjaote

Jos luvan hakijana on asunto-osakeyhtiö, edellytetään liitteeksi yhtiökokouksen tai hallituksen pöytäkirjaote, josta selviää yhtiön päätös luvan hakemiseen ja mahdollisesti valtuutus.

Asemakaava- ja tonttikartta sekä katukorkeuslausunto

Asemakaava- ja tonttikartta tulee hankkia rakennuslupaa edellyttävän hankkeen suunnittelun pohjatiedoiksi jo ennen hankkeen suunnitteluun ryhtymistä.

Tontin asemakaavaote ja muut tarvittavat suunnittelukartat voidaan tilata Tampereen palvelupisteestä. Kartta-aineisto on suurelta osin nähtävissä myös kaupungin Ulkoinen linkkikarttapalvelussa .

Pääpiirustukset

Piirustuksina esitetään aina tontin asemapiirros. Muita piirustuksia edellytetään hankkeen ominaisuuksien mukaan. Yleensä tulee esittää ainakin rakennusten pohjat, julkisivut ja leikkaukset. Pääpiirustukset liitetään Lupapisteeseen yksittäisinä piirustuksina ja kukin piirustus vain kertaalleen.

Tavallisen asemapiirroksen lisäksi asiakirjoihin toivotaan liitettävän DWG-muotoinen asemapiirros. DWG-asemapiirrosta käytetään laskennassa ja sen toimittaminen helpottaa lausunnon antoa. DWG-asemapiirroksen laatimista koskevan ohjeen löydät sivulta rakennusvalvontamittaukset .

Tampereen kaupunki vastaanottaa rakennuslupahakemusten yhteydessä myös rakennusten IFC-suunnitelmamalleja. Mikäli hankkeesta on saatavilla IFC-malli, voidaan se liittää lupahakemuksen liitteeksi lupapiste.fi -palveluportaalissa. Mallit edesauttavat Tampereen kaupungin ylläpitämän 3D-kaupunkimallin rakentamista yhteiseksi hyväksi.

Pintavaaituskartta

Rakennuslupahakemukseen tulee liittää rakennuspaikasta ns. pintavaaituskartta, jotta voidaan arvioida rakennushankkeen korkeusaseman sopeutuminen ympäristöönsä. Kartan tulee olla vaaituksen laatijan allekirjoittama.

Pintatasaussuunnitelma

Kun rakennetaan tontille, jossa on olennaisia korkeuseroja, edellytetään liitteeksi pintatasaussuunnitelma.

Selvitys perustamis- ja pohjaolosuhteista sekä korkeusasemasta

Selvitys pitää kirjata erilliselle liitepaperille tai esittää asemapiirroksessa tai rakenneleikkauksessa ja varmentaa ammattilaisen nimikirjoituksella. Isoissa kohteissa selvityksen rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista laatii ammattitaitoinen geoteknikko.

Naapurien kuuleminen

Rakennushankkeen vireilletulosta tulee ilmoittaa naapurille. Kun rakennuslupaa edellyttävä hanke poikkeaa asemakaavasta, tulee haettavat poikkeukset perustella ja poikkeusten vähäisyys hyväksyttää rakennusvalvonnassa ennakolta. Lisäksi tulee selvittää naapurien kanta rakentamishankkeeseen.

Väritetyt julkisivut

Väritetty julkisivu tai havainnekuva, josta käy ilmi myös värien koodit.

Vesi- ja viemäritiedot liitoslausuntoineen

Vesilaitos määrittää tonttitiedon ja lattiatasojen korkeusasemien perusteella kiinteistön liittymiskohdan vesi- ja viemärijärjestelmään.

Rakentamis- ja purkujäteselvitys

Rakentamista sekä rakennuksen tai sen osan purkamista koskevassa lupahakemuksessa tai ilmoituksessa on esitettävä selvitys rakennusjätteen määrästä, laadusta ja lajittelusta sekä jätteen sijoituspaikasta, jollei jätteen määrä ole vähäinen. Selvityksessä on ilmoitettava erikseen terveydelle tai ympäristölle vaarallinen rakennus- tai purkujäte ja sen käsittely.

Energiaselvitys uudisrakentamisessa

Rakennusta suunniteltaessa laaditaan energiaselvitys. Se sisältää yleensä rakennuksen kokonaisenergian kulutuksen, energialaskennan, huonelämpötilojen, lämpöhäviöiden ja lämmitystehon tarkastelut sekä energiatodistuksen. Energiatodistus tulee allekirjoittaa sähköisesti erikseen säädetyn mukaisesti. Asiakirjat liitetään Lupapisteeseen hakemuksen liitteeksi yhtenä, yhdistettynä asiakirjana.

Energiaselvitys korjausrakentamisessa

Julkisivujen ja lvi-tekniikan muutoslupiin tulee liittää vapaamuotoinen selvitys, jossa todetaan hankkeen asetuksenmukaisuus rakennusosakohtaisesti tai laskelmalla. Jos hanke ei täytä asetuksen vaatimuksia, tulee asia perustella asetuksen mukaisin perustein.

Meluselvitys

Kun lupahakemus liittyy asuinrakentamiseen tai rakentaminen muutoin liittyy Valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 mainittuihin käyttötarkoituksiin ja tontilla melutaso ylittää melun päiväohjearvon (klo 7-22) 55 dB(LAeq) tai yöohjearvon (klo 22-7) 50 dB(LAeq), tulee hakemuksen liitteeksi laatia meluselvitys.

Pihasuunnitelma

Kerrostalohankkeissa ja isoissa pientalohankkeissa edellytetään pihasuunnitelma, jossa yksilöidään rakennushankkeen istutukset, piharakenteet ja pinnoitukset. Hyvä pihasuunnitelma lisää pihan viihtyisyyttä, toimivuutta ja hoidettavuutta olennaisesti.

Ennakkoneuvottelumuistiot

Ennakkoneuvotteluista on syytä kirjata muistiot, jotka liitetään lupahakemuksen liitteeksi. Myös laaturyhmän ja kaupunkikuvatoimikunnan lausunnot tulee liittää hakemuksen liitteeksi.