Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Rakennustietojen tarkistaminen

Rakennustietojen tarkistamisprojekti

Rakennusvalvonta on pitänyt omaa rakennushankerekisteriään rakennuslupiin perustuen ja kerännyt siihen ominaisuustietoja rakennuksista. Väestörekisterikeskukselle rakennustietoja on välitetty rakennushankkeiden yhteydessä RH-lomakkeilla ja väestörekisterikeskus on välittänyt rakennusten ominaisuustietoja edelleen verohallinnolle. Verohallinto on lisäksi kerännyt rakennuksiin liittyviä tietoja suoraan kiinteistöjen omistajilta.

Vuodesta 2015 alkaen rakennushanketietoja on alettu siirtää sähköisesti rakennusvalvonnan ylläpitämästä kuntarekisteristä väestörekisterikeskukselle ja edelleen verohallinnolle. Tiedonsiirron sähköistyessä on havaittu, että eri organisaatioiden ylläpitämien rekistereiden tiedoissa on puutteita ja ristiriitoja. Virheitä rekistereihin on aikojen kuluessa syntynyt mm. inhimillisten virheiden, eri aikakausien erilaisten toimintatapojen, eri hallinnonalojen lakien ja tulkintojen johdosta sekä erilaisten tietojärjestelmien kehittymisen yhteydessä.

Tampereen rakennusvalvonnassa on meneillään projekti, jossa tarkistetaan kiinteistöillä sijaitsevien rakennusten ominaisuustietoja. Eri hallinnonalojen rekistereitä verrataan, puuttuvat tiedot täydennetään ja ristiriitaiset tiedot korjataan. Puuttuvien ja ristiriitaisten tietojen täydentämisessä ja korjaamisessa pyritään varmistamaan tietojen oikeellisuus ja luvanmukaisuus dokumentein ja korjatun tiedon tietolähde dokumentoidaan. Korjatut ja täydennetyt tiedot lähetetään sähköisen tiedonsiirtokanavan myötä väestörekisterikeskukselle ja verohallinnolle.

Sähköiset järjestelmät eivät toistaiseksi mahdollista kaikkien tarvittavien tietojen siirtämistä sähköisesti, joten rakennusvalvonta voi pyytää kiinteistön omistajia välittämään rakennuksiin liittyviä ominaisuus- tai toimenpidetietoja myös suoraan verohallinnolle. Rakennusten omistajia muistutetaan siitä, että myös kaikki yli 5 m2 suuruiset piharakennukset ja -rakennelmat, joiden rakentamiseen ei ole tarvinnut hakea rakennus- tai toimenpidelupaa, kuuluvat kiinteistöverotuksen piiriin ja omistajalla on velvollisuus itse ilmoittaa ne Verohallinnolle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös rakennuksille tehtyjä perusparannuksia ja –korjauksia sekä varustetietoja.

Rakennustietojen korjausta tehdään järjestelmällisesti kaupunginosittain keskusta-alueilta alkaen reuna-alueita kohti. Korjaustyön valtavasta laajuudesta johtuen, työtä joudutaan priorisoimaan aluksi huomattavimpiin virheisiin. Sähköisen tiedonsiirron luonteesta johtuen tarkasteltavan kohteen tiedot pyritään tarkistamaan kokonaisuudessaan.

Kiinteistöveron lisäksi rakennustiedon oikeellisuudella on suuri merkitys myös muiden viranomaisten (mm. pelastuslaitos, poliisi, maistraatti) toiminnassa. Rakennustiedot palvelevat avoimen datan kautta rakennetun omaisuuden hallinnointia, käyttöä ja suunnittelua. Tietojen oikeellisuus on tärkeää päätöksenteon yhteydessä tarvittavien simulointien, viranomaistoimenpiteiden ja laskelmien lähtötietoina.

Projektipäällikkö
Juha Lehtilä
puhelin 0400 624 602
sähköposti [email protected]