Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Rakennusten turvallisuus ja kunnossapito

Suurten rakennusten turvallisuuden arviointi

Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista tuli voimaan 1.4.2015. Laissa laajarunkoisten rakennusten omistajat velvoitetaan huolehtimaan siitä, että keskeisten kantavien rakenteiden turvallisuus on arvioitu asiantuntijan toimesta. Lakia sovelletaan rakennuksiin, joiden rakennuslupa on myönnetty ennen 1.4.2015 ja joiden pääkäyttötarkoitus liittyy urheilu-, virkistys-, vapaa-ajantoimintaan, kaupan palveluihin tai muuhun vastaavaan kokoontumiseen. Myös eläinsuojat kuuluvat lain piiriin.

Rakenteellisen turvallisuuden arviointi tulee tehdä 1.4.2019 mennessä niiden rakennusten osalta, joiden suunnittelusta, rakentamisesta ja rungon toimittamisesta on vastannut eri tahot. Kun suunnittelija ja rakentamisesta vastannut taho sekä runkotoimittaja ovat olleet toisistaan riippuvaisia, arviointi tulee olla tehtynä 1.4.2017 mennessä. Todistus arvioinnista sekä rakennuksen ajantasaisesta käyttö- ja huolto-ohjeesta on esitettävä viranomaiselle pyynnöstä.

Turvallisuuden arviointia ei tarvitse suorittaa niissä kohteissa, joissa kantavia rakenteita koskevien suunnitelmien ja toteutuksen vaatimustenmukaisuus on osoitettu MRL:n mukaisessa erityismenettelyssä tai ulkopuolisessa tarkastuksessa.

Laajarunkoinen rakennus

Hallimainen rakennus on laajarunkoinen, kun sen kerrosala on 1 000 m² tai enemmän ja tehdasvalmisteisten kattokannattajien jänneväli on yli 18 metriä tai paikalla valmistettujen kattokannattajien jänneväli yli 15 metriä. Laki koskee myös alle 1 000 m² maneeseja samoilla jännevälivaatimuksilla.

Arvioijan pätevyys

Arviointitehtävän vaativuus ja arvioinnista vastaavan asiantuntijan kelpoisuusvaatimukset määräytyvät arviointihetkellä voimassa olevan lainsäädännön mukaan. Tehtävän vaativuus määrittyy vastaavan uudiskohteen suunnittelutehtävän vaativuusluokan perusteella, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että tehtävä on luonteeltaan aina joko vaativa tai poikkeuksellisen vaativa. Arvioitavana olevan kohteen kantavien rakenteiden suunnittelusta vastannut henkilö ei voi toimia arvioinnin suorittajana.

Arvioinnin suorittaja antaa tekemästään arvioinnista todistuksen rakennuksen omistajalle. Todistuksessa on oltava tieto siitä, onko kantavuuden kannalta keskeisissä rakenteissa havaittu vikoja tai puutteita, jotka voivat johtaa rakennuksen tai sen osan sortumiseen. Siitä on myös käytävä ilmi toimenpidesuositukset turvallisuuden parantamiseksi. Todistuksen tulee pitää sisällään myös suositukset keskeisten kantavien rakenteiden seuranta- ja kunnossapitotoimenpiteistä aikatauluineen.

Havaitut viat

Mikäli arvioija havaitsee välittömän vaaran henkilöturvallisuudelle, tulee hänen viipymättä ilmoittaa siitä rakennuksen omistajalle ja haltijalle sekä rakennusvalvonta- ja pelastusviranomaiselle.