Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Rasitetoimitukset

Rasitteet jakautuvat kiinteistörasitteisiin ja rakennusrasitteisiin. Rasitteilla ei tarkoiteta kiinteistön panttioikeuksia (kiinteistöön kohdistuvia panttikirjoja, haltiavelkakirjoja, vuokraoikeuksia yms.).

Kiinteistörasitteet

Kiinteistörasitteet ovat pääasiassa kiinteistöjen välisiä, kiinteistörekisteriin kirjattuja oikeuksia. Kiinteistörasite syntyy kiinteistötoimituksen tuloksena joko rasitetoimituksessa tai muussa kiinteistötoimituksessa, esim. tontin lohkomisessa.

Kiinteistörasitteet perustuvat kiinteistönmuodostamislakiin ja ovat siten tyyppipakkoisia. Tavallisimpia kiinteistörasitteita ovat kulkemiseen liittyvät rasitteet (tierasitteet), erilaisten johtojen olemassaoloon liittyvät rasitteet (johtorasitteet) ja autojen pitämiseen liittyvät rasitteet (autopaikkarasitteet).

Pääsääntöisesti kiinteistörasitteen perustaminen edellyttää kiinteistöjen omistajien välistä sopimusta, mutta eräät rasitteet voidaan perustaa pakollakin.

Kiinteistörasitteen perustamista haetaan tonttikiinteistöjen välille kaupungin kiinteistörekisterin pitäjältä. Rasitteen perustamiskustannukset laskutetaan kaupunginvaltuuston hyväksymän kiinteistötoimitusmaksutaksan mukaisina.

Rakennusrasitteet

Rakennusrasitteet ovat pääasiassa rakennusten välisiä, kiinteistörekisteriin kirjattuja oikeuksia. Rakennusrasite perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin ja se voidaan kirjata kiinteistörekisteriin ympäristölakimiehen päätöksen tuloksena. Rakennusrasitteen perustamista haetaan rakennusvalvonnasta. ([email protected])

Kun kiinteistöjen omistajat sopivat vaikkapa kirjallisesti rasitteen (joko kiinteistö- tai rakennusrasitteen) perustamisesta, niin sopimusasiakirja ei sinällään ole rasite. Sopimuksen mukainen oikeus on rasite vasta silloin, kun se on saatettu julkiseksi eli merkitty kiinteistön kohdalle kiinteistörekisteriin joko kiinteistötoimituksen tai ympäristölakimiehen päätöksen tuloksena.

Rakennuslupaviranomainen edellyttää useassa tapauksessa kiinteistöjen välisten rasitteiden perustamista.

Kuva: kaaviokuva tontinlohkomisen etenemisestä
Kaaviokuva toimitusprosessin kulusta