Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Hankkeet ja kokeilut

Tällä sivulla voit tutustua Hiedanrannan kaupunginosan kehittämiseen liittyviin käynnissä oleviin ja jo päättyneisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin ja kokeiluihin.

6AIKA Energiaviisaat kaupungit EKAT -hanke

Tavoitteena on nostaa kuusi suurinta kaupunkia energiatehokkaan kaupunkikehityksen kärkeen uudistamalla rakennusten ja alueiden energiajärjestelmiä digitalisaatiota ja esineiden internetiä hyödyntämällä.

Smart Tampere -kehitysohjelma / Tampereen kaupunki
Projektipäällikkö
Tuomas Vanhanen
puhelin 044 486 3818
sähköposti [email protected]

Active Refugees in the Community

ARC-hanke tarjoaa yhteisöllistä käytännönläheistä toimintaa kaupunkiviljelyn ja kulttuuritapahtumien parissa Hiedanrannassa. Tamperelaisia ja maahanmuuttajia osallistava toiminta, muun muassa kaikille avoimet puutarhaneuvontatilaisuudet, mahdollistavat kulttuurien kohtaamisen, tiedon levittämisen sekä maahanmuuttajille paremman kielitaidon opettelun.

Hiedanrannan ARC-hanke, kuvaaja Meri Vainiomäki

Lisätietoja:

Pirkanmaan Martat ry
Heidi Ovaska
etunimi.sukunimi(at)martat.fi
050 371 8913

Biosuodatuspilotti

Lielahden vanhan massatehtaan kaatopaikan ravinteikkaiden suotovesien puhdistukseen rakennettiin syksyllä 2018 uudenlainen biosuodatin. Siinä vesiä puhdistetaan mm. Hiedanrannassa tuotetun biohiilen, turpeen ja kevytsoran avulla. Suodattimen päälle tulee pensas- ja perennaistutuksia. Biosuodattimen puhdistuskykyä seurataan automaattisin veden laadun mittauksin, samoin tutkitaan mm. järjestelmän kykyä sitoa hiiltä ja lisätä pölyttäjien määrää. Luonnon omia puhdistusmekanismeja mukailevaa järjestelmää on suunniteltu yhdessä asiantuntijoiden ja lähialueiden asukkaiden kanssa. Tavoitteena on rakentaa puhdistusjärjestelmä, jota voidaan hyödyntää vastaavien vesien puhdistuksessa Suomessa ja ulkomailla.

Hiedanrannan biosuodatusprojekti, kuvaaja Senni Vesikallio
Lisätietoja:
Projektipäällikkö
Maarit Särkilahti
puhelin 040 538 6535
sähköposti [email protected]

BREEAM Communities – Hiedanrannan kestävä suunnittelu

Hiedanrannan suunnittelun tueksi on käynnistetty kansainvälinen aluekehityshankkeiden kestävyyden arviointi- ja ohjausmenettely BREEAM Communities. Tavoitteena on varmistaa Hiedanrannan suunnittelun kestävän kehityksen mukainen eteneminen sekä yleissuunnittelu- että asemakaavavaiheessa. BREEAM Communities -menetelmän kriteeristö liittyy sosiaaliseen, ekologiseen ja taloudelliseen kestävyyteen. Yleissuunnitelman valmistumisen yhteydessä on tarkoitus hakea alustava sertifikaatti Hiedanrannan suunnittelulle. Varsinaista sertifikaattia on mahdollista hakea valmiille asemakaava-alueelle. Tampereen kaupungin puitesopimuskumppani Sitowise Oy on vetänyt Hiedanrannan BREEAM Communities –prosessia laajassa yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

Lisätietoja:

Reijo Väliharju
Kehitysjohtaja
+35850 388 0901
[email protected]

Eero Puurunen
Vanhempi ympäristöasiantuntija, Arkkitehti SAFA
Ympäristö ja kaupunkikehitys
+358 40 188 2182
[email protected]

CICAT2025 - Kiertotalouden katalyytit: innovaatioekosysteemeistä liiketoimintaekosysteemeihin

CICAT2025 –hankkeen tarkoituksena on edistää siirtymistä lineaaritaloudesta kestävämpään kiertotalouteen. CICAT2025 tukee Suomen strategista kansallista tavoitetta olla vuoteen 2025 mennessä johtava kiertotalouden maa ja auttaa kiertotalouden toimijoita siirtymissä innovaatioista kohti tuottavaa liiketoimintaa. Tavoitetta edistetään tunnistamalla kiertotaloutta edistäviä ja vauhdittavia tekijöitä sekä etsimällä ratkaisuja yrityksille ja päättäjille kiertotalouteen siirtyessä. CICAT2025 kytkeytyy Hiedanrantaan mm. CircVol -hankkeen nollakuitututkimuksen kautta.

Lisätietoja:

Leena Aarikka-Stenroos / Hankekonsortion johtaja
Tampereen yliopisto, Hervanta
[email protected]
050 301 5476

Lisätietoja:

Business Tampere
Pirkko Eteläaho
etunimi.sukunimi(at)businesstampere.com
040 630 4840

Circular Economy in Built Environment

Väitöskirjatyö, jossa selvitetään käytäntöjä menestyksekkkääseen kiertotalouden innovaatioita edistävään kaupunkikehityshankkeeseen.

Tavoitteena on selvittää, kuinka poikkialainen yhteistyö ja uusien teknologioiden omaksuminen muuttaa suunnittelun ja hallinnon käytäntöjä. Työn tavoitteena on tuottaa kokeellisen kaupunkikehittämisen konsepti, jonka kaupunkikehittämisen osapuolet ovat valmiita hyväksymään.

Lisätietoja:

Tampereen teknillinen yliopisto
Tuomo Joensuu
etunimi.sukunimi(at)tuni.fi
050 309 0413

CircVol – Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maa-massojen hyödyntäminen kaupungeissa

Käytännön tavoitteena on kehittää ratkaisuja 6Aika kaupunkien suurivolyymisten teollisten sivuvirtojen ja infrarakentamisen seurauksena syntyvien massojen hyödyntämiseen.

Tampereen ja Hiedanrannan näkökulmasta tarkoituksena on löytää ratkaisuja ja liiketoiminnallisia mahdollisuuksia Hiedanrannan nollakuidun käsittelyyn ja hyödyntämiseen.

Hiedanrannan nollakuitua

Lisätietoja:

Tampereen teknillinen yliopisto
Projektipäällikkö, Jarmo Uusikartano
Tutkimusryhmän johtaja, Associate Prof. Leena Aarikka-Stenroos
etunimi.sukunimi(at)tuni.fi

Dwellers in Agile Cities

Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama tutkimushanke. DAC -tutkimusprojektissa kaupunkilainen on keskeisin kaupunkikehittämisen ja muutoksen ajuri. Keskitymme kokeileviin ja ennakkoluulottomiin tapauksiin suomalaisissa kaupungeissa sekä kansainvälisesti kiinnostaviin esimerkkeihin.

Lisätietoja:

Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu
Mikko Kyrönviita
etunimi.sukunimi(at)tuni.fi
050 509 9026

Energiavarastot asuin- ja liikekortteleissa - pilottitutkimus

Polar Night Energy Oy tuottaa Hiedanrannassa energiavarastoihin liittyvän tutkimuksen ja pilotin. Pilottihankkeen päätavoitteena on luoda IDE ICE –ohjelmistoon perustuva tarkastelu energiavarastojen sekä rakennusten oman aurinkosähkön tuotannon vaikutuksesta rakennusten energiataseeseen. Mallinnus keskittyy aluksi Tehdaskartanonkatu 24:n vanhaan teollisuusrakennukseen, mutta tavoitteena on tuottaa työkalu myös muiden rakennusten mallinnukseen. Rakennuksiin rakennettavien lämpö- ja energiavarastojen tutkimus tuottaa keskeistä tietoa erilaisten päästöjä vähentävien energiaratkaisujen teknisistä ja taloudellisista vaikutuksista. Pilottihankkeen tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää kaupunginosan kehittämisessä.


Lisätietoja:

Markku Ylönen
Polar Night Energy Oy
CTO
0452342784
[email protected]

Hiedanrantafoorumi

Hiedanrantafoorumi tarjoaa tulevaisuudessa alustan kaupunginosan kehittämiseen liittyvien haasteiden ratkaisuun. Foorumi kokoaa yhteen sidosryhmiä ratkomaan havaittuja haasteita sekä luomaan uusia, innovatiivisia kaupunkikehittämisen ratkaisuja. Tarkoituksena on tuottaa foorumi, jota hyödynnetään aktiivisesti Hiedanrannan kehittämisessä ja jonka toimintaa voidaan skaalata laajemminkin osaksi kaupunkikehittämistä. Foorumin toiminta aloitetaan syksyllä 2019.

Foorumi saa osan rahoituksestaan ympäristöministeriön kestävä kaupunki –hankkeesta.

Lisätietoja:
Hankekehitysjohtaja
Reijo Väliharju
puhelin 050 388 0901
sähköposti [email protected]

Hiedanrannan digitiekartta

Projektissa on tavoitteena luoda Hiedanrannan horisontaalista kehittämistä palveleva digitiekartta, joka auttaa ottamaan huomioon tulevaisuuden älykkään kaupungin ratkaisut kaikissa suunnittelun vaiheissa. Digitaaliset ratkaisut ovat tärkeä osa kestävyyden tavoitteiden saavuttamista.

Lisätietoja:
Suunnittelija
Elina Pulliainen
puhelin 040 182 8773
sähköposti [email protected]

Hiedanrannan kelluva puutarha

Kelluva puutarha on vapaamuotoiseen asukaslähtöiseen toimintaan pohjautuva kokeileva projekti, jossa kaupunkilaiset voivat viljellä pienimuotoisesti laatikoissa laiturin päällä. Osa laatikoista on ollut yhteisöviljelmänä ja osa aktiivien henkilökohtaisia "omia" laatikoita. Projekti on laitettu alulle yhteistyössä Hiedanranta-projektin ja kaupunkiviljelyaktiivien kanssa keväällä 2016. Projektista on tiedotettu Väliaikaisen Hiedanrannan kautta. Se on avoin kaikille kiinnostuneille.

Hiedanrannan kelluva puutarha, kuvaaja Meri Lampinen

Lisätietoja:

Tiina Laukka
etunimi.sukunimi(at)homeros.fi
0407662860

Hiedanranta MaaS

Hankkeen keskiössä ovat uudenlaisten liikkumispalveluiden kokeilut Hiedanrannan alueella ja näiden paketointi käyttäjille.

Tavoitteena on helpottaa liikkumista Hiedanrannassa ja yhdistää alue paremmin ympäröiviin palveluihin. Käyttäjille halutaan tarjota toimivia matkaketjuja, jotta Hiedanrannan nykyiset toiminnot, kuten Lielahden kartano ja Kulttuuritila Kuivaamo, ovat paremmin saavutettavissa joukkoliikenteellä. Samaan aikaan alueelle sijoittuville yrityksille halutaan tarjota tehokkaita ja kestäviä ratkaisuja päivittäiseen ihmisten ja tavaroiden liikuttamiseen.

Hanke on saanut Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksen Pirkanmaan liitolta.

Havainnekuva Hiedanrannan rakennesuunnitelmasta
Lisätietoja:
Liikenneinsinööri
Pekka Stenman
puhelin 040 163 7226
sähköposti [email protected]

Hiedanrannan Älypylväs

Lisääntyvät digitaaliset palvelut ja uudet teknologiat tarvitsevat toimiakseen tietoliikenteen infrastruktuurin, jossa suuria määriä dataa siirretään langattomasti ja luotettavasti reaaliajassa. Älypylväällä tähän tarvittava teknologia sulautetaan mahdollisimman huomaamattomasti kaupunkikuvaan.

Älypylväs toimii erilaisten laitteiden ja anturien alustana sekä tuo palveluita kaupunkilaisten ja yritysten saataville. Hiedanrannan pylvääseen on integroitu mobiiliverkon tukiaseman lisäksi ohjattavat LED-valot, valvontakamera, USB-latauspiste ja levähdyspenkki. Laitteita voidaan lisätä ja vaihtaa tarvittaessa.

Hiedanrannan älypylvään ovat tehneet Orbis Oy, Tehomet Oy and DNA Oyj. Yritykset hankkivat tällä pilottihankkeella käytännön kokemusta uusien älykaupunkiratkaisujen kehittämiseen.

Lisätietoja:

Orbis Oy
Anu Peussa
Myyntijohtaja
+358 400 902 402
[email protected]

Kaupunkitilat 24/7 käyttöön-projekti ja Varaamo palvelu

Otamme käyttöön Varaamo-palvelun, jonka avulla voi helposti selata ja varata tiloja Tampereen ja kaupunkiseudun kunnista. Palvelua ollaan käynnistämässä ja siihen tullaan lisäämään varattavia tiloja vaiheittain. Tampereen kaupunkiseudun kunnat kehittävät Varaamoa yhteistyössä usean muun kaupungin ja seutukunnan kanssa.

Lisätietoja
Projektipäällikkö
Sauli Kosonen
puhelin 041 730 0950

KIEPPI

6Aika Kestävien kaupunginosien kumppanuusmalli (KIEPPI) -hankkeessa kehitetään Espoon Kerasta, Tampereen Hiedanrannasta ja Turun Tiedepuistosta kestäviä kaupunginosia, joihin syntyy uutta kierto- ja jakamistalouteen pohjautuvaa yritystoimintaa ja työpaikkoja. Hankkeen lopputuloksena tuotetaan hiilineutraalin kaupunginosan kumppanuusmalli, jossa kaupunkien kasvun tarvitsemat erilaiset materiaalivirrat kiertävät aluetaloudessa mahdollisimman suljetusti ja resurssiviisaasti. Hanke kokoaa yhteen kiertotalouden ratkaisuja, jotka tukevat kaupunginosien kehittymistä kestäviksi ja houkutteleviksi asukkaineen, työpaikkoineen ja palveluineen. 

Toiminnan pääkohderyhmä ovat kierto- ja jakamistalouden tuotteita ja palveluja tarjoavat yritykset, joille tarjoutuu mahdollisuuksia kehittää ja pilotoida ratkaisuja todellisissa ympäristöissä. Lisäksi kohderyhmänä ovat muut kestävää kehitystä edistävät yritykset, tiedeyhteisöt ja kaupunkilaiset. Tampereen kaupunki on hankkeen päätoteuttaja. Osatoteuttajia ovat Espoon kaupunki ja Turku Science Park Oy . Hankkeen toteutusaika on 8/2019-6/2021.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö
Karoliina Tuukkanen
puhelin 041 730 1710
sähköposti [email protected]

Uuma-hanke, "kevarikokeilu"

Hiedanrantaan Tehdaskartanonkadulle on valmistunut jalankulku- ja pyöräilyväylä, jonka rakentamisessa on hyödynnetty paikallisia uusiomateriaaleja: yhdyskuntajätteenpolton pohjakuonaa sekä lentotuhkaa ja rakeistettua lentotuhkaa. Hiedanrannan jalankulku- ja pyöräilyväylä kuuluu vuonna 2017 käynnistettyyn uusiorakentamisen Uuma-kehittämishankkeeseen. Hiedanrannan jalankulku- ja pyöräilyväylän uusiomaarakenteiden ja -materiaalien ympäristökelpoisuutta ja teknisiä ominaisuuksia seurataan kolmen vuoden ajan, vuoteen 2020 asti.

Hiedanranna kevarikokeilu, kuvaaja: Senni Vesikallio

Lisätietoja:

Ramboll
Suunnittelija
Ilari Harju
puhelin 040 838 3723

KIERTO - Kiertotalouden toiminnalliset oppimisympäristöt

Kierto- hanke on ESR-rahoitteinen Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen koordinoima kumppanuushanke. Hankkeessa etsitään uutta työtä kiertotalouden ympäriltä kehittämällä työttömien työnhakijoiden osaamista työnantajien tarpeisiin. Hiedanrannassa hanke tarjoaa alueen yrityksille apua rekrytointiin, verkostoitumiseen ja toimintansa kehittämiseen. Tutustu hankkeeseen paremmin nettisivuilla www.tampere.fi/kiertohanke.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö
Riina Hiipakka-Lahti
puhelin 040 800 4954
sähköposti [email protected]

Kiinteistöalan koulutus todellisessa työympäristössä

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu on siirtänyt osan kiinteistönhoidon koulutuksestaan Hiedanrantaan yhteistyössä Tampereen kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa. Tavoitteena on, että Hiedanrannasta muodostuu lähivuosina Tredun opiskelijoille monialainen työelämän oppimisympäristö.

Lisätietoja:
Lehtori
Mika Uronen
puhelin 040 711 5439
sähköposti [email protected]

Leväbiomassan kasvatus erilliskerätyssä virtsassa

Virtsa sisältää suuren osan yhdyskuntajäteveden ravinteista. Ravinteiden talteenottoa ja siihen liittyvää infrastruktuuria halutaan tehostaa. Hankkeessa sidotaan erilliskerätyn virtsan ravinteita leväbiomassaan ja tutkitaan tuotetun ravinnepitoisen leväbiomassan jatkokäytön mahdollisuuksia.

Hankkeessa testataan levien kasvatusta erilliskerätyssä virtsassa Hiedanrannan leväkasvattamossa.

Hiedanrannan leväkasvattamo, kuvaaja Meri Lampinen

Lisätietoja:

Tampereen teknillinen yliopisto
Marika Kokko
etunimi.sukunimi(at)tuni.fi
050 447 8751

Nordic Super Block –selvitys Hiedanrannan näkökulmasta

Suomessa on pitkään suunniteltu ja rakennettu kaupunkia talo kerrallaan. Hiedanrannasta on tulossa tiivis ja keskustamainen kaupunginosa ratikkareitin varteen. Siksi se tarjoaa mahdollisuuden kehittää monimuotista kaupunkia. Nordic Super Blockissa on ajatuksena suunnitella yhteistiloja pihoja, toimintoja, liiketiloja, liikkumisen palveluita sekä energia-ja jätevesitekniikkaa korttelin tai korttelien tasolla. Näin saadaan elävämpää ja moniulotteisempaa kaupunkitilaa sekä laadukkaampia toimintoja ja tiloja pienemmillä kustannuksilla.

Lisätietoja:

Markus Laine
[email protected]
044 503 6056

NutriCity - Hiedanranta urbaanin ravinnekierron suunnannäyttäjänä

NutriCity on Ympäristöministeriön rahoittama ravinnekiertohanke, jonka Tampereen kaupunki toteuttaa yhdessä Tampereen ammattikorkeakoulun ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa.

Projektin taustalla on kaupunkien "lineaarinen materiaalivirtamalli", jossa resursseja tuhlataan. Pyrkimyksenä olisi entistä kestävämpi kiertotalousmalli, jossa yhtenä osana on ravinteiden (fosfori ja typpi) kierrätys jätevirroista takaisin käyttöön. Hiedanrannan innovaatioalusta tarjoaa puitteet NutriCity -hankkeelle kokeiluille, ja vuoden 2019 aikana Hiedanrannan kartanolla kokeillaan alipainevessoja ja virtsan erottelevaa kuivakäymälää.

Lisätietoja:
Maarit Särkilahti
puhelin 040 538 6535
sähköposti [email protected]

NutriCity - Käymäläpilotilla ravinteet talteen

Kun ruoka-kasveja viljellään, käytetään lannoitteita. Fosfori on uusiutumaton luonnonvara, ja typpilannoitteen valmistaminen ilmakehän typestä vaatii paljon energiaa. Ruokaketjun lopussa ravinteet päätyvät pääosin jätevesiin, ja siellä erityisesti virtsaan ja biojätteisiin. NutriCity-hankkeessa otetaan askel kohti ravinnekierron käytännön toteutusta kaupunkiympäristössä. Kesäkuun 2019 aikana Lielahden kartanolle valmistui neljä alipainekäymälää, virtsan erotteleva käymälä sekä vedetön urinaali. Pilottikäymälöiden virtsasta kerätään talteen typpi ja fosfori, ja tavoitteena on saada ravinteet uuteen käyttöön resurssitehokkaasti ja lähellä syntypaikkaa.
Lisätietoja:
Maarit Särkilahti
puhelin 040 538 6535
sähköposti [email protected]

Opastamisen ekosysteemi

Opastamisen ekosysteemi hanke on tuonut Hiedanrantaan kaksi kokeilua, joiden avulla parannetaan palvelu- ja kulttuuritarjonnan näkyvyyttä ja saavutettavuutta. Alueella vierailevia opastetaan muun muassa mobiiliopastuksen keinoin, joka havainnollistaa Hiedanrannan historiaa sekä nykyistä toimintaa.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö
Anni Joela
puhelin 040 721 9867
sähköposti [email protected]

SOGREEN

Viherseiniä ja -kattoja tutkiva yhteishanke TTY:n ja HY:n kanssa. Tavoitteena on tutkitun tiedon tuottaminen viherratkaisujen toiminnallisuudesta ja niihin liittyvistä kokemuksista ympäristön laadun suhteen.

Lisätietoja:

Tampereen teknillinen yliopisto
Harry Edelman
etunimi.sukunimi(at)tuni.fi
040 514 9993

Sorvaamo - Säilyttävän korjaamisen ammatillinen tukipalvelu

Sorvaamo on ESR-rahoitteinen yhteistyöhanke, joka auttaa kohderyhmänä olevia työttömiä työllistymään säilyttävän korjausrakentamisen alalle. Hankkeessa korjataan Hiedanrannassa sijaitseva Jukola-puutalo.

Säilyttävän korjausrakentamisen tapa tarkoittaa, että rakennusta mietitään kokonaisuutena ja huomioidaan eri rakennusosien elinkaaret. Säilyttävä korjausrakentaminen pidentää rakennusten elinkaaria, säästää materiaaleja, pienentää korjausrakentamisen hiilijalanjälkeä ja parantaa niiden laatua.

Hiedanrannan Jukola, kuvaaja Eija Jokinen
Lisätietoja:
Projektipäällikkö
Irma Rantonen
puhelin 040 1304 854
sähköposti [email protected]

Syötävä puisto

Tampereen kaupunki rakentaa kaikille avointa puistoa ja viljelyaluetta Hiedanrantaan Lielahden kartanopuistoon. Puisto tulee samalle paikalle, jossa Lielahden kartanon 1800-luvun lopun hyötypuutarha aikanaan sijaitsi. Syötäväksi puistoksi nimetty alue on suunniteltu yhteisölliseksi. Puistossa ihmiset voivat osallistua erilaisten syötävien kasvien viljelyyn ja hoitoon sekä kasvien hyödyntämiseen erillisten järjestettävien talkoiden muodossa. Puisto toteutetaan osin yhteistyössä ARC –hankkeen kanssa, joka on tuonut Hiedanrantaan osaksi Syötävää puistoa uudet kasvihuoneet eli Hiedanrannan Valokorun sekä monikulttuurisen viljely-yhteisön.

Lisätietoja:
Erikoissuunnittelija
Anna Levonmaa
puhelin 040 139 9288

Urbaani älykäs energia (USE)

USE-hanke tutkii ja kehittää digitaalisiin ratkaisuihin perustuvaa skaalautuvaa, energian käyttöä ja tuotantoa monipuolisesti yhdistelevää palvelumallia ja sitä tukevaa teknologiaa. Kokeellisena ytimenä on Tampereen Hiedanrantaan toteutettava paikallisen uusiutuvan energian kokeilu mittausjärjestelyineen.

Kohde suunnitellaan ja toteutetaan tutkijaosapuolten, osallistuvien yritysten ja Tampereen kaupungin yhteistyönä. Hanke luo perustaa Hiedanrannan kaupunginosan kehittämiselle ja tekee energiaekosysteemiä alueella näkyväksi.

Lisätietoja:

Tampereen teknillinen yliopisto
Markku Norvasuo
etunimi.sukunimi(at)tuni.fi
+358 50 512 4593


Urban Nature Labs

UNALAB -hankkeessa kehitetään hulevesien luontoperustaista hallintaa Hiedanrannassa ja Vuoreksessa. Tampere on yksi EU-hankkeen kolmesta edelläkävijäkaupungista erityisesti Vuoreksen keskuspuiston kautta virtaavan hulevesijärjestelmän ansiosta.

Tampereen kaupungin tavoitteena on edelleen kehittää Vuoreksen hulevesijärjestelmää ja monitoroida järjestelmän toimivuutta, eli sitä miten hyvin viivyttävät ja suodattavat rakenteet sekä kosteikko puhdistavat alueen hulevesiä ennen kuin ne johdetaan alueen karuihin järviin. Vuoreksen kokemuksia siirretään Hiedanrantaan, jossa hulevesijärjestelmien ja viheralueiden suunnittelu on vasta aluillaan.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö
Maarit Särkilahti
puhelin 040 538 6535
sähköposti [email protected]

Päättyneitä hankkeita ja kokeiluja

HIERAKKA - Hiedanranta ravinnekierron ja toiminnallisen tiedottamisen kehitysalueena 2017-2018

Tavoitteena on saada lisää tietoa virtsan lannoitekäytön pitkäaikaisvaikutuksista, edistää virtsan lannoitekäyttöä ja –hyväksyntää sekä vaikuttaa asenneilmapiiriin. Hankkeen aikana järjestetään erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia kuluttajille, viranomaisille ja asiantuntijoille Hiedanrannassa sekä esitellään yleisölle hankkeen koepeltoja.

Lisätietoja:

Käymäläseura Huussi ry
Susanna Pakula
etunimi.sukunimi(at)huussi.net
045 875 3576

CircHubs 6Aika Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset

Hankkeen tavoitteena on löytää kiertotaloudesta uutta liiketoimintaa ja liiketoimintamalleja sekä uusia kumppanuuksia ja uudenlaista yhteistyötä 6Aika-kaupunkien alueille. Lisäksi tavoitteena on tukea kiertotalouteen liittyvien innovaatioiden kaupallistamista.

KIVIREKI- kaupunkiviljelystä resurssitehokasta liiketoimintaa

Hankkeen ydintavoitteena oli luoda, kehittää ja testata kaupunkiviljelyn sovellusten mahdollistamia liiketoimintamahdollisuuksia, uusia innovaatioita ja osaamista jotka liittyvät suljetun ravinnekierron periaatetta toteuttavaan kaupunkiviljelyyn.

Lähtöoletuksena oli se, että harrastetoiminnan lisäksi kaupunkiviljelystä on mahdollista kehittää laajamittaista ja taloudellisesti kannattavaa. Hanke toimi innovaatioalustana erilaisille kaupunkiviljelyn ratkaisuille.

Lisätietoja:

Tampereen ammattikorkeakoulu
Eeva-Liisa Viskari
etunimi.sukunimi(at)tamk.fi
040 846 9452

Sininen biotalous - Hiedanrannan järvisedimentin nollakuidun hyödyntäminen ("Zero Waste from Zero Fiber")

Zero Waste from Zero Fiber -hankkeessa kehitetään nollakuidun hyödyntämistä Hiedanrannassa. Tavoitteena on saada Näsijärven pohjalla oleva nollakuitu hyötykäyttöön taloudellisesti ja kestävästi, ilman merkittäviä ympäristöhaittoja.

Hankkeessa kehitetään uusi mikrobiologinen prosessi, jonka avulla nollakuidusta valmistetetaan arvokemikaaleja, biokaasua ja orgaanisia lannoitteita.

Nollakuidun hyödyntämisen kärkihanke saa rahoitusta Maa- ja metsätalousministeriön Sinisen biotalouden ohjelmasta. Tampereen kaupunki toteuttaa sitä yhdessä yritysten ja useiden yliopistojen kanssa.