Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Yleiskaavoituksen vaiheet

Yleiskaavoitusprosessi koostuu useasta eri vaiheesta. Alla on esitetty yleiskaavatyön eri vaiheet Tampereella sekä kerrottu millä tavalla kaavatyöhön voi osallistua sen eri vaiheissa.

Yleiskaavoituksen kulku kaaviona. Vaiheet etenevät: 1. kaupunkistrategia, 2. Työohjelma, 3. Aloitus, 4. Valmisteluvaihe, 5. Ehdotusvaihe, 6. Hyväksyminen, 7. Lainvoimainen. Aloitus-, valmistelu- ja ehdotusvaiheessa on mahdollisuus osallistua (mielipiteet ja muistutukset suunnitelmista, yleisötilaisuudet ja kyselyt). Hyväksymisvaiheessa on muutoksenhakuoikeus kaupunginvaltuuston päätöksestä.

1. Kaupunkistrategia

Kaupunginvaltuusto hyväksyy kautensa aluksi kaupunkistrategian seuraavalle neljälle vuodelle. Se perustuu tunnistettuihin tulevaisuuden muutostekijöihin ja sisältää kaupungin kehittämisen pitkän aikavälin tahtotilan. Maankäytön suunnittelun osalta strategiaa konkretisoidaan valtuustokausittain päivitettävässä Tampereen kantakaupungin yleiskaavassa sekä Kestävä Tampere 2030 -tiekartassa. Kaupunkistrategian tavoitteet ohjaavat vahvasti yleiskaavatyötä.

Tampereen uusi kaupunkistrategia "Tampere – Sinulle paras" ulottuu vuoteen 2030. Valtuusto hyväksyi Tampereen uuden strategian 13. marraskuuta 2017.

2. Työohjelma

Yleiskaavatyön ohjelmointi valtuustokaudelle esitetään työohjelmassa, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyy. Siinä kerrotaan valtuustokaudella tehtävien yleiskaavatöiden sisällöstä, mm. konkretisoidaan kaupunkistrategian tavoitteita ja painopisteitä yleiskaavatyölle. Työohjelmassa esitetään myös aikataulu kaavatöiden laatimiselle.

3. Aloitus

Kaupunginhallitus tekee yleiskaavoituksen työohjelman perusteella yleiskaavan aloituspäätöksen ja hyväksyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan kaavan laatimisen aikataulusta, kaavan tavoitteista, tehtävistä selvityksistä sekä arvioitavista vaikutuksista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi jättää mielipiteen. Aloitusvaiheessa pidetään viranomaisneuvottelu, jossa käsitellään kaavan tavoitteita ja laadittavia selvityksiä.

4. Valmisteluvaihe

Valmisteluvaiheessa laaditaan kaavaluonnosaineistoa; yleiskaavaluonnos tai luonnosvaihtoehtoja, kaavaselostus, vaikutusten arviointi sekä erilaisia selvityksiä ja tarkasteluja. Yhdyskuntalautakunta hyväksyy aineiston nähtäville. Valmisteluaineistosta voi jättää mielipiteen. Aineistosta pyydetään myös lausunnot viranomaisilta ja muilta tarpeellisilta tahoilta. Yleensä valmisteluvaiheessa järjestetään myös asukastilaisuuksia ja muita vuorovaikutustilanteita eri sidosryhmien kanssa, joissa esitellään kaava-aineistoa.

5. Ehdotusvaihe

Ehdotusvaiheessa luonnosaineisto viimeistellään ehdotukseksi eli hyväksyttäväksi yleiskaavaksi. Ehdotusvaiheessa ei voi enää olla vaihtoehtoisia ratkaisuja. Yhdyskuntalautakunta hyväksyy ehdotuksen yleisesti nähtäville. Kaavaehdotuksesta voi jättää muistutuksen. Viranomaisilta ja muilta tahoilta pyydetään lausunnot. Muistutuksiin ja lausuntoihin laaditaan vastineet. Palautteen pohjalta on mahdollista tehdä pieniä korjauksia karttaan ja selostukseen. Palautteen käsittelyn jälkeen järjestetään viranomaisneuvottelu. Yleiskaava voi tämän jälkeen edetä hyväksymiskäsittelyihin. Mikäli kaavaehdotukseen tehtävät muutokset ovat suuria, asetetaan ehdotus uudelleen nähtäville.

6. Hyväksyminen

Hyväksymiskäsittelyt etenevät yhdyskuntalautakunnan ja kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuustoon. Kaupunginvaltuusto hyväksyy yleiskaavan. Hyväksymispäätöksestä on mahdollisuus valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 30 pv kuluessa.

7. Lainvoimainen

Mikäli kukaan ei valita yleiskaavan hyväksymispäätöksestä, voidaan kaava kuuluttaa lainvoimaiseksi. Jos taas valituksia tulee, käsitellään ne hallinto-oikeudessa ja sen jälkeen mahdollisesti korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Kun koko muutoksenhakuprosessi on valmis, voidaan kaava kuuluttaa lainvoimaiseksi oikeuden päätöksen sisällön mukaisesti.