Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Kaavamerkinnät ja -määräykset - kartta 3

Yhdyskuntatekniikka ja ympäristöterveys

Yleismääräykset

YLEISMÄÄRÄYS
Tarkemmassa maankäytön suunnittelussa ja rakentamisen ohjauksessa tulee ottaa huomioon ajantasaiset pohjavesiselvitykset ja -aluerajaukset sekä vedenottamoiden sijainti ja niiden suoja-alueet. Pohjavesien pilaantumis- ja muuttumisriskiä aiheuttavat toiminnot on sijoitettava riittävän etäälle pohjavesialueesta tai suojattava niin, ettei pohjavesialueen käyttökelpoisuus vedenhankintaan vaarannu. Pohjaveden muodostumisen turvaamiseksi puhtaat hulevedet on imeytettävä maaperään ja suosittava läpäiseviä pintoja.
Merkinnän kuvaus: Pohjavesialueiden rajausmuutokset tehdään ELY-keskuksessa, jolla on ajantasaisin tieto pohjavesialueiden tilanteesta. Pirkanmaan ELY-keskus toimii lausunnonantajana pohjavesialueille tai niiden läheisyyteen sijoittuvissa hankkeissa.

YLEISMÄÄRÄYS
Näsijärvi on yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeä vesialue. Tarkemmassa maankäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon vesiensuojelunäkökohdat niin ettei heikennetä vesialueen veden laatua tai vaaranneta käyttöä vedenhankintaan.
Merkinnän kuvaus: Näsijärven pintavettä hyödynnetään Tampereen talousveden vedenhankinnassa Kämmenniemen, Polson ja Kaupinojan vedenkäsittelylaitoksilla.

YLEISMÄÄRÄYS
Vesihuollon toiminta-alueella ja mahdollisuuksien mukaan muuallakin rakennuspaikka tulee pääsääntöisesti liittää keskitettyyn vesihuoltoverkostoon. Vesihuollon toiminta-alueen ulkopuolella vesihuolto hoidetaan kiinteistökohtaisesti ja voimassa olevan ympäristönsuojelulain ja sen nojalla annettujen säädösten mukaisesti. Arseeni- tai fluoridiriskialueilla on erityisesti otettava huomioon talousveden laatuvaatimukset.
Merkinnän kuvaus: Keskitetty vesihuolto on usein toimintavarmin vaihtoehto kiinteistön vesihuollon laadukkaaseen järjestämiseen. Kiinteistökohtainen vesihuolto edellyttää talousveden laatuvaatimusten varmistamista etenkin alueilla, joilla on arseeni- tai fluoridiriski.

YLEISMÄÄRÄYS
Tarkemmassa maankäytön suunnittelussa on arvioitava hulevesiselvityksen tarve, tarvittaessa laadittava selvitys ja varattava selvityksen osoittama tila hulevesien hallinnalle. Hulevedet on pyrittävä imeyttämään kiinteistökohtaisesti. Alueella esiintyy luonnonsuojelullista arvoa ylläpitäviä lajeja, jotka edellyttävät tietynlaista veden laatua ja/tai kosteuden säilymistä. Näiden alueiden läheisyydessä hulevesien käsittelyyn on kiinnitettävä erityistä huomiota.
Merkinnän kuvaus: Tampereella on laadittu kantakaupungin hulevesiohjelma vuonna 2012, mutta vastaavaa selvitystä ei ole laadittu harvaan asutulle alueelle. Asemakaavoituksen ja muiden merkittävien hankkeiden yhteydessä on erityisesti selvitettävä hulevesien syntyminen ja hallinta sekä tarvittaessa varattava hulevesien käsittelyä varten tilaa, jonka tarkempaa suunnittelua ja toteuttamista edellytetään rakennusluvan yhteydessä.

YLEISMÄÄRÄYS
Tarkemmassa maankäytön suunnittelussa ja rakentamisen ohjauksessa tulee ottaa huomioon kartalla esitetyistä toiminnoista muulle ympäristön maankäytölle mahdollisesti aiheutuvat häiriöt tai rajoitteet. Ympäristöselvitysten ajantasaisuus on tarkistettava ja tarpeen mukaan laadittava suunnittelun tarvetta vastaavat selvitykset ja vaikutusten arviointi.
Merkinnän kuvaus: Ympäristöluvan mukaiset, mahdollisesti häiriötä aiheuttavat kohteet on esitetty kaavakartalla 3. Tällaisia ovat mm. kallionottoalueet, jätteenpolttolaitos ja Kaanaan moottoriurheilukeskus. Maatilan talouskeskusten ja eläinsuojien läheisyydessä tulee varautua elinkeinotoiminnan harjoittamisesta aiheutuviin mahdollisiin häiriöihin (mm. melu- ja hajuhaitat). Kiviainesvara-alueilla maa-ainestenotto edellyttää louhintaa. Ns. MURAUS-asetuksen mukainen suojaetäisyys vakituisiin ja vapaa-ajanasuntoihin on 300 metriä louhinta-alueesta, mikä on otettava huomioon lähialueen maankäyttöä suunniteltaessa.

YLEISMÄÄRÄYS
Seututien läheisyydessä tulee tarkemmassa maankäytön suunnittelussa ottaa huomioon liikenteestä aiheutuva melu ja tärinä. Alueella on myös melua aiheuttavaa ympäristöluvan mukaista toimintaa. Asemakaava-alueilla, jotka sijoittuvat melualueen läheisyyteen, on laadittava erillinen meluselvitys. Muualla melulle herkät toiminnot tulee sijoittaa siten, että asetuksen mukaiset melun ohjearvot alittuvat.
Merkinnän kuvaus: Tampereen kaupungin meluselvityksen 2017 mukaan seututien 338 melutaso (55 dbA) ylittyy enimmillään noin 100 metrin etäisyydellä tien keskilinjasta. Melua aiheuttavat toiminnot on huomioitava niiden lähialueiden maankäytössä. Uusilla rakennuspaikoilla meluntorjunnan toteuttamisvastuu on useimmiten maanomistajalla.

YLEISMÄÄRÄYS
Asemakaavoituksen ja muiden hankkeiden yhteydessä on huomioitava alueen maaperän mahdollinen pilaantuneisuus, joka tulee selvittää ennen hankkeeseen ryhtymistä historiatietojen ja tarvittaessa maaperätutkimusten avulla. Tarvittaessa alue tulee kunnostaa valtion viranomaisen edellyttämällä tavalla suunniteltuun käyttötarkoitukseensa soveltuvaksi.
Merkinnän kuvaus: Pirkanmaan ELY-keskus ylläpitää pilaantuneiden maiden rekisteriä, jossa kaava-alueella sijaitsevia kohteita on 17 kpl. Järjestelmässä kohteet on luokiteltu mahdollisen maaperän pilaantuneisuuden osalta neljään kategoriaan: toimiva kohde (7 kpl), selvitystä tarvitseva alue (4), arvioitava tai puhdistettava alue (0) sekä alueella ei puhdistustarvetta (6). Kohteissa on mukana mm. yhdyskuntateknisen huollon laitoksia, satamia ja huoltoasemia.

Pohjavesialue

Pohjavesialueen karttamerkintä. Alueella on musta pistekatkoviiva reunaviivana ja alue on sisältä täyetty harmaalla vinoraidoituksella. Keskellä lukee

Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava ja toteutettava niin, etteivät ne vaaranna pohjaveden laatua, antoisuutta tai vedenhankintakäyttöä. Alueelle ei saa sijoittaa toimintoja, joista voi aiheutua pohjaveden pilaantumisvaaraa. Pohjaveden muodostumisen turvaamiseksi puhtaat hulevedet on imeytettävä maaperään ja suosittava läpäiseviä pintoja.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu Kreetansuon (1 lk), Aunionkankaan (2 lk), Rääkkykankaan (1E lk) ja Jakamakankaan (2E lk) pohjavesialueet, jotka pohjautuvat ELY-keskuksen määrittämiin rajauksiin. Pohjaveden pilaamiskielto on asetettu ympäristönsuojelulaissa (17§, 27.6.2014/527). Alueelle voi sijoittua uusia toimintoja, mikäli niistä ei aiheudu pohjaveden pilaantumisvaaraa. Pohjaveden pilaantumisriskiä aiheuttavan toiminnan arviointi ja suojaustoimenpiteiden suunnittelu tehdään hankekohtaisesti yhteistyössä kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen kanssa. Pohjaveden muodostumisen turvaamiseksi edellytetään puhtaiden vesien, kuten kattovesien, imeyttämistä maaperään. Jakamakankaan alueelle ei saa sijoittaa sellaista maankäyttöä, joka voi vaarantaa alueen käyttömahdollisuuksia seudulliseen vedenhankintaan.

Vesihuollon toiminta-alue, talousvesi ja viemäröinti

Vesihuollon toiminta-alueen, talousvesi ja viemäröinti karttamerkintä, joka on väriltään tumman sininen alue.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu Tampereen Veden toiminta-alueet Kämmenniemessä ja Polsossa sekä Nurmin vesihuolto-osuuskunnan alue Nurmi-Sorila-Hirviniemi -alueella. Näillä alueilla on keskitetty vesijohto- ja viemäriverkosto. Toiminta-alueilla ja niiden läheisyydessä kiinteistön vesihuoltoa suunniteltaessa tulee olla yhteydessä em. tahoihin.

Vesihuollon toiminta-alue, talousvesi

Vesihuollon toiminta-alueen, talousvesi -karttamerkintä, joka on väriltään vaalean harmaa alue.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu Sisaruspohjan alueen vesiosuuskunnan ja Velaatan vesiyhtymän toiminta-alueet, joilla on keskitetty vesijohtoverkosto. Toiminta-alueilla ja niiden läheisyydessä kiinteistön vesihuoltoa suunniteltaessa tulee olla yhteydessä em. tahoihin.


Vedenottamo

Vedenottamon karttamerkintä, joka on valkoinen ympyrä mustalla reunaviivalla. Keskellä lukee E-vo.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu Kämmenniemen, Vattulan, Vattula 2:n, Polson sekä Velaatan vedenottamot. Vedenottamoiden läheisyydessä olevissa hankkeissa on huomioitava vedenottamon toimintavarmuus.


Vedenkäsittelylaitos

Vedenkäsittelylaitoksen karttamerkintä, joka on valkoinen ympyrä mustalla reunaviivalla. Keskellä lukee E-vk.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu Tampereen Veden vedenpuhdistuslaitokset ja jätevedenpuhdistamot Kämmenniemessä ja Polsossa. Laitokset voivat aiheuttaa toimintaluvan mukaista haittaa lähiympäristössä.


Uusi ohjeellinen vesihuoltolinja

Uuden ohjeellisen vesihuoltolinjan karttamerkintä. Punainen katkoviiva, jossa punareunuksinen ympyrä. Ympyrän keskellä lukee vj.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu Kämmenniemen ja kantakaupungin vesihuoltoverkostoja yhdistävä runkolinja. Linjan toteuttamisesta ei ole tehty päätöstä. Toteuttamisaikatauluun vaikuttavia tekijöitä ovat mm. Kämmenniemen jätevedenpuhdistamon ja purkuputken käyttöikä sekä nykyisen vesihuoltoverkoston kapasiteetti kantakaupungissa. Linjaus perustuu Kämmenniemen ja kantakaupungin verkostojen yhdistäminen, yleissuunnitelman päivitys -raporttiin 2018. Linjan toteuttaminen edellyttää yleissuunnitelmaa tarkempaa rakennussuunnitelmaa, jossa lopullinen sijainti ratkaistaan. Kyseessä on vesijohto- ja viemäriverkoston runkolinja, johon ei tehdä suoria kiinteistökohtaisia liittymiä, mutta suunnitelmassa on yhteisliittyminä huomioitu runkolinjan läheisyyteen sijoittuva vakituinen ja loma-asutus.

110-400 kV sähkölinja

110-400 kV sähkölinjan karttamerkintä. Musta viiva, jonka varrella toistuvasti mustareunuksisia valkoisia ympyröitä, joiden keskellä lukee Z.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu olemassa olevat sähkönsiirron johtoalueet. 400 kV linja Alajärvi-Kangasala ja 110 kV linja Kangasala-Mänttä ovat Fingrid Oyj:n hallinnoimia ja 110 kV Värmälästä itään on Tampereen Sähköverkko Oy:n hallinnoima. Johtoalueille ei saa sijoittaa toimintaa, joka vaikeuttaa johdon käyttöä, kunnossapitoa tai uusimista. Kaikista johtoalueelle suunniteltavista toimenpiteistä on pyydettävä johdon omistajan lupa.

Voimalinjan yhteystarve

Voimalinjan yhteystarve -kaavamerkintä, joka on punainen kaksipäinen nuoli.

Voimalinjan sijainti ja tekninen toteutus tarkentuvat voimalinjan varsinaisen lupamenettelyn yhteydessä.


Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu maakuntakaavan mukaisten voimalinjan yhteystarpeiden suunnat Nurmin sähköasemalta Alasjärven, Naistenlahden ja Teiskon suuntaan sekä Tampereen Sähköverkko Oy:n esittämä uusi yhteystarve Teiskon ja Ukaan uuden sähköasemien välillä. Esitettyjen yhteystarpeiden tarkempaa linjausta ei ole päätetty. Toimijoina alueella ovat Fingrid Oyj ja Tampereen Sähköverkko Oy. Kaavaa varten on laadittu erillisselvitys Nurmi-Naistenlahti voimalinjan yhteystarpeen suunnittelutilanteesta.

Sähköasema

Sähköaseman karttamerkintä. Valkoinen ympyrä, jossa on musta reunaviiva ja jonka keskellä lukee E-sä.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu olemassa olevat Nurmin, Valkeajärven, Hirvihaaran ja Teiskon (Värmälä) sähköasemat.Uusi sähköasema

Uuden sähköaseman karttamerkintä. Valkoinen ympyrä, jossa on punainen reunaviiva ja jonka keskellä lukee E-sä.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu uusi sähköasema Ukaassa. Merkinnän sijainti on ohjeellinen.Jätteenkäsittelyalue

Jätteenkäsittelyalueen kaavamerkintä, joka on väriltään kokonaan pinkki alue.

Alue on varattu jätteiden käsittely- ja kierrätystoiminnoille sekä energiantuotantoon.


Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu Tarastenjärven jätteenkäsittelyalue. Alue on asemakaavoitettu.

Jätteenpolttolaitos

Jätteenpolttolaitoksen karttamerkintä. Valkoinen ympyrä, jossa on musta reunaviiva ja jonka keskellä lukee E-jp.

Toiminta alueella perustuu voimassa olevaan ympäristölupaan. Toiminnasta mahdollisesti aiheutuvat ympäristöluvan mukaiset ympäristöhäiriöt on huomioitava alueen ja sen lähiympäristön maankäyttöä suunniteltaessa.


Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu Tammervoiman hyötyvoimalaitos Tarastenjärvellä.

Arseeniriskialue

Arseeniriskialueen karttamerkintä. Vaalean violetti alue, jossa on tummeman violetti reunaviiva.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu vakavan, merkittävän ja mahdollisen arseeniriskin alueet, joita on laajempana alueena Kämmenniemi-Viitapohja -linjan eteläpuolella sekä yksittäisinä alueina Aitolahdella ja Palonkylässä. Arseeniriskialueella on varmistettava, että talousveden laatuvaatimukset täyttyvät.

Fluoridiriskialue

Fluoridiriskialueen karttamerkintä. Valkoinen alue, jossa on ruskea reunaviiva ja alueen sisällä ruskea vinoraidoitus.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu merkittävän ja todetun fluoridiriskin alueet, joita on Paarlahden pohjoispuolella sekä Värmälän-Kintulammen alueella. Fluoridiriskialueella on varmistettava, että talousveden laatuvaatimukset täyttyvät.


Selvitysalue maan vastaanottoa ja -kierrätystä varten

Selvitysalueen maan vastaanottoa ja -kierrätystä varten karttamerkintä. Valkoinen ympyrä, jossa on punainen reunaviiva ja jonka keskellä lukee punaisella E-mv.

Toiminnan käynnistäminen edellyttää ympäristölupaa.Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu Tampereen kaupungin maanvastaanottoselvityksen 2013 perusteella valitut mahdolliset maanvastaanottoalueet Hurmajärven eteläpuoli ja Isohaavanpolku (Koivuporras) Kaitavedentien itäpuolella Värmälässä sekä maakuntakaavan mukaiset kohteet Teisko kirkonseudulla, Haukisuo Sorilan pohjoispuolella ja Loukkaankorvensuo Tarastenjärven pohjoispuolella. Maakuntakaavan mukaiset kohteet perustuvat kaavan liitejulkaisuihin Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueelle 2015 ja Maanvastaanotto- ja kierrätysalueiden lisäselvitys Lempäälän, Sastamalan ja Tampereen alueilla 2016. Merkintä on ohjeellinen. Toiminnan käynnistäminen edellyttää lisäselvityksiä ja ympäristölupaa. Ympäristölupaa ei myönnetä yleiskaavamerkinnän pohjalta vaan lupaehdot tarkistetaan ympäristölupahakemuksen yhteydessä.

Luonnonvaraterminaali

Puuterminaaliin karttamerkintä. Valkoinen ympyrä, jossa on musta reunaviiva ja jonka keskellä lukee pt.

Alueella on huolehdittava liikennejärjestelyjen toimivuudesta.Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu maakuntakaavan mukaiset puuterminaalit seututien 338 varressa Eerolansuorantien ja Kuorannantien liittymien läheisyydessä. Alueen käytössä on erityisesti huomioitava liikennejärjestelyjen toimivuus.

Ympäristöluvan mukainen tai rekisteröity kohde

Ympäristöluvan mukaisen kohteen karttamerkintä. Valkoinen ympyrä, jossa on musta reunaviiva ja jonka keskellä lukee teksti ymp.

Toiminta alueella perustuu voimassa olevaan ympäristölupaan. Toiminnasta mahdollisesti aiheutuvat ympäristöluvan mukaiset ympäristöhäiriöt on huomioitava alueen ja sen lähiympäristön maankäyttöä suunniteltaessa. Toiminnan loputtua alueen jälkikäyttö tulee sovittaa ympäröivien alueiden maankäyttöön soveltuvaksi.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu 11 kohdetta, joilla on ympäristöluvan mukaista tai rekisteröityä toimintaa (tilanne 2020). Tällaisia ovat mm. kiviaineksen ottoalueet, murskausasemat, eläinsuojat, jakeluasemat, jäteasemat sekä moottoriurheilu- ja ampumatoiminnot. Kohteiden läheisyydessä tulee huomioida toiminnasta mahdollisesti aiheutuvat häiriöt (esim. melu- ja hajuhaitat). Ympäristölupa myönnetään toistaiseksi voimassa olevana tai määräaikaisena. Ympäristölupaa ei myönnetä yleiskaavamerkinnän pohjalta vaan lupaehdot tarkistetaan ympäristölupahakemuksen yhteydessä.

Kohteet

 • Eläinsuoja Kuorannantie
 • Eläinsuoja Paarlahdentie
 • Eläinsuoja Viitapohjantie
 • Jakeluasema Kaitavedentie 95
 • Jakeluasema Kaitavedentie 1087
 • Sorilan betoni- ja tiilijätteen murskaus
 • Teiskon jäteasema
 • Teiskon kartingrata
 • Teiskon lentokenttä
 • Teiskon moottoriurheilukeskus
 • Velaatan ampumarata

Ympäristöluvan mukainen kohde, maa-ainesten ottoalue

Ympäristöluvan mukainen kohde, maa-ainesten ottoalue -kaavamerkintä. Merkintä on ympyrä, jossa on musta reunaviiva. Ympyrän keskellä lukee teksti ymp maa.

Toiminta alueella perustuu voimassa olevaan ympäristölupaan. Toiminnasta mahdollisesti aiheutuvat ympäristöluvan mukaiset ympäristöhäiriöt on huomioitava alueen ja sen lähiympäristön maankäyttöä suunniteltaessa. Toiminnan loputtua alueen jälkikäyttö tulee sovittaa ympäröivien alueiden maankäyttöön soveltuvaksi.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu 12 kohdetta, joilla on voimassa oleva ympäristö- ja maa-aineslupa maa-ainesten ottoa varten (tilanne 2020). Ottoalueen läheisyydessä tulee huomioida luvanmukainen suojaetäisyys asuinrakennuksiin ja muihin melulle herkkiin toimintoihin. Kivenlouhimon ympärillä on oltava vähintään 300 metrin suojaetäisyys lähimpiin vakituisiin ja vapaa-ajan asuntoihin. Ottoalueiden läheisyydessä tulee huomioida toiminnasta mahdollisesti aiheutuvat häiriöt (esim. melu- ja pölyhaitat). Ympäristö- tai maa-aineslupaa ei myönnetä yleiskaavamerkinnän pohjalta vaan toiminnan sijoittamisedellytykset ja lupaehdot tarkistetaan lupahakemuksen käsittelyn yhteydessä.

Kohteet

 • Hangasvuoren louhos ja murskaamo
 • Hevosmäen tarvekivilouhimo
 • Jaakkolan tarvekivilouhimo
 • Kiimajoen kylän tila Vähä-Mattila, louhos ja murskaamo
 • Kokonkallion louhos ja murskaamo
 • Leppälahden kylän tila Tolvila, tarvekivilouhimo
 • Pohjankapeen kylän tila Kankaansyrjä I, tarvekivilouhimo
 • Sorilan louhos ja murskaamo
 • Teiskolan louhos ja murskaamo
 • Vattulan louhos, murskaamo sekä betoni- ja tiilijätteen murskaus
 • Viitavuoren louhos ja murskaamo
 • Värmälän kylän tila Iso-Kartano, louhos, murskaamo ja asfalttiasema

Maa-ainesten ottoalue

Maa-ainesten ottoalueen karttamerkintä, joka on vaalean punainen ympyrä.

Alueen maa-ainesten otolla tulee olla asianmukainen ympäristönsuojeluviranomaisen edellyttämä lupa. Alueen rajaus tarkentuu lupahakemuksen yhteydessä. Toiminnan loputtua alueen jälkikäyttö tulee sovittaa ympäröivien alueiden maankäyttöön soveltuvaksi.


Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu maa-ainesten ottoalueet (yhteensä 4 kpl) 2020. Alueilla on maa-aineslupa, mutta kaikki eivät ole aloittaneet toimintaansa. Maa-aineslupaa ei myönnetä yleiskaavamerkinnän pohjalta vaan lupaehdot tarkistetaan maa-aineslupahakemuksen yhteydessä. Pienempiä kotitarveottoon käytettyjä alueita ei ole osoitettu kaavassa.

Kiviainesvara-alue

Kiviainesvara-alueen karttamerkintä. Valkoinen alue, jossa on reunaviivana musta katkoviiva, jossa lukee kivi-teksti.

Alue on kiviaineshuollon kannalta merkittävä alue, joka voi olla tulevaisuuden maa-ainesten ottoalue. Alueen rajaus tarkentuu kiviaineksen ottamista suunniteltaessa. Suunnitelman tulee perustua riittäviin selvityksiin ja vaikutusten arviointiin ja siitä on tiedotettava laajemmin kuin rajanaapureiden kuulemisella. Toiminnan loputtua alueen jälkikäyttö tulee sovittaa ympäröivien alueiden maankäyttöön soveltuvaksi. Merkintään sisältyy MRL 43§ :n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu maakuntakaavan mukaiset kiviaineshuollon kannalta tärkeät alueet sekä Kapeessa Kurun harmaan graniitin esiintymisalue, jolla kiviaineksen otto voi olla mahdollista. Maakuntakaavan merkinnät perustuvat Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) -hankkeissa vuosina 1996-2001 ja 2012-2015 tehtyihin kalliokiviainesalueita sekä hiekka- ja sora-alueita koskeviin tutkimuksiin. Kapeen rajaus perustuu yleiskaavan erillisselvitykseen Kurun harmaan graniitin esiintymästä ja kiviteollisuudesta Kapeen alueella 2019. Rajauksessa on huomioitu MURAUS-asetuksen mukainen 300 metrin etäisyys nykyisistä ja kaavoitetuista asuin- ja lomarakennuksista sekä Kulhanvuoren arvokas kallioalue. Kiviainesten oton tulee perustua asianmukaisiin suunnitelmiin ja lupiin kotitarveottoa lukuun ottamatta. Kiviainesten ottoa ei voida toteuttaa ilman maanomistajan suostumusta. Alueelle ei tule sijoittaa uusia asuinrakennuksia tai muuta kiviainestoimintaa estävää maankäyttöä ellei aluetta ole tarkemmissa selvityksissä todettu kiviainesten ottoon soveltumattomaksi. Mahdollinen kiviainesten otto saattaa aiheuttaa melua myös varsinaisen ottoalueen ulkopuolelle. Näin ollen alue tulee huomioida myös lähiympäristön maankäyttöä suunniteltaessa. Kuuselannevan-Pohjoisvuoren alueella tulee huolehtia siitä, että lähellä sijaitsevaan suojelualueeseen (Koskela, Jylhäperä) ei kohdistu merkittävää meluhaittaa.

Kohteet

 • Jouluvuori, Kurkisuo
 • Kapeen harmaan graniitin alue
 • Karhukorpi
 • Kuuselanneva, Pohjoisvuori
 • Loukaskorpi, Pirttikangas
 • Mustapää, Mustikkakorpi
 • Mustasuo
 • Pitkäsuonvuori
 • Teerivuori, Rappuvuori, Kuusistonmäki
 • Värmälä

Suojavyöhyke

Suojavyöhykkeen karttamerkintä. Valkoinen alue, jossa reunaviivana musta pistekatkoviiva, jossa lukee sv-2-teksti.

Alue on maakuntakaavan mukaisen tuulivoima-alueen suojavyöhyke. Alueelle ei saa sijoittaa uudisrakentamista talous- ja huoltorakennuksia lukuun ottamatta.Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu suojavyöhyke maakuntakaavassa esitetyn Tarastenjärvi-Loukkaankorvensuon tuulivoima-alueen pohjoisosalle (Kangasalan puolella). Alueen toteuttamisesta ei ole tarkempia suunnitelmia. Tuulivoimaloiden toteuttamisalueiden edellytyksiä on tutkittu vaikutusten arvioinnin yhteydessä. Toteutuessaan tuulivoima-alueella pitää olla suojavyöhyke (1 km), jolla ei saa sijaita mm. asuinrakennuksia.

Yleiskaava-alueen raja

Yleiskaava-alueen rajan karttamerkintä. Musta katkoviiva, jossa pitkää viivaa seuraa kolme pienempää viivaa.