Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Kaavamerkinnät ja -määräykset - kartta 2

Matkailu, virkistys, luonto ja kulttuuriympäristö

Yleismääräykset

YLEISMÄÄRÄYS
Alueelle on osoitettu tiedossa olevia kulttuuri-, maisema- ja luontoarvoja. Näiden lisäksi alueella voi sijaita muitakin arvokohteita. Lisäselvitystarve ja nykyisten selvitysten ajantasaisuus on tarkistettava ja tarpeen mukaan laadittava suunnitellun toimenpiteen laajuutta ja vaikutuksia vastaavat selvitykset.
Merkinnän kuvaus: Yleiskaavatyön yhteydessä ei alueen laajuuden ja kaavan yleispiirteisyyden vuoksi ole laadittu uusia koko aluetta kattavia erillisselvityksiä esim. luontokohteiden tai muinaisjäännösten osalta. Tästä syystä tulee etenkin maankäytön muuttuessa selvittää hankealueen olosuhteet ja hankkeen aiheuttamat vaikutukset. Ajantasainen tieto tunnetuista kiinteistä muinaisjäännöksistä ja muista arkeologisista kulttuuriperintökohteista on tarkistettava museoviranomaisen tietopalvelusta.

YLEISMÄÄRÄYS
Arvokkaaseen kulttuuriympäristöön tai maisemaan sijoittuvissa suunnitelmissa ja toimenpiteissä on huomioitava alueen erityispiirteet. Alueen arvokas rakennuskanta, vanhan kulttuurimaiseman rakenne ja mittakaava sekä viljelymaiseman yhteys tilakeskukseen tulee säilyttää. Uusien rakennuspaikkojen tulee liittyä luontevasti olemassa oleviin pihapiireihin tai sijoittua maisemarakenteen reunoille. Rakentamistapa tulee sovittaa olemassa olevaan perinteiseen rakennuskantaan. Maataloustuotannon harjoittaminen ja kehittäminen tulee olla mahdollista.
Merkinnän kuvaus: Arvokkaaseen kulttuurimaisemaan sijoittuva rakentaminen tai muu merkittävä maankäytön muutos edellyttää ympäröivää aluetta tarkempaa selvitystä hankkeen soveltuvuudesta ja sen aiheuttamista vaikutuksista kulttuuriympäristöön. Tampereen Aitolahden ja Teiskon kulttuuriympäristöselvityksessä (2015) on annettu alueellisia toimenpidesuosituksia. Mittavissa hankkeissa on laadittava erillinen maisemaselvitys ja maisemavaikutusten arviointi. Kulttuurimaisema on useimmin samalla maatalouselinkeinon harjoittamisen ydinaluetta, jossa elinkeinon kehittämisen tulee olla mahdollista ja kehittämisestä voi aiheutua vaikutuksia maisemaan.

YLEISMÄÄRÄYS
Mikäli alueen tarkemman suunnittelun tai toimenpiteen yhteydessä suunnittelualueelle tai sen läheisyyteen sijoittuu kulttuuri- tai rakennusperinnön arvokohteita, tulee vaikutukseltaan merkittävissä hankkeissa museoviranomaiselle varata tilaisuus lausunnon antamiseen. Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävissä kohteissa tulee pyytää lausunto myös Pirkanmaan ELY-keskukselta.
Merkinnän kuvaus: Kulttuuri- ja rakennusperinnön arvokohteiden läheisyyteen sijoittuvissa vaikutukseltaan merkittävissä hankkeissa tulee pyytää lausunto museoviranomaiselta. Arvokohteita ovat muinaisjäännöskohteet, muut arkeologiset kulttuuriperintökohteet, historiallinen tielinja, historiallisesti merkittävät rakennukset tai kohteet, valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt tai kohteet sekä maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt. Tampereen alueella lausunnon antajana toimii yleisimmin Pirkanmaan maakuntamuseo. Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaissa kohteissa lausunto tulee pyytää myös Pirkanmaan ELY-keskukselta. Merkittävä hanke on esim. avoimeen maisemaan rajoittuva uudisrakentaminen. Lausuntotarpeen ratkaisee kulloisenkin hankkeen yhteydessä kaupungin kaavoitus- tai rakennusvalvontaviranomainen.

YLEISMÄÄRÄYS
Vesialueita koskevien maankäyttömuutosten yhteydessä on arvioitava vedenalaiseen kulttuuriperintöön liittyvien selvitysten tarpeellisuus yhteistyössä museoviranomaisen kanssa.
Merkinnän kuvaus: Alueelta ei toistaiseksi tunneta vedenalaisia muinaisjäännöksiä. Mikäli vesialueen maankäyttö muuttuu, saattaa tulla tarve vedenalaisen kulttuuriperinnön selvittämiseen. Lausunnon antajana toimii Pirkanmaan maakuntamuseo.

Matkailu, virkistys ja luonto

Luonnonsuojelualue tai -kohde

Luonnonsuojelualueen- ja kohteen karttamerkintä. Alue on väriltään sininen ja kohde on sininen neliö.

Alueella sijaitsee luonnonsuojelulain tarkoittamia suojeluarvoja. Alueelle kohdistuvassa suunnittelussa on varmistettava, että alueen suojeluarvot eivät vaarannu tai heikenny. Luonnonsuojelualueen tarkempi rajaus ja suojelun perusteet määritellään luonnonsuojelulain mukaisella rajaus- tai perustamispäätöksellä.


Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu luonnonsuojelulain mukaisella rajaus- tai perustamispäätöksellä suojellut luonnonsuojelualueet ja ne Tampereen kaupungin luonnonsuojeluohjelman mukaiset alueet tai kohteet, jotka on tavoitteena suojella luonnonsuojelulain nojalla. Merkinnällä on osoitettu aluevarauksena yli 5 hehtaarin laajuiset ja kohdemerkinnällä sitä pienemmät luonnonsuojelualueet. Aluemerkintä on yleispiirteinen. Alue- tai kohdemerkintää tulkitaan tarkemman suunnittelun yhteydessä olemassa olevan rajauspäätöksen mukaisesti tai rajaus tarkentuu perustamisesitystä ja -päätöstä tehdessä.
Luonnonsuojelualueita ja -kohteita on osoitettu 54 kpl ja niiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 966 hehtaaria.

Luonnonsuojelualue tai kohde, alueet (vierekkäiset alueet yhdistetty kaavakartalla)

 • Näätäsuo; tunnus: ERA208021
 • Iso-Kuhmo; tunnus: YSA045405
 • Majaketo II; tunnus: YSA206656
 • Santa-ahon metsä; tunnus: YSA232087
 • Aitolahti, Koikansuo, Ruokoperkoon metsä; tunnus: 18/LSO2013, YSA204163
 • Nuorajärvi (837-722-4-2, 837-722-5-5, 837-722-2-268,837-722-1-321); tunnus: YSA203294, YSA203296, YSA203293, YSA203295
 • Valkosen metsä, Holman alue; tunnus: YSA233836
 • Teisko, Kintulammin virkistys- ja retkeilyalue, Vattulan Säästömetsä ja laajennus; tunnus: YSA204160, YSA040441, YSA200078
 • Hopsun metsä, Viitapohja 837-710-1-45, 837-714-3-24, Majaketo, Inkisen metsä, Järvenpään luonnonsuojelualue, Majakedon luonnonsuojelualue; tunnus; YSA234819, YSA202361, YSA203551, YSA204086, YSA043037, YSA043038
 • Teisko, Pikkuhaka; tunnus: YSA246112
 • Teisko, Nalli; tunnus: 23/LSO2013
 • Vaiverosuo; tunnus: YSA243509
 • Teisko, Velaatan Nuutilanlahti; tunnus: 64/LSO2013
 • Särkisen metsä; tunnus: YSA237485
 • Syväoja; tunnus: YSA247664

Luonnonsuojelualue tai kohde, kohteet (alle 5 ha)

 • Viitavuori; tunnus: ERA232968
 • Viitavuori; tunnus: ERA232987
 • Toivola II; tunnus: ERA236376
 • Myyrysniemen lehmusmetsikkö; tunnus: LTA200904
 • Paarlahden Isosaaren luonnonsuojelualue; tunnus: YSA042698
 • Sorilanlammen katajaketo; tunnus: YSA042897
 • Palvajärven-Koirajärven luonnonsuojelualue; tunnus: YSA043111
 • Savolaisen metsä; tunnus: YSA204307
 • Virtasen metsä; tunnus: YSA205660
 • Orikorpi; tunnus: ERA200933
 • Myllypuro; tunnus: ERA201001
 • Mutia; tunnus: ERA201004
 • Drotarin metsä; tunnus: YSA233835
 • Mutianniitty, etelä; tunnus: ERA201082
 • Tiikonoja; tunnus: ERA201084
 • Männistö; tunnus: ERA201088
 • Pihlajiston niitty; tunnus: ERA201089
 • Ruohosuo; tunnus: ERA201094
 • Tuomisto; tunnus: ERA201096
 • Heinäsenjärven niitty; tunnus: ERA201097
 • Hepokatti; tunnus: ERA201098
 • Pirjola; tunnus: ERA201706
 • Koukkusuo, tunnus: YSA239117
 • Aitolahti, Korvenvuori; tunnus: 19/LSO2013
 • Aitolahti, kirkon notko; tunnus: 30/LSO2013
 • Teisko, Velaatta, Ala-Pirttijärvi, Nevalanlahti; tunnus: 24/LSO2013
 • Teisko, Koskela, Jylhänperä; tunnus: 25/LSO2013

Natura-alue

Natura-alueen karttamerkintä, jossa on mustia pieniä ympyröitä sisältävä reunaviiva ja toistuva nat-lyhenne.

Alueella sijaitsee luonnonsuojelulain tarkoittamia suojeluarvoja. Alueen suunnittelussa on varmistettava, että suojeluarvot eivät vaarannu tai heikenny. Luonnonsuojelualueen tarkempi rajaus ja suojelun perusteet määritellään luonnonsuojelulain mukaisella rajaus- tai perustamispäätöksellä.


Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu valtioneuvoston päätöksen mukaiset Nuorajärven (FI0345003), Harjunvuori-Viitapohjan (FI0334003), Niemikapeen rantojen (FI0345005) ja Iso-Murron hakojen (FI0345004) Natura 2000 -ohjelman alueet. Alueen suojeluarvojen huomioon ottamisesta on säädetty luonnonsuojelulain 65 ja 66 §:ssä.

Geologisesti arvokas kallioalue

Geologisesti arvokkaan kallioalueen karttamerkintä, jossa om musta katkoviiva toistuvalla ge-1 -tekstillä, valkoinen täyttö.

Alueen suunnittelussa on otettava huomioon geologisten, maisemallisten ja luonnontieteellisten arvojen säilyminen. Alueelle sijoittuvissa merkittävissä hankkeissa on kuultava Pirkanmaan ELY-keskusta.


Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu maakuntakaavan 2040 mukaiset valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet sekä maakuntakaavan liiteaineistossa esitetyt paikallisesti arvokkaat kallioalueet. Kohteet perustuvat julkaisuihin Hämeen läänin luonnon ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet I ja II (SYKE 1996) sekä Pirkanmaan arvokkaiden kallioalueiden nykytilan selvitys 2015. Valtakunnallisia kohteita (11 kpl) ovat Alasenlahden kalliot, Säynävänlahden kalliot, Korvenvuori, Hulkkionvuori-Lautakatonmäki, Neevuori, Ahvenvuori-Helaavuori, Löytänänvuori, Koivuvuori, Mustalaisvuori-Peräjärvi, Peräpohjan kallio ja Kulhanvuori. Paikallisesti arvokkaita kohteita (6 kpl) ovat Kurjenvuori, Seinävuorenmaa, Riihivuori-Naalunvuori, Koiravuori, Tornivuori ja Pänkävuori-Vihtavuori. Alueen erityispiirteitä haitallisesti muuttavat toimenpiteet ovat kiellettyjä. Maisemavaurioiden korjaamiseksi alueella saa ottaa kiviaineksia. Merkintä ei rajoita alueen maa- ja metsätalouskäyttöä. Alueelle sijoittuvissa merkittävissä hankkeissa tulee pyytää Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto.

Geologisesti arvokas harjualue

Geologisesti arvokkaan harjualueen karttamerkintä, jossa on reunaviivana musta katkoviiva. Reunaviivassa lukee ge-2 -teksti ja alueen täyttö on valkoinen väri.

Alueen suunnittelussa on otettava huomioon geologisten, maisemallisten ja luonnontieteellisten arvojen säilyminen. Alueelle sijoittuvissa merkittävissä hankkeissa on kuultava Pirkanmaan ELY-keskusta.


Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu maakuntakaavan 2040 mukainen maakunnallisesti arvokas harjualue (Jakamakangas) sekä paikallisesti arvokkaat harjualueet (Vetämäkannanniemi, Helvetinhauta, Aunionkangas, Rääkkykangas ja Ala-Pirttijärvi). Kohteet perustuvat julkaisuun Pirkanmaan arvokkaiden harjualueiden inventoinnin tarkistus 2014 (Pirkanmaan ELY-keskus ja Pirkanmaan liitto). Alueen erityispiirteitä haitallisesti muuttavat toimenpiteet ovat kiellettyjä. Maisemavaurioiden korjaamiseksi alueella saa ottaa kiviaineksia. Merkintä ei rajoita alueen maa- ja metsätalouskäyttöä. Alueelle sijoittuvissa merkittävissä hankkeissa tulee pyytää Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto.

Arvokas moreenimuodostuma

Arvokkaan moreenimuodostuman karttamerkintä. Valkoisen pohjalla on reunaviivana musta katkoviiva, jonka reunassa toistuva ge-3 -teksti.

Alueen suunnittelussa on otettava huomioon geologisten, maisemallisten ja luonnontieteellisten arvojen säilyminen. Alueelle sijoittuvissa merkittävissä hankkeissa on kuultava Pirkanmaan ELY-keskusta.


Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu maakuntakaavan 2040 mukainen valtakunnallisesti arvokas moreenimuodostuma (Mäntymäki), maakunnallisesti arvokas moreenimuodostuma (Jakamakangas) sekä seudullisesti arvokas moreenimuodostuma (Jussila). Kohteet perustuvat julkaisuun Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat (YM 2007) sekä maakuntakaavan liiteaineistoon. Alueen erityispiirteitä haitallisesti muuttavat toimenpiteet ovat kiellettyjä. Maisemavaurioiden korjaamiseksi alueella saa ottaa kiviaineksia. Merkintä ei rajoita alueen maa- ja metsätalouskäyttöä. Alueelle sijoittuvissa merkittävissä hankkeissa tulee pyytää Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto.

Laaja yhtenäinen metsäalue

Laaja yhtenäinen metsäalue -kaavamerkintä, jossa on reunaviivana vihreä katkoviiva. Reunaviivasta osoittaa alueen keskelle vihreät väkäset osoittamaan aluetta. Alue on keskeltä läpinäkyvä.

Alueella tulee välttää maankäytöstä johtuvaa metsien hävittämistä ja pirstomista niin, että syntyy alueen kokoon nähden vaikutuksiltaan laaja-alaista, pysyvää tai muuta merkittävää pitkäkestoista haittaa luonnon monimuotoisuudelle. Alueelle suunniteltavien toimintojen sijoittelussa tulee ottaa huomioon alueen luonto- ja maisema-arvot. Alueen suunnittelussa tulee turvata metsätalouden ja muiden maaseutuelinkeinojen toiminta ja kehittämisedellytykset.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on yleispiirteisesti osoitettu metsäiset luonnon ydinalueet. Alueiden muodostamisen kriteereinä ovat olleet mm. metsäalueiden koko (yli 100 ha), luonnontilaisuus, monimuotoisuuden kannalta tärkeä metsätyyppi ja hyvä kytkeytyvyys muiden arvokkaiden metsäalueiden kanssa. Alueet ovat pääasiassa metsätalouskäytössä. Alueelle voi sijoittua asumista ja muuta maankäyttöä, mikäli toiminta ei aiheuta haittaa alueen arvoille, esimerkiksi metsälakikohteille.

Ekologinen yhteystarve

Ekologisen yhteystarpeen karttamerkintä, joka on vihreä kaksipäinen nuoli, jossa on katkoviiva.

Alueen suunnittelussa ja alueelle kohdistuvissa toimenpiteissä tulee huomioida yhteyksien säilyvyys tai toteutuminen tavalla, joka turvaa lajiston liikkumismahdollisuudet.


Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu sijainnin ja leveyden osalta yleispiirteiset yhteystarpeet laajojen metsäaluekokonaisuuksien välillä. Yhteydet ovat vaihtelevan levyisiä metsäkäytäviä tai metsäalueiden sarjoja ns. askelkivien muodostamia metsäketjuja, jotka tukevat ydinalueiden toimintaa ja mahdollistavat eliöstön liikkumiseen alueelta toiselle. Merkintä ei rajoita normaalia metsätalouskäyttöä.

Matkailupalvelujen alue

Matkailupalvelujen alue -karttamerkintä, joka on väriltään kokonaan vaaleankeltainen alue.

Alue varataan pääosin matkailupalveluille sekä sitä palveleville toiminnoille. Rakentaminen tulee sovittaa ympäristöönsä siten, että huomioidaan luonnonympäristön, viherympäristön ja kulttuuriympäristön arvot. Alueella tulee tukea matkailua edistäviä hankkeita ja niitä yhdistävien reitistöjen muodostamista.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu Maisansalon alue. Alue on asemakaavoitettu, mutta alueen merkittävä kehittäminen edellyttää asemakaavamuutosta. Alueella on kulttuuri- ja luontoarvoja, jotka on huomioitava suunnittelussa. Maisansalo on keskeinen koko alueen matkailupalvelujen kannalta, jatkossa tulee huomioida yhteydet myös muihin kehitettäviin matkailukokonaisuuksiin.
Alueen suunnittelussa tulee huomioida myös paikallisten asukkaiden virkistyskäyttömahdollisuudet.

Kehitettävä matkailukokonaisuus

Kehitettävän matkailukokonaisuuden karttamerkintä. Alueella on reunaviivana keltainen pistekatkoviiva, jossa lukee mat.

Alueella on erityisiä edellytyksiä matkailu- ja virkistystoiminnan kokonaisvaltaiselle kehittämiselle. Alueella tulee tukea matkailua edistäviä hankkeita ja niitä yhdistävien reitistöjen muodostamista.


Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu alueen matkailun kannalta keskeiset aluekokonaisuudet Kintulammi, Paarlahti, Teiskon kirkonseutu ja Kaanaa, joiden kehittäminen tulee turvata jatkossakin. Alueet ovat luonteeltaan erityyppisiä, mutta yhdessä Maisansalon matkailupalvelujen alueeksi osoitetun alueen kanssa ne voivat muodostaa rungon koko Pohjois-Tampereen matkailulle. Kintulammella on luontomatkailua, Kaanaassa mahdollisuudet moottoriurheiluun sekä massatapahtumiin, Paarlahti ja Teiskon kirkonseutu nähdään monipuolisesti kehitettävinä aluekokonaisuuksina, joissa kulttuuri- ja luonnonmaisema luo ainutlaatuisen pohjan matkailutoiminnoille. Kintulammin alueella Tampereen kaupungin tavoitteena on luonnonsuojelu- ja retkeilyalueen toimintojen sekä niitä ympäröivän suojaavan vyöhykkeen säilyttäminen, mikä toteutetaan mahdollisuuksien mukaan kaupungin maanhankintana alueella.

Matkailukohde

Matkailukohteen karttamerkintä: keltainen vinoneliö, jolla on musta reunaviiva.

Alueella sijaitsee matkailuyrityksiä, yhteisöjen loma-asuntoalueita tai leirikeskuksia. Alueiden kehittämisessä on huomioitava toiminnan yhteensovittaminen lähialueen muun maankäytön sekä maisema-, luonto- ja virkistysarvojen kanssa. Suunnittelussa tulee varmistaa alueen saavutettavuus ja kiinnittää huomiota yhteyksiin lähiseudun matkailu- ja virkistysalueiden välillä. Laajemmat kehityshankkeet edellyttävät ranta-asemakaavan tai muun tarkemman suunnitelman laatimista. Suunnitelman tulee perustua riittäviin selvityksiin ja vaikutusten arviointiin ja siitä on tiedotettava laajemmin kuin rajanaapureiden kuulemisella.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu alueen matkailupalvelut kuten majoitus- ja ravitsemisalan toimijat, yhteisöjen alueet, kyläyhdistysten tilat ja museot, yhteensä 39 kpl. Kohteet perustuvat pääosin Pohjois-Tampereen matkailutoimijaselvitykseen (Ekokumppanit Oy 2018). Alueen matkailutoiminnan kehittäminen tulee turvata Tampereen kaupunkistrategian mukaisesti. Pienemmät kehittämishankkeet voidaan toteuttaa suoralla rakennusluvalla tai suunnittelutarve-/poikkeamispäätöksellä, mutta laajemmat kehittämishankkeet edellyttävät laaja-alaisempaa suunnittelua ja vaikutusten arviointia. Kaikissa hankkeissa on tärkeää tiedottaa lähiympäristön asukkaita ja toimijoita.

Kohteet

 • Aitolahden Teboil
 • Aitotalli
 • Ensilä
 • Kaanaa Center
 • Kaanaa karting
 • Kaanaan kyläyhdistys
 • Kantateiskon nuorisoseuran tupa
 • Kintulammin retkeilymaja
 • Kiviojan Helmi
 • Koiviston tila
 • Kortejärven tila
 • Kuuslahden kesäkoti
 • Kämmenniemen kesätori
 • Kämmenniemen Sale ja Kessan baari
 • Liutun tila
 • Lomasorri
 • Maisansalon karavaanarit
 • Maisansalon ravintola
 • Maitolaiturimuseo
 • Marttilan pirtti
 • Murikka
 • Niemi-Kapeen tila
 • Nisutiina
 • Nostalgia b+b
 • Nostalgia elämyspalvelut
 • Palttalan lomamökit
 • Srk Diabeteskeskus
 • Srk isosaari
 • Srk Pappilansaari
 • Srk Pättiniemi
 • Teiskon museo
 • Teiskon viini
 • Teisko-tuote
 • Terälahden Sale ja kesätori
 • Toijalan tila
 • Tuulentien tila
 • Velaatan pirtti
 • Velaatan työväentalo
 • Viitaniemen tila

Virkistysalue

Virkistysalueen karttamerkintä, joka on väriltään vaalean vihreä.

Alue on varattu laajempaa käyttäjäkuntaa palvelevaa virkistystoimintaa varten. Aluetta ja sen toimintoja tarkemmin suunniteltaessa tulee ottaa huomioon luontoarvot sekä kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot. Suunnittelussa tulee varmistaa alueen saavutettavuus ja kiinnittää huomiota yhteyksiin lähiseudun virkistys- ja matkailualueiden välillä.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu Kulkkilan, Ala-Pirttijärven ja Perttulanniemen alueet, joilla on normaalia laajempaa virkistyskäyttöä sekä Kintulammen suojelu- ja retkeilyalueeseen rajautuvia kiinteistöjä. Kaikki osoitetut virkistysalueet ovat kaupungin maanomistuksessa. Jatkossa Kintulammin luonnonsuojelualueeseen liittyviä virkistysalueita voidaan kehittää, mikä toteutetaan mahdollisuuksien mukaan kaupungin maanhankintana alueella. Pienemmät virkistyskohteet on esitetty kaavakartalla 2.

Virkistyskohde

Virkistyskohteen karttamerkintä, joka on vihreä vinoneliö.

Yleiseen virkistyskäyttöön tarkoitettu kohde.Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu Kämmenniemen, Terälahden ja Sorilan koulujen kentät, Kämmenniemen, Maisansalon ja Kapeen ulkoilupolut, Kintulammi, Terälahden luontokoulu, Pulesjärven retkeilyranta sekä KIntulammi-Pukala ulkoilureitin suunnitellut taukopaikat Hankajärven ja Koirajärven rannassa. Veneilyä palvelevina virkistyskohteina on osoitettu Näsijärven saaret Ykspetäjä, Hornu, Kiikkisensaari, Pitkäsaari sekä Orislahden ranta.

Kaupunginosapuisto

Kaupunginosapuiston karttamerkintä, joka on musta ympyrä.

Alueella sijaitsee asemakaavan mukainen kaupunginosapuisto. Tarkemman suunnittelun yhteydessä tulee varmistaa kaupunginosapuiston riittävä koko, monipuolinen palvelutaso, hyvä saavutettavuus sekä kytkeytyminen ympäröiviin asuinalueisiin ja viherympäristöön.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu olemassa oleva kaupunginosapuisto Kämmenniemen alueella. Kaupunginosapuistot ovat päivittäisen leikin ja oleskelun lisäksi tarkoitettu paikallisia eri ikäryhmien urheilu- ja ulkoiluharrastuksia varten. Keskeisiä kaupunginosapuistojen kehittämistavoitteita ovat monipuolisuus ja turvallisuus sekä koululaisille ja nuorille suunnattujen palvelujen lisääminen. Kaupunginosapuiston läheisyyteen suunniteltavan täydennysrakentamisen yhteydessä on varmistettava, että kaupunginosapuisto säilyy riittävän laajana.

Ohjeellinen uusi kaupunginosapuisto

Ohjeellisen uuden kaupunginosapuiston karttamerkintä. Ympyrä, jossa on punainen reunaviiva ja valkoinen täyttö.

Alueelle on varattava tilaa uudelle kaupunginosapuistolle, jonka toteuttaminen on ajankohtainen uuden keskustan tai asuinalueen kehittämisen yhteydessä. Kaupunginosapuiston tulee olla hyvin saavutettava, riittävän suuri sekä toiminnoiltaan ja luonnonympäristöltään monipuolinen.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu Nurmi-Sorilan uudelle alueelle sijoittuva kaupunginosapuisto. Puiston tarkempi sijainti, koko ja toiminnot määritellään tarkemman suunnittelun yhteydessä.

Uimaranta tai -paikka

Uimarannan tai -paikan karttamerkintä, joka on sininen piirroskuva uimarista valkoisella pohjalla.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu olemassa olevat Kämmenniemen, Velaatan ja Viitapohjan uimarannat sekä Hirviniemen, Sisaruspohjan, Maisansalon ja Terälahden uimapaikat.


Ohjeellinen uusi tai kehitettävä uimaranta

Ohjeellisen uuden tai kehitettävän uimarannan karttamerkintä, joka on punainen piirroskuva uimarista valkoisella pohjalla.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu Nurmi-Sorilan keskustaan sijoittuva uusi uimaranta, joka on tarpeen uuden asuinalueen palveluna.


Virkistyspainotteinen pyöräilyreitti

Virkistyspainotteisen pyöräilyreitin karttamerkintä, joka on ympyröistä muodostettu katkoviiva. Ympyrät ovat keltaisia ja niissä on harmaa reunaviiva.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu pyöräilyn Näsijärvireitti.


Seudullinen ulkoilureitti

Seudullinen ulkoilureitti -kaavamerkintä. Viiva, joka muodostuu pallukoista, joilla on musta reunaviiva. Pallukat ovat sisältä valkoisia.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu Kintulammi-Pukala ulkoilureitti, joka perustuu tekeillä olevan ulkoilureittisuunnitelman linjaukseen 19.10.2020. Reitin alustava maanomistajakuuleminen on käyty syys-lokakuussa 2020. Ulkoilureittisuunnitelma valmistellaan keväällä 2021, jolloin suunnitelma tulee virallisesti nähtäville. Ulkoilureittisuunnitelman vahvistaa Pirkanmaan ELY-keskus.

Ohjeellinen ulkoilureitti

Ohjeellisen ulkoilureitin karttamerkintä, joka on ympyröistä muodostettu katkoviiva. Ympyrät ovat valkoisia ja niissä on harmaa reunaviiva.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu maakuntakaavaan pohjautuvat ohjeelliset ulkoilureittien sijainnit. Eteläosassa aluetta on olennaista kytkeä Kintulammen alue kantakaupungin, Kangasalan Kaarinanpolun, Oriveden Pukalan ja Kämmenniemen suuntaan. Pohjoisosassa aluetta reitin tulee kulkea Kämmeniemen, Maisansalon ja Ala-Pirttijärven kautta Ruoveden suuntaan sekä yhdistää em. pohjois-eteläsuuntainen reitti itään Oriveden Pukalan suuntaan. Jatkosuunnittelussa mahdollisuus ulkoilureiteille ja niiden tarkempi linjaus selvitetään yhteistyössä maanomistajien kanssa.

Vesiväylä

Vesiväylän karttamerkintä. Harmaa viiva, jossa on harvakseltaan mustia ympyröitä.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu Näsijärven vesiväylät. Jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon vesiliikenteen (mm. aallokon) vaikutukset ja turvalaitteiden maa-aluevaraukset väylien varrella sijaitsevilla ranta-alueilla.

Pienvene- tai lauttasatama

Pienvene- tai lauttasataman karttamerkintä, joka musta piiirroskuva purjeveneestä valkoisella pohjalla.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu olemassa olevat venesatamat ja soutuvenerannat Näsijärven, Paarlahden ja Velaatanjärven rannoilla. Merkinnällä osoitettujen satamien lisäksi alueella on pienempiä venevalkamia ja laituripaikkoja.


Ohjeellinen uusi tai kehitettävä pienvene- tai lauttasatama

Ohjeellisen uuden tai kehitettävän pienvene- tai lauttasataman karttamerkintä, joka on punainen piirroskuva purjeveneestä valkoisella pohjalla.

Uuden tai kehitettävän pienvene- tai lauttasataman sijoittamisen ja kehittämisen edellytykset tulee tutkia tarkemman suunnittelun yhteydessä.


Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu Nurmi-Sorilan uusi pienvenesatama.

Melontareitti

Melontareitin karttamerkintä, joka on sininen katkoviiva.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu Paarlahden, Asuntilan ja Kiimajoen melontareitit.


Melontareitin rantautumispaikka

Melontareitin rantautumispaikan karttamerkintä, joka on kärjellään oleva sininen kolmio.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu melontareittien lähtö-, rantautumis- ja päätepaikkoja (10 kpl).


Ohjeellinen joukkoliikennereitti

Ohjeellisen joukkoliikennereitin karttamerkintä, jossa on vaalean harmaa täyttö ja reunaviivana tummemman harmaa katkoviiva.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu alueen syksyn 2020 mukaiset joukkoliikennelinjat. Joukkoliikenteen palvelutasoluokituksessa 2018-2021 Kämmenniemi kuuluu luokkaan 3 ja Nurmi luokkaan 1 (Tampereen keskusta, luokka 6). Päätökset linjastotarpeesta ja -muutoksista tehdään Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnassa.

Kulttuuriympäristö

Muinaisjäännöskohde

Muinaisjäännöskohteen karttamerkintä, joka on turkoosi neliö ja harmaa reunaviiva.

Muinaismuistolailla rauhoitettu muinaismuistokohde, kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Kohteen ja sen lähialueen maankäyttöä suunniteltaessa on otettava huomioon muinaisjäännöksen suoja-alue, maisemallinen sijainti sekä liittyminen ympäristöön. Aluetta koskevista toimenpiteistä on neuvoteltava museoviranomaisen kanssa ja pyydettävä lausunto.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu alueen tiedossa olevat muinaisjäännöskohteet (54 kpl). Merkinnät perustuvat Tampereen Aitolahden ja Teiskon kulttuuriympäristöselvityksen luettelointiin sekä maakuntamuseolta saatuun aineistoon. Kohteet ovat muinaismuistolain 295/1963 mukaisesti suojeltuja kiinteitä muinaisjäännöksiä ja laki suojaa myös niiden lähiympäristön. Muinaisjäännöksen laajuus ja säilyneisyys tulee selvittää ennen alueen suunnittelua. Suunnittelussa on huomioitava kohteen suoja-alue, maisemallinen sijainti ja mahdollinen liittyminen arvokkaisiin maisema-alueisiin tai kulttuuriympäristöihin. Muinaismuistolain mukaan suoja-alueen muodostaa vähintään 2 metrin säde kohteesta, Museoviranomainen määrittelee suoja-alueen tapauskohtaisesti. Museoviranomaisena toimii Pirkanmaan maakuntamuseo.

Kivikautiset asuinpaikat

 • SM103, Keso I-II, Mj-tunnus: 837010030
 • SM104, Keso I-II, Mj-tunnus: 837010030
 • SM105, Keso I-II, Mj-tunnus: 837010030
 • SM130 Piriläntie E, Mj-tunnus: 1000011514
 • SM143, Paksula 1, Mj-tunnus: 83701006
 • SM144, Rimminlahti, Mj-tunnus: 837010051

Lapinrauniot

 • SM140, Koljonsaari, Mj-tunnus: 837010045
 • SM142, Kontusaari, Mj-tunnus: 837010046
 • SM145, Myyrysniemi, Mj-tunnus: 837010048
 • SM146, Kirvessaari, Mj-tunnus: 837010049
 • SM150, Kapeenniemi, Mj-tunnus: 837010044

Historialliset asuinpaikat

 • SM109, Nurmi (Nurmis), Mj-tunnus: 1000008706
 • SM102, Hirviniemi, Mj-tunnus: 1000011518
 • SM100, Hirviniemi Kiikkinen, Mj-tunnus: 1000011515
 • SM106, Hirviniemi Keso III, Mj-tunnus: 1000011517
 • SM107, Hirviniemi Ruokonen, Mj-tunnus: 1000011516
 • SM108, Laalahti (Laialax), Mj-tunnus: 1000018819
 • SM119, Partola (Pardola), Mj-tunnus: 1000018821
 • SM121, Palo (Pahlo) Rentto, Mj-tunnus: 1000018824
 • SM122, Palo (Pahlo), Mj-tunnus: 1000018823
 • SM125, Sorila (Sorrila), Mj-tunnus: 1000018820
 • SM135, Teisko Pohtola, Mj-tunnus: 1000011519
 • SM131, Värmälä Pirilä, Mj-tunnus: 1000011526
 • SM132, Vattula Vattula, Mj-tunnus: 1000011520
 • SM133, Vattula Ylinen, Mj-tunnus: 1000011520
 • SM128, Kämmenniemi, Mj-tunnus: 1000037159
 • SM136, Teisko Kuusniemi, Mj-tunnus: 1000002005
 • SM138, Teisko Taulaniemi, Mj-tunnus: 1000002007
 • SM139, Teisko Mustaniemi, Mj-tunnus: 1000002006
 • SM141, Saarlahti, Mj-tunnus: 1000036849

Muut muinaisjäännökset

 • SM149, Kapeenniemen kivirakenne, Mj-tunnus: 1000018709
 • SM153, Metsisianmäki, Mj-tunnus: 837010047
 • SM101, Uusi-Kölli, Mj-tunnus: 1000011539
 • SM147, Kapeen rajakivi, Mj-tunnus: 1000024610
 • SM124, Myllylampi, Mj-tunnus: 1000008708
 • SM123, Myllymoisio, Mj-tunnus: 1000018825
 • SM120, Holvasti, Mj-tunnus: 1000018822
 • SM134, Lahdentausta, Mj-tunnus: 1000011540
 • SM148, Kapeenniemen kivilouhos, Mj-tunnus: 1000018711
 • SM110, Messukylä-Ruovesi tie Nurmi 1, Mj-tunnus: 1000018826
 • SM111, Messukylä-Ruovesi tie Nurmi 2, Mj-tunnus: 1000018827
 • SM112, Messukylä-Ruovesi tie Nurmi 3, Mj-tunnus:: 1000018832
 • SM114, Messukylä-Ruovesi tie Sorila 1, Mj-tunnus: 1000018833
 • SM115, Messukylä-Ruovesi tie Sorila 2, Mj-tunnus: 1000018834
 • SM116, Messukylä-Ruovesi tie Sorila 3, Mj-tunnus: 1000018835
 • SM113, Messukylä-Ruovesi tie, Mj-tunnus: 1000018836
 • SM118, Näätäsuo, Mj-tunnus: 1000012283
 • SM117, Sorri 2, Mj-tunnus: 1000035327
 • SM137, Teisko Nujulantie, Mj-tunnus: 1000002002
 • SM129, Valkeamäki, Mj-tunnus: 1000011543
 • SM155, Vehkajärvi, Mj-tunnus: 1000017950
 • SM154, Vehkasuo, Mj-tunnus: 1000017951
 • SM152, Autiokorpi, Mj-tunnus: 1000024582
 • SM151, Koivunevam, Mj-tunnus: 1000024611

Muu arkeologinen kulttuuriperintökohde

Muu arkeologinen kulttuuriperintökohde -karttamerkintä, joka on turkoosi ympyrä ja siinä on harmaa reunaviiva.

Alueen suunnittelussa tulee ottaa huomioon muut arkeologiset kulttuuriperintökohteet ja niiden ympäristö. Alueella sijaitsevien historiallisten rakenteiden ja kerrostumien poistaminen on sallittua vain erityisestä syystä ja riittävän arkeologisen dokumentoinnin jälkeen. Aluetta koskevista suunnitelmista on kuultava museoviranomaisia.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu alueen tiedossa olevat muun arkeologisen perinnön kohteet (19 kpl). Merkinnät perustuvat Tampereen Aitolahden ja Teiskon kulttuuriympäristöselvityksen luettelointiin sekä maakuntamuseolta saatuun aineistoon. Maisemallisesti säilyneet ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat ominaispiirteet tulee säilyttää. Kohteen ja sen lähialueen maankäyttöä, rakentamista ja hoitoa suunniteltaessa on otettava huomioon maisemallinen sijainti ja mahdollinen liittyminen arvokkaisiin maisema-alueisiin tai kulttuuriympäristöihin. Historiallisten rakenteiden ja kerrostumien poistaminen on sallittua vain erityisestä syystä. Museoviranomaisena toimii Pirkanmaan maakuntamuseo.

 • s105, Juoponlahti 1
 • s106, Juoponlahti 2
 • s107, Kovapää
 • s104, Nurmi-Kangasala Nurmi
 • s109, Perämäentie
 • s110, Sorila
 • s111, Tuomisto
 • s100, Kiikkinen 2
 • s102, Ruokonen 2
 • s116, Loukamo
 • s117, Kapeen laivalaituri
 • s118, Kukkosaari
 • s113, Kuusniemi
 • s108, Osa Messukylä-Ruovesi tiestö
 • s119, Otava
 • s115, Metsä 3 -proomu
 • s114, Teiskon Pohtola
 • s103, Aitoranta
 • s112, Heposuonlahti, louhos

Mahdollinen muinaisjäännöskohde tai muu arkeologinen kulttuuriperintökohde

Mahdollinen muinaisjäännöskohde tai muu arkeologinen kulttuuriperintökohde -kaavamerkintä. Merkintä on pallukka, jolla on turkoosi reunaviiva. Pallukka on sisältä läpinäkyvä.

Alueen maankäytön muuttuessa tai muissa vaikutukseltaan merkittävissä hankkeissa kohteen sijainti, laajuus ja arvo tulee selvittää tarkemmin.


Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu Pohjois-Tampereen historiallisten asuinpaikkojen selvityksen 2020 mukaiset kohteet (45 kpl). Selvitys on tehty karttatarkasteluna. Alueelle kohdistuvissa vaikutukseltaan merkittävissä hankkeissa tulee laatia tarkempi kohdeselvitys. Historiallisten rakenteiden ja kerrostumien poistaminen on sallittua vain erityisestä syystä ja riittävän dokumentoinnin jälkeen. Aluetta koskevista suunnitelmista on kuultava museoviranomaisena toimivaa Pirkanmaan maakuntamuseota.

Kohteet

 • Aitoniemi Kupi
 • Puudenniemi/Paavola Ylinen ja Alinen
 • Puudenniemi/Paavola/Uskelaby Uskali
 • Värmälä Kartano (Vähäkartano)
 • Sääksniemi Sääksi
 • Pohtola Ala-Pärri
 • Viitapohja/Männistö
 • Savo Vanha-Savo
 • Kulkkila
 • Kulkkila Iso-Kulkkila
 • Kulkkila Vähä-Kulkkila
 • Padustaipale/Onnistaival Toijala ja Poukka
 • Padustaipale/Onnistaival Vuorela
 • Tauloniemi/Padustaipale Taulaniemi
 • Teiskola kirkko (Teiskon vanha kirkonpaikka)
 • Teiskola/Taulaniemi kartano
 • Salo/Teiskola Lörpys
 • Kovero Iso-Kovero
 • Asuntila Ylinen ja Alinen
 • Polso/Taulaniemi/Kuoranta Polso (Maisansalo)
 • Kuoranta Kiviranta
 • Kiimajoki/Terälahti Mattila
 • Kiimajoki/Terälahti Mattila (Mattilanlammi)
 • Kiimajoki/Terälahti Vähä-Mattila
 • Koski/Ahoinkylä Kuitunen
 • Ukaa/Tuhria Frantsi
 • Likaniemi/Ukaa/Kiimajoki Nalli
 • Likaniemi/Ukaa/Kiimajoki Nalli 2
 • Likaniemi/Ukaa/Kiimajoki Sorri
 • Likaniemi/Ukaa/Kiimajoki Sorri (Martinlahti)
 • Tuhria Naappila/Iso-Tuhria
 • Tuhria Seppälä
 • Terälahti/Saarlahti Pöllölä
 • Paksula/Jutila/Terälahti Paksula
 • Jutila Alanen ja Ylinen
 • Jutila Ylinen 2
 • Pihka Ala-Yrjölä (Vanhakylä)
 • Pihka Kauppila
 • Pihka Ylä-Yrjölä
 • Ahoinkylä Knuutila
 • Ahoinkylä Kurjenlahti
 • Leppälahti Rikala
 • Saarlahti Löytänä
 • Pohjankapee Ylä- ja Alakapee

Historiallinen tielinja

Historiallinen tielinja -karttamerkintä, joka on turkoosi katkoviiva.

Tien linjaus ja suhde ympäristöön tulee säilyttää. Tavanomaiset tien hoito- ja kunnostustyöt ovat sallittuja. Maantiekäytöstä jääneet tien osat ja rakenteet ovat muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Suuremmista tien linjausta ja sen rakenteiden muuttamista koskevista suunnitelmista tulee neuvotella museoviranomaisten kanssa.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu historiallinen tielinja Messukylä-Ruovesi (Pirkanmaan historiallisesti merkittävät tiet, Pirkanmaan maakuntamuseo 2011). Tielinjan sijainti on likimääräinen. Alkuperäisestä, säännöllisestä maantieliikennekäytöstä ja säännöllisen tienpidon ulkopuolelle jääneet tien osat ja rakenteet sekä siihen liittyvät krouvien/kestikievarien, siltojen, siltarumpujen ja siltaportaiden jäännökset ovat muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Tarkemmin tielinjaa on tutkittu Nurmi-Sorilassa, jossa merkittävimmät tieosuudet on merkitty kaavassa muinaisjäännöskohteina. Nykyinen tiestö kulkee monin paikoin samalla paikalla historiallisen tielinjan kanssa. Käytössä olevat tielinjaosuudet ovat muita kulttuuriperintökohteita, joiden tavanomaiset hoito- ja kunnostustyöt ovat sallittuja. Museoviranomaisena toimii Pirkanmaan maakuntamuseo.

Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö tai kohde

Valtakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön tai kohteen karttamerkintä. Alueena purppuran punaisista pysty- ja vaakasuorista viivoista muodostuva ristikko ja kohdemerkintänä purppuran punainen neliö, jossa on harmaa reunaviiva.

Alueella tapahtuva kehittäminen on sovitettava arvokkaan lähiympäristön vaatimuksiin. Aluetta koskevista suunnitelmista on kuultava museoviranomaisia ja Pirkanmaan ELY-keskusta.Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu Museoviraston RKY2009-inventoinnin mukaisesti Aunessilta sekä aluekokonaisuutena Teiskon kirkko ja Teiskolan kartano. Alueen suojelun toteuttamistapa ratkaistaan tarkemmassa suunnittelussa. Tavoitteena on rakennusperinnön ja kulttuuriympäristöjen monimuotoisuuden vaaliminen ja niiden säilymisen turvaaminen tarkoituksenmukaisesti. Teiskon kirkonseudulla lisärakentaminen on mahdollista, mikäli kulttuuriympäristön arvot turvataan. Museoviranomaisena toimii Pirkanmaan maakuntamuseo. Valtakunnallisesti arvokkaissa kohteissa lausunto tulee pyytää myös Pirkanmaan ELY-keskukselta.

Kohteet

 • Teiskon kirkko ja Teiskolan kartano
 • Museosilta/Aunessilta

Maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö tai kohde

Maakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön tai kohteen karttamerkintä. Valkoisella alueella on reunaviivana sinisiä pisteitä sisältävä katkoviiva ja kohdemerkintänä on sininen neliö.

Alueen suunnittelussa ja toimenpiteissä on otettava huomioon rakennetun ympäristön kokonaisuus, ominaispiirteet ja identiteetti. Uusi rakentaminen on sopeutettava alueen kulttuuriympäristön ominaispiirteisiin. Alueelle sijoittuvissa merkittävissä hankkeissa on kuultava museoviranomaisia ja Pirkanmaan ELY-keskusta.


Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu Murikan ja Terälahden kylän alueet sekä 25 alueen huvilaa ja 2 pihapiiriä. Kohteet perustuvat maakuntakaavaan ja sen liitejulkaisuun Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut ympäristöt 2016. Alueen suojelun toteuttamistapa ratkaistaan tarkemmassa suunnittelussa. Tavoitteena on rakennusperinnön ja kulttuuriympäristöjen monimuotoisuuden vaaliminen ja niiden säilymisen turvaaminen tarkoituksenmukaisesti. Alueen täydennysrakentaminen on mahdollista. Alueelle sijoittuvissa merkittävissä hankkeissa on kuultava Pirkanmaan maakuntamuseota ja Pirkanmaan ELY-keskusta.

Alueet

 • Terälahti
 • Murikan kurssikeskus

Kohteet

 • 1004, Aitolahden ja Teiskon rantahuvilat / Viljasniemi
 • 1005, Aitolahden ja Teiskon rantahuvilat / Pättiniemi
 • 1006, Aitolahden ja Teiskon rantahuvilat / Ensilä
 • 1007, Aitolahden ja Teiskon rantahuvilat / Pirttilä
 • 1008, Aitolahden ja Teiskon rantahuvilat / Bergbacka
 • 1009, Aitolahden ja Teiskon rantahuvilat / Virkkula
 • 1010, Aitolahden ja Teiskon rantahuvilat / Käärmeistö
 • 1018, Aitolahden ja Teiskon rantahuvilat / Kivimäki
 • 1024, Aitolahden ja Teiskon rantahuvilat / Charpantier
 • 1025, Aitolahden ja Teiskon rantahuvilat / Niemenkärki
 • 1101, Aitolahden ja Teiskon rantahuvilat / Vernamo
 • 1102, Aitolahden ja Teiskon rantahuvilat / Tervakivi
 • 1106, Aitolahden ja Teiskon rantahuvilat / Väliniemi
 • 1109, Aitolahden ja Teiskon rantahuvilat / Tapola ja Rauhalinna
 • 1112, Aitolahden ja Teiskon rantahuvilat / Kotkanranta
 • 1113, Aitolahden ja Teiskon rantahuvilat / Villa Strandella
 • 1114, Aitolahden ja Teiskon rantahuvilat / Tallbacken
 • 1115, Aitolahden ja Teiskon rantahuvilat / Saarentausta
 • 1116, Aitolahden ja Teiskon rantahuvilat / Näsinranta
 • 1117, Aitolahden ja Teiskon rantahuvilat / Neitsytniemi
 • 1125, Aitolahden ja Teiskon rantahuvilat / Kesäranta
 • 1142, Vähä-Kulkkilan pihapiiri
 • 1143, Iso-Kulkkilan pihapiiri
 • 1144, Aitolahden ja Teiskon rantahuvilat / Suviranta
 • 1145, Aitolahden ja Teiskon rantahuvilat / Kesämaa
 • 1154, Aitolahden ja Teiskon rantahuvilat / Pekkala
 • 1163, Aitolahden ja Teiskon rantahuvilat / Vironmäki

Lailla suojeltu kohde (R1156)

Lailla suojeltu kohde -karttamerkintä, joka on musta neliö.

Merkinnän kohde on suojeltu kirkkolailla.


Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu kirkkolailla suojeltu Teiskon kirkko. Merkinnän indeksinumero perustuu Tampereen Aitolahden ja Teiskon rakennuskulttuuriselvitykseen (2008).

Historiallisesti merkittävä rakennus tai kohde

Historiallisesti merkittävän rakennuksen tai kohteen karttamerkintä, joka on harmaa neliö.

Kohteen arvo tulee huomioida alueelle sijoittuvissa merkittävissä hankkeissa.


Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu yhteensä 105 kohdetta. Merkinnät perustuvat Tampereen Aitolahden ja Teiskon rakennuskulttuuriselvitykseen (2008). Kohteet ovat muun muassa maatilojen talouskeskuksia, kouluja, pappiloita ja kauppoja. Kohteen arvojen huomioiminen ratkaistaan tarkemmassa suunnittelussa. Rakennusten perusparantaminen, korjaaminen ja vähäinen laajennus sallitaan. Rakennuksessa suoritettavien laajennus-, korjaus- ja muutostöiden, käyttötarkoitusten muutosten sekä täydennysrakentamisen ja alueella tehtävien toimenpiteiden tulisi olla sellaisia, että alueen rakennushistoriallisesti/ kulttuurihistoriallisesti/ maisemakuvallisesti arvokas luonne säilyy. Tavoitteena on rakennusperinnön ja kulttuuriympäristöjen monimuotoisuuden vaaliminen ja niiden säilymisen turvaaminen tarkoituksenmukaisesti. Alueelle sijoittuvissa merkittävissä hankkeissa on kuultava Pirkanmaan maakuntamuseota.

Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö

Maakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön karttamerkintä, jossa on reunaviivana purppuranpunainen pistekatkoviiva ja valkoinen täyttö.

Alueen rakentamisessa ja muussa maankäytössä tulee ottaa huomioon arvokas kulttuuriympäristö ja välttää sen ominaispiirteiden muuttamista. Alueelle sijoittuvissa merkittävissä hankkeissa on kuultava museoviranomaisia ja Pirkanmaan ELY-keskusta.


Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu 9 aluekokonaisuutta, jotka maakuntakaavan liitejulkaisuun Kulttuurimaisemat 2016 - Pirkanmaan maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat maatalousalueet. Alueet on maakuntakaavassa esitetty maakunnallisesti arvokkaina kulttuurimaisemina. Alueen vanha rakennuskanta sekä vanhan kulttuurimaiseman rakenne ja mittakaava tulee säilyttää. Rakennuskulttuurikohteiden ja maisemaelementtien näkyvyyttä (historialliset näkymät) ja maisematilojen avoimuutta tulee ylläpitää ja mahdollisuuksien mukaan ennallistaa. Uudisrakentamisen sijoittaminen ja rakentamistapa alueella vaativat kulttuuriympäristön arvojen huomioimista. Uusien rakennuspaikkojen tulee liittyä luontevasti jo oleviin pihapiireihin tai sijoittua maisemarakenteen reunoille, hyvin sovitettuna uudisrakentaminen voi tuoda ympäristöön positiivista kerroksellisuutta. Kulttuuriympäristön huomioiminen ei saa aiheuttaa merkittäviä rajoitteita maataloustuotannon harjoittamiselle. Alueelle sijoittuvissa merkittävissä hankkeissa on kuultava Pirkanmaan maakuntamuseota ja Pirkanmaan ELY-keskusta.

Kohteet

 • Hirviniemen kulttuurimaisema
 • Kivirannan kulttuurimaisema
 • Nurmin kulttuurimaisema
 • Sorilan - Palon kulttuurimaisema
 • Taivallahden - Löytänän kulttuurimaisema
 • Taulaniemen - Padustaipaleen kulttuurimaisema
 • Teiskon - Asuntilan kulttuurimaisema
 • Uskalin - Paavolan - Kämmenniemen kulttuurimaisema
 • Yrjölänkylän kulttuurimaisema

Paikallisesti arvokas kulttuuriympäristö

Paikallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön karttamerkintä, joka on väriltään vaaleanpunainen alue.

Alueen rakentamisessa ja muussa maankäytössä tulee ottaa huomioon arvokas kulttuuriympäristö ja välttää sen ominaispiirteiden muuttamista.Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu 12 aluekokonaisuutta, jotka perustuvat Tampereen Aitolahden ja Teiskon kulttuuriympäristöselvitykseen (2015). Alueen vanha rakennuskanta sekä vanhan kulttuurimaiseman rakenne ja mittakaava tulee säilyttää. Rakennuskulttuurikohteiden ja maisemaelementtien näkyvyyttä (historialliset näkymät) ja maisematilojen avoimuutta tulee ylläpitää ja mahdollisuuksien mukaan ennallistaa. Uudisrakentamisen sijoittaminen ja rakentamistapa alueella vaativat kulttuuriympäristön arvojen huomioimista. Uusien rakennuspaikkojen tulee liittyä luontevasti jo oleviin pihapiireihin tai sijoittua maisemarakenteen reunoille, hyvin sovitettuna uudisrakentaminen voi tuoda ympäristöön positiivista kerroksellisuutta. Kulttuuriympäristön huomioiminen ei kuitenkaan saa aiheuttaa merkittäviä rajoitteita maataloustuotannon harjoittamiselle. Museoviranomaisena toimii Pirkanmaan maakuntamuseo.

Kohteet

 • Aitoniemi
 • Ilvesjoki ja Kaanaa
 • Kulkkila
 • Pohjankapee
 • Pohtola ja Vattula
 • Savonkylä
 • Sääksniemi
 • Terälahti (2)
 • Ukaanjärvi, Likolahti, Ukaanpohja ja Frantsinlammi
 • Vehokylä
 • Viitapohja
 • Värmälä

Maakunnalisesti arvokas maisema

Maakunnallisesti arvokkaan maiseman karttamerkintä. Valkoisella alueella on reunaviivana musta katkoviiva, jossa on pisteitä ja toistuva mam-teksti.

Alueen rakentamisessa ja muussa maankäytössä tulee ottaa huomioon arvokas maisema ja välttää sen ominaispiirteiden muuttamista. Alueelle sijoittuvissa merkittävissä hankkeissa on kuultava museoviranomaisia ja Pirkanmaan ELY-keskusta.


Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu maakuntakaavan mukainen Viitapohjan kulttuurimaisema-alue, joka perustuu maakuntakaavan liitejulkaisuun Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi (2013). Alueen vanha rakennuskanta sekä maiseman rakenne ja mittakaava tulee säilyttää. Rakennuskulttuurikohteiden ja maisemaelementtien näkyvyyttä (historialliset näkymät) ja maisematilojen avoimuutta tulee ylläpitää ja mahdollisuuksien mukaan ennallistaa. Uudisrakentamisen sijoittaminen ja rakentamistapa alueella vaativat kulttuuriympäristön arvojen huomioimista. Uusien rakennuspaikkojen tulee liittyä luontevasti jo oleviin pihapiireihin tai sijoittua maisemarakenteen reunoille, hyvin sovitettuna uudisrakentaminen voi tuoda ympäristöön positiivista kerroksellisuutta. Kulttuurimaiseman huomioiminen ei saa aiheuttaa merkittäviä rajoitteita maataloustuotannon harjoittamiselle. Paarlahden ja sitä ympäröivän maatalousmaiseman muodostama kokonaisuus voi olla lähtökohtana myös alueen matkailun kehittämiselle. Alueelle sijoittuvissa merkittävissä hankkeissa on kuultava Pirkanmaan maakuntamuseota ja Pirkanmaan ELY-keskusta.

Kohteet

 • Viitapohjan kulttuurimaisema

Arvokas maisemakäytävä

Arvokkaan maisemakäytävän karttamerkintä, joka on vaaleanpunainen viiva.

Alueen rakentamisessa ja muussa maankäytössä tulee ottaa huomioon arvokas kulttuuriympäristö ja välttää sen ominaispiirteiden muuttamista.


Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu arvokkaisiin kulttuuriympäristöihin liittyviä jokivarsia Asuntilanjoella, Kiimajoella ja Ilvesjoella. Merkinnät perustuvat Tampereen Aitolahden ja Teiskon kulttuuriympäristöselvitykseen (2015). Aitolahti-Teisko rantayleiskaavassa 1989 ei kapeita purouomia ole mitoituksellisesti huomioitu.

Kohteet

 • Asuntila
 • Ilvesjoki ja Kaanaa (2)
 • Terälahti
 • Vehokylä (2)

Arvokas perinnebiotooppi

Arvokkaan perinnebiotoopin karttamerkintä. Valkoinen ympyrä, jossa on musta reunaviiva ja jonka keskellä lukee pb.

Alueella on uhanalaisia kasvilajeja tai luontotyyppejä ja/tai sillä on erityistä maisemallista tai kulttuurihistoriallista arvoa.


Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaat perinnebiotoopit. Kohteet perustuvat Pirkanmaan ELY-keskuksen vuoden 2019 lopussa päivittämään aineistoon sekä Tampereen Aitolahden ja Teiskon kulttuuriympäristöselvityksen yhteydessä 2011 tehtyyn inventointiin. Luokittelussa on käytetty ensisijaisesti ELY-keskuksen aineistoa, muut aiempaan inventointiin perustuvat kohteet on luokiteltu paikallisiksi. Luonnonsuojelualueille sijoittuvia perinnebiotooppeja ei ole osoitettu kaavassa. Perinnebiotoopit on huomioitava alueen rakentamisessa ja muussa maankäytössä. Valtakunnallisten ja maakunnallisten kohteiden osalta aluetta koskevista suunnitelmista on kuultava Pirkanmaan ELY-keskusta.

Kohteet

 • Koivulan niitty, arvoluokka: Valtakunnallinen
 • Iso Murron haka, arvoluokka: Maakunnallinen
 • Koskenniemen saarilaitumet, arvoluokka: Maakunnallinen
 • Laalahden laitumet, arvoluokka: Maakunnallinen
 • Niemi-Kapeen niityt, arvoluokka: Maakunnallinen
 • Vanha-Pärrin kallioketo, arvoluokka: Maakunnallinen
 • Ahtelan keto, arvoluokka: Paikallinen
 • Aitoniemen haka, arvoluokka: Paikallinen
 • Ala-Kapeen laitumet, arvoluokka: Paikallinen
 • Ala-Paavolan niitty, arvoluokka: Paikallinen
 • Ala Vattulan kallioketo, arvoluokka: Paikallinen
 • Ala Vattulan rantakallioketo, arvoluokka: Paikallinen
 • Ala Vattulan rantametsälaidun, arvoluokka: Paikallinen
 • Frantsin niitty, arvoluokka: Paikallinen
 • Frantsinlammi, arvoluokka: Haapasen rantaniitty, arvoluokka: Paikallinen
 • Haikan metsälaidun, arvoluokka: Paikallinen
 • Hankalan niittykokonaisuus, arvoluokka: Paikallinen
 • Hiittenhaudan keto, arvoluokka: Paikallinen
 • Iso Moision metsälaidun, arvoluokka: Paikallinen
 • Ison Heikin mäen pihaniitty, arvoluokka: Paikallinen
 • Jaakkolan niitty, arvoluokka: Paikallinen
 • Joensuun kallioketo, arvoluokka: Paikallinen
 • Järvenpään rantaniitty, arvoluokka: Paikallinen
 • Kaakkolammin kallioketo, arvoluokka: Paikallinen
 • Kallionpään kallioketo, arvoluokka: Paikallinen
 • Kangas Mikkolan keto, arvoluokka: Paikallinen
 • Kiikkisen Pappilan niitty, arvoluokka: Paikallinen
 • Koiramoision haka, arvoluokka: Paikallinen
 • Koivumäen metsäniitty, arvoluokka: Paikallinen
 • Korpiniemen haka, arvoluokka: Paikallinen
 • Kortejärven niitty, arvoluokka: Paikallinen
 • Kulkkaan laidun, arvoluokka: Paikallinen
 • Kuolemannotkon metsälaidun, arvoluokka: Paikallinen
 • Laalahden kallioketo, arvoluokka: Paikallinen
 • Lassilan keto, arvoluokka: Paikallinen
 • Luomalan metsäniitty, arvoluokka: Paikallinen
 • Mustanojan niitty, arvoluokka: Paikallinen
 • Myllymaan keto, arvoluokka: Paikallinen
 • Myllymäen kallioketo, arvoluokka: Paikallinen
 • Männistön kallioketo, arvoluokka: Paikallinen
 • Nattarin keto, arvoluokka: Paikallinen
 • Ojalan keto, arvoluokka: Paikallinen
 • Palon Tuomiston voimalinjan alainen keto, arvoluokka: Paikallinen
 • Perttulan keto, arvoluokka: Paikallinen
 • Perälän keto, arvoluokka: Paikallinen
 • Petääjärven Leppiniemen keto, arvoluokka: Paikallinen
 • Rantalan niitty, arvoluokka: Paikallinen
 • Rumootta Mikkolan niityt, arvoluokka: Paikallinen
 • Salmen metsälaidun ja rantaniitty, arvoluokka: Paikallinen
 • Seppälän haka, arvoluokka: Paikallinen
 • Sipilänmoision kallioketo, arvoluokka: Paikallinen
 • Sorilan haka, arvoluokka: Paikallinen
 • Sääksen metsälaidun, arvoluokka: Paikallinen
 • Takalan niitty, arvoluokka: Paikallinen
 • Tarasten kaatopaikan metsäniitty, arvoluokka: Paikallinen
 • Tarasten Tiikonojan metsäniitty, arvoluokka: Paikallinen
 • Taulaniemen leirintäalue, arvoluokka: Paikallinen
 • Taulaniemen metsälaidun, arvoluokka: Paikallinen
 • Teräkosken myllyn niitty, arvoluokka: Paikallinen
 • Tiikonojan keto, arvoluokka: Paikallinen
 • Täntäsen metsäniitty, arvoluokka: Paikallinen
 • Törölänlahden haka, arvoluokka: Paikallinen
 • Ukaan Martinlahden keto, arvoluokka: Paikallinen
 • Vaavunjärven Jylhänsuon ketomainen metsätie, arvoluokka: Paikallinen
 • Vainionmäen laitumet, arvoluokka: Paikallinen
 • Vanha Savon pihapiiri, arvoluokka: Paikallinen
 • Veittoo Paavolan haka, arvoluokka: Paikallinen
 • Viitaniemen niityt, arvoluokka: Paikallinen
 • Ylä Kapeen niityt, arvoluokka: Paikallinen
 • Ylä Sääksin niitty, arvoluokka: Paikallinen

Yleiskaava-alueen raja

Yleiskaava-alueen rajan karttamerkintä. Musta katkoviiva, jossa pitkää viivaa seuraa kolme pienempää viivaa.