Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Kaavamerkinnät ja -määräykset - Kartta 1, kumottavat merkinnät

KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA 2040 (VOIMAAN 20.1.2020) KUMOTTAVIEN MERKINTÖJEN KARTTA

Yleismääräys

Kantakaupungin yleiskaava 2040 kumottavat merkinnät ja määräykset ohjaavat tarkemman tason suunnittelua, kunnes Kantakaupungin vaiheyleiskaava - Valtuustokausi 2017-2021 on voimassa.

Merkinnän kuvaus: Kantakaupungin yleiskaava 2040 muutos mahdollistaa vaihekaavassa todetut tarkistukset yleiskaavan yleismääräysten, maankäytön, strategisten kehittämisperiaatemerkintöjen sekä liikennejärjestelmän sekä alueiden ja kohteiden erityisominaisuuksia kuvaavien merkintöjen ja määräysten osalta. Kaupunginhallitus voi päättää niiden vaihekaavan merkintöjen ja määräysten voimaan tulosta, joihin ei kohdistu muutoksenhakua.

KUMOTTAVIEN MERKINTÖJEN MÄÄRÄYKSET

Yleismääräys

Yleiskaavan käyttötarkoitusalueilla voidaan sallia käyttötarkoituksesta poikkeavaa rakentamista, mikäli siitä ei aiheudu haittaa alueen pääasialliselle käyttötarkoitukselle. Asemakaavoitusta ja muuta alueidenkäytön suunnittelua ohjataan yleiskaavan kartoilla 1 - 4.

Yleiskaavan RA ja R -alueilla yleiskaavaa voidaan käyttää MRL 72 §:n mukaisesti rakentamisen ohjaamiseen. Muilla alueilla rakentaminen edellyttää pääsääntöisesti asemakaavaa.

Rakennettaessa yli 50 metriä korkeita tuulivoimaloita tulee pyytää erillinen lausunto Puolustusvoimilta.

Seudullisen vähittäiskaupan suuryksiköiden alarajat ovat paljon tilaa vaativan kaupan osalta 15 000 k-m², keskustahakuisen vähittäiskaupan osalta 10 000 k-m² ja päivittäistavarakaupan osalta 5 000 k-m².

Keskustatoimintojen alueiden ulkopuolelle ei saa sijoittaa
yli 3 000 k-m² suuruisia päivittäistavarakaupan suuryksiköitä tai yli 2 000 k-m² suuruisia keskustahakuisen erikoistavarakaupan suuryksiköitä.

Keskustatoimintojen alue - YK 2040

Keskustatoimintojen alue -kaavamerkintä, joka on väriltään pinkki alue.

Alue varataan julkisille ja yksityisille palveluille, työpaikkatoiminnoille ja keskustaympäristöön soveltuvalle asumiselle sekä monipuolisesti virkistyksen, vapaa-ajan ja kaupunkikulttuurin toiminnoille. Alueen täydennysrakentamisen tulee edistää toimintojen monipuolisuutta sekä kestävän ja omaleimaisen kaupunkiympäristön muodostumista. Rakennusten julkiseen kaupunkitilaan avautuvat maantasokerrosten tilat on osoitettava pääsääntöisesti liike- ja toimitiloiksi. Suuryksikköjen tulee tukeutua joukkoliikenteen runkolinjastoon ja niiden maantasokerrosten tulee avautua katutilaan. Ydinkeskustan osalta ei seudullista vähittäiskauppaa ole mitoitettu.

Tonteilla maantasoa ei pääsääntöisesti voida osoittaa pysäköintiin ja liikennealueiksi. Keskusta-alueiden liikenneympäristöjä tulee kehittää kävelyn ja pyöräilyn sekä joukkoliikenteen toimintaedellytysten ehdoilla. Alueilta tulee varata riittävästi tilaa julkiselle kaupunkitilalle sekä parannettava alueen yhteyksiä ulkopuolisille virkistysalueille. Alueen suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota kulttuuriympäristön arvoihin.

Täydentyvä keskusta - YK 2040

Täydentyvä keskusta -kaavamerkintä. Valkoinen alue, jolla on reunaviivana mustista eri mittaisista viivoista muodostuva katkoviiva. Keskellä lukee c-1-teksti.

Aluetta kehitetään täydennettävänä keskustatoimintojen alueena. Täydentämisen tulee edistää toimintojen monipuolisuutta ja keskustojen elinvoimaisuutta. Suuryksikköjen enimmäismitoitus on Hervannassa 70 000 k-m² ja Tesomalla 30 000 k-m². Kaukajärven keskusta-aluetta koskevat maakuntakaavan taajamatoimintojen kaupan mitoitukset. Vähittäiskaupan kerrosalan enimmäismitoitus Kalevassa on 70 000 k-m².

Uudistuva keskusta - YK 2040

Uudistuva keskusta -kaavamerkintä. Valkoinen alue, jolla on reunaviivana mustista eri mittaisista viivoista muodostuva katkoviiva. Keskellä lukee c-2-teksti.

Aluetta kehitetään uudelleen rakennettavana keskustatoimintojen alueena. Tarkemmassa suunnittelussa sovitetaan yhteen toimintojen monipuolisuus, keskustamainen liikenneympäristö ja alueille kehitettävät viheryhteydet. Suuryksikköjen enimmäismitoitus on Lielahdessa 80 000 k-m², Lakalaivassa 45 000 k-m² ja Koilliskeskuksessa 55 000 k-m². Vähittäiskaupan kerrosalan enimmäismitoitus Turtolassa on 35 000 k-m2. Rautaharkko-Lakalaivan keskustatoimintojen alueen toteutus tulee suunnitella ja vaiheistaa siten, ettei vaarallisten aineiden kuljetusten järjestelystä tavaraliikenteen järjestelyratapihalla aiheudu merkittävää haittaa tai vaaraa alueelle.

Laajentuva keskusta - YK 2040

Laajentuva keskusta -karttamerkintä. Valkoinen alue, jolla on reunaviivana mustista eri mittaisista viivoista muodostuva katkoviiva. Keskellä lukee c-3-teksti.

Aluetta kehitetään kaupunkitilaltaan ja tehokkuudeltaan keskustamaisena alueena. Aluetta koskevat maakuntakaavan taajamatoimintojen kaupan mitoitukset.


Asumisen alue - YK 2040

Asumisen alue -kaavamerkintä, joka on väriltään ruskea alue.

Alue varataan pääosin asumiselle sekä sitä palveleville toiminnoille, mm. virkistys- ja suojaviheralueille, lähipalveluille sekä nykyiselle ja uudelle ympäristöhäiriötä aiheuttamattomalle elinkeinotoiminnalle. Alueelle sijoittuvien yksityisten rakentamishankkeiden yhteydessä varaudutaan tarvittaessa julkisten palvelujen tarvitsemiin tilavarauksiin. Alueen suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota kulttuuriympäristön arvoihin.

Asumisen ja virkistyksen sekoittunut alue - YK 2040

Vinoraitakuvio, jossa joka toinen raita on vaalean ruskea ja joka toinen raita on vaalean vihreä.

Aluetta kehitetään nykyisen virkistyskäytön ja/tai alueen ekologisten yhteyksien lähtökohdista. Alueelle on mahdollista osoittaa täydentävää asuntorakentamista nykyisten toimintojen väistyttyä ja varmistamalla alueen soveltuminen rakentamiseen.

Palvelujen ja työpaikkojen sekoittunut alue tai kohde - YK 2040

Palvelujen ja työpaikkojen sekoittunut alue tai kohde -kaavamerkintä. Tumman keltainen väri aluemerkinnässä. Kohdemerkintä on pieni tumman keltainen neliö.

Aluetta kehitetään monipuolisten työpaikka- ja koulutustoimintojen, kaupallisten palvelujen, kulttuuri- ja vapaa-ajantoimintojen sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman tuotantotoiminnan alueena. Alueen liikenneympäristön tulee tukea kestävien liikkumismuotojen käyttöä.


Alue, jolle saa sijoittaa seudullista paljon tilaa vaativaa kauppaa - YK 2040

Alue, jolle saa sijoittaa seudullista paljon tilaa vaativaa kauppaa- kaavamerkintä. Alueella vaakaraitakuvio, jossa vaihtelevat kellanruskea ja valkoinen pystyraita.

Alueelle voidaan sijoittaa seudullisesti merkittävää paljon tilaa vaativan vähittäiskaupan kerrosalaa enimmäismäärältään seuraavasti: Lahdesjärvi 150 000 k-m², Lielahti 70 000 k-m², Hankkio 40 000 k-m². Alueelta tulee olla sujuvat ajoneuvoyhteydet seudullisille pääväylille.

Keskuspuistoverkosto - YK 2040

Keskuspuistoverkoston kaavamerkintä, joka on väriltään vaalean vihreä alue.

Alueita ylläpidetään ja kehitetään yhtenäisinä, hyvin saavutettavina sekä toiminnoiltaan ja luonnon ympäristöltään monipuolisina virkistys- ja viheralueina. Maisemaa muuttava maanrakennustyö, puiden kaataminen tai muut näihin verrattavat toimenpiteet ovat luvanvaraisia kuten MRL 128 §:ssä on säädetty.

Aluetta ja sen toimintoja tarkemmin suunniteltaessa ja lupamenettelyn yhteydessä tulee ottaa huomioon luontoarvot, kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot, ja varmistaa virkistys- ja ulkoilureittien ja ekologisen verkoston jatkuvuus. Alueelle voidaan sijoittaa pääkäyttötarkoitusta palvelevia rakennuksia sekä hulevesien hallintaan tarkoitettuja rakenteita tarkempien suunnitelmien mukaisesti. Alueella olevat rakennukset voidaan säilyttää. Rakennusten perusparantaminen, korjaaminen ja vähäinen laajentaminen sekä tuhoutuneen rakennuksen uudelleen rakentaminen ovat sallittuja.

Puolustusvoimien alue - YK 2040

Puolustusvoimien alueen kaavamerkintä, joka on väriltään vaaleanpunainen alue.

Kasvun vyöhyke - YK 2040

Kaavamerkintä: Valkoinen alue, jossa on reunaviivana paksu punainen pistekatkoviiva.

Alue on tehokkaan ja toiminnallisesti sekoittuneen täydennysrakentamisen ja keskitettyjen palvelujen vyöhyke. Vyöhyke koostuu keskuksista, ratavyöhykkeistä ja joukkoliikenteen laatukäytävistä, ja sille ohjataan kestävän kaupunkirakenteen tavoitteiden mukaan suurin osa kaavoitettavasta asuinkerrosalasta.

Alueelle sijoittuvien hankkeiden tulee tukea kaupunkikehitystä ja ympäröivien kaupunginosien muodostamaa kokonaisuutta. Alueelle sijoittuvissa yksityisissä kehittämishankkeissa tulee varautua tarpeen mukaan julkisten palvelujen tarvitsemiin tilavarauksiin. Palvelujen sijoittamisessa ja lähiympäristön suunnittelussa huomioidaan niiden saavutettavuus joukkoliikenteellä, kävellen ja pyöräillen. Rakentaminen sovitetaan ympäristöönsä siten, että luonnonympäristön, viherympäristön ja kulttuuriympäristön arvot säilyvät. Väylien varressa rakennusten sijoittelua ja massoittelua hyödynnetään rakenteellisena melusuojauksena, joka suojaa kortteleiden ulko-oleskelualueita liikennemelulta.

Elinvoiman vyöhyke - YK 2040

Elinvoiman vyöhyke -kaavamerkintä, joka on punertavista viivoista muodostuva ristikko.

Tehokkaaseen joukkoliikenteeseen ja raitiotiehen tukeutuvalla vyöhykkeellä tulee mahdollistaa uusia sijainteja tehokkaalle työpaikkarakentamiselle. Innovaatioympäristöjen, korkeakoulutuksen, merkittävien keskustojen ja työpaikka-alueiden sekä kansainvälisten yhteyksien kehittämistä tulee tukea vyöhykkeellä toteuttamalla sekoittunutta tiivistä rakennetta etenkin pysäkkien välittömään läheisyyteen.

Etelän kasvusuunta - YK 2040

Etelän kasvusuunta -kaavamerkintä. Valkoinen alue, jonka reunaviivana on paksu mustareunuksinen pistekatkoviiva. Alueen sisällä ohut musta vinoraidoitus.

Vyöhykettä kehitetään tulevaisuuden työ- ja toimipaikkaympäristönä. Kehittämisessä tavoitteina ovat tehokas rakentaminen, turvalliset ja sujuvat kävely- ja pyöräily-yhteydet alueen sisällä ja keskuksiin, viheryhteyksien eheyttäminen, liikennejärjestelyjen toimivuus ja kaupunkiympäristön laatu. Alueilla tuetaan olemassa olevan rakennuskannan käyttöä ja monipuolista toiminnallisuutta sekä parannetaan liikenneympäristöjä kestävän liikkumisen näkökulmasta. Alueen uudistaminen vaatii ohjelmointia.

Alueella sijaitsevan ratapihan alue varataan tulevaisuuden tiiviin työpaikka-alueen reservialueeksi. Alue toteutetaan täysimittaisesti järjestelyratapihan siirron jälkeen.

Ohjeellinen keskuspuistoverkoston kehittämistarvealue - YK 2040

Ohjeellinen keskuspuistoverkoston kehittämistarvealue. Valkoinen alue, jossa on reunaviivava musta katkoviiva. Keskellä lukee vkk-teksti.

Alueelle tulee laatia kokonaissuunnitelma, jonka tavoitteena on vahvistaa alueen tunnettavuutta ja saavutettavuutta koko kaupunkiseutua palvelevana monipuolisena keskuspuistona. Suunnitelmalla tulee yhteen sovittaa virkistystoimintojen ja -palveluiden tarpeet ja muu maankäyttö luonnonympäristön ja maiseman arvojen kanssa.

Paikalliskeskus - YK 2040

Kaavamerkintä: pieni ympyrä, jossa reunoilla ulospäin osoittavia mustia pieniä kolmioita.

Paikalliskeskus, jota kehitetään ympäröiviltä asuinalueilta hyvin saavutettavana julkisten ja yksityisten palvelujen ja vapaa-ajan toimintojen alueena.


Kehitettävä innovaatioympäristö - YK 2040

Kaavamerkintä: ympyrä, jossa reunoilla sisäänpäin osoittavia kolmioita mustan harmaan eri sävyissä.

Alueella tuetaan kärkitoimialaan liittyvien hankkeiden kehittämistä. Alueella sallitaan pääkäyttötarkoituksen lisäksi asuminen. Alueen kytkeytymistä osaksi kaupunkirakennetta tulee edistää kehittämällä sujuvat kävely- ja pyöräily-yhteydet aluekeskuksen palveluihin ja lähivirkistysalueisiin. Alueen saavutettavuutta päärautatieasemalta ja lentokentältä tulee parantaa mm. pysäkkisijoittelun ja -yhteyksien avulla.

Vesialue - YK 2040

Vesialueen kaavamerkintä, joka on väriltään vaalean sininen alue.

Moottoritie - YK 2040

Moottoritien kaavamerkintä muodostuu kahdesta mustasta vaakaviivasta.

Moottoritieksi tai moottoritienä kehitettävä tie - YK 2040

Moottoritieksi tai moottoritienä kehitettävä tie -kaavamerkintä muodostuu kahdesta punaisesta vaakaviivasta.

Seudullinen pääväylä - YK 2040

Seudullinen pääväylä -kaavamerkintä on musta paksu viiva.

Uusi seudullinen pääväylä - YK 2040

Uusi seudullinen pääväylä -kaavamerkintä muodostuu punaisesta paksusta viivasta.

Alueellinen pääväylä - YK 2040

Alueellinen pääväylä -kaavamerkintä on musta viiva.

Uusi alueellinen pääväylä - YK 2040

Uusi alueellinen pääväylä -kaavamerkintä on punainen viiva.

Pääkokoojakatu - YK 2040

Kaavamerkintä: musta ohut viiva.

Uusi pääkokoojakatu - YK 2040

Kaavamerkintä: punainen ohut viiva.

Kehitettävä katu - YK 2040

Kehitettävä katu -kaavamerkintä on musta ohut katkoviiva.

Väylää kehitetään osana eheytyvää kaupunkirakennetta.


Liikenteen yhteystarve - YK 2040

Kaavamerkintä: musta viiva, jossa mustat nuolet molemmissa päissä.

Ohjeellinen liikenneverkon kehittämisen kohdealue - YK 2040

Ohjeellinen liikenneverkon kehitttämisen kohdealue -kaavamerkintä. Valkoinen alue, jossa on reunaviivana musta katkoviiva. Keskellä lukee lvk-teksti.

Rautatie - YK 2040

Rautatien kaavamerkintä on harmaa paksu katkoviiva.

Suuntaisliittymä - YK 2040

Suuntaisliittymä-kaavamerkintä. Mustareunainen puoliympyrä, josta lähtee mustat vaakaviivat vasemmalle, oikealle ja ylöspäin.

Uusi suuntaisliittymä - YK 2040

Uusi suuntaisliittymä -kaavamerkintä. Punareunainen puoliympyrä, josta lähtee mustat vaakaviivat vasemmalle, oikealle ja ylöspäin.

Kehitettävä liittymä - YK 2040

Kehitettävä liittymä -kaavamerkintä on punainen tähti.

Liikennealuetta ympäristöineen kehitetään osana täydentyvää kaupunkirakennetta. Alueelle muodostetaan sujuvat ja turvalliset kävelyn, pyöräilyn ja ulkoilun reitit sekä parannetaan seudullisen ajoneuvoliikenteen sujuvuutta.

Raitiotie - YK 2040

Raitiotien kaavamerkintä, joka muodostuu kahdesta vaakaviivasta, jossa toistuu musta piste. Ylempi viiva on väriltään harmaa ja alempi musta.

Ohjeellinen raitiotien laajenemissuunta - YK 2040

Ohjeellinen raitiotien laajenemissuunta -kaavamerkintä. Muodostuu paksusta katkoviivasta, jossa ylempi viiva on harmaa ja alempi musta.

Joukkoliikenteen vaihtopysäkki - YK 2040

Joukkoliikenteen vaihtopysäkksi -kaavamerkintä. Valkoinen linja-auto mustalla pohjalla.

Pysäkin välittömässä läheisyydessä tulee varautua pyöräpysäköintiin ja seudullisen liityntäpysäköinnin järjestämiseen.


Joukkoliikenteen vaihtopysäkki -kaavamerkintä. Musta linja-auto valkoisella pohjalla.

Pysäkin välittömässä läheisyydessä tulee varautua pyöräpysäköintiin.


Uusi henkilöliikenteen asema - YK 2040

Uusi henkilöliikenteen asema -kaavamerkintä. Punainen veturi valkoisella pohjalla.

Uuden aseman yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota rataverkon toimivuuden ja kehittämismahdollisuuksien turvaamiseen.


Lähijunapysäkki - YK 2040

Lähijunapysäkki-kaavamerkintä. Musta veturi keltaisella pohjalla.

Aseman seutua kehitetään monipuolisena asumisen ja palvelujen alueena. Pysäkille johtavia kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä kehitetään.


Pyöräilyn pääreitistön tavoiteverkko - YK 2040

Pyöräilyn pääreitistön tavoiteverkko -kaavamerkintä. Vaalean sininen paksu katkoviiva, jossa viivat ovat hyvin lyhyitä.

Tavoiteverkkoa kehitetään sujuvan, nopean ja tasavauhtisen arkipyöräilyn mahdollistamiseksi. Reittien täsmälliset sijainnit ratkaistaan tarkemmassa suunnittelussa ja reitit toteutetaan siten, että pyöräilyväylän pituus- ja poikkileikkaus, sijoittuminen maastoon sekä risteämisratkaisut muun liikenteen kanssa tukevat pyöräilyn nopeutta, sujuvuutta ja turvallisuutta.

Kehitettävä virkistyspainotteinen pyöräilyverkko - YK 2040

Kehitettävä virkistyspainotteinen pyöräilyreitti -kaavamerkintä. Vaalean sininen pisteistä muodostuva katkoviiva.

Kullekin reitille laaditaan kokonaissuunnitelma, jossa ratkaistaan pyöräilyn ja virkistyksen välinen suhde ja reitin toteuttamistapa. Reitti toteutetaan luontevaksi osaksi ympäristöään huomioiden erityisesti ympäröivien viheralueiden virkistys- ja ympäristöarvot.