Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Kaavamerkinnät ja -määräykset - Kartta 4

KANTAKAUPUNGIN VAIHEYLEISKAAVA - VALTUUSTOKAUSI 2017-2021 MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET

Kestävä vesitalous, ympäristöterveys ja yhdyskuntatekninen huolto

Kestävä vesitalous

Pohjavesialue

Alueella musta reunaviiva, jossa lukee pv. Keskellä harmaa vinoraitakuvio.

Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava ja toteutettava niin, etteivät ne heikennä pohjaveden laatua tai vähennä pohjaveden antoisuutta. Alueelle ei saa sijoittaa toimintoja, joista voi aiheutua pohjaveden pilaantumisvaaraa. Pohjaveden muodostumisen turvaamiseksi puhtaat hulevedet on imeytettävä maaperään ja suosittava läpäiseviä pintoja. Likaisia hulevesiä ei saa imeyttää pohjavesialueella vaan ne tulee johtaa alueen ulkopuolelle. Hulevedet on johdettava pois pohjavesialueille sijoittuvilta liikennealueilta.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu vedenhankinnan kannalta merkittävät 1 -luokan pohjavesialueet Aakkulanharju ja Epilänharju-Villilä B sekä 1E -luokan pohjavesialue Epilänharju-Villilä A. Tampereen pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivityksessä (v.2020) on esitetty yleis- ja asemakaavoituksen toteutusvastuulle laajentuneiden pohjavesialuerajojen huomioiminen kaavoituksessa. Alueiden vedenhankintakäyttö tulee turvata ja aluetta koskevat toimenpiteet eivät saa heikentää pohjaveden laatua tai vähentää pohjaveden antoisuutta. Pohjaveden pilaamiskielto (=kielto pohjaveden laadun heikentämisestä) on asetettu ympäristönsuojelulaissa (17§, 27.6.2014/527). Vesienhoidon riskialueiksi todettujen pohjavesialueiden maankäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon vesienhoitosuunnitelma sekä pyrkiä pohjaveden laatua ja antoisuutta uhkaavien riskien vähentämiseen. Pohjaveden pilaantumisriskiä aiheuttavan toiminnan arviointi tehdään hankekohtaisesti, esimerkiksi asemakaavamuutoksen yhteydessä, yhteistyössä kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen kanssa. Tampereen kantakaupungin hulevesiohjelmassa (YLA 18.12.2012) on velvoitettu turvaamaan pohjaveden laatu sekä pohjaveden määrä (=pohjaveden muodostuminen). Pohjaveden muodostumisen turvaamiseksi edellytetään puhtaiden vesien, kuten kattovesien, imeyttämistä maaperään.

Ympäristöterveys

Yleismääräys

Asemakaavoituksen ja muiden hankkeiden yhteydessä on huomioitava alueen maaperän mahdollinen pilaantuneisuus, joka tulee selvittää ennen hankkeeseen ryhtymistä historiatietojen ja tarvittaessa maaperätutkimusten avulla. Tarvittaessa alue tulee kunnostaa valtion viranomaisen edellyttämällä tavalla suunniteltuun käyttötarkoitukseensa soveltuvaksi.

Merkinnän kuvaus: Yleiskaava toteutuu pääosin jo kertaalleen rakennetun kaupungin täydentymisenä ja uudistumisena. Aikaisemman maankäytön ja rakentamisen jäljiltä on löydettävissä maaperältään pilaantuneita alueita, joiden huomioiminen ja kunnostaminen on edellytys uutta maankäyttöä suunniteltaessa. Asian selvittäminen tehdään yleiskaavaa tarkemman suunnittelun yhteydessä.

Historiatiedoilla tarkoitetaan alueen koko toimintahistoriaa. Historiaselvityksessä voidaan hyödyntää Pirkanmaan ELY-keskuksen ylläpitämää Maaperän tilan tietojärjestelmää, jossa kaava-alueella sijaitsevia kohteita on noin 430 kpl. Järjestelmässä kohteet on luokiteltu mahdollisen maaperän pilaantuneisuuden osalta neljään kategoriaan: toimiva kohde, selvitystä tarvitseva alue, arvioitava tai puhdistettava alue sekä alueella ei puhdistustarvetta. Kohteissa on mukana mm. kantakaupungin yleiskaavassa 2040 erikseen osoitetut vanhat kaatopaikat sekä teollisuuslaitoksia, yhdyskuntateknisen huollon laitoksia, polttonesteiden jakeluasemia, pesuloita ja satamia. Järjestelmään ei kuitenkaan ole tallennettu kaikkia pilaantuneita alueita, joten asemakaavavaiheessa tai viimeistään ennen rakennushankkeeseen ryhtymistä on maaperän tila selvitettävä aina tapauskohtaisesti.

Kemikaalilaitoksen konsultointivyöhyke

Ympyrä, jossa on reunaviivana musta katkoviiva. Reunaviivassa lukee kv(a).

Asemakaavoituksen yhteydessä on pyydettävä turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) ja pelastusviranomaisen lausunto. Kohteiden indeksi viittaa kaavaselostuksessa olevaan luetteloon.


Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu Seveso- ja muiden erityislaitosten konsultointivyöhykkeet (vaarallisia kemikaaleja ja räjähteitä käsittelevät tuotantolaitokset tai varastot). Laitoksen vaikutusalueelle sijoittuvassa maankäytön suunnittelussa on pyydettävä turvallisuus- ja kemikaaliviraston ja pelastusviranomaisen lausunto. Kohteet perustuvat TUKES:n 9.9.2020 päivittämään luetteloon. Vaihekaavassa alueelle on lisätty kaksi uutta luettelon mukaista kohdetta:
t) Keskussairaala, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, kv 0,2 km
u) Paloturvallisuusalan yritys, Mikro-Pulssi Oy, kv 0,2 km

Melu- ja ilmanlaatuselvitystarpeen harkinta-alue

Melu- ja ilmanlaatuselvitystarpeen harkinta-alueen karttamerkintä. Merkinnässä on kellertävä reunaviiva, jonka keskellä on tasaisilla riveillä kellertäviä pisteitä.

Alue, jolla asemakaavan laadinnan yhteydessä on harkittava melu- ja ilmanlaatuselvityksen tarve.


Merkinnän kuvaus: Merkintä on laadittu Tampereen meluselvityksen v.2017 laskennalliseen päiväajan melutasoon 55 dB (LAeq klo 7-22) pohjautuen (yhteistarkastelu nykytilanne ja ennustetilanne v.2040). Merkintä osoittaa alueet, joilla on harkittava meluselvityksen tarve tarkemmassa suunnittelussa. Valtioneuvosto on tehnyt päätökset melutason ohjearvoista 29.10.1992 (993/1992) ja 16.1.1997 (53/1997, ampumaradat). Tampereen kaupungin melulinjaukset on hyväksytty otettavaksi käyttöön osana kaupunkisuunnittelua (yhdyskuntalautakunta 27.8.2019). Ilmanlaadun selvitystarvealueet sijoittuvat lähtökohtaisesti samoille alueille kuin meluselvitystarvealueet. Ilmanlaadun pitoisuuksia on käsitelty tarkemmin Tampereen ilmanlaatuselvityksessä 2013.

Lentomelualue

Alueella on reunaviivana musta viiva, jossa lukee lm.

Alue, jonka lentomelutason (Lden) vuonna 2040 on arvioitu olevan 55-60 dB. Alueelle ei tule osoittaa uutta melun haitoille herkkää toimintaa. Korvaavan rakentamisen tulee perustua melumääräykset sisältävään asemakaavaan. Asumiseen ja muille melulle herkkiin toimintoihin käytettävien rakennusten ulkovaipan ääneneristävyyden lento- ja tieliikennemelua vastaan on oltava vähintään 35 dB.

Merkinnän kuvaus: Merkintä Peltolammin ja Multisillan välisellä alueella perustuu Finavian 18.6.2014 päivättyyn raporttiin: "Tampere-Pirkkalan lentoaseman melutilannevisio vuodelle 2040". Melun haitoille herkällä toiminnalla tarkoitetaan asumista, sairaaloita, hoitolaitoksia, vanhainkoteja, päiväkoteja ja oppilaitoksia tai muuta näihin rinnastettavissa olevaa toimintaa. Kantakaupungin alueella arvioitu lentomelutaso ei ylitä 60 dB.

Laskeutumisvyöhyke

Laskeutumisvyöhyke-karttamerkintä. Alueella on musta katkoviiva reunaviivana, jossa toistuu teksti lav.

Lentokoneiden laskeutumisvyöhyke, jolla melu on huomioitava rakentamisessa. Asumiseen ja muille melulle herkkiin toimintoihin käytettävien rakennusten ulkovaipan ääneneristävyyden lento- ja tieliikennemelua vastaan on oltava vähintään 35 dB.


Merkinnän kuvaus: Lentoliikenteen laskeutumisvyöhyke kuvaa kiitoteiden jatkeita, joilla esiintyy toistuvia meluhaittoja. Merkintä perustuu Finavialta 8/2020 saatuun rajaukseen, joka perustuu nykyisen kiitotien lentomenetelmiin ja rinnakkaisen kiitotien maankäyttövaraukseen ja ennakoituun käyttötapaan. Laskeutumisvyöhykkeiden pituudet on määritelty laskeutumisreittien ja melutasojen perusteella. Nykyisellä kiitotiellä laskeutumisvyöhyke ulottuu kauemmas hävittäjäsuihkukoneiden laskeutumisreittien perusteella. Melun haitoille herkällä toiminnalla tarkoitetaan asumista, sairaaloita, hoitolaitoksia, vanhainkoteja, päiväkoteja ja oppilaitoksia tai muuta näihin rinnastettavissa olevaa toimintaa.

Yhdyskuntatekninen huolto

SÄHKÖNJAKELU

Voimalinjan yhteystarve

Voimalinjan yhteystarve -karttamerkintä on punainen yksipäinen nuoli.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu Fingrid Oyj:n uusi 110 kV voimajohtohanke Multisilta-Melo, joka sijoittuu nykyisen voimajohdon rinnalle sekä maakuntakaavan mukaiset Tampereen Sähköverkko Oy:n 110 kV voimalinjan yhteystarpeet Nurmi-Naistenlahti, Nurmi-Alasjärvi-Hankkio ja Rautaharkko-Multisilta. Nuolen suunta osoittaa sen sähköaseman, johon voimalinjayhteys on tarpeen rakentaa, ei linjan tarkempaa sijaintia.

YLEISTEN ALUEIDEN HUOLTO

Maan vastaanotto ja -kierrätys

Ympyrä, jossa on musta reunaviiva. Keskellä lukee E-mv.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu Myllypuron ja Ruskon maanvastaanotto- ja kierrätysalueet. Myllypurossa alue muodostaa kokonaisuuden Nokialle sijoittuvan vastaavan toiminnan kanssa. Vaihekaavassa alueelle on lisätty Ruskon kohde, jossa täyttyneen maanvastaanottoalueen vieressä on tarve tutkia alueen pientä laajentamista.

Yleiskaava-alueen raja

Yleiskaava-alueen rajan karttamerkintä. Musta katkoviiva, jossa pitkää viivaa seuraa kolme pienempää viivaa.

KANTAKAUPUNGIN VAIHEYLEISKAAVA -VALTUUSTOKAUSI 2017-2021. TARKISTETUT MERKINTÖJEN KUVAUKSET.

Valuma-alueet

Merkinnän kuvaus: Määräykset perustuvat Tampereen kantakaupungin hulevesiohjelmassa (YLA 18.12.2012) esitettyihin valuma-aluekohtaisiin periaatteisiin. Periaatteita on ajantasaistettu yleiskaavatyön yhteydessä. Määräyksiksi on nostettu kantakaupungin mittakaavassa oleellisia periaatteita sekä täsmennetty määräyksiä asiantuntija-arvioon perustuen. Määräysten laadinnassa lähtötietona ovat olleet myös aiemmin kumoutuneet osayleiskaavat.

Valuma-aluekohtaiset määräykset kohdentavat kartan 4 yleismääräystä. Yleismääräys kertoo tavoitetason koko kaava-alueelle. Tarkemmassa suunnittelussa tulee laatia valuma-­aluekohtaisten määräysten pohjalta kunkin suunnittelualueen erityispiirteiden ja hulevesiohjelmassa esitetyn tarkentavan tiedon avulla asiantuntija-arvio siitä millä painotuksella periaatejärjestystä sovelletaan. Määräykset ohjaavat myös huleveden laadun hallintaan esimerkiksi biosuodatuksen keinoin. Puhtaiden kattovesien imeyttämistä voidaan edellyttää muuallakin kuin pohjavesialueilla. Määräyksiin kirjatulla velvoitteella tietyn vesistön tilan säilyttämisestä tarkoitetaan erityisesti sitä, että kyseisen vesistön ravinnekuormitusta ei tule lisätä. Hulevesivirtaamien rajoittamisella tarkoitetaan kunkin suunnittelualueen erityispiirteisiin perustuen joko yhtä tai useampaa seuraavista: hulevesien synnyn ehkäiseminen, hulevesien imeyttäminen tai hulevesien viivyttäminen. Keskustan valuma-aluemääräykseen kirjatuilla hulevesien virtaamaa hidastavilla pinnoilla tarkoitetaan esimerkiksi viherkattoja.

Myllypuron osayleiskaavan (saanut lainvoiman 22.1.2009) Myllypuron Natura-aluetta koskevat määräykset on sisällytetty yleismääräykseen sekä Vihnusjärven valuma-aluekohtaiseen määräykseen.
Kantakaupungin vaiheyleiskaava - valtuustokausi 2017-2021 yhteydessä Pyhäjärven ja Viinikanojan valuma-alueiden rajausta on Viinikanlahdella laajennettu yleiskaava-aluetta koskevan rajausmuutoksen mukaisesti.

KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA 2040 (VOIMAAN 20.1.2020) KUMOTTAVIEN MERKINTÖJEN KARTTA.

Yleismääräys

Kantakaupungin yleiskaava 2040 kumottavat merkinnät ja määräykset ohjaavat tarkemman tason suunnittelua, kunnes Kantakaupungin vaiheyleiskaava - Valtuustokausi 2017-2021 on voimassa.

Merkinnän kuvaus: Kantakaupungin yleiskaava 2040 muutos mahdollistaa vaihekaavassa todetut tarkistukset yleiskaavan yleismääräysten, maankäytön, strategisten kehittämisperiaatemerkintöjen sekä liikennejärjestelmän sekä alueiden ja kohteiden erityisominaisuuksia kuvaavien merkintöjen ja määräysten osalta. Kaupunginhallitus voi päättää niiden vaihekaavan merkintöjen ja määräysten voimaan tulosta, joihin ei kohdistu muutoksenhakua.

KUMOTTAVIEN MERKINTÖJEN MÄÄRÄYKSET

Puhdistettava/Kunnostettava alue - YK 2040

Puhdistettava/kunnostettava alue -karttamerkintä. Valkoinen ympyrä, jossa on musta reunaviiva ja keskellä lukee saa-teksti.

Alueen pilaantuneisuus tulee selvittää ja kunnostaa käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla.


Pohjavesialue - YK 2040

Pohjavesialueen karttamerkintä. Valkoinen alue, jossa on musta eri mittaisista katkoviivoista muodostuva viiva. Sisällä harmaa ohut vinoraidoitus ja pv-teksti.

Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava ja toteutettava niin, etteivät ne heikennä pohjaveden laatua tai vähennä pohjaveden antoisuutta. Alueelle ei saa sijoittaa toimintoja, joista voi aiheutua pohjaveden pilaantumisvaaraa. Pohjaveden muodostumisen turvaamiseksi puhtaat hulevedet on imeytettävä maaperään ja suosittava läpäiseviä pintoja. Hulevedet on johdettava pois pohjavesialuille sijoittuvilta liikennealueilta.

Kemikaalilaitoksen konsultointivyöhyke - YK 2040

Kemikaalilaitoksen konsultointivyöhyke, jossa reunaviivana musta pistekatkoviiva ja tekstissä toistuu kv-teksti.

Asemakaavoituksen yhteydessä on pyydettävä turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) ja pelastusviranomaisen lausunto. Kohteiden indeksi viittaa kaavaselostuksessa olevaan luetteloon.

Melu- ja ilmanlaatuselvitystarpeen harkinta-alue - YK 2040

Alueella on ruskea reunaviiva ja keskellä vaalean ruskea pistekuviointi.

Alue, jolla asemakaavan laadinnan yhteydessä on harkittava melu- ja ilmanlaatuselvityksen tarve.


Lentomelualue - YK 2040

Lentomelualue-karttamerkintä. Valkoinen alue, jossa musta eri mittaisista viivoista koostuva katkoviiva. Keskellä lukee lm-teksti.

Alue, jonka lentomelutason (Lden) vuonna 2040 on arvioitu olevan yli 55 dB. Alueelle ei tule osoittaa uutta melun haitoille herkkää toimintaa. Alueella jo olevan asutuksen ja melulle herkän muun toiminnan säilyttäminen, korjaaminen ja vähäinen täydentäminen on mahdollista.