Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Yleiskaavoitus

Nuoligrafiikka, joka etenee ylhäältä alas esittäen kaavoituksen tasoja: ylimpänä maakuntakaava, keskellä yleiskaava ja alimpana asemakaava.

Mikä on yleiskaava?

Yleiskaavan tehtävä on ohjata kunnan yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä. Yleiskaava tarkentaa maakuntakaavaa ja osoittaa maankäytön pääperiaatteet koko kaupungin tasolla. Yleiskaavassa määritellään esimerkiksi alueiden käyttötarkoitukset, liikennejärjestelmän tavoitteet ja yhdyskuntarakenteen strategisia kehittämisasioita. Yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta sekä rakentamista esim. kylä- tai ranta-alueilla.

Tampereella tehdään valtuustokausittain päivitettävää kantakaupungin yleiskaavaa, joka konkretisoi maankäytön osalta kaupunkistrategiaa.


Kaupunkistrategia ohjaa yleiskaavatyötä

Tampereen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.11.2021 kaupunkistrategian, joka sisältää lähtökohdat yleiskaavatyölle. Kaupunkistrategia sisältää valtuustokauden ja pidemmän aikavälin kehittämistavoitteet muodostaen perustan kaupunkikonsernin toiminnalle ja päätöksenteolle. Yleiskaavoituksen työohjelma valtuustokaudelle on hyväksytty 21.2.2022. Maankäytön suunnittelun osalta kaupunkistrategiaa konkretisoidaan valtuustokausittain päivitettävässä Tampereen kantakaupungin yleiskaavassa.


Vireillä olevat yleiskaavat

Kuluvalla valtuustokaudella laaditaan Kantakaupungin vaiheyleiskaava - valtuustokausi 2021-2025.
Edellisellä valtuustokaudella oli koko Tampereen kaupungin alue ydinkeskustaa lukuun ottamatta yleiskaavoituksen kohteena, kun laadittiin kaksi strategista yleiskaavaa:
Kantakaupungin vaiheyleiskaava - valtuustokausi 2017-2021 ja Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava. Nämä yleiskaavat hyväksyttiin valtuustossa keväällä 2021, mutta kaavat eivät ole valitusten vuoksi vielä lainvoimaisia.


Ajankohtaisia hankkeita

Kauppi-Niihaman laajan virkistysalueen kokonaissuunnittelun osana kokeillaan asukkaiden vertaissuunnittelua. Kämmenniemeen tehdään laajentamisen mahdollistavaa yleissuunnitelmaa rinnakkain yleiskaavatyön kanssa.


Hyödynnä karttapalvelua

Kartat.tampere.fi on kaikille avoin tietopalvelu, jota ylläpitää Tampereen kaupunki. Sivustolta löytyy kaupungin monipuoliset karttapalvelut sekä kaupungin paikkatietoaineistot ja niihin liittyvät palvelut. Oskari-karttapalvelusta löytyy kaikki voimassa olevat yleiskaavat, kulloinkin nähtävillä oleva kartta-aineisto, yhdyskuntarakenteen seuranta-aineisto ja paljon muuta paikkatietoaineistoa valitsemalla näkymän vasemmasta laidasta eri karttatasoja.


Yhdyskuntarakenteen seuranta

Yhdyskuntarakenteen seuranta-aineisto koostuu yleiskaavoituksen luomista tilannekuvista. Yleiskaavoitus julkaisee Karttapalvelu-Oskarissa tilannekuvia keskeisistä kaupunkikehityksen ja -rakenteen teemoista. Tiedot esitetään yleiskaavan käyttötarkoitusalueilla. Kaikkien saataville on julkaistu maapinta-alan käyttö-, väestönmuutos- ja palvelujen monipuolisuus- sekä ilmastotyöhön liittyvät tilannekuvat.

Maapinta-alan käyttö -tilannekuvassa esitetään maapinta-alan jakautuminen korttelialueisiin, katu-, tori- ja liikennealueisiin, viher- ja virkistysalueisiin sekä asemakaavattomiin alueisiin. Väestönmuutos-tilannekuvassa seurataan väestömäärän muutosta Tampereella. Kuvassa esitetään myös nykyinen väestömäärä ja asema- sekä yleiskaavan mahdollistama väestönlisäys. Lähipalveluiksi miellettyjen toimintojen saatavuudesta kertoo palvelujen monipuolisuus -tilannekuva. Ilmastotyöhön liittyvät tilannekuvat tuovat esille tietoa Tampereen yhdyskuntarakenteen tuottamista päästöistä vuonna 2019 sekä mallinnuksen yhdyskuntarakenteen päästöistä vuosille 2030 ja 2040.

Yleiskaavoitus kehittää yhdyskuntarakenteen seurannan tilannekuvia osana yleiskaavatyötä.


Tiedustelut kaavoitusasioissa

Avoinna ma-pe klo 9-16
Tampereen palvelupiste
sähköposti [email protected]
puhelin 041 730 8168
postiosoite PL 487
33101 Tampere

Kirjaamo
sähköposti [email protected]

Ajankohtaisista asioita Tampereen yleiskaavoituksessa voit seurata somessa:

Twitter-logo.

Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/yleiskaavoitus