Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Kaavoitusohjelma ja kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsaus 2022

Kaavoituskatsaukseen on koottu vuoden aikana tehtäviä merkittäviä kaavoituksen työkohteita. Ne pohjautuvat enimmäkseen kaupungin kaavoitusohjelmaan, jota tarkistetaan vuosittain.


Kaavoitusohjelma

Yleiskaavoitus valtuustokaudella 2017 - 2021

Tampere laatii kaupunkistrategian mukaista valtuustokausittain päivittyvää yleiskaavaa. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 18.12.2017 (§ 340) yleiskaavoituksen työohjelman vuosille 2017 - 2021.

Tampereen kaupunginvaltuuston hyväksymä kaupunkistrategia ulottuu vuoteen 2030. Yleiskaavatyötä ohjaa vahvimmin kaupunkistrategian urbaanin ja kestävän kasvun tavoitteet. Tampere haluaa olla vuoteen 2030 mennessä 300 000 asukkaan viihtyisä ja elävä kaupunki. Kantakaupungin eri alueilla tapahtuvaa kehitystä ja muutosta on tarkoituksenmukaista ohjata ajantasaisella yleiskaavalla.

Kantakaupungin alueelle laadittavassa yleiskaavassa kasvutavoite sovitetaan yhteen asumisen, liikenteen, palvelujen, talouden ja investointien näkökulmista. Kantakaupungissa kasvu tarkoittaa yhdyskuntarakenteen tiivistämistä ja kasvun suuntaamista ensisijaisesti joukkoliikennevyöhykkeelle ja aluekeskuksiin. Raitiotietä kehitetään kaupungin liikennejärjestelmän runkona. Yleiskaava varmistaa osaltaan strategian tavoitteen Tampereen hiilineutraaliudesta vuoteen 2030 mennessä. Yhdyskuntarakenteen energiatehokkuus paranee yhdyskuntarakennetta eheyttämällä, siirtymällä käyttämään uusiutuvia energiamuotoja, suosimalla kestävän liikkumisen ratkaisuja sekä säilyttämällä riittävä viherverkosto ja metsäalueet.

Pohjois-Tampereen strategisessa yleiskaavassa ratkaistaan maankäyttökysymyksiä niin maankäyttö- ja rakennuslain muutosten kuin Teiskon matkailun kehittämisen näkökulmasta määrittämällä asumisen ja elinkeinoelämän kehittämistavat ja painopistealueet. Palvelujen säilyttäminen ja saavutettavuus, matkailun kehittäminen sekä vesihuollon tulevat linjaukset ovat tärkeä osa alueen suunnittelua. Yleiskaavoituksessa valmistellaan lisäksi Kämmenniemen alueelle yleissuunnitelma, jossa tutkitaan palvelutaajaman mahdollisia laajenemissuuntia tulevaisuuden tarpeita varten.

Molemmat yleiskaavatyöt käynnistyivät alkuvuodesta 2018. Yleiskaavojen osalta kuntalaisten ja sidosryhmien osallistuminen toteutetaan erilaisina asukas- ja työpajatilaisuuksina kaavatöiden aloitus-, valmistelu- ja ehdotusvaiheissa. Kaavat valmistuvat hyväksymiskäsittelyihin vuoden 2020 loppuun mennessä.

Asemakaavoitus v. 2022 - 2026

Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavaohjelman 21.2.2022.

Vuosien 2022-2026 kaavoitusohjelman lähtökohtina ovat kaupunkistrategiassa Tekemisen kaupunki asetetut tavoitteet kestävän kasvun ja arjen sujuvuuden vahvistamisesta sekä luonnon monimuotoisuuden ja kaupunkivihreän parantamisesta. Valmistellussa asemakaavoitusohjelmassa varaudutaan edelleen vastaamaan tulevalla viisivuotiskaudella vuosittaiseen väestönkasvun tavoitteeseen ja sen edellyttämiin työpaikkojen sekä palvelu- ja viherverkon tarpeisiin.

Vuosien 2022-2026 kaavoitusohjelma sisältää asuntokerrosalaa yhteensä 1 626 750 k-m2 ja muuta kerrosalaa 671 350 k-m2. Tampereen kaupungin strategian mukaisesti yhdyskuntarakennetta tiivistetään kaavoittamalla yli 80 prosenttia asuinkerrosalasta yleiskaavan mukaisiin keskuksiin ja joukkoliikennevyöhykkeille; tälle kasvun vyöhykkeelle sijoittuu 81 prosenttia kaavoitusohjelman kohteiden asuntokerrosalasta ja 91 prosenttia muusta kerrosalasta. Uudet pientaloalueet Ojalassa ja Nurmi-Sorilassa sijoittuvat kasvun alueen ulkopuolelle, mutta vastaavat kaupungin tavoitteeseen asumisen monimuotoisuudesta ja pientaloasumisen tonttien lisäämisestä.

Käsittelyt luottamuselimissä

Kaupunginhallituksen päätös:

"Asemakaavoitusohjelma vuosille 2022-2026 hyväksytään ja lähetetään yhdyskuntalautakunnalle toimenpiteitä varten.

Kaupunginhallitus edellyttää, että kaava nro 8725 "Iidesjärven puisto" toteutetaan pormestariohjelman linjausten mukaan pitämällä alue mahdollisimman laajasti luonnontilaisena. Kaava-alueella tulee toteuttaa vain välttämättömät rakennus- ja kunnostustyöt, ja luonto- sekä maisema-arvot tulee olla kaavan toteutuksen lähtökohtina.

Sarvijaakonkadun muuntamon siirron yhteydessä pyritään yhdessä Sähkölaitoksen kanssa siirtämään ja kaapeloimaan muuntamolta Takahuhtiin ja siitä edelleen kulkeva voimalinja ja kaavoittamaan voimalinjan alla olevat maat."