Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Pispala


Kuva: Vallas 2016

Pispalan II-vaiheen kaavaehdotus nro 8310 nähtävillä 22.8.-23.9.2019

Yhdyskuntalautakunta asetti 15.1.2019 Pispalan II-kaavavaiheen asemakaavaehdotuksen nro 8309 nähtäville. Kaavakartta oheismateriaaleineen ja asemakaavan selostus oli nähtävänä 17.1.–4.3.2019.

Yhdyskuntalautakunta palautti 29.1.2019 kaavan nro 8310 uudelleen valmisteltavaksi.

13.8.2019 yhdyskuntalautakunta päätti asettaa asemakaavaehdotuksen nro 8310 nähtäville seuraavin muutoksin:

  • Korttelin 1088 länsipuolen (Pulkkasaarenkadun puoli) tonttien tehokkuusluvuksi asetetaan e=0.4 ja korttelin rakennusalat suunnitellaan niin, että pääikkunat on arkkitehtisuunnitelmissa mahdollisuus suunnata mihin tahansa ilmansuuntaan.
  • Huomioiden se, että tukkitie on kulkenut kokonaan korttelin itäpuolen tonttien alueella, esitettyä tehokkuutta voidaan pitää myös maanomistajien tasapuolisen kohtelun näkökulmasta oikeutettuna.
  • Tehokkuus vastaa ympäröivän alueen tonttitehokkuutta, mahdollistaa historiallisen tukkitien uoman suojelun ja alueen kokonaisuus säilyy puutarhamaisena.

Asemakaavaehdotus esitetään nähtävillä olon jälkeen kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kaavakartta oheismateriaaleineen ja asemakaavan selostus ovat nähtävänä 22.8.-23.9.2019.

Kaavan 8309 ratkaisu:

Ehdotusvaiheessa on kaavan nro 8309 tonttitehokkuuden suhteen tehty viranomaispalautteen ja kaavoituksen harkinnan perusteella tontti- tai korttelikohtaisia muutoksia perustuen suojelutavoitteisiin, käyttötarkoitukseen ja kaupunkikuvallisiin syihin. Alueella on useita tontteja, joille ei voida sijoittaa jäljellä olevaa rakennusoikeutta kaavan kulttuuriympäristön suojelun tavoitteita ohittamatta. Rakennusoikeudet kerrosalaneliömetreinä alueen asuintonteilla vastaavat tonttitehokkuuksia e = 0,3–0,5. Tonttitehokkuusluvun säilyessä valtaosalla tonteista ennallaan ja koska suurella osalla pientalotonteista on rakennusoikeutta kerrosalaneliömetreinä käyttämättä, on uusien pientalojen määrä muodostuvia tontteja huomattavasti suurempi. Kaava-alueelle muodostuu noin 45 uuden asuinrakennuksen rakennuspaikkaa.

Ehdotusvaiheessa on tarkistettu kaavaratkaisuja liittyen mm. täydennysrakentamisen määrään ja sijaintiin, käyttötarkoitus- ja suojelumerkintöihin, pysäköintialueisiin, asuintonttien ja virkistysalueiden melu- ja tärinäsuojaukseen, ilmanlaatuun sekä pilaantuneeseen maaperään. Muinaisjäännösrajausten laajuutta on tarkennettu arkeologisten lisäselvitysten pohjalta. Rakentamistapaohjetta ja selostusta on täydennetty.

Kaavan 8310 ratkaisu:

Ehdotusvaiheessa on kaavan nro 8310 tonttitehokkuuden suhteen tehty viranomaispalautteen ja kaavoituksen harkinnan perusteella tontti- ja korttelikohtaisia muutoksia perustuen suojelutavoitteisiin ja kaupunkikuvallisiin syihin. Alueella on useita tontteja, joille ei voida sijoittaa jäljellä olevaa rakennusoikeutta kaavan kulttuuriympäristön suojelun tavoitteita ohittamatta. Rakennusoikeudet kerrosalaneliömetreinä alueen asuintonteilla vastaavat tonttitehokkuuksia e = 0,3–0,5. Tonttitehokkuusluvun säilyessä valtaosalla tonteista ennallaan ja koska suurella osalla pientalotonteista on rakennusoikeutta kerrosalaneliömetreinä käyttämättä, on uusien pientalojen määrä muodostuvia tontteja huomattavasti suurempi. Kaava-alueelle muodostuu noin 65 uuden asuinrakennuksen rakennuspaikkaa.

Ehdotusvaiheessa on tarkistettu kaavaratkaisuja liittyen mm. täydennysrakentamisen määrään ja sijaintiin sekä käyttötarkoitus- ja suojelumerkintöihin. Muinaisjäännösrajausten laajuutta on tarkennettu arkeologisten lisäselvitysten pohjalta. Rakentamistapaohjetta ja selostusta on täydennetty.

Yhteystiedot:
Minna Kiviluoto (kaava 8310)
p. 040 801 6951
[email protected]

Sari Pietilä (kaava 8309)
p. 040 806 2699
[email protected]

Uutiskirjeen tilaaminen

Kaavoituksen etenemisestä ja järjestettävistä tilaisuuksista tiedotetaan näillä sivuilla sekä Uutiskirjeessä, jonka voit halutessasi tilata sähköpostiisi.

Rakennuskiellot

II-kaavavaiheen kaava-alueiden 8309 ja 8310 rakennuskieltoa on jatkettu 20.2.2020 asti.

Rakennuskieltoa voidaan pidentää kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi kaksi vuotta kerrallaan. III vaiheen asemakaavoitusta ei ole tällä hetkellä vielä ohjelmoitu.

Lisätietoja
Projektiarkkitehti
Minna Kiviluoto
puhelin 040 801 6951
sähköposti [email protected]

Kaavoitusarkkitehti
Sari Pietilä
puhelin 040 806 2699
sähköposti [email protected]