Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Kontaktimateriaalit

Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvalla materiaalilla ja tarvikkeella eli kontaktimateriaalilla tarkoitetaan materiaaleja ja tarvikkeita, jotka jo ovat kosketuksessa (suoraan tai välillisesti) tai jotka on tarkoitettu tulemaan kosketukseen elintarvikkeen kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi elintarvikepakkaukset, kertakäyttöastiat, keittiövälineet, kahvin- ja vedenkeittimet, elintarviketeollisuuden laitteet ja kertakäyttökäsineet. Myös aineet ja tarvikkeet, joita käytetään kontaktimateriaalien valmistuksessa, kuten esimerkiksi painovärit, lakat ja liimat kuuluvat kontaktimateriaaleihin. Elintarvikelaki 23/2006 koskee soveltuvin osin myös kontaktimateriaaleja.

Toiminnasta ilmoittaminen ja yrityksen perustaminen

Mikäli yritys on kontaktimateriaalien valmistaja, kontaktimateriaalien ja tarvikkeiden valmistuksessa käytettävien materiaalien ja tarvikkeiden valmistaja, kontaktimateriaalien tukkukauppaa harjoittava toimija, kontaktimateriaalien sisämarkkinatuontia EU-alueelta tai tuontia EU-alueen ulkopuolelta harjoittava toimija ja/tai vastaavat vientiä harjoittava toimija, tulee toiminnasta tehdä ilmoitus Tampereen kaupungin elintarvikevalvontaan (yhteystiedot ilmoituslomakkeen alalaidassa). Ilmoitusmenettelyllä halutaan varmistaa kontaktimateriaalien turvallisuuden valvontaa. Ilmoituslomake löytyy alta:

Lisätietoja:
Elintarvikevalvonta
sähköposti [email protected]
puhelin 03 5656 4400

Kontaktimateriaalien valvonta

Kontaktimateriaalialan vaatimusten toteutumisen valvonta on osa elintarviketurvallisuutta, ja valvontaa hoitavat elintarvikevalvontaviranomaiset eli alan toimijoiden valvonta kuuluu elintarvikevalvonnan piiriin. Velvoite kontaktimateriaalien ja -tarvikkeiden valvontaan tulee elintarvikevalvontaviranomaiselle elintarvikelainsäädännöstä (EY-asetus 882/2004 ja Elintarvikelaki 23/2006). Toimivaltuudet ja -velvoitteet ovat samat kuin elintarvikesektorilla, jossa elintarvikevalvonnan tehtävänä on valvoa elintarviketurvallisuutta ja elintarvikelainsäädännön toteutumista elintarvikevalvonnan valvontakohteissa.

Elintarvikelaista tulee valvontaviranomaiselle tarkastus-, tiedonsaanti- ja näytteenotto-oikeus. Valvontaviranomaisella on tämän lain mukaan myös salassapitovelvollisuus tietoonsa tulleiden asioiden suhteen sekä toimijoiden neuvontavelvollisuus.

Valvontakäynti kontaktimateriaalialan yritykseen

Kontaktimateriaalialan kohteissa tehtävien valvontakäyntien pääpaino on toimijoiden GMP-laadunhallintajärjestelmien ja niiden toimivuuden tarkastamisessa.

Tarkastuksen osa-alueet ovat kontaktimateriaalien

  • jäljitettävyys
  • koostumus ja koostumuksen hallinta
  • tehdyt tutkimukset (mm. migraatiotutkimukset)
  • käsittelymenetelmät ja prosessit
  • tilojen ja laitehygienian hallinta
  • kontaktimateriaaleihin liittyvä dokumentaatio (mm. vaatimustenmukaisuusilmoitukset)

Tarkastuksesta laaditaan aina tarkastuskertomus, joka toimitetaan kontaktimateriaalialan toimijalle. Valvonta suunnitellaan riskiperusteisesti. Suunnitelmallisista valvontakäynneistä peritään kaupunginvaltuuston hyväksymän maksutaksan mukainen valvontamaksu. Taksa löytyy ympäristöterveyden sivulta:

Kontaktimateriaaleja ja kontaktimateriaalialan toimijaa koskeva lainsäädäntö

Kontaktimateriaaleja koskeva lainsäädäntö antaa puitteet kontaktimateriaalialan yritysten toiminnalle. EU-asetus (kehysasetus) nro 1935/2004 asettaa yleiset vaatimukset kontaktimateriaalien turvallisuudelle, merkinnöille ja niiden jäljitettävyydelle. Sen mukaan kontaktimateriaaleihin ja tarvikkeisiin on liitettävä kirjallinen ilmoitus, että ne ovat niihin sovellettavien sääntöjen mukaisia.

Asetus elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvien materiaalien ja tarvikkeiden hyvistä tuotantotavoista (GMP-asetus) nro 2023/2006.

Kaikilla elintarvikkeiden kanssa kontaktiin tulevien materiaalien valmistajilla, jalostajilla ja jakelijoilla oltava GMP-asetusta vastaava laadunhallintajärjestelmä käytössään. Laadunhallintajärjestelmän tulee kattaa lopullisen materiaalin tai tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden ja turvallisuuden kannalta olennaiset asiat. Järjestelmä vastaa Elintarvikelain toimijalle asettamaa omavalvontavelvoitetta.

Materiaalikohtainen lainsäädäntö ja ohjeistus

Elintarvikekosketukseen soveltuvan muovin valmistuksessa saa käyttää vain komission asetuksen (EU) N:o 10/2011 elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista liitteessä mainittuja hyväksyttyjä aineita niille annettujen ehtojen mukaisesti sekä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) arvioitavana olevia ns. väliaikaisen luettelon aineita. Valmistajan ja muiden toimijoiden on osoitettava muovin vaatimustenmukaisuus liitteenä IV olevan kaavan mukaisella vaatimustenmukaisuusilmoituksella (Declaration of Compliance).

Pääsääntöisesti kontaktimateriaalin vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi tarvitaan tutkimuksia. Ainekohtaisissa säädöksissä kuten esim. muovia ja keramiikkaa koskevissa asetuksissa on mainittu, minkä vaatimusten toteutuminen on osoitettava tutkimuksin (kokonaissiirtymän raja-arvo, ainekohtaisen siirtymän raja-arvo). Muoviasetuksen N:o 10/2011 liitteen hyväksyttyjen aineiden listalla on esitetty myös ainekohtaisten siirtymien raja-arvot.

Kontaktimateriaaleja ja -tarvikkeita koskee lisäksi joukko muita materiaalikohtaisia lainsäädäntöjä ja ohjeistuksia. EU-tasolla on annettu säädöksiä mm. muoville, regeneroidulle sellofaanille ja keramiikalle. Silloin, kun on olemassa materiaalikohtaista EU-lainsäädäntöä, tulee kontaktimateriaalien täyttää ko. lainsäädännön vaatimukset yleisen kehysasetuksen lisäksi. Jos taas materiaalikohtaista lainsäädäntöä ei ole, osoitetaan kontaktimateriaalien turvallisuus viittaamalla mahdollisiin ohjeistuksiin tai toisen maan lainsäädäntöön.

Alla olevaan listaan on koottu joitakin keskeisiä kontaktimateriaaleja koskevaa ohjeistusta ja lainsäädäntöä sekä hyödyllisiä internetlinkkejä:

Ohjeet

Lainsäädäntö

Hyödyllisiä linkkejä