Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Ajankohtaista

Ajankohtaista-sivulta löydät tietoa elintarvikevalvonnan uusista ohjeista, määräyksistä ja muista ajankohtaisista asioista.

Elintarvikkeiden tuonti ja vienti: tuojilta tietyistä elintarvikkeista kuukausi-ilmoitus

4.11.2021 tulleen Ruokaviraston määräyksen mukaan tiettyjä elintarvikkeita tuovien toimijoiden pitää jälleen tehdä kuukausi-ilmoituksia tuonnista. Ilmoitukset tehdään Ruokaviraston sähköiseen järjestelmään, johon mennään Suomi.fi-tunnistautumisen kautta. Lisätietoja elintarvikkeiden tuonnista ja viennistä löytyy Tampereen elintarvikevalvonnan Elintarvikkeiden tuonti ja vienti -osiosta sekä Ruokaviraston www-sivuilta.

Ohje gluteiinittoman pizzan valmistamiseksi ravintolalle

Gluteeniton pitsa voidaan valmistaa samoissa tiloissa tavanomaisten pitsojen kanssa, kunhan toimitaan huolellisesti ja estetään kontaminaatio. Keliakialiiton sivuilta löytyy ohje tähän:

Mediumiksi paistettujen jauhelihapihvien tarjoiluun liittyy ruokamyrkytysriskejä

Ravintoloissa on lisääntynyt naudan jauhelihapihvien tarjoilu medium-paistettuna. Ruokavirasto suosittelee, että kaikki jauhelihatuotteet tarjoiltaisiin kunnolla kypsennettynä eikä medium-paistettuna. Lapsille jauhelihatuotteet, kuten jauhelihapihvit, on aina syytä tarjoilla läpikypsinä. Jos asiakas erityisesti haluaa tilata jauhelihapihvin medium-paistettuna, Ruokavirasto suosittelee silloin valmistamaan pihvin tartarpihvin tapaan tuoreesta ja hyvälaatuisesta lihasta.

Raaka naudan jauheliha on riskielintarvike EHEC-bakteerin esiintymisen suhteen. Kun lihaa jauhetaan, sekoittuvat lihan pinnalla olleet bakteerit kaikkialle jauhelihaan. Maailmalla on esiintynyt useampia laajoja EHEC-bakteerin aiheuttamia ruokamyrkytysepidemioita, jotka ovat liittyneet huonosti kypsennettyihin jauhelihapihveihin. Tavallisesta jauhelihasta, toisin sanoen kaupan tai teollisuuden valmiiksi jauhamasta jauhelihasta ei ole syytä valmistaa ja tarjoilla raakoja tai puoliraakoja tuotteita. EHEC saattaa aiheuttaa verisen ripulin, kuolioisen suolistotulehduksen ja erityisesti lapsille ja vanhuksille hengenvaarallisen munuaisvaurion.

Uusi elintarvikelaki 297/2021 tuli voimaan 21.4.2021

Valvontakohteille valvonnan perusmaksu ja tarvittaessa seuraamusmaksu

Keskeiset muutokset uudessa elintarvikelaissa liittyvät maksuihin. Uuden lain myötä kunta perii suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan piirissä olevilta valvontakohteilta vuosittain 150 euron valvonnan perusmaksun. Perusmaksun tarkoituksena on mahdollistaa valvonnan painottumista enemmän neuvovaan valvontatyöhön. Perusmaksuvelvoitetta aletaan soveltaa 1.1.2022 alkaen suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan piirissä olevilta toimijoilta. Valvonnan perusmaksu peritään kalenterivuoden alussa. Valvontakohteelta, joka ilmoittaa toimintansa aloittamisesta kesken kalenterivuotta, ei peritä valvonnan perusmaksua kyseiseltä kalenterivuodelta. Jos ilmoitus toiminnan lopettamisesta tehdään kesken kalenterivuotta, perusmaksuvelvoite päättyy vuoden lopussa.

Valvonnan perusmaksua ei peritä rekisteröidyiltä alkutuotantopaikoilta, kyläkaupoilta, yleishyödyllisiltä yhteisöiltä eikä toimijoilta, jotka harjoittavat pienimuotoista toimintaa.

Perusmaksun lisäksi valvontakohteilta peritään edelleen toteutuneesta valvonnasta kuntien hyväksymät taksan mukaiset suoriteperusteiset maksut. Rekisteröidyiltä alkutuotannon kohteilta (esim. maidontuotanto ja kasvisten viljely) suunnitelmallisen valvonnan tarkastuksista ei peritä maksua. Alkutuotannon hyväksytyiltä itujen tuotantopaikoilta peritään valvonnan perus- ja tarkastusmaksut.

Uuteen elintarvikelakiin on lisätty elintarvikevalvonnan seuraamusmaksu. Valvontaviranomainen voi määrätä toimijalle 300 - 5 000 euron seuraamusmaksun muun muassa, jos toimija harjoittaa elintarviketoimintaa, jota ei ole rekisteröity tai hyväksytty lain edellyttämällä tavalla, ei noudata esimerkiksi laissa säädettyä vaatimusta omavalvonnasta tai markkinoi elintarvikkeita elintarvikemääräysten vastaisella tavalla.

Perusmaksun tuleminen elintarvikelakiin aiheuttaa muutoksia Tampereen ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksaan, joten taksaan tehdään muutoksia vuoden 2021 aikana.

Elintarvikelain nojalla annetut keskeiset säädökset uudistetaan

Elintarvikelain uudistuksen yhteydessä myös voimassa olevan lain nojalla annetut keskeiset asetukset uudistetaan. Lainsäädäntöä selkeytetään kokoamalla yhteen lukuisten asetusten sisältö kolmeen asetukseen. Yksi asetuksista on Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta 318/2021, joka tuli myös voimaan 21.4.2021.

Asetuksen mukaan mm. elintarviketoiminnan rekisteröinti-ilmoitukseen tulee liittää elintarvikehuoneiston pohjapiirros, josta ilmenevät tilat ja niiden käyttötarkoitus sekä laitteiden ja kalusteiden sijoittelu. Jäähdytyksen on tapahduttava 4 tunnissa tuotteen säilytyslämpötilaan (aiempi vaatimus oli + 6 °C:een lämpötilaan)

Lisätietoja:

Ohje ravintoloille myymälöihin toimitettavista ruoista

Ohje käsittää yleistä ohjeistusta, joka tulee huomioida ruokien toimittamisessa myyntiin myymälään.

Oivasta löydät yritysten elintarvikevalvonnan tuloksia koko Suomesta

Oiva on elintarvikevalvonnan tarkastustietojen julkistamisjärjestelmä, jota koordinoi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Elintarvikealan yrityksiä ja toimijoita koskevat tarkastustulokset julkaistaan hymynaamoin www.oivahymy.fi -sivuilla sitä mukaa, kun elintarvikevalvontaviranomaiset tekevät tarkastuksia.

Videovinkkejä

Bambukuitua tai muita hyväksymättömiä kasvikuituja sisältävien muovisten elintarvikekontaktimateriaalien maahantuonti ja myynti ei ole sallittua

Ruokaviraston tiedote 25.11.2020

Hyväksymättömiä kasvikuituja, esimerkiksi bambujauhoa tai riisijauhoa sisältävien muovisten elintarvikekontaktimateriaalien maahantuonti ja myynti on kiellettyä. Jo markkinoilla olevat tuotteet tulee myös poistaa myynnistä. Kunnalliset elintarvikevalvontayksiköt valvovat takaisinvetoa.

Hyväksymättömiä kasvikuituja on käytetty mm. erilaisten take away -mukien, lasten astiastojen ja ruokailuvälineiden valmistuksessa. Nämä tuotteet eivät ole elintarvikekontaktimateriaaleja koskevan lainsäädännön mukaisia eikä niiden turvallisuudesta näin ollen voida varmistua. Kielto ei koske bambusta valmistettuja elintarvikekontaktimateriaaleja, joiden valmistuksessa ei ole käytetty lainkaan muovia.

Kasvikuituja sisältävissä muovisissa elintarvikekontaktimateriaaleissa on usein havaittu muun muassa melamiinin ja formaldehydin raja-arvojen ylityksiä. Myös tuotteissa käytettyjen kasvikuitujen alkuperän puhtauden suhteen on syntynyt epäilyjä. Kasvikuituja sisältäviä tuotteita on markkinoitu harhaanjohtavasti ympäristöystävällisinä, luonnollisena vaihtoehtona muovituotteille ja jopa biohajoavina. Ne ovat kuitenkin muovituotteita eivätkä siten hajoa luonnossa.

Muovituotteiden turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta on säädetty yleisen kaikkia kontaktimateriaaleja koskevan, EU:n kehysasetuksen 1935/2004 lisäksi EU:n muoviasetuksessa 10/2011. Lisäksi Kiinasta ja Hongkongista maahantuotavia melamiinisia ja polyamidisia keittiötarvikkeita koskee ns. EU:n tuontiasetus 284/2011.

Lisätietoa ja linkkejä aiheesta Ruokaviraston tiedotteessa:Ulkoinen linkkiRuokavirasto: Bambukuitua tai muita hyväksymättömiä kasvikuituja sisältävien muovisten elintarvikekontaktimateriaalien maahantuonti ja myynti ei ole sallittua Tiedote 25.11.2020
Lisätietoja:
Ylitarkastaja Merja Virtanen, Ruokavirasto, p. 050 386 8436, [email protected]
Tuoteturvallisuuspäällikkö Jonna Neffling, Tulli, p. 040 332 3325, [email protected]
Tampereen elintarvikevalvonta, [email protected]

Intialaisissa seesaminsiemenissä etyleenioksidia

Ruokaviraston tiedote 28.10.2020

EU:n alueella on syys- ja lokakuun aikana havaittu useita Intiasta peräisin olevia seesaminsiemeneriä, joiden etyleenioksidipitoisuus on ylittänyt torjunta-ainejäämäasetuksessa (EY) N:o 396/2005 määritellyn sallitun jäämien enimmäismäärän (0,05 mg/kg). Myös Suomeen on saapunut mainittuja seesaminsiemeniä sekä useita eriä pakastettuja leipomotuotteita, jotka sisältävät määräystenvastaisia seesaminsiemeniä.

Etyleenioksidia on käytetty salmonellan torjuntaan seesaminsiemenissä. Tämä ei ole EU:n lainsäädännön mukaan sallittua. On myös syytä korostaa, että etyleenioksidi luokitellaan syöpävaaralliseksi aineeksi ja pitkäaikaisessa altistuksessa sen aiheuttamaa terveysriskiä ei voida poissulkea.

Ruokavirasto suosittelee toimijoita, joiden hallussa on Intiasta peräisin olevia seesaminsiemeniä, selvittämään siementen määräystenmukaisuuden etyleenioksidipitoisuuden osalta tavarantoimittajaltaan. Mikäli seesaminsiementen alkuperämaa on epäselvä, tulisi myös se selvittää. Ruokavirasto viittaa suosituksessaan yleisen elintarvikeasetuksen (EU) 178/2002 19 artiklassa kuvattuun toimijan vastuuseen elintarvikkeiden turvallisuudesta. Siemeniä ja niistä valmistettuja tuotteita ei tule tuoda markkinoille ennen niiden turvallisuuden arviointia.

Kaikki seesaminsiemenet, joiden etyleenioksidipitoisuus ylittää 0,05 mg/kg, tulee vetää pois markkinoilta. Mikäli siemeniä on myyty kuluttajapakkauksissa, tulee takaisinveto ulottaa kuluttajille saakka. Käytännössä tämä tarkoittaa tiedossa olevien kuluttajien informoimista takaisinvedosta, sekä takaisinvedosta tiedottamista soveltuvin osin myymälöissä ja/tai nettikaupoissa. Takaisinvetovelvoite koskee määräystenvastaisten seesaminsiementen lisäksi myös kaikkia niistä valmistettuja tuotteita (esim. leipomotuotteet) siemenpitoisuudesta riippumatta.

Norovirus: usein kysytyt kysymykset vastauksineen

Lihan alkuperämaa ilmoitettava ravintoloissa kirjallisesti toukokuun 2019 alusta alkaen

Tarjoilupaikoissa tulee ilmoittaa kirjallisesti naudan-, sian-, lampaan-, vuohen- ja siipikarjan lihan alkuperämaa 1.5.2019 alkaen. Alkuperämaan voi esittää esimerkiksi ruokalistassa tai taulussa. Lisätietoa Ruokaviraston tiedotteessa

Myymälöiden lihankäsittelytilojen laitteiden ja välineiden pintapuhtaus -valvontaprojekti

Tampereen kaupungin elintarvikevalvonta selvitti myymälöiden lihankäsittelytilojen laitteiden ja välineiden pintapuhtautta huhti - kesäkuussa 2018. Projekti toteutettiin Tampereen valvonta-alueella, johon kuuluu Tampere, Kangasala, Orivesi, Pälkäne, Juupajoki, Valkeakoski, Akaa ja Urjala.

Myymälöissä jauhettujen lihojen mikrobiologinen laatu 2017 -valvontaprojekti

Tampereen kaupungin elintarvikevalvonta selvitti myymälöiden itse jauhamien ja pakkaamien jauhelihojen mikrobiologista laatua kesällä 2017. Näytteistä analysoitiin salmonella, E.coli ja aerobiset mikrobit. Aerobiset mikrobit eli kokonaisbakteerimäärä kuvaa elintarvikkeen mikrobiologista yleislaatua eli näytteessä olevien bakteerien, homeiden ja hiivojen määrää. Tampereen valvonta-alueeseen kuuluu Tampere, Kangasala, Orivesi, Pälkäne, Juupajoki, Valkeakoski, Akaa ja Urjala.

Lämpötilojen hallinta vähittäismyymälöissä 2015-2016 -valvontaprojekti

Tampereen ympäristöterveys ja Pirteva tarkastivat vähittäismyymälöiden lämpötilojen hallintaa toiminta-alueillaan vuosina 2015-2016. Projektissa selvitettiin mm. helposti pilaantuineiden elintarvikkeiden myyntiolosuhteita ja lämpötiloja, toimijoiden tietämystä sekä omavalvonnan toimivuutta.

Hyönteiset elintarvikkeina

Suomi on muuttanut Euroopan unionin uuselintarvikeasetuksen tulkintaa kokonaisten hyönteisten osalta. Evira laatii parhaillaan elintarvikealalle hyönteisten kasvattamista, myymistä ja tarjoilua koskevaa ohjeistusta.

Suomessa sallitaan vain kasvatettujen kokonaisten hyönteisten käyttö. Kokonaisia hyönteisiä voidaan myös rouhia, jauhaa tai kuivata, mutta niistä ei saa poistaa osia (esim. siipiä, jalkoja tai päätä) eikä eristää tai uuttaa ainesosia (esim. rasva- tai proteiinijakeita).

Ohjeistuksen valmistuttua hyönteistuottajat voivat rekisteröityä elintarvikealan toimijoiksi, jolloin toiminta tulee elintarvikelainsäädännön ja -valvonnan piiriin. Näin tuotettuja hyönteistuotteita voi markkinoida elintarvikkeina. Esimerkiksi nyt markkinoilla olevia keittiökoristeina myytäviä hyönteistuotteita ei saa myydä elintarvikkeena, koska niiden tuotantoa ei ole valvottu elintarvikelainsäädännön mukaan eikä niiden turvallisuudesta ole voitu varmistua.

Hyönteisten kasvattaja, hyönteistuotteiden valmistaja ja myyjä vastaavat siitä, että heidän tuottamansa ja myymänsä elintarvikkeet ovat kuluttajille turvallisia. Tuotannossa on huolehdittava muun muassa hyvästä hygieniasta ja että esimerkiksi pakkausmerkinnöissä on oikeat ja riittävät tiedot. On hyvä ottaa huomioon, että hyönteisproteiinit voivat aiheuttaa allergisen reaktion.

Myyjäisissä myytävien itse valmistettujen elintarvikkeiden pakkausmerkinnät

Koti- tai maatilataloudessa valmistettujen elintarvikkeiden myyntitiedoissa on mainittava allergeeneja ja intoleransseja aiheuttavat aineet ja tuotteet. Pakatuissa tuotteissa tulee olla alla olevan ohjeen mukaiset pakkausmerkinnät. Vastaavat tiedot tulee olla tarjoiltaessa esim. myyjäisten ja urheilutapahtumien tilapäiskahvilassa tai myytäessä tuotteita irrallisina.

Kolme simppeliä ohjetta ruoanlaittoon

Katso videolta ohjeet, joilla voit välttyä ruokamyrkytyksiltä. Eviran videota saa vapaasti linkittää omille internetsivuille.

Eviran uutiset ja ajankohtaista

Käytä ulkomaisia pakastemarjoja vain kuumennettuna

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira suosittelee kuumentamaan kaikki ulkomaiset pakastemarjat ennen käyttöä. Evira suosittelee että kaikki ulkomaista alkuperää olevat pakastemarjat tulisi kuumentaa kauttaaltaan vähintään 5 minuutin ajan 90 asteessa tai keittää 2 minuutin ajan ennen niiden nauttimista.

Ravintoloissa ja kahviloissa asiakkaan on hyvä varmistaa että annoksessa ei ole käytetty kuumentamattomia ulkomaisia pakastemarjoja. Kauppojen pakastemarjojen myyntipaikan kohdalla olisi hyvä olla maininta kuumennussuosituksesta.

Ulkomaiset pakastemarjat ovat viime vuosina aiheuttaneet ruokamyrkytysepidemioita Suomessa. Esimerkiksi vuosina 2013–2014 raportoitiin yhteensä kolme norovirusepidemiaa ja kaksi hepatiitti A -virusepidemiaa, joiden epäillään levinneen pakastemarjojen välityksellä.

Lisätietoa Eviran sivuilla:

Ruoka-apuun luovutettavat elintarvikkeet

Ruoka-avulle voidaan sallia kaupallisesta toiminnasta poikkeavia toimintatapoja. Elintarvikkeita voivat ruoka-apuun luovuttaa kaikki elintarvikealan toimijat. Ruoka-apuun luovutettavien elintarvikkeiden tulee soveltua ihmisravinnoksi, eivätkä ne saa aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle tai johtaa kuluttajaa harhaan.

Salaattien laatua koskeva näytteenottoprojektin tulokset

Tampereen ympäristöterveys tutki kevään 2015 aikana näytteenottoprojektilla salaattien laatua myynti- ja tarjoilukohteissa, kuten marketeissa, ravintoloissa ja kahviloissa. Projektin keskeiset tulokset ja tuloksista laadittu yhteenveto löytyvät oheisista liitteistä.

Kiitos toimijoille hyvästä yhteistyöstä salaattien itsepalvelukohteiden projektitarkastuksilla!

Pakkaamattomien elintarvikkeiden merkinnät tarjoilu- ja myyntipaikoissa 1.4.2015 alkaen

1.4.2015 tuli voimaan maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarviketietojen antamisesta kuluttajille (834/2014). Asetuksen myötä tarjoilu- ja myyntipaikoissa tulee ilmoittaa pakkaamattomista elintarvikkeista aiempaa enemmän tietoa.

Kertakäyttökäsineet ja muut elintarvikekontaktimateriaalit

Tiedotteet

Tampereen seudulla todettiin maalis-toukokuussa 2016 useita Salmonella enteritidiksen aiheuttamia infektioita. Epidemiaa on selvitetty, ja tutkimukset osoittivat Mung-pavun itujen olevan tartuntojen todennäköisin lähde. Lisätietoa tiedotteista: