Siirry sisältöön

Avustustoiminnan uudistaminen

Tampereen kaupunki uudistaa avustuskäytäntöjään. Tampereen kaupungin tilaajaryhmässä tehdään vuonna 2013-2014 selvitystä kaupungin ja yhdistysten välisen yhteistyön ja avustustoiminnan vaikuttavuudesta ja sujuvuudesta. Tällä sivulla kerrotaan uudistuksen etenemisestä. Voimassa olevat eri avustusmuotoihin liittyvät kriteerit ja ohjeet löytyvät vasemmalla olevasta valikosta.

Festivaalien ja taideyhteisöjen toiminta-avustuskriteerit hyväksyttiin

Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta hyväksyi 30.10.2014 kahden aiemmin aukikirjaamattoman avustuskokonaisuuden arviointiriteerit vuodelle 2015.

Kulttuuri- ja taideyhteisöjen (aiemmin pidemmässä muodossa 'taide- ja kulttuuriyhdistysten ja -yhteisöjen') toiminta-avustusten avustuskokonaisuudelle on nyt laadittu sanalliset kriteerit, joiden perusteella hakemukset arvioidaan vuonna 2015.

Festivaalien ja suurten yleisötapahtumien toiminta-avustusten uusi avustuskokonaisuus on aiemmin arvioitu osana edellä mainittua kokonaisuutta.

Vaatimuksia on tarkennettu muun muassa toimintasuunnitelmaan, budjettiin ja muihin selvityksiin liittyen. Vaadittavien uusien aineistojen toimittamiseen liittyvät periaatteet otetaan käyttöön vaiheittain vuosina 2015-2016. Vuoden 2015 hakemuksen liitteenä toimitetaan uusien kriteerien mukaiset liitteet niiltä osin kuin se on mahdollista.

Festivaalien ja suurten yleisötapahtumien osalta hakuaika siirtyy marraskuulle vuoden 2016 haussa. Vuoden 2015 haku järjestetään vielä aiempien vuosien tapaan tammikuussa. Kulttuuri- ja taideyhteisöt toimittavat hakemuksensa jatkossakin tuttuun tapaan tammikuussa.

Toiminta-avustusten kriteerit vuodelle 2015

Kaikkien vuonna 2015 haettavien toiminta-avustusten, lukuunottamatta taide- ja kulttuuriyhteisöjen sekä festivaalien ja suurien yleisötapahtumien, arviointikriteerit on nyt hyväksytty neljässä eri lautakunnassa.

Hakumenettelyssä ei tapahdu merkittäviä muutoksia, mutta arviointikriteerien muutoksella on vaikutuksia joidenkin yhdistysten toimintaan avustustoiminnan uudistuksen myötä.

Keskeiset muutokset on listattu alla. Kriteerit ovat jo nyt ladattavissa ja luettavissa listauksen jälkeen olevan linkin takana.

Kaikkien lautakuntien harrastustoimintaan keskittyvän toiminnan tukemisen edellytyksenä on jatkossa, että toiminnan piirissä on vähintään 30 aktiivista toimijaa. Tämä rajaus koskee seuraavia avustuskokonaisuuksia: kulttuuriharrastusyhdistysten avustukset (pois lukien kategoriat ’erityisryhmien kulttuuriharrastus’ ja ’lastenkulttuurin kehittäminen’), liikuntapalvelujen avustukset, nuorten yhteiskunnallisen toiminnan edistämisen avustukset, nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustukset, ikäihmisten palvelujen avustukset sekä maahanmuuttajayhdistysten avustukset.

Kulttuuriharrastusyhdistysten avustusta ei jatkossa myönnetä ammatinharjoittamiseksi tulkittavaan toimintaan vaan laaja-alaiseen ja harrastuspohjaiseen toimintaan. Samoin avustusta voidaan jatkossa myöntää entistä rajatummin vain seuraavien kategorioiden mukaiseen toimintaan: erityisryhmien (esim. vammaisryhmät) kulttuuriharrastustoiminta, kaupunginosatoiminta (sisältää myös asuinympäristön yhteisöllisyyden ja paikallisidentiteetin vahvistamiseen keskittyvät yhdistykset), kirjallisuus, kuorot, kuvataide, lastenkulttuurin sisältöjen kehittäminen, orkesterit, taiteidenväliset, tanssi ja näyttämötaide.

Liikuntapalvelujen avustusten sisällöllisessä arvioinnissa määrällinen arviointi kasvaa huomattavasti eikä seuran kilpailumenestystä jatkossa huomioida arvioinnissa. Jatkossa toimintaan aktiivisesti osallistuneiden määrä ja erityisesti alle 20-vuotiaiden aktiivisesti osallistuneiden määrä muodostaa suurimman osan eli 60 % arvioinnin painopisteestä. Laadullinen arviointi tehdään kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisen sekä suunnitelmallisuuden ja tavoitteellisuuden näkökulmasta.

Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustuksia (aiemmin nuorisoyhdistysten toiminta-avustukset) ei jatkossa myönnetä pelkän leiritoiminnan järjestämiseen eikä uskonnollisen tai poliittisen toiminnan harjoittamiseen (yhteisön aatteellinen tausta ei kuitenkaan ole este avustamiselle). Nuorten yhteiskunnallisen toiminnan avustuksia sen sijaan voidaan myöntää säännölliseen ja tavoitteelliseen yhteiskunnalliseen toimintaan.

Perheitä tukevan työn avustusta (aiemmin sosiaali- ja terveyspalvelujen avustukset lapsille ja nuorille) voidaan myöntää pääosin ammattilaisten tekemään perheiden tukemistyöhön tai ohjattuun vertaisryhmätoimintaan perheille. Avustusta ei jatkossa myönnetä liikuntaseuroille, potilasjärjestöille tai muihin toimintoihin, joita jo tuetaan muissa avustuskokonaisuuksissa. Avustusta ei myönnetä myöskään uskonnollisen tai poliittisen toiminnan harjoittamiseen, mutta yhteisön aatteellinen tausta ei ole este avustamiselle.

Ikäihmisten palvelujen avustuskokonaisuuden avustuksia ei jatkossa suunnata liikuntaseurojen toimintaan eikä uskonnon tai politiikan harjoittamiseen, mutta yhteisön aatteellinen tausta ei ole este avustamiselle. Avustusta ei kohdenneta retkitoiminnan kuluihin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja potilasyhdistysten avustuksia ei myönnetä toimintaan, jossa ei ole säännöllisiä ja jatkuvia sisältöjä. Laadullisessa arvioinnissa painotetaan muun muassa yhdistysten välistä yhteistyötä sekä Terveystutka-hakupalvelun käyttöä toiminnasta tiedottamisessa. Mikäli yhdistyksen toiminta on laaja-alaista, tulee yhdistyksen asiakirjoista voida todentaa erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja potilasyhdistystoiminnan sisältö ja kustannukset.

Ehkäisevän päihdetyön avustuksia voidaan myöntää yhteisöille, joiden toiminta näkyy kuntalaisille, esimerkiksi tiedotuksen, valistuksen tai koulutuksen kautta. Yhdistyksen toiminnan tulee sisältää vertaisryhmä- ja/tai vertaistukitoimintaa. Laadullisessa arvioinnissa painotetaan muun muassa yhdistysten välistä yhteistyötä sekä erilaisten kohderyhmien huomioimista toiminnan suunnittelussa.

Eläinsuojelutyön avustuksia voidaan myöntää yhdistyksille, jotka tukevat sairaiden, vahingoittuneiden ja avun tarpeessa olevien tamperelaisten eläinten auttamista sekä käytännön eläinsuojelutyön tekemistä (toiminta eläinten sijoittamiseksi tilapäisesti tai pysyvästi uuteen kotiin). Yhdistyksen tulee toteuttaa eläinsuojelutyötä yhteistyössä alueen eläinsuojeluviranomaisten kanssa. Laadullisessa arvioinnissa painotetaan muun muassa sairaiden, vahingoittuneiden ja avun tarpeessa olevien eläinten auttamista.

Soveltavan liikunnan avustukset (aiemmin erityisliikunnan avustukset) kohdennetaan terveyttä ja toimintakykyä edistävään liikunnan harrastustoimintaan. Soveltavan liikunnan määritelmä tarkoittaa erityisesti vammaisia ja pitkäaikaissairaita. Iäkkäiden henkilöiden kohdalla soveltavan liikunnan ryhmiin lasketaan kuuluvaksi ne henkilöt, joiden toimintakyky on selvästi heikentynyt iän, vamman tai pitkäaikaissairauden takia. Näin ollen ikä sinänsä ei ole peruste liikunnalliselle erityispalvelulle. Yhdistyksen toiminnan tulee olla kohderyhmälle avointa. Laadullisessa arvioinnissa painotetaan muun muassa monipuolisten harrastusmahdollisuuksien tarjoamista.

Valma-Valmistelufoorumissa on taas vaikuttamisen paikka

Kuntalaisten kommentoitavana ovat nyt kulttuuriharrastusyhdistysten, maahanmuuttajayhdistysten, liikuntapalvelujen, sosiaali- ja terveydenhuollon ja potilasyhdistysten, ehkäisevän päihdetyön, eläinsuojelutyön ja soveltavan liikunnan toiminta-avustusten kriteereiden muutosesitykset. Muutokset koskevat vuoden 2015 toiminta-avustusten hakua. Päätökset tehdään Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnassa 21.5.2014 sekä Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunnassa 22.5.2014

Vaikuttamismahdollisuus on avoinna 13.5.2014 asti.; Kutsumme yhdistyksiä käyttämään tilaisuuden hyväkseen. Haluamme myös kiittää prosessin aikana jo osoittamastanne aktiivisuudesta!

Lisätietoa ja kommentointimahdollisuus Valma-Valmistelufoorumissa (linkki alla).

Ikäihmisten palvelujen toiminta-avustusten kriteerit vuodelle 2015 hyväksyttiin

Ikäihmisten palvelujen lautakunta hyväksyi toiminta-avustusten arviointikriteerit vuodelle 2015. Ikäihmisten palvelujen vuosittaisia toiminta-avustuksia myönnetään jatkossakin määrärahan puitteissa yhdistyksille, joiden toiminta on suunnattu pääsääntöisesti yli 65-vuotiaille tamperelaisille ikäihmisille ja joiden ensisijaisena tarkoituksena on ikäihmisten fyysisen tai psyykkisen toimintakyvyn ja vireyden ylläpitäminen ja alentumisen ennaltaehkäisy. Jatkossa avustuksella halutaan kannustaa ikäihmisiä yhteisölliseen toimintaan ja vertaistuen tarjoamiseen arjen asioissa sekä lisätä ikäihmisten osallistumismahdollisuuksia muun muassa tietoteknisiä taitoja parantamalla.

Avustusten jaossa painotetaan jatkossa yhdistysten varsinaisten jäsenten sijaan toimintaan säännöllisesti osallistuneiden määrää. Lisäksi Terveystutka-palvelun käytöstä tapahtumien tiedottamisessa sekä väestön toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitämisestä mm. liikunnan avulla saa lisäpisteitä.

Ikäihmisten palvelujen toiminta-avustusta ei kohdisteta retkitoiminnan kuluihin. Avustusta ei myöskään voi saada yhdistys, jossa aktiivisesti mukana olevia toimijoita on alle 30. Lisäksi yhdistyksen talous ei voi olla ainoastaan kaupungilta saatavan avustuksen varassa.


Liikunnan ja kulttuurin avustusuudistuksesta valmistui selvitys

Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta käsittelee selvitystä 24.4.2014 kokouksessaan. Liikunnan, kulttuurin ja maahanmuuttajayhdistysten toiminta-avustamisen kehittämiseksi vuodelle 2015 tarjotaan eri vaihtoehtoja, joiden pohjalta lautakunta tekee linjauksia jatkovalmistelun pohjaksi. Arviointia varten on tuotettu vaikutusten ennakkoarviointi -koosteet, joissa vaihtoehtoja tarkastellaan eri näkökulmista.

Liikuntapalvelujen toiminta-avustuksissa tarkasteltavina vaihtoehtoina ovat Nykytila ilman kilpaurheilun painotusta, Turun malli ja Pelkkien tilojen tukeminen. Kulttuuripalvelujen toiminta-avustuksia on mahdollisuus jatkossa kehittää seuraavien vaihtoehtojen kautta: Toimijoiden rajaaminen tai Painopisteen siirto raha-avustamisesta toiminnalliseen tukeen. Maahanmuuttajayhdistysten toiminta-avustuksien kehittäminen tukeutuu kulttuuripalvelujen vaihtoehtoihin, mutta aiemmin mainittujen vaihtoehtojen lisäksi kehittäminen on mahdollista myös Toiminta-avustusten vaikuttavuuden lisäämisen kautta.

Valmistelussa on hyödynnetty muun muassa prosessin aikana saatua runsasta palauteaineistoa, josta haluamme kiittää erityisesti teitä yhdistystoimijoita!
;

Aineistoihin voi tutustua oheisista liitteistä sekä Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunnan esityslistalta alla olevan linkin kautta (Esityslistat -> Toimielin Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta -> Hae kokoukset -> 24.4.2014).

Liikuntaseuroille avoin keskustelutilaisuus

Tilaisuus järjestetään Vapriikin auditoriossa (Alaverstaanraitti 5) tiistaina 22.4.2014 klo 16.30-18.30.;

Tilaisuudessa tilaajapäällikkö Lauri Savisaari esittelee Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunnan 24.4. kokouksessa käsiteltäviä linjauksia liikunnan uusista kriteereistä vuodelle 2015. Liikuntaseurat ovat tervetulleita keskustelemaan avustamisen suunnasta ja tarjoamaan vielä näkemyksiään päätöksenteon tueksi. Lopullisia kriteerejä valmistellaan lautakunnan huhtikuussa tekemän linjauksen mukaan ja ne hyväksytään 22.5. kokouksessa. Valmiit kriteerit toimitetaan tiedoksi kaikille vuonna 2013 avustuksia hakeneille yhdistyksille ja niistä tiedotetaan laajemminkin.

Lautakunnalle esiteltävät aineistot avustamisen eri vaihtoehdoista ja niiden vaikutusten ennakkoarvioinnista julkistetaan 17.4. ja ne ovat tuolloin ladattavissa myös tältä sivustolta.

Avustustoiminnan yleiset periaatteet päivitettiin

Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet on asiakirja, johon on koottu tietoja kaupungin myöntämistä avustuksista ja apurahoista sekä ohjeita avustushakemuksen laatimiseksi. Kaupunginhallituksen 31.3.2014 käsittelevät muutokset koskevat yhdistysten perustoimintaan myönnettävien toiminta-avustusten myöntämisperusteita. Muutokset koskevat hakua, joka käynnistyy vuoden 2015 tammikuussa. Vuoden 2014 avustuspäätökset on tehty vanhojen periaatteiden pohjalta.

Toiminta-avustusta ei jatkossa kohdenneta julkaisutoimintaan eikä palkintojen myöntämiseen. Yhdistyksen perustoiminnan osana sekä julkaisutoiminta (esim. kirjat, lehdet) että palkintojen myöntäminen on toki mahdollista oman varainhankinnan avulla. Yhdistys, jolla ei ole edellämainittujen lisäksi muuta toimintaa, ei ole avustuskelpoinen.

Toiminta-avustusta ei myöskään jatkossa myönnetä yhdistykselle, jonka jäsenyys on rajattu ja jonka toiminta on suljettu muulta kuin jäsenistöltä. Yksin rajattu jäsenyys tai toiminnan sulkeminen muulta kuin jäsenistöltä ei ole peruste avustuksen hylkäämiseen, mutta kummankin ehdon täyttyessä yhdistyksen toimintaa ei voida pitää avoimena.
Lautakunnat määrittelevät tarkemmat avustuskokonaisuuskohtaiset kriteerit vuoden 2014 huhti-toukokuussa ja niihin liittyvistä muutoksista tiedotetaan tällä sivustolla. Kriteereissä määritellään ne sisällöt, joita voidaan toiminta-avustuksilla jatkossa tukea. Vuoden 2014 haussa käytössä olleet kriteerit löytyvät alla olevan linkin takaa.

Vaikuta avustusuudistukseen!

Avustustoiminnan uudistamiseen liittyviä muutosesityksiä on maalis-huhtikuun aikana mahdollisuus kommentoida kaupungin virallisessa valmistelufoorumi Valmassa (ks. linkki alla). Kommentointimahdollisuus on kaikille avoin, mutta toivomme erityisesti yhdistystoimijoiden käyttävän vaikuttamismahdollisuuden hyväkseen.

10.3.-23.3.2014 Valmassa oli kommentoitavana vuoden 2015 hakua koskeviin toiminta-avustamisen yleisiin periaatteisiin tuleva muutosesitys. ;

Valmassa on parhaillaan 24.3.-6.4.2014 kommentoitavana; vuoden 2015 hakua koskeviin avustuskriteereihin tuleva muutosesitys. Esitys koskee lasten ja nuorten palvelujen sekä ikäihmisten palvelujen toiminta-avustuksia.

Avustuskokonaisuuskohtaisten kriteerien valmistelu etenee lautakunnissa hieman eri tahdissa, joten huhtikuun lopussa avautuu vielä kommentointimahdollisuus liittyen Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen ja Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen palvelujen toiminta-avustuksiin.

Tilaajalautakunnat päättävät tarkemmat avustuskriteerit vuodelle 2015 seuraavasti ;(huom! aikataulu on myöhäistynyt kahden ensimmäisen lautakunnan osalta): ;
10.4.2014 Ikäihmisten palvelujen lautakunta
15.5.2014 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta
21.5.2014 Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta
22.5.2014 Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta

Esittely- ja keskustelutilaisuus avustustoiminnan uudistamisesta

Tilaisuus järjestetään Keskusvirastotalon valtuustosalissa 3.3.2014 klo 17-19 (Aleksis Kiven katu 14-16, 5. krs);

Tilaisuudessa suunnittelija Outi Koivisto esittelee Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistamista. Kehittämissuunnitelma ja sen tuomat muutokset avustustoiminnan yleisiin periaatteisiin käsitellään kaupunginhallituksessa maaliskuun aikana. Linjaukset tulevat vaikuttamaan esimerkiksi vuoden 2015 toiminta-avustusten myöntämiseen. Linjausten vaikutuksia yhdistysten toimintamahdollisuuksiin arvioidaan ennen päätöksentekoa monesta eri näkökulmasta, joten tilaisuuden jälkeen on mahdollista antaa myös kirjallista palautetta.

Toiminta-avustuskokonaisuuksien kriteeristöt tammikuun 2015 hakuun pyritään viemään lautakuntien päätettäväksi huhtikuussa, jotta yhdistyksillä on aikaa sopeuttaa toimintaansa sen mukaisesti. Kriteerien avulla lautakunnat konkretisoivat avustamisen tavoitteita ja kokonaisuuden mahdollista rajausta, sekä määrittelevät painopisteet hakemusten vertailulle.

Avustuskriteerejä päivitettiin vuodelle 2014

Lautakunnat päivittivät marraskuussa avustuskokonaisuuksia koskevia kriteeristöjä vuoden 2014 toiminta-avustusten hakuun. Kokonaisuuskohtaisten arviointikriteerien pohjalta määritellään, mihin toimintaan avustusta voidaan myöntää ja mitä hakemusten arvioinnissa painotetaan.

Kaikkiin kriteeristöihin tehtiin pieniä teknisiä korjauksia ja muokattiin laadullisia kriteerejä uuden kaupunkistrategian ja hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden mukaiseksi.

Seuraavin avustuskokonaisuuksien kriteereihin kirjattiin päivityksiä, joiden tarkoitus on tarkemmin määritellä avustamisen tavoitteita ja rajauksia:

Kulttuuriharrastusyhdistysten avustuskokonaisuus;
<UL class=userdefinedList> <LI>Toiminnan on oltava säännöllistä ja tavoitteellista harrastustoimintaa <LI>Toiminnasta on muodostuttava kuluja<br /> <LI>Toiminnan piirissä oltava vähintään 20 jäsentä tai toimijaa <LI>Avustusta ei voida kohdentaa retkitoiminnan kuluihin<br /></LI></UL>
Terveyden edistämisen, ehkäisevän päihdetyön ja erityisliikunnan avustukset;
<UL class=userdefinedList> <LI>Toiminnan on oltava luonteeltaan jatkuvaa (määrällinen arviointi)<br /> <LI>Edellisen toimintavuoden toiminnan ja tavoitteiden toteumat on kuvattu asianmukaisesti toimintakertomuksessa (laadullinen arviointi)</LI></UL>

Taide- ja kulttuurialan yhdistysten infotilaisuus 22.10.2013

Taide- ja kulttuurialan yhdistyksille järjestettiin infotilaisuus 22.10.2013, jossa yhdistysten oli mahdollisuus kommentoida kulttuurin avustustoimintaan liittyviä alustavia linjauksia. Kommentointimahdollisuus on auki myös netissä 30.10.2013 asti.

Tampereen kaupungin ja yhdistysten välisen yhteistyön ja avustustoiminnan vaikuttavuutta on selvitetty tilaajaryhmässä muun muassa yhdistyksille suunnatun kyselyn ja työpajojen avulla. Lokakuussa valmistuu linjauksia, jotka koskevat avustustoiminnan yleisiä periaatteita. Samalla valmistellaan myös toiminta-avustusten kriteereihin liittyviä muutoksia. Muutoksia otetaan käyttöön porrastetusti vuosien 2014-2015 aikana.

Ennen päätöksentekoa haluamme kuulla taide- ja kulttuurialan yhdistysten näkemyksiä valmisteltavien muutosten vaikutuksista yhdistystoimintaan ja kuntalaisiin. Yhdistyksille esitellään tilaisuudessa vaihtoehdot, joita ollaan viemässä poliittiseen päätöksentekoon. Yhdistyksiä kuullaan tilaisuuden aikana ja sen jälkeen vaihtoehtoja on mahdollisuus kommentoida myös kirjallisesti.

Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta myöntää tällä hetkellä rekisteröidyille yhdistyksille kulttuuripalvelujen toiminta-avustuksia: taide- ja kulttuuriyhdistykset ja -yhteisöt, kulttuuriharrastusyhdistykset, vapaa sivistystyö, museot ja maahanmuuttajayhdistykset. Lisäksi yhdistykset, yhteisöt ja työryhmät voivat hakea harkinnanvaraisia tuotantotukia kulttuuripalveluilta.


Tilaisuudessa esitelty powerpoint-esitys on ladattavissa alla. Yhdistyksillä oli sähköisen lomakkeen kautta mahdollisuus kommentoida 30.10.2013 mennessä dioilla 13-23 esitettyjä vaihtoehtoja.

Liikuntaseurojen infotilaisuus 19.9.2013

Liikuntaseuroille järjestettiin infotilaisuus 19.9.2013. Lisätietoa liikuntapalvelujen Avustukset ja projektituet -sivuilla (linkki alla).

Yhdistykset osallistuivat selvitystyöhön

Tampereen kaupungin ja yhdistysten välisen yhteistyön ja avustustoiminnan lähtökohdista järjestettiin kaikille tamperelaisille yhdistyksille avoin kysely touko-kesäkuussa 2013. Kyselyyn saatiin vastauksia 184 eri yhdistykseltä.

Elokuussa 2013 kyselyn tuloksia syvennettiin kutsumalla rajatumpi joukko yhdistyksiä työpajoihin, joita järjestettiin yhteensä neljällä eri teemoilla: Kansalaistoiminta ja vaikuttaminen, Harrastaminen, Monipuolinen tapahtumatoiminta ja Kumppanuus palvelujen kehittämisessä. Työpajoihin osallistui yli 80 eri yhdistystä eri toimialoilta.

Kyselyyn ja työpajoihin liittyvät koosteet ovat ladattavissa alla: