Siirry sisältöön

Yleisiä ohjeita avustustoiminnasta

Avustusta voidaan myöntää hakijalle, jonka kotipaikka ja toiminta on Tampereella tai hakijalle, jonka säännöllinen toiminta sijoittuu Tampereelle. Avustettavien yhteisöjen tulee toiminnassaan noudattaa hyviä tapoja sekä yleisesti hyväksyttyjä eettisiä periaatteita. Samaan tarkoitukseen Tampereen kaupungilta voi saada avustusta tai tukea ainoastaan yhden avustuksen muodossa. Avustuksia haettaessa tulee aina noudattaa tämän hakuohjeen lisäksi avustusta myöntävän luottamuselimen tai yksikön antamia erillisohjeita ja täsmennyksiä.

Avustusta haettaessa hakijan tulee ilmoittaa haettuun tarkoitukseen ja muut Tampereen kaupungilta sekä muilta julkiyhteisöiltä haetut ja saadut tuet. Pääsääntöisesti avustus maksetaan päätöksen saatua lainvoiman. Poikkeustapauksissa avustukset voidaan maksaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta toimivaltaisen viranomaisen päätöksellä. Mikäli avustukset maksetaan ennen lainvoimaisuutta, saajan on kirjallisesti sitouduttava palauttamaan jo maksetut avustukset, mikäli päätös muutoksenhaun johdosta muuttuu ja/tai ellei avustuksen edellytykset täyty.

Hallinto

Avustusta hakevan yhteisön hallinto ja talous on oltava voimassa olevien lakien mukaan järjestetty. Yhteisön hallinto on järjestettävä myös toiminnan laadun ja laajuuden edellyttämällä tavalla. Avustuksen myöntäjän suorittaman valvonnan lisäksi on kaupungin sisäisellä tarkastuksella oikeus tarkastaa avustuksensaajan hallintoa ja tilejä. Yhteisön tulee suorittaa ne järjestelyt, joita avustuksen myöntäjä ja sisäinen tarkastus pitävät tarpeellisina.

Kirjanpito

Kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. Yhdistyksen tilintarkastus ja sisäinen valvonta tulee olla asianmukaisesti järjestetty. Tilintarkastuksen järjestämisessä on otettava huomioon tilintarkastuslain (4§ ja 5§) ja yhdistyslain (38§ ja 38a§) vaatimukset.

Erityisesti yhteisöllä, jonka avustus on vähintään 100 000 euroa, on oltava taloussääntö, josta selviää kuinka yhteisön taloutta hoidetaan ja valvotaan. Lisäksi yhteisön on huolehdittava, että kirjanpito on kirjanpitolain mukaisesti ajan tasalla.

Avustuksen myöntäjän seurantaoikeus

Avustuksen myöntäjällä on avustuksen käytön valvomiseksi oikeus vaatia avustuksen saajalta harkitsemiaan selvityksiä ja tilityksiä avustuksen käytöstä ja avustuksen saaja on velvollinen pyydettäessä toimittamaan tarvittavat raportit avustuksen käytöstä. Kaupungilla on oikeus vaatia selvityksiä apurahan tai tuen käytöstä myös niissä tapauksissa, joissa apurahan maksaminen ei edellytä tilitystä tai muuta selvitystä toiminnan toteutumisesta.

Avustuksen myöntäjä seuraa, että yhteisön sisäinen hallinnointi ja talous ovat kunnossa. Mikäli avustuksen valvonnan kannalta on tarpeellista, avustuksen myöntäjä voi vaatia nähtäväksi yhteisön taloussäännön, hallituksen kokouksen pöytäkirjat ja muut avustuksen käytön valvonnan kannalta tarpeelliset asiakirjat.

Mikäli asiakirjoista eivät käy selvästi ilmi kaikki kaupungin eri yksiköiden myöntämät avustukset, lainat ja takaukset, on siitä annettava erillinen selvitys. Yhteisön hallitus tai johtokunta on vastuussa yhteisön talouden hyvästä hoidosta, kaupungin asianomaisen yksikön informoinnista ja tarpeellisten asiakirjojen toimittamisesta.

Yhteisön osallistuminen kaupungin järjestämään tarjouskilpailuun

Mikäli yhteisö, joka saa avustusta tai muuta tukea kaupungilta, osallistuu kaupungin järjestämään tarjouskilpailuun, huomioidaan avustukset tarjousvertailussa julkisista hankinnoista annetun lain säännösten ja muiden oikeusohjeiden mukaisesti. Yhteisön on tarjouksessaan ilmoitettava kaupungilta saamansa avustukset, lainat ja takaukset.