Siirry sisältöön

Järjestöt ja verkostot

Tampereen kaupunki on jäsenenä useissa kansainvälisissä järjestöissä ja verkostoissa. Kansainväliset järjestöt ovat pääsääntöisesti rekisteröityjä yhdistyksiä tai organisaatioita, joilla on vuosittainen jäsenmaksu. Tampereen osalta jäsenyydet järjestöissä perustuvat kaupunginvaltuuston päätöksiin. Verkostot ovat löyhempiä yhteenliittymiä, eivätkä yleensä edellytä jäsenmaksuja.

Energy Cities

Energy Cities on vuonna 1990 perustettu eurooppalaisten kuntien ja kaupunkien verkosto, johon kuuluu tänä päivänä jo yli 1000 kuntaa ja kaupunkia 30 maassa.

Energy Citiesin tehtävänä on edistää kestävää energiapolitiikkaa, energiatehokkuutta, uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja hajautettua energiantuotantoa.

ERTICO - ITS Europe

ERTICO – ITS Europe on liikennetelematiikkaan (Intelligent Transportation System – ITS) keskittyvä organisaatio, joka perustettiin vuonna 1991 Euroopan komission ja 15 alan johtavan toimijan aloitteesta. Tavoitteena oli luoda silta tutkimuksen ja maanteillä tapahtuvien liikkuvuuspalveluiden käyttöönoton välille.

ERTICO – ITS Europe koostuu yli 120 julkisen ja yksityisen sektorin toimijasta useilta eri sektoreilta, jotka tekevät töitä kaupunkiliikenteen, puhtaan liikkuvuuden, kuljetuksen ja logistiikan sekä verkotetun ja automatisoidun ajamisen parissa.

Eurocities

Eurocities on eurooppalaisten kaupunkien edunvalvontaan keskittyvä verkosto. Järjestöön kuuluu hieman yli 140 eurooppalaisittain merkittävää kaupunkia, jotka edustavat yli 130 miljoonaa asukasta 39 maassa.

Eurocities tekee edunvalvontatyötä erityisesti Euroopan Unionissa, vastatakseen eurooppalaisten kaupunkien ja kaupunkilaisten yhteisiin haasteisiin. Eurocities pyrkii vaikuttamaan Euroopan Unionin lainsäädäntöön siten, että kaupunkien hallinnot pystyisivät paremmin vastaamaan strategisiin haasteisiin paikallisella tasolla.

Edunvalvontatyön lisäksi Eurocities tarjoaa jäsenkaupungeilleen yhteisen alustan tiedon, ideoiden ja kokemusten jakamiseen sekä yhteisten ongelmien ratkaisemiseen useiden eri foorumien, työryhmien, projektien, toimenpiteiden ja tapahtumien avulla.

Tampereen kaupunkiseutu (Tampere, Nokia, Pirkkala, Kangasala, Lempäälä ja Ylöjärvi) hyväksyttiin järjestön jäseniksi huhtikuussa 1996.

IAEC - International Association of Educating Cities

IAEC:n historia ulottuu vuoteen 1990, jolloin ryhmä paikallishallintoja asetti yhteisen tavoitteen asukkaidensa elämänlaadun parantamiseksi yhteisten projektien ja toimenpiteiden avulla. Järjestön toiminta virallistettiin neljä vuotta myöhemmin.

IAEC:hen on liittynyt vuosien aikana yli 500 jäsenkaupunkia 36 maasta. Tampereen kaupunki on ollut IAEC:n jäsenenä vuodesta 1996.

Järjestön pääkonttori sijaitsee Barcelonassa, joka vastaa merkittäviltä osin myös järjestön taloudesta.

ICLEI - Local Governments for Sustainability

ICLEI - Local Governments for Sustainability on vuonna 1990 perustettu globaali erkosto, johon kuuluu yli 1750 kestävän kehityksen edistämiseen sitoutunutta paikallista tai alueellista hallintoykiskköä, tai kansallista järjestöä. ICLEI pyrkii vaikuttamaan kestävän kehityksen toimintaperiaatteisiin, ja aktivoimaan paikallisia toimenpiteitä matalapäästöiseen, luontoa huomioivaan ja oikeudenmukaiseen kehitykseen.

Tampere toimii ICLEI:n aktiivisena jäsenenä ja ottaa osaa mm. Cities for Climate Protection -kampanjaan.

Lisäksi Tampere on ollut omalla ympäristöpolitiikallaan mukana ICLEI:n kokoamassa Members in Action -kirjassa, jossa esitellään parhaita ratkaisuja kunnista eri puolilta maailmaa.

ICOM - International Council of Museums

ICOM eli Kansainvälinen museoneuvosto on museoiden ja museoalan ammattilaisten kansainvälinen yhdistys, joka luo museoalan ammatillisia ja eettisiä periaatteita. Ammattilaisfoorumina se tekee suosituksia esimerkiksi kulttuuriperintöön liittyen, parantaa jäsentensä valmiuksia ja edistää tiedon saatavuutta. ICOM on ainoa maailmanlaajuinen museoalan organisaatio.

IFLA - International Federation of Library Associations and Institutions

IFLA on kirjasto- ja tietopalveluiden sekä niiden käyttäjien kansainvälinen edunvalvontajärjestö. IFLA perustettiin Edinburghissa vuonna 1927, ja tähän päivään mennessä se on kasvanut yli 1500 jäsenen verkostoksi yli 150 maassa.

International Metropolis Project

International Metropolis Project on kansainvälinen yli 4800 jäsenen foorumi, joka tuo yhteen maahanmuuttoon ja diversiteettiin liittyvää tutkimusta, menettelytapoja ja käytäntöjä, Projektin avulla pyritään lisäämään akateemista tutkimuskapasiteettia, rohkaisemaan politiikan kannalta merkityksellistä maahanmuuttoon liittyvää tutkimusta ja edesauttaa saadun tutkimustiedon käyttöä hallitusten ja kansalaisjärjestöjen toimesta.

Yhtenä Interantional Metropolis Projectin tavoitteena on saada hyödynnettyä maahanmuuttoon liittyvää potentiaalia sekä edesauttaa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

MaaS Alliance

MaaS Alliance kokoaa yhteen laajan joukon eurooppaalaisia julkisen ja yksityisen sektorin toimijoita, jotka luovat perustaa yhteiselle ymmärrykselle liikkumisesta palveluna (MaaS = Mobility as a Service). MaaS Alliancen tärkeimpänä tavoitteena on edesauttaa yhden ja avoimen MaaS-palveluiden markkinan syntymistä ja MaaS-palveluiden laajempaa käyttöönottoa.

MaaS Alliance on ERTICO – ITS Europen ylläpitämä verkosto.

MetropolisNet

MetropolisNet on eurooppalainen paikallistason kehitykseen liittyviin teemoihin keskittyvä organisaatio. MetropolisNet muodostaa eri tyyppisistä organisaatioista koostuvan verkoston, jotka kehittävät ja toimeenpanevat työllisyyteen ja sosiaaliseen osallisuuteen liittyviä paikallisia strategioita eurooppalaisissa kaupungeissa.

Nordic Smart City Network

Nordic Smart City Network on viiden pohjoismaan ja 20 kaupungin muodostama verkosto, jonka tavoitteena on hahmotella yhteinen pohjoismainen tapa luoda asuttavia ja kestäviä kaupunkeja. Pohjoismaisen verkoston kesken jaetaan kokemuksia ja parhaita käytänteitä, jotka tähtäävät kaupunkilaisten elämää parantaviin toimenpiteisiin.

OASC - Open And Agile Smart Cities

Open & Agile Smart Cities -aloite (OASC) on kaupunkivetoinen, voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka tavoitteena on luoda kansainvälisiä Smart City -markkinoita jäsenkaupunkiensa yrityksille. OASC perustettiin tammikuussa 2015 ja Tampere on ollut mukana toiminnassa alusta asti. Kaupunkien yhteistyöllä mahdollistetaan älykkäiden kaupunkisovellusten ja -ratkaisujen kehittäminen kerralla useampaan kaupunkiin niin, että ne toimivat yhteen sekä kaupunkien välillä että niiden sisällä. OASC tarjoaa kansainvälisen verkoston kaupungeille ympäri maailman parhaiden käytäntöjen jakamiseen ja tulosten vertailemiseen.

Procura+

Procura+ on eurooppalainen kestäviin hankintoihin keskittyvä verkosto, joka on kehitetty erityisesti julkisia hankintoja tekeville viranomaisille. ICLEI:n (Local Governments for Sustainability) hallinnoima verkosto koostuu yli 40 eurooppalaisesta kaupungista, alueesta tai muusta viranomaisesta, jotka toimivat kestävien hankintojen parissa. Tampereen kaupunki liittyi verkostoon vuonna 2016.

UNESCO Global Network of Learning Cities (GNLC)

Unescon Oppiva kaupunki -verkoston tavoitteena on edistää jatkuvan oppimisen käytäntöjä kansainvälisessä yhteistyöverkostossa. Verkostoon kuuluu noin 220 kaupunkia eri puolilta maailmaa. Oppiva kaupunki -verkostossa mukana olevat kaupungit voivat hyödyntää parhaita käytäntöjä ja tietoja kumppaniverkostossa sekä jakaa hyviksi koettuja ideoita ja kokemuksia elinikäisestä oppimisesta. Verkoston jäsenet ovat sitoutuneet edistämään omassa toiminnassaan Unescon oppivan kaupungin toimintatapoja.

Tampereen kaupunki liittyi verkoston jäseneksi syyskuussa 2020.

Katso myös