Siirry sisältöön

Järjestöt ja verkostot

Tampereen kaupunki on jäsenenä useissa kansainvälisissä järjestöissä ja verkostoissa. Jaottelu perustuu jäsenmaksuerittelyyn. Kansainväliset järjestöt ovat pääsääntöisesti rekisteröityjä yhdistyksiä tai organisaatioita, joilla on vuosittainen jäsenmaksu. Tampereen osalta jäsenyydet järjestöissä perustuvat kaupunginvaltuuston päätöksiin. Verkostot ovat löyhempiä yhteenliittymiä, eivätkä yleensä edellytä jäsenmaksuja.

Kansainväliset järjestöt ja verkostot

Eurocities

Eurocities on eurooppalaisten kaupunkien muodostama edunvalvontaan keskittyvä verkosto. Siihen kuuluvien kaupunkien edellytetään olevan alueensa keskuksia talouden, koulutuksen ja teollisuuden alalla. Järjestöön kuuluuu hieman yli 140 eurooppalaisittain merkittävää kaupunkia, jotka edustavat yli 30 maata. Järjestöllä on arvostettu asema Euroopan unionin piirissä.

Järjestön yleiset periaatteet

- kaupunkien välisen yhteistyön lisääminen edistämällä niiden yhteisiä konkreettisia projekteja
- Euroopan unionin piirissä tapahtuvaan päätöksentekoon vaikuttaminen

Toimintamuodot

Järjestön keskeisimpänä toimintatapana on foorumityöskentely.

Eurocitiesin foorumit:
- sosiaaliasioiden foorumi
- kulttuurifoorumi
- taloudellisen kehityksen foorumi
- ympäristöfoorumi
- liikkuvuusfoorumi (mobility)
- tietoyhteiskuntafoorumi

Tampereen kaupunkiseutu (Tampere, Nokia, Pirkkala, Kangasala, Lempäälä ja Ylöjärvi) hyväksyttiin järjestön jäseniksi huhtikuussa 1996.

Energy Cities

Energy Cities on ei-kaupallinen eurooppalaisten kuntien ja kaupunkien järjestö. Sen tehtävänä on edistää kestävää energiapolitiikkaa, energiatehokkuutta, uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja hajautettua energiantuotantoa.

Tampereen kaupunkia järjestössä edustaa Ympäristötietokeskus Moreenia.

ICLEI - Local Governments for Sustainability

Local Governments for Sustainability on vuonna 1990 perustettu paikallishallinnon ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen edistämiseen keskittyvä yhteistyöjärjestö, joka toimii maailmanlaajuisesti. ICLEI:n jäseniä voivat olla paikalliset ja alueelliset hallintoyksiköt ja paikallishallinnon kansalliset järjestöt.

Järjestön yleiset perustavoitteet

- toimia kansainvälisenä paikallisten kestävän kehityksen ja ympäristönsuojelun ohjelmien, politiikkojen ja tekniikkojen tietokeskuksena
- käynnistää yhteisiä projekteja ja kampanjoita, joiden avulla tutkitaan ja kehitetään paikallisia ympäristöongelmien ratkaisumalleja
- organisoida koulutusohjelmia, julkaista raportteja, ohjekirjoja ja tapaustutkimuksia ympäristöjohtamisen käytännöistä
- toimia paikallishallinnon edustajana ja lisätä valtioiden, yritysten sekä organisaatioiden ymmärtämystä ja tukea paikallishallinnon ympäristö- ja kestävän kehityksen toimintamalleja kohtaan

Toimintamuodot

- konferenssien ja kokousten järjestäminen
- tiedon kerääminen ja levittäminen paikallistason uusista toimintatavoista
- ympäristöä koskevien projektien toteuttaminen
- teknisen avun ja koulutuksen järjestäminen
- raporttien ja suositusten julkaiseminen

Tampere toimii ICLEI:n aktiivisena jäsenenä ja ottaa osaa mm. Cities for Climate Protection -kampanjaan.

Lisäksi Tampere on ollut omalla ympäristöpolitiikallaan mukana ICLEI:n kokoamassa Members in Action -kirjassa, jossa esitellään hyviä ratkaisuja eri puolilla maailmaa olevissa kunnista.

International Association of Educating Cities

Tampereen kaupunki on vuodesta 1996 ollut jäsenenä Educating Cities-järjestössä. Tällä hetkellä jäsenenä on noin 130 kaupunkia Euroopasta, Pohjois-Amerikasta, Etelä-Amerikasta, Afrikasta ja Aasiasta.

Jäsenten muodostama yleiskokous on päättävä elin, joka kokoontuu joka toinen vuosi järjestettävien konferenssien yhteydessä. Sen lisäksi järjestöllä on toimeenpaneva komitea, jonka yleiskokous valitsee nelivuotiskaudeksi. Komitea kokoontuu yleensä kaksi kertaa vuodessa.

Toimintamuodot

Järjestön tärkeimpänä toimintamuotona on konferenssien järjestäminen joka toinen vuosi. Toisena toimintamuotona on Data Bank, johon eri kaupungit ovat lähettäneet omia artikkeleitaan, konferenssikuvauksia jne. Järjestöllä on kolme virallista kieltä: englanti, espanja ja ranska, mistä johtuen kaikki julkaisut ovat kolmella kielellä. Uusimpana muotona toiminnassa on syntynyt alaverkkoja, mm. espanjalainen verkko ja ranskalainen verkko. Nämä ovat järjestäneet omia tapaamisiaan.

Järjestön päämaja ja sihteeristö sijaitsee Barcelonassa, joka vastaa edelleen suuressa määrin myös järjestön taloudesta.

LIKE - European Cities and Regions for Culture

Tampereen kaupunki liittyi vuonna 1999 kansainväliseen ' Les Rencontres - Association of European Cities and Regions for Culture' -järjestöön, joka on eurooppalainen kulttuurikaupunkien yhteistyöverkosto ja -järjestö. Nimi muuttui LIKE - European Cities and Regions for Culture:ksi vuonna 2016. Organisaatio järjestää kulttuuripoliittisia seminaareja, kongresseja, julkaisee European Directory on the Local Administration of Culture and the Arts -nimistä julkaisua ja ylläpitää kulttuurikaupunkien verkostoa.

OASC - Open And Agile Smart Cities

Open & Agile Smart Cities -aloite (OASC) on kaupunkivetoinen, voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka tavoitteena on luoda kansainvälisiä Smart City -markkinoita jäsenkaupunkiensa yrityksille. OASC perustettiin tammikuussa 2015 ja Tampere on ollut mukana toiminnassa alusta asti. Kaupunkien yhteistyöllä mahdollistetaan älykkäiden kaupunkisovellusten ja -ratkaisujen kehittäminen kerralla useampaan kaupunkiin niin, että ne toimivat yhteen sekä kaupunkien välillä että niiden sisällä. OASC tarjoaa kansainvälisen verkoston kaupungeille ympäri maailman parhaiden käytäntöjen jakamiseen ja tulosten vertailemiseen.

WHO Age-friendly Cities

Maailman terveysjärjestön (WHO) Ikäystävällisten kaupunkien verkoston tavoitteena on vastata demografisen ikääntymisen haasteisiin. Verkosto auttaa jalkauttamaan parhaita käytäntöjä, jakamaan uutta tietoa, kehittämään kaupungin toimintatapoja ja ympäristöä sekä edistämään asennemuutosta suhteessa ikääntymiseen ja ikäihmisiin.

Tampere liittyi Age-friendly Cities -verkostoon vuonna 2012 käynnistyneen kaupungin strategisen hankkeen, TampereSenior-ohjelman kautta. Ohjelman tavoitteena on luoda Tampereen kaupunkiseudulle yhteinen vastaus ikääntyvän yhteiskunnan muutoksiin.

Katso myös