Siirry sisältöön

Strategian toteuttaminen ja seuranta

Strategia on ylin kaupungin toimintaa ohjaava asiakirja ja se luo pohjan kaupungin strategiselle johtamiselle ja kehittämiselle. Strategian sisältöjä tarkennetaan lautakuntien, johtokuntien ja konsernihallinnon palvelu- ja vuosisuunnitelmissa. Maankäytön suunnittelun osalta strategiaa konkretisoidaan valtuustokausittain päivitettävässä Tampereen kantakaupungin yleiskaavassa sekä Kestävä Tampere 2030 -tiekartassa. Talousarvion vuosittaiset toiminnan tavoitteet valitaan tukemaan strategian sisältöjä.

Kaupunginhallituksen ohjauksessa toteutetaan kehitysohjelmia, jotka ovat keskeisiä välineitä merkittävien strategisten muutosten toteuttamiseen. Kehitysohjelmat ovat laajoja, useita toimijoita yhdistäviä kokonaisuuksia, joihin liittyy myös merkittäviä taloudellisia panostuksia.

Strategia sisältää keskeiset linjaukset omistajapolitiikasta ja henkilöstöpolitiikasta. Näitä tarkennetaan kaupunginvaltuuston hyväksymillä konserniohjeella ja omistajaohjauksen periaatteilla sekä kaupunginhallituksen hyväksymillä henkilöstöpolitiikan periaatteilla.

Strategian toteuttamisessa korostuvat laaja yhteistyö asukkaiden ja sidosryhmien kanssa sekä kaupunkikonsernin sisällä tavoitteiden asettaminen, vastuuttaminen ja seuraaminen.

Myös johtoryhmätyöskentely, palveluryhmäkohtaiset tavoiteasiakirjat, tulos- ja kehityskeskustelut, palkitseminen sekä strategiaan perustuva kehittämistoiminta ovat tärkeitä välineitä strategian toteuttamisessa.

Strategialla tavoitellaan vaikutuksia kuntalaisten hyvinvointiin, kaupungin elinvoimaan ja kilpailukykyyn sekä kaupunkiympäristöön. Strategiaa seurataan ja sen päivittämistarvetta arvioidaan vuosittain.

Strateginen johtamisjärjestelmä

Palvelu- ja vuosisuunnitelmat