Siirry sisältöön

Projektit

Kasvatus- ja opetuspalveluilla on monia kehittämishankkeita ja -kohteita ja se on yhteistyökumppanina mukana useissa valtakunnallisissa sekä kansainvälisissä kehittämishankkeissa. Kouluilla on myös omia projektejaan. Niistä saa tietoja koulujen omilta verkkosivuilta.

Kehittämishankkeet

Lähivoimala

Osallisuus ja yhteisöllisyys alueen voimavaraksi

Lähivoimala on Tampereen kaupungin aluepilottiprojekti, jonka tavoitteena on osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittäminen alueellisesti. Lähivoimala aloitti toimintansa Tampereella Kaukajärven asuinalueelta syksyllä 2013 ja vuoden 2015 alussa projekti siirtyy Multisilta-Peltolammi-Härmälä -alueelle. Projektia hallinnoi kaupungin varhaiskasvatus ja perusopetus, mukana ovat myös kaupungin nuorisopalvelut, lasten kulttuuripalvelut, lapsiperheiden sosiaalipalvelut, lasten ja nuorten terveyspalvelut, kirjastotoimi, liikuntapalvelut sekä liikkuva koulu -hanke.

Tavoitteena on saada mukaan alueen asukkaita, kolmannen sektorin toimijoita ja mahdollisesti myös yrityksiä. Lähivoimala pyrkii toimijoiden ja asukkaiden kumppanuudella ja yhteistyöllä kehittämään ja monipuolistamaan alueen palveluita. Projektissa myös kerätään alueen asukkailta asiakasnäkökulmaa eri menetelmin palvelujen kehittämiseen, ollaan mukana alueen tapahtumissa ja mahdollisesti myös tuodaan uusia tapahtumia alueelle. Lähivoimalassa pyritään myös aktivoimaan alueen vapaaehtoistoimintaa.

Projektipäällikkö
Jarno Koskinen
sähköposti [email protected]

POP kiinaa

POP kiinaa on perusopetuksen kiinan kielen edistämisprojekti, jonka tavoite on vakiinnuttaa kiinan kieli osaksi Tampereen kaupungin A-kielten valikoimaa. Projektissa pyritään myös luomaan kiinan kielen opetuksesta kiinnostuneiden kansallinen verkosto.

Liikkuva koulu Tampere

Liikkuva koulu Tampere on osa valtakunnallista Liikkuva koulu –ohjelmaa, jonka tavoitteena on parantaa kouluikäisten fyysistä aktiivisuutta, vakiinnuttaa kaikkiin peruskouluihin kouluikäisten liikuntasuositukset sekä saada tutkittua tietoa lasten ja nuorten toimintakyvystä.

Ilo kasvaa liikkuen

Ilo kasvaa liikkuen on varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma, jonka tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon aktiivisessa toimintaympäristössä.

Ohjelma on suunniteltu osaksi varhaiskasvatuksen arkea ja se tukee käytännönläheisesti varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden, varhaiskasvatuslain, varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten sekä esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden toteuttamista. Ohjelman päämääränä on liikuntamyönteinen toimintakulttuuri varhaiskasvatuksessa.

Lisätietoja:

Mobiilioppimista ja digikirjoja alkuopetukseen

Mobiilioppimista ja digikirjoja alkuopetukseen (Digikirja) on Opetushallituksen rahoittama hanke, joka on käynnistynyt syksyllä 2014. Hankkeessa on mukana kuusi tamperelaista koulua, Etelä-Hervannan koulu, Finnish International School of Tampere, Lentävänniemen koulu, Lielahden koulu, Pohjois-Hervannan koulu ja Tesomajärven koulu. Kultakin koululta hankkeeseen osallistuu 1-3 ensimmäistä tai toista luokkaa opettajineen (lukuvuonna 2016-17 siis 3.- ja 4.-luokkia). Hanke päättyy vuoden 2016 lopussa.

Ulkoinen linkkihttp://digikirja.blogit.tampere.fi

Kielirikasteinen opetus

Kieliä kehiin! on Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteinen kielirikasteinen hanke. Hankkeen avulla halutaan tukea kielitietoisuuden kasvua ja olla täten tärkeänä osana globaalikasvatusta. Erityisesti varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksen alaluokilla halutaan hyödyntää lapsen kielellisen herkkyyskauden tuomia mahdollisuuksia. Vieraisiin kieliin tutustutaan mm. kielisuihkujen kautta. Kielisuihkut toteutetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston kielten opiskelijoiden kanssa. Kielirikasteisen hankkeen kautta tuetaan myös perusopetuksen monipuolisia kielivalintoja. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opettajille järjestetään täydennyskoulutusta kielirikasteisen toiminnan tueksi.

Hankkeen blogisivu: Ulkoinen linkkihttp://kieliakehiin.blogit.tampere.fi

Hankkeen Facebook-ryhmä: Kieliä kehiin! Kielirikasteisuutta tamperelaisittain.

Innokas -verkosto

Innokas-verkosto ohjaa ja innostaa oppilaita, opettajia, koulun toimijoita ja yhteistyökumppaneita luovuuteen ja innovatiivisuuteen teknologiaa monipuolisesti hyödyntäen. Lähtökohtana Innokas-verkoston toiminnassa on Innovatiivisen koulun malli ja siihen liittyvä teknologiaa monipuolisesti hyödyntävä koulun toiminnan kehittäminen.Kehittämistyön keskiössä on 2000-luvun oppija, joka omaksuu työelämässä ja vapaa-aikana tarvittavan osaamisen (21st Century Skills). nnokas-verkosto järjestää eri puolilla Suomea koulutuksia, konsultaatioita ja tapahtumia ja kehittää ja tutkii Innovatiivisen koulun toimintaa. Alueellisia koordinaattoreita toimii Espoossa, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä, Kontiolahdella, Kuopiossa, Lappeenrannassa, Larsmossa, Oulussa ja Rovaniemellä.

Ulkoinen linkkihttp://innokas.fi/about/

Osake

Osake on Tampereen seudun opetus- ja kasvatusalan henkilöstölle suunnattu ammatillisen osaamisen kehittämispalvelu. Osake tarjoaa helposti saavutettavia, tarvelähtöisiä, monipuolisia ja laadukkaita koulutuksia, tapahtumia ja tukea. Kohderyhmänä ovat Tampereen kaupunkiseudun kunnat (Tampere, Pirkkala, Lempäälä, Nokia, Vesilahti, Orivesi, Kangasala ja Ylöjärvi) sekä niiden varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen koko henkilöstö vahtimestareista vararehtoreihin. Osaamisen kehittäminen yhdessä lisää valinnan mahdollisuuksia ja ammatillisen työn laatua sekä edistää seudullista verkostoitumista ilman resurssien hukkaamista moninkertaiseen suunnitteluun ja hallinnointiin.

Lisätietoa Osakkeesta Ulkoinen linkkihttp://osake.eeventti.fi

Opeka ja Oppika

Tampere koordinoi ja on vahvasti kehittämässä Opetushallituksen rahoittamaa Opeka ja Oppika -hanketta. Opeka on verkkopohjainen työkalu, jolla opettajat ja koulu voivat arvioida koulunsa tieto- ja viestintätekniikan (tvt) opetuskäytön tasoa. Se antaa opettajille sekä koulun ja kunnan edustajille tietoa heidän omista tvt-valmiuksistaan suhteessa muihin opettajiin, kouluihin ja valtakunnalliseen tilanteeseen. Opeka on otettu käyttöön 2012, mutta kysymyspatteristoa uudistetaan syksyllä 2016 vastaamaan paremmin uusia opetussuunnitelmia. Oppika on puolestaan verkkopalvelu, jolla kartoitetaan oppilaiden tvt-taitoja ja teknologian käyttötapoja. Palvelussa on kyselyt neljälle eri luokka-asteelle (2.lk, 5.lk, 8.lk ja lukion 1.lk) ja kysymykset on laadittu uusien opetussuunnitelmien pohjalta. Kyselyyn vastannut oppilas saa raportin omista vastauksistaan, opettaja luokkansa vastauksista ja rehtori koulunsa vastauksista. Oppika otetaan käyttöön syksyllä 2016.

Lisätietoja:

Ulkoinen linkkiOpeka

Ulkoinen linkkiOppika


Vieraskielisen opetuksen verkostohanke FIS-STEPS

FIS-STEPS yhtenäistää suomalaista englanninkielistä opetusta ja tiivistää yhteistyötä englanninkielistä opetusta tarjoavien ja kansainvälisten koulujen välillä.

Romaniopetuksen kehittämishanke

Hankkeen tavoitteena on suvaitsevaisuuden ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen sekä romanikulttuurin lisääminen ja erityisesti kouluyhteisön romanivähemmistön ja valtakulttuurin yhteyksien edistäminen.

Tšetanes Naal

Tsetanes Naal - koulutuspoluilla -hankeessa edistetään Suomen romaniväestön yhdenvertaisuutta, hyvinvointia sekä osallistumismahdollisuuksia.

Tavoitteena on koulutuksen ja ohjauksen avulla auttaa romaneita pääsemään paremmin kiinni yhteiskuntaan ja työelämään. Hanke tarjoaa Tampereella yksilöllistä tukea koulunkäyntiin.

Hankkeen sisältö

  • Yksilöohjaus
  • Koulupolulla tukeminen
  • Yhteistyö vanhempien kanssa
  • Verkoston rakentaminen
  • Koulutuksen tukimallin luominen
  • Viranomaisten tiedon ja osaamisen vahvistaminen
  • Kokonaisvaltainen nuorten kasvun tukeminen

Lisätietoja
Hanketyöntekijä, erityisohjaaja
Keijo Svart
[email protected]
040 - 801 2732

KiVa koulu -hanke

Tamperelaisia kouluja on mukana KiVa Koulu -hankkeessa, jonka tavoitteena on koulukiusaamisen vähentäminen ja ennaltaehkäiseminen.

Tampere – Mwanza -kumppanuus-projekti

Hankkeessa osallistutaan esiopetus- ja kouluyhteistyöhön Mwanzan ystävyyskaupungin kanssa.

Vertaisryhmä-mentorointi osaamisen ja työhyvinvoinnin tukena

Tampere on mukana VERME-hankkeessa, jossa kehitetään opetusalalle toimintatutkimuksen avulla uutta täydennyskoulutuksen lähestymistapaa: vertaisryhmämentorointia.

Matematiikan opetuksen monipuolistaminen

Tampereella syksystä 2005 lähtien toiminut projekti on osa valtakunnallista Matikkamaa-toimintaa, jonka tarkoituksena on monipuolistaa koulujen matematiikan opetusta pelien, leikkien ja havaintovälineiden avulla.

Jatkuvan kehittämisen painopistealueet

Terveyskasvatus

Kahden vuoden välein toteutetaan Stakesin kouluterveyskysely. Lisätietoja:

Koulun ja kirjaston yhteistyö

Koulut ja kirjastot tekevät yhteistyötä oppilaiden opiskelu-, tiedonhankinta- ja tiedonhallintataitojen kehittämiseksi sekä lukuharrastuksen lisäämiseksi.

Joustava esi- ja alkuopetus

Joustavia toimintatapoja koulun aloittamiseen. Esi- ja alkuopetuksen rajaa muokataan joustavammaksi, yksilölliset tarpeet paremmin huomioonottavaksi osaksi lapsen koulupolkua.

Toimintamallit

Joustava perusopetus

Joustavia opetusjärjestelyitä peruskoulun suorittamiseksi 8–9 luokilla. Joustavan perusopetuksen ryhmä toimii Etelä-Hervannan, Hatanpään, Linnainmaan ja Tesoman kouluilla.

Lisätietoja:

Ulkoinen linkkiJopo-toiminta

Ulkoinen linkkiTesoman koulun JOPO-hanke

Ulkoinen linkkiHatanpään koulun JOPO-hanke

Taidekaari

Tampereen kaupungin kulttuurikasvatusohjelma, joka tutustuttaa lapset ja nuoret monipuolisesti eri taiteenlajeihin.
Ulkoinen linkkiwww.tampere.fi/taidekaari