Siirry sisältöön

Projektit

Tutkimushankkeet

Tampereen kaupunki osallistuu asumisen tutkimushankkeisiin yhteistyökumppaneiden kanssa. Tutkimushankkeilla pyritään tuottamaan uutta tietoa asumisen kehittämistarpeiden selvittämiseksi ja päätöksenteon tueksi.

Tutkimushanke pienten asuntojen osuudesta asunto- tuotannossa ja vaikutuksesta asuinalueiden eriytymiseen

Tutkimushankkeen taustalla on pienten asuntojen, erityisesti yksiöiden, lisääntynyt tarjonta 2010-luvulla varsinkin Suomen suurissa kaupungeissa. Muutos on herättänyt kaupungeissa useita kysymyksiä:

  • Onko pienten asuntojen suuri osuus uustuotannossa pysyvä ilmiö vai suhdanneluontoinen tilapäinen vaihe?
  • Liittyykö pienten vuokra-asuntojen paikallisiin keskittymiin uudenlaista alueellista eriytymistä sekä mahdollisia ongelmia tai riskejä? Minkälais-ten mekanismien välityksellä ilmiö vaikuttaa eriytymiseen, jos vaikutus on tunnistettavissa?
  • Liittyykö pienten asuntojen tai asuntojen omistuksen keskittymiseen on-gelmia kiinteistö- tai talotasolla? Onko asukkaiden vaihtuvuus pienissä asunnoissa merkittävästi suurempaa kuin muissa asunnoissa?

Aloitteen tutkimushankkeesta teki Tampereen kaupunki. Muut osallistujat ovat Helsingin kaupunki, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, ympäristöministeriö, Kuntaliitto, Espoon kaupunki, Oulun kaupunki, Turun kaupunki, Tampereen seutu, Vantaan kaupunki ja Uudenmaan liitto. Hankkeen esiselvityksen toteutti Kaupunkitutkimus TA Oy ja tutkimuksen toteuttaa Pellervon taloustutkimus PTT ry. Tutkimuksen arvioitu valmistumisaika on kesä 2019.

Kaupunkiseutujen asukkaiden asumispreferenssit

Tiivistyviä asumisympäristöjä ja asuntoja suunniteltaessa ja rakennettaessa on tunnettava ja ymmärrettävä asukkaita sekä heidän toiveitaan ja tarpeitaan yhä paremmin. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa kaupunkiseuduilla asuvien henkilöiden ja kotitalouksien asumispreferensseistä ja -valinnoista sekä tunnistaa erilaisia asukasprofiileita näiden arvostusten perusteella.

Tutkimuksen taustalla on tarve selvittää, miten kotitaloudet arvottavat asumiseen liittyviä eri näkökulmia ja tekijöitä sekä miten he tekevät valintoja taloudelliset ja muut rajoitteet huomioon ottaen. Näkökulmana on myös asuinalueiden eriytyminen (esim. asuinalueen maineen merkitys asumisvalintoihin).

Kotitalouksien preferenssejä kartoitetaan kyselyllä kaupunkiseutujen asukkaille. Tutkimusmenetelmä pakottaa vastaajat tekemään valintoja vaihtoehtojen eri ominaisuuksien välillä ja huomioimaan esim. käytössä olevat taloudelliset resurssit.

Selvityksen toteuttaa Pellervon taloustutkimus PTT ry. Selvityksen tilaajana toimii RAKLI ry. Muut rahoittajatahot ovat ympäristöministeriö, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, Helsingin kaupunki, Vantaan kaupunki, Tampereen kaupunki, Espoon kaupunki, MAL-verkosto ja SATO. Tutkimuksen arvioitu valmistumisaika on toukokuu 2019.

Asunto-osuuskunta – Uusi yhteisöllinen rakentamisen ja asumisen malli

Rakentamisen ja asumisen malleja on kehitettävä jatkuvasti toimintaympäristön ja yhteiskunnan muutosten myötä. Asunto-osuuskunta on maailmalla ja Euroopassa paljon käytetty, mutta Suomessa vain vähän hyödynnetty rakentamisen ja asumisen malli.

Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä asunto-osuuskuntarakentamisesta ja -asumisesta nyky-ympäristössä ja -yhteiskunnassa sekä kartoitettujen tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan muodostaa ja kuvata uusi asunto-osuuskuntamalli sovellettavaksi Suomessa.

Raportin tuloksissa perehdytään kansainvälisiin kokemuksiin asunto-osuuskunnista ja verrataan niitä Suomessa käytettyihin malleihin, kartoitetaan rakentamiseen ja asumiseen liittyvät toimintaympäristön ja yhteiskunnan muutokset ja asunto-osuuskuntiin liittyvät tarpeet ja mahdollisuudet sekä muodostetaan asunto-osuuskuntamalli osa-alueineen.

Hankkeen toteutti Pellervon taloustutkimus PTT ry. Hankkeen rahoittajia ja aktiivisia yhteistyökumppaneita olivat RAKLI ry, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA ja Ympäristöministeriö, Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki, Turun kaupunki, Tampereen kaupunki, MAL-verkosto ja Pellervo-Seura. Tutkimuksen tekemisestä ja raportoinnista vastasi liiketaloustutkija, KTT Heidi Forsström-Tuominen.

Tulostiivistelmä:

Raportti:

Tampereen korkeakouluopiskelijoiden asuminen 2016

Tampereen kaupunki on toteuttanut Tampereen korkeakouluopiskelijoiden asuminen-selvityksen vuosina 2014 ja 2016. Tutkimuksen ensisijainen tarkoitus on tuottaa ajantasaista kuvailevaa tietoa Tampereen korkeakouluissa opiskelevien asumistilanteesta sekä asumistoiveista. Perättäisillä kyselyillä haetaan tietoa, onko Tampereella opiskelevien korkeakouluopiskelijoiden asumisessa tapahtunut muutoksia. Tutkimuksen taustatahona on toiminut Tampereen kaupungin kokoon kutsuma työryhmä, joka on seurannut ja jakanut tietoa Tampereella opiskelevien korkeakouluopiskelijoiden asumisesta säännöllisesti tapaamisissaan vuodesta 2009 lähtien. Työryhmässä on edustettuina Tampereen kaupungin lisäksi edustajat kaikista Tampereella toimivista opiskelija‐asuntoyhteisöistä ja korkeakouluista sekä kaikkien kolmen korkeakoulun opiskelijajärjestöistä.

Kehittämishankkeet

Asumisen kehittäminen on keskeinen osa yksikön toimintaa. Asumista kehitetään valtakunnallisella ja paikallisella tasolla hankkimalla ja jakamalla asumiseen liittyvää tietoa esimerkiksi koulutuksia ja seminaareja järjestämällä. Tietoon pohjautuva kehittäminen on yksikön kehittämistoiminnan ydintä. Kehittämistä ohjaavat kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen ja sosiaalisen kestävyyden lähtökohdat. Kehittämishankkeita toteutetaan aina monialaisessa yhteistyössä muun kuntasektorin, paikallisten asuntoyhteisöjen sekä yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Kehittämishankkeet liittyvät usein ajankohtaiseen valtakunnalliseen asuntopolitiikkaan.

Asumisen ideamyssy

Vuoden 2020 kesällä Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot -yksikkö toteutti selvityksen asumisen uusista innovaatioista, jonka tuloksena syntyi Asumisen ideamyssy. Selvityksen on toteuttanut kesän ajan työskennellyt arkkitehtiopiskelija Taru Karnaattu.

Asumisen ideamyssyyn on koottu viime vuosilta esimerkkejä ja ideoita, joiden tavoitteena on uudistaa ja kehittää tulevaisuuden asumista. Ideamyssyssä esitellään sekä toteutuneita ja rakennettuja kohteita että konsepti- tai ideatasolla olevia suunnitelmia ja tutkimuksia. Kohteet liittyvät laajasti eri aihepiireihin sisältäen uusien asuntotyyppien lisäksi esimerkiksi ideoita erityisryhmien asumiseen, ympäristöystävälliseen asumiseen, yhteisöllisyyteen tai hallinnollisiin ja toiminnallisiin ratkaisuihin. Innovaatioiden mittakaava vaihtelee pienistä, yhden asunnon sisäisistä ideoista suurempiin koko rakennuksen, korttelin tai jopa asuinalueen kattaviin kohteisiin.

Asuinalueiden haitallinen eriytymiskehitys

Asunto- ja maapolitiikkaa on Tampereen kaupungilla ohjannut jo vuosia sosiaalisen sekoittamisen periaate, mikä tarkoittaa pyrkimystä mahdollisimman tasaiseen alueelliseen asuntojakaumaan. Vuosikymmeniä jatkunut voimakas kaupungistumisen trendi ja toisaalta viime vuosina kasvusuunnassa ollut tuloerojen kehitys tuottavat omat haasteensa alati kasvavalle ja muuttovoittoiselle kaupungille. Tähän haasteeseen vastataan keräämällä monenlaista asuinaluekohtaista tietoa, jota käytetään asumisen monipuolisen kehittämisen pohjana. Tampereen kaupunki on kirjannut keväällä 2018 hyväksyttyihin asunto- ja maapolitiikan linjauksiin (2018-2021) aiheesta seuraavalla tavalla:

"Sosiaalisesti haitalliseen asuinalueiden eriytymiskehitykseen puuttuminen ja sen ennaltaehkäisy ovat keskeisiä taustatekijöitä sellaiselle hyvinvoivalle ja turvalliselle kaupungille, jossa jokaisen on hyvä asua. Kaupunki huolehtii asuntojen tasapainoisesta hallintamuoto- ja kokojakaumasta, joka mahdollistaa monipuolisen asukasrakenteen. Kaupunki ennaltaehkäisee asuinalueiden eriytymiskehitystä mm. tontinluovutuksella ja ohjaamalla maankäytön kehittämishankkeissa syntynyttä rakennusoikeutta tähän tarkoitukseen(…) Kaupunki kokoaa tietoa asuinalueista ja pyrkii tunnistamaan mahdolliset, sosiaalisesti haitallista eriytymiskehitystä ennakoivat muutokset ja trendit. Asuinalueiden eriytymiskehitykseen viittaavia ongelmia havaittaessa niihin puututaan monialaisella yhteistyöllä. Kaupunki reagoi käytettävissään olevilla keinoilla asukasrakenteen tasapainottamiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi."

Segregaation ennaltaehkäisyn työkalupakki

Asuinalueiden eriytymiskehityksen ennaltaehkäisy on tärkeää kaupunkipoliittista työtä, jolla tuetaan asukkaiden hyvinvointia ja turvallisuutta. Ennaltaehkäisytyö voi pitää sisällään esimerkiksi asuntopoliittisia tai sosiaali- ja maahanmuuttopoliittisia toimia. Kokonaisuutena ennaltaehkäisystä vastaavat monet eri tahot kaupungin hallinnossa. Segregaation ennaltaehkäisyn työkalupakilla Tampereen kaupunki kartoittaa erilaisia ennaltaehkäisyn keinoja ja menetelmiä maailmalta, pohjoismaista ja Suomesta. Työkalupakin kokoamisessa on käytetty lähteinä kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta, asiantuntijahaastatteluja ja tarkasteltu suurimpien suomalaisten kaupunkien ennaltaehkäisytyön käytäntöjä. Työkalupakki avaa ennen kaikkea ennaltaehkäisytyön monipuolisuutta ja näyttää, että työtä riittää monille osapuolille.

Selkokielinen asumisen opas ja video erityistä tukea tarvitseville nuorille

Tampereen kaupunki julkaisi maaliskuussa 2019 selkokielisen asumisen oppaan. Opas on suunnattu nuorille, jotka muuttavat ensimmäiseen omaan kotiin. Opas auttaa muuton suunnittelussa sekä antaa vinkkejä sujuvaan arkeen ja asumiseen. Tämän lisäksi opas auttaa oman talouden hallinnassa, asumisen ongelmatilanteissa ja asunnosta huolehtimisessa.

Idea oppaasta syntyi valtuustoaloitteesta keväällä 2018. Aloitteessa toivottiin opasta, joka auttaa erityistä tukea tarvitsevia, itsenäistymisvaiheessa olevia nuoria oman talouden hallinnassa ja asumisen asioiden hoitamisessa. Opas on osa Tampereen kaupungin laajaa asumisneuvontatyötä ja pyrkii ennaltaehkäisemään asumisen ongelmia.

Oppaan lisäksi Tampereen kaupunki toteutti erityistä tukea tarvitseville nuorille videon asumisen asioista. Videolla (8,5 minuuttia) kerrotaan, mitä itsenäinen asuminen tarkoittaa, ja mistä kaikesta silloin pitää osata huolehtia. Video muistuttaa, mitä muuton suunnittelussa kannattaa huomioida, miten tukipalveluita voi hakea, ja mitä esimerkiksi tuettu asuminen tarkoittaa. Video löytyy myös viittomakielisellä tulkkauksella. Kiireisiä katsojia varten videosta on tehty myös lyhyt versio, jossa käydään läpi asumisen pikavinkit.

Oppaan ja videon toteutuksesta vastaa Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot yhteistyössä Vammaispalveluiden kanssa. Videon tekemistä on tukenut Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat (AKU) -hanke.

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat -hanke

Osana valtakunnallista asunnottomuuspolitiikkaa asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot yksikkö tukee paikallisen Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat -hankkeen toteutumista.

Kohti ikäystävällisempää Hervantaa (ympäristöministeriö)

Tampereen kaupunki hyväksyttiin WHO:n Ikäystävälliset kaupungit -verkostoon 2012. Ikäystävällinen kaupunki vahvistaa asukkaiden hyvinvointia ja parantaa iäkkään asukkaan mahdollisuuksia aktiivisena vanhenemiseen, mielekkääseen arkeen ja oman identiteetin toteuttamiseen. Ikäystävällinen Hervannan palvelualue -hankkeessa (2015-2017) kehitettiin Hervantaa ikäystävällisemmäksi yhdessä lukuisten eri toimijoiden kanssa. Hanketta koordinoi Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry. Hankkeen toimesta Hervannassa on mm. rakennettu erityistason esteettömyysreitti, kehitetty Hervannan lähitori-mallia, hyödynnetty kulttuuri- ja taidelähtöisiä menetelmiä ikäihmisten osallisuuden edistämisessä ja osallistettu alueella asuvia palvelualueen ja hyvinvointikeskuksen toimintamallin kehittämiseen. Hanke toteutettiin ympäristöministeriön ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman pilottina. Tampereen kaupunki jatkaa pilotissa kehitettyjen hyvien käytäntöjen soveltamista muillakin asuinalueilla.

Raportti:

Video:

Maahanmuuttajille kohdennettu asumisen opas

Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot yksikkö palkkasi 2016 keväällä projektityöntekijän suunnittelemaan ja toteuttamaan maahanmuuttajille kohdennetun asumisen oppaan. Opas on tulostettavissa kahdeksalla eri kielellä (suomi, venäjä, englanti, arabia, somali, dari, kurdi, ranska). Oppaasta on ilmestynyt myös painettu versio, jota on saatavilla esimerkiksi paikoista, joissa Suomeen kotoutuvat maahanmuuttajat asioivat.