Siirry sisältöön

Tallinpitäjä - olethan muistanut rekisteröidä pitopaikkasi?

Julkaistu 15.3.2022 10.27

Hevoseläinten tunnistamisesta annetulla asetuksella (222/2017) on säädetty muun muassa velvoitteesta ilmoittaa hevoseläinten pitoa ja pitopaikkaa koskevat tiedot rekisteriin merkittäväksi. Vastaava koko EU-aluetta koskeva hevoseläinten pitopaikkojen rekisteröintivaatimus on 21.4.2021 voimaan tulleessa eläinterveyssäännöstössä (EU) 2016/429.

Pitopaikasta vastuussa oleva toimija (pitopaikan omistaja tai haltija) ja eläintenpitäjä (eläimen omistaja tai haltija) ilmoittavat eläinten pitopaikkaa ja pitoa koskevat tiedot rekisteriin merkittäväksi.

Rekisteröinnin yhteydessä ilmoitetaan pitopaikat, joissa eläimiä pidetään, sekä toiminnan aloitus- ja mahdollinen lopetuspäivämäärä. Uudet toimintapaikat saavat rekisteröinnin yhteydessä FI-alkuisen 12-numeroisen tunnuksen.

Eläintenpitotoiminnan rekisteröinnin yhteydessä ilmoitetaan myös missä tarkoituksessa eläimiä pidetään, eli eläintenpitotoiminnan toimintamuoto.

Hevoseläinten pidolle on tyypillistä, että samassa pitopaikassa on useamman eri omistajan hevosia, joiden hoidosta ja vastuista vastaava taho vaihtelee tapauskohtaisesti. Tällaisissa tapauksissa pitopaikan rekisteröimisestä vastaa lähtökohtaisesti pitopaikasta vastuussa oleva toimija. Eläimen omistajan ja eläimen pitopaikasta vastuussa oleva toimijan välillä tulisi tehdä aina kirjallinen sopimus, jossa eläimen pitoon liittyvistä vastuista sovitaan selkeästi.

Ulkoinen linkkiRuokaviraston sivulta eläinten merkitseminen ja rekisteröinti  löytyvät lomakkeet "Ilmoitus ja ohje eläintenpitotoiminnasta" sekä "Ilmoitus ja ohje eläinten pitopaikasta" ja palauta ne oman kuntasi maaseutuviranomaiselle TAI tee rekisteröinti sähköisen asioinnin kautta osoitteessa Ulkoinen linkkiEläintenpitäjärekisteri

Pitopaikasta vastaavaa toimijaa velvoitetaan pitämään 21.4.2021 lähtien kirjaa pitopaikkaan saapuvista, siellä syntyneistä tai kuolleista ja sieltä lähtevistä eläimistä. Tiedot on kirjattava ja säilytettävä paperilla tai sähköisessä muodossa. Kirjanpito on säilytettävä eläinten pitopaikassa vähintään 3 vuoden ajan ja esitettävä pyynnöstä viranomaiselle.

Kirjanpidosta on käytävä ilmi pitopaikassa kulloinkin olevien hevoseläinten lukumäärä ja tunnistetiedot. Kirjanpitoon merkitään kunkin pitopaikassa olevan hevoseläimen osalta:

  • eläimen yksilöllinen koodi (tunnistusnumero, UELN-numero)
  • eläimen tunnistimen näyttämä tunnistuskoodi (mikrosirun numero)
  • toisesta pitopaikasta tulevien eläinten osalta lähtöpitopaikan pitopaikkatunnus (pitopaikan rekisterinumero) ja siirron päivämäärä
  • toiseen pitopaikkaan siirrettävien eläinten osalta määränpäänä olevan pitopaikan pitopaikkatunnus (pitopaikan rekisterinumero) ja siirron päivämäärä
  • pitopaikassa syntyvien eläinten osalta syntymäpvm ja em. tunnistetiedot
  • pitopaikassa kuolleiden tai lopetettujen eläinten osalta kuolinpvm

Pitopaikkojen kirjanpitoa koskevan vaatimuksen tarkoituksena on varmistaa eläinten jäljitettävyys mahdollisissa eläintautitilanteissa. Kun hevosia siirretään rekisteröidystä pitopaikasta toiseen, tulee siirto merkitä sekä lähtöpitopaikan että määränpääpitopaikan kirjanpitoon.

Lisätietoja asiasta Ulkoinen linkkiRuokaviraston sivulta eläinten merkitseminen ja rekisteröinti