Siirry sisältöön

Asunto- ja maapolitiikan linjauksilla sovitetaan yhteen kaupungin kestävää kasvua

Julkaistu 21.4.2022 12.26

Tampereen kaupungin asunto- ja maapolitiikan linjaukset vuosille 2022–2025 hyväksyttiin asunto- ja kiinteistölautakunnassa 20.4.2022. Asia menee myös kaupunginhallituksen ja valtuuston käsittelyyn. Asunto- ja maapolitiikan linjaukset vahvistavat kaupungin harjoittamaa pitkäjänteistä asunto- ja maapolitiikkaa. Linjauksilla toteutetaan valtuustokauden pormestariohjelmaa ja kaupunkistrategiaa.

 

Laajassa asiakirjassa linjataan muun muassa kaupungin asunto- ja maapoliittisia tavoitteita kasvun ja kestävyyden yhteensovittamiseksi, asunto- ja maapolitiikan hyviä käytäntöjä ja maapolitiikan keinoja. Tavoitteiden toteutumista tarkastellaan kahdesti vuodessa valtuustokauden aikana.

Asunto- ja maapolitiikan linjaustyöhön ovat osallistuneet kaupunkilaiset, kaupungin luottamushenkilöt ja henkilöstö, rakentajat ja rakennuttajat sekä yleishyödylliset asuntorakennuttajat ja kaupunkiin sopimussuhteessa olevat maanvuokralaiset.

Tampereen kaupungin asunto- ja maapolitiikan tavoitteet vuosille 2022–2025

1. Riittävä asuntotuotanto mahdollistaa kaupungin kestävän kasvun.
2. Monipuoliset asumisen vaihtoehdot lisäävät Tampereen veto- ja pitovoimaa.
3. Asuinalueet ovat hyvinvoivia ja sosiaalisesti kestäviä.
4. Tampereella on mahdollista asua kohtuuhintaisesti.
5. Asumisen laatu on keskiössä.
6. Asuntotarjonta vastaa erityisiin asumisen tarpeisiin.
7. Asunto- ja maapolitiikalla vastataan ilmastopoliittisiin tavoitteisiin ja edistetään luonnon monimuotoisuutta.
8. Kaupungin maaomaisuutta hoidetaan vastuullisesti ja pitkäjänteisesti.
9. Asunto- ja maapolitiikalla edistetään toimivaa elinkeinopolitiikkaa.

Muutoksia maanvuokrasopimusten uusimiseen

Asunto- ja kiinteistölautakuntaa on puhuttanut pitkään kansalaisten antama palaute asuntotonttivuokrien suurista korotuksista. Asunto- ja maapolitiikan linjauksiin on tulossa neljä muutosta nykytilanteeseen, jotka tuovat joustoja.

– Olen erittäin tyytyväinen, että saimme nyt tehtyä useita kaivattuja muutoksia, jotka liittyvät maanvuokrasopimusten uusimiseen. Nämä vastaantulot tuovat helpotusta asunto-osakeyhtiöiden ja niiden asukkaiden tilanteeseen, kiittää apulaispormestari Pekka Salmi.

Pormestariohjelman, kaupunkistrategian ja vuorovaikutteisen valmisteluprosessin pohjalta hyväksyttiin muun muassa seuraavia muutoksia aiempiin maapolitiikan linjauksiin:

1. Asuintonttien maanvuokrasopimusten uusimisen yhteydessä vuokrankorotus porrastetaan, kun tontin vuokralainen ei toimi markkinoilla. Uusi maanvuokra tulee voimaan asteittain seuraavasti: 1. vuosi 60 %, 2. vuosi 80 % ja 3. vuosi 100 %. Porrastus antaa asunto-osakeyhtiölle ja asukkaille aikaa sopeutua uuteen vuokratasoon.

2. Vuokran perusteena oleva tontin pääoma-arvoon tehdään indeksitarkistus vuokra-aikana 20 vuoden ja 40 vuoden kohdalla. Uusittu maanvuokrasopimus tehdään aiemman 50 vuoden sijasta 60 vuodeksi, koska pääoma-arvo päivitetään 20 vuoden välein. Pääoma-arvo voi myös laskea, jos indeksi on laskenut. Tällöin vuokrataso ei jää jälkeen todellisesta vuokratasosta, kuten aikaisemmin.

3. Mikäli asuintontilla, jonka maanvuokrasopimus uusitaan, on käytetty vähemmän kuin 80 % asemakaavan mahdollistamasta rakennusoikeudesta eikä käyttämättömän rakennusoikeuden hyödyntäminen ole mahdollista esimerkiksi rakennusteknisistä, suojelullisista, kaupunkikuvallisista tai RKY-arvoista johtuvista syistä, voi kaupunki kohtuullistaa maanvuokraa. Tällöin ei makseta vuokraa turhista neliöistä.

4. Yhtiömuotoisen asuntotontin maanvuokralaisella on oikeus ostaa tontti, jos se sijaitsee keskustan strategisen osayleiskaavan alueella, ja jos tontilla sijaitsee asemakaavalla tai lailla suojeltu rakennus. Tontin myynnin edellytyksenä on, että vuokralainen on suorittanut kaikki voimassa olevan maanvuokrasopimuksen tai vuokrasuhteen uusimista koskevan päätöksen mukaiset vuokrat, kaupungille. Tontti myydään ulkopuolisen auktorisoidun arvioitsijan määrittelemällä hinnalla.

Asuintontteihin liittyvät linjaukset tulevat voimaan 1.1.2023 ja sen jälkeen päättyvissä asuntotonttien maanvuokrasopimuksissa edellyttäen, että linjauksia koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Pitkäjänteistä yhteistyötä useiden eri tahojen kanssa

Kaupungin asuntopolitiikkaa toteutetaan yhteistyössä kaupungin muiden palvelualueiden ja yksiköiden sekä kaupunkikonserniin kuuluvien asuntoyhteisöjen kanssa. Asuntopolitiikan toteuttamisessa on keskeistä yhteistyö rakennuttajien, rakennusliikkeiden ja asuntoihin investoivien tahojen sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Yhteistyö valtion, Tampereen kaupunkiseudun kuntien, suurten kaupunkien ja muiden asumiseen vaikuttavien paikallisten ja valtakunnallisten yhteisöjen kanssa kuuluu kaupungin asuntopolitiikan toteuttamiseen.

Maapolitiikalla varmistetaan kaavoituksen tarkoituksenmukainen toteutuminen sekä maanomistajien ja muiden osallisten yhdenvertainen kohtelu. Samalla luodaan edellytykset monipuoliselle asuntotuotannolle ja sen tarvitsemille palveluille sekä kehittyvälle ja menestyvälle elinkeinotoiminnalle.


Lisätietoja

Apulaispormestari
Pekka Salmi
puhelin 050 565 8898
sähköposti [email protected]

Kiinteistöjohtaja
Virpi Ekholm
puhelin 0400 205 044
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell