Siirry sisältöön

Yleiskaavan päivitys alkaa – osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä

Julkaistu 10.3.2022 9.00

Tampereen kantakaupungin yleiskaavan päivittäminen alkaa. Yleiskaava päivitetään valtuustokaudelle 2021–2025. Vaiheyleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 10.3. – 11.4.2022, minä aikana suunnitelmasta voi antaa palautetta kaupungin kirjaamoon. Vaiheyleiskaavaan sisältyvä Lielahden alueen yleissuunnitelman ehdotus on samaan aikaan nähtävillä. Kaupunginhallitus päätti työn aloituksesta 7.3.

Päivitettävän vaiheyleiskaavan aluerajaus
 

Yleiskaavalla ohjataan kaupungin maankäyttöä ja siihen liittyvää kehitystä. Nyt alkava työ on osa ajantasaisen yleiskaavatilanteen ylläpitoa. Yleiskaava pysyy ennallaan niiltä osin, missä päivittämisen tarvetta ei ole.

Suunnittelualue on Tampereen eteläinen osa rajoittuen Näsijärveen asti ja Näsijärven Hangaslahdesta alkaen valtatie 9:ään.

Koko vaiheyleiskaavan alue tarvitsee päivitystä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja viherympäristön ja vapaa-ajanpalveluiden kehittämiseen liittyen. Tiivistyvässä kaupungissa ilmastonmuutoksen seuraukset, kuten sään ääri-ilmiöt, näkyvät selkeimmin. Kaupunkisuunnittelussa joudutaan varautumaan esimerkiksi helleaaltoihin ja rankkasateisiin.

Vaiheyleiskaavassa osoitetaan vesistö- ja viheralueiden muodostama kokonaisuus. Tämä siniviherrakenne lisää kaupungin kestävyyttä ilmastonmuutosta vastaan. Viherympäristö kuten puistot ja metsät ovat tärkeitä niin luonnon monimuotoisuuden turvaajana kuin kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja viihtymisen edistäjänä. Vaiheyleiskaavatyössä tunnistetaan viher- ja virkistysverkoston kehittämistarpeita.

Osa-alueita suunnitellaan tarkemmin

Kaupunkirakenteen muutostilassa olevilla alueilla yleispiirteinen yleiskaava ei ole aina riittävän tarkka asemakaavojen tai muun fyysisen kaupunkiympäristön tarkempaa suunnittelua varten. Siksi vaiheyleiskaavassa suunnitellaan ja esitetään nykyistä tarkemmin tavoitteet Lielahti-Hiedanrannan alueelle, Tesoman lähijuna-aseman ympäristöön, ydinkeskustaan sekä Alasjärven itäpuolelle.

Tarkempaa suunnittelua tarvitaan toimintojen sijoittumiseen, liikkumiseen sekä kaupunkiympäristön laatuun liittyen. Valtuustokauden aikana laadittavien erillisohjelmien ja selvitysten johtopäätöksiä voidaan tuoda näkyviin vaiheyleiskaavassa.

Tesoman lähijuna-aseman ympäristö on vaiheittain muuttumassa osaksi aluekeskusta. Tapahtuvan muutoksen tueksi tarvitaan tarkempia alueiden käyttötarkoitusten ja liikenneyhteystarpeiden määrittelyjä, jotta alueesta syntyy monipuolinen, kestävä ja toimiva aluekeskuskokonaisuus.

Keskustan suunnittelussa keskeisiä tavoitteita ovat elinvoiman säilyttäminen ja kestävän liikkumisen sekä viherympäristön laadun kehittäminen. Lisäksi tavoitteena on tarkentaa ohjeita kaupunkiympäristön täydennysrakentamiselle, myös erilaiset pysäköintiratkaisut huomioon ottaen.

Alasjärven itäpuolella selvitetään alueen vesistö- ja viheralueiden kokonaisuutta ja virkistyskäyttöä. Lisäksi tutkitaan alueella olevien palvelujen kehittämistä ja saavutettavuutta ja sitä, onko alueelle mahdollista sijoittaa uusia palveluja, kuten leirintämatkailua.

Lielahti-Hiedanrannan alueen muutosta ohjataan monipuoliseksi, kestävästi kasvavaksi ja liikenteellisesti toimivaksi asukkaineen ja palveluineen.

Lielahden yleissuunnitelmaehdotus nähtävillä

Yleiskaavan tarkemmin suunniteltavista osa-alueista pisimmällä olevaan Lielahteen tehdään yleissuunnitelmaa asemakaavoituksen pohjaksi. Yleissuunnitelma koskee aluetta Lielahdenkadulta Ylöjärven rajalle. Yleissuunnitelman ehdotus on vaiheyleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteenä nähtävillä ja kommentoitavana.

Yleissuunnitelmassa on esitetty, miten aluetta kehitetään asumisen, kaupan, toimitilojen ja tilaa vaativan kaupan alueeksi. Lisäksi suunnitelmassa on osoitettu uudistuva katuverkko, viherverkko ja raitiotielinjaus Ylöjärvelle.

Alueen luoteisosassa on tilavaraukset raitiotievarikolle ja uudelle lämpökeskukselle. Yleissuunnitelmaa voidaan päivittää palautteen perusteella vaiheyleiskaavan laadinnan aikana.

Aikataulu ja suunnitteluun osallistuminen

Vaiheyleiskaavan prosessi kestää valtuustokauden 2021–2025. Kaupunkistrategia ja yleiskaavan työohjelma linjaavat yleiskaavatyön tavoitteet. Kantakaupungin vaiheyleiskaava valmistuu hyväksymiskäsittelyihin vuoden 2024 loppuun mennessä.

Aloitusvaiheen palautteena osallisilta toivotaan tietoa suunnitteluun, mutta myös palautetta kaavatyön tavoitteista. Kaavatyöhön voi osallistua myöhemmin luonnos- ja ehdotusvaiheissa, jolloin voi antaa palautetta suunniteltuun kaavaratkaisuun ja niiden tueksi laadittuihin aineistoihin.

Yleiskaavoituksen alkuvaiheessa järjestetään viisi yleisötilaisuutta, joista ensimmäinen 16.3.2022 koskee koko aluetta ja yleisiä tavoitteita. Seuraavat neljä tilaisuutta koskevat osa-alueita.


Lisätietoja

Yleiskaavapäällikkö
Pia Hastio
puhelin 040 801 6917

Projektiarkkitehti
Anna-Lotta Kauppila
puhelin 040 800 7212

Lielahden yleissuunnitelmaehdotus /
Projektiarkkitehti
Susanna Virjo
puhelin 041 730 6093


Teksti Anna-Leea Hyry