Siirry sisältöön

Eteläpuiston pohjoisosan De Gamlas Hemin ja kulkutautisairaalan korttelien asemakaavaehdotus nähtäville

Julkaistu 14.12.2021 19.40

Osaan Eteläpuistoa laadittu uusi asemakaavaehdotus De Gamlas Hemin ja kulkutautisairaalan korttelien vanhojen rakennusten suojelemiseksi sekä täydennysrakentamisen mahdollistamiseksi hyväksyttiin 14.12.2021 Tampereen yhdyskuntalautakunnassa asetettavaksi nähtäville.

Kulkutautisairaalan ja De Gamlas Hemin korttelit havainnekuvass
 

Alueen pohjoisosan vanhoja rakennuksia sisältävät korttelit Kaakinmaan kaupunginosassa, osoitteissa Koulukatu 19 ja 23 irrotettiin aiemmin valmistellusta laajemmasta Eteläpuiston asemakaavasta omaksi asemakaavakseen. Vanhentunut asemakaava haluttiin päivittää suojeltavien rakennusten osalta ja ottaa huomioon suunnitteilla olevan Eteläpuiston päiväkodin ja koulun tarpeet.

Kahden korttelin asemakaavaehdotus vastaa periaatteiltaan aiemmin nähtävillä ollutta Eteläpuiston kaavaehdotusta, ja kaavassa on huomioitu aiempi palaute näiden korttelien osalta.

Kaupunginhallituksen marraskuussa 2019 tekemän päätöksen mukaisesti Eteläpuiston ranta-alueen asemakaavoitusta ei tehdä asemakaavoitusohjelman vuosina 2020–2024, mutta De Gamlas Hemin ja kulkutautisairaalan kortteleita voidaan kehittää. Parhaillaan valmisteilla olevassa vuosien 2022–2026 asemakaavoitusohjelmassa Eteläpuiston asemakaavan laatiminen on ajoitettu vuodelle 2024.

Arvojen säilytystä ja täydennysrakentamista

Asemakaavoituksen tavoitteena on alueen ja rakennusten kulttuurihistoriallisten, arkkitehtonisten ja kaupunkikuvallisten arvojen säilymisen turvaaminen sekä täydennysrakentamisen sovittaminen näihin arvoihin. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 2 hehtaaria, ja se on kokonaisuudessaan Tampereen kaupungin omistuksessa.

Asemakaavalla osoitetaan suojeltavaksi kulkutautisairaalan, Kärysaunan ja Kurilan rakennukset sekä mahdollistetaan korttelin täydennysrakentaminen asuinkerrostaloilla. Asemakaavamääräyksiä päivitetään suojellun De Gamlas Hemin osalta sekä mahdollistetaan korttelin länsipäähän Eteläpuiston päiväkodin ja koulun rakentaminen.

Kulkutautisairaalan kortteli on osoitettu asuin-, liike- ja kulttuuritoimintojen korttelialueeksi, jolle saadaan sijoittaa kulttuuriympäristöön soveltuvaa häiriötöntä kulttuuri- ja liiketoimintaa palvelevaa yksityistä tai julkista tilaa sekä ympäristöön soveltuvaa muuta työpaikkatoimintaa.

Käyttötarkoitus mahdollistaa kulkutautisairaalan korttelin rakennusten monipuolisen käytön tulevaisuudessa. Suojelluille rakennuksille on osoitettu rakennusala, rakennusoikeus ja kerrosluku rakennuksen nykyisen hahmon mukaisesti.

Uusi rakentaminen kehystää korttelia

Entisen kulkutautisairaalan ympäristöä on osoitettu täydennettäväksi muodostaen korttelin reunoille ympäröivien katujen suuntaiset melko yhtenäiset rakennusmassat. Korttelin länsipäädyn rakennusmassa muodostaa itään päin auki olevan umpikorttelimaisen rakenteen, joka vastaa muodoltaan ja mittakaavaltaan kaava-alueen pohjoispuolista keskustamaista korttelirakennetta.

Korttelin länsiosassa on ennenkin ollut rakennuksia, jotka on jo vuosia sitten purettu pois. Suojellut vanhat rakennukset liittyvät osaksi katumiljöötä ja muodostavat oman kokonaisuutensa keskelle korttelia. Korttelin itäpäädyn uudisrakennus mukailee nykyisten piharakennusten sijaintia.

Kulkutautisairaalan länsipuolen tontilla rakennusoikeus on 11250 kerrosneliömetriä, josta vähintään 400 kerrosneliömetriä on käytettävä liike-, toimisto- tai työtiloina. Liiketilalle on osoitettu paikka Koulukadun ja Pyhäjärvenkadun nurkkaan. Kerrosluvut vaihtelevat kuuden ja kahdeksan välillä. Itäpuolen tontilla rakennusoikeus on 4550 kerrosneliömetriä, ja kerrosluku on viidestä kuuteen, mikä vastaa viereisen Klingendahlin korkeutta.

Täydennysrakentaminen samaan kortteliin luo taloudellisia edellytyksiä vanhojen rakennusten säilymiselle ja toisaalta tämä myös edellyttää riittävää volyymiä uudisrakentamiselle.

De Gamlas Hemin rakennukselle on osoitettu rakennusala ja rakennusoikeus rakennuksen nykyisen hahmon mukaisesti. Korttelin länsipäätyyn sijoittuu erillinen tontti päiväkotia varten. Päiväkodin rakennusoikeus on 3300 kerrosneliömetriä ja kerrosluku kolme. Päiväkodin ja De Gamlas Hemin väliin jää arvokas piha-alueen osa, joka tulee säilyttää puustoineen.

Kaavaan on osoitettu katualueet nykyisen katuverkon mukaisesti. Pyhäjärvenkadulle ja Kurilankadulle on osoitettu istutettavat puurivit. Kurilankadun mukulakivipäällyste tulee säilyttää. Jalkakäytävien kiveys tulee suunnitella esteettömyys huomioiden.

Kaavatyön eteneminen

Asemakaavaehdotuksen osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt perustuvat aiempien vaiheiden (OAS, valmisteluvaihe, ehdotusvaihe) osalta Eteläpuiston asemakaavan numero 8581 asemakaavaprosessiin. Kaavasta saatiin hyvin laajasti palautetta ja se koski pääasiassa Eteläpuiston suunnittelukilpailun pohjalta alueella laadittua uudissuunnitelmaa, jota vastustettiin laajasti.

Nyt nähtäville menevään kaavaan liittyvissä muistutuksissa otettiin kantaa sekä kulkutautisairaalan säilyttämisen että purkamisen puolesta. Osassa muistutuksista kulkutautisairaalan korttelin täydennysrakentamista haluttiin lisätä, kun taas osassa muistutuksista esitettyä täydennysrakentamisen ratkaisua pidettiin liian massiivisena.

Palaute on käsitelty ja huomioitu siltä osin, kuin se koskee Kulkutautisairaalan korttelia, De Gamlas Hemin korttelia ja kaavaan liittyviä katualueita. Aiemman ehdotusvaiheen viranomaislausunnot ja kooste aluetta koskevista muistutuksista ovat liiteaineiston vastineluettelossa.

Eteläpuiston De Gamlas Hemin ja kulkutautisairaalan korttelien asemakaavaehdotus tulee nähtäville 16.12.2021 alkaen. Nähtävillä olon ja palautteen käsittelyn jälkeen asemakaavaehdotus tulee vielä yhdyskuntalautakuntaan päätettäväksi ja etenee edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn.


Lisätietoja

Esittelijä
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Keskustan aluevastaava
Projektiarkkitehti
Iina Laakkonen
puhelin +358408063080


Teksti Anna-Leea Hyry