Siirry sisältöön

Talousarvio vuodelle 2022 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa

Julkaistu 15.11.2021 18.44

Tampereen kaupungin talousarvio ensivuodelle ja vuosien 2022–2025 taloussuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 15.11.2021. Kaupungin toimintamenot ovat vuonna 2022 arviolta 2,0 miljardia euroa. Toimintakate kasvaa kuluvan vuoden ennusteeseen verrattuna 4,5 prosenttia (60, 6 milj.€). Tilikauden tulos on talousarvion mukaan 26,6 miljoonaa euroa alijäämäinen, ja vuoden 2022 aikana käynnistetään talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelma.

 

Vuonna 2022 tuloveroprosentti (20,25) ja kiinteistöveroprosentit säilyvät ennallaan. Verotulojen arvioidaan kasvavan ensi vuonna 14,8 miljoonaa euroa (1,3 %) kuluvan vuoden toteutumaennusteesta. Kaikkiaan verotuloja arvioidaan kertyvän 1,1 miljardia euroa.

Kunnallisverotulojen kasvuksi arvioidaan 40 miljoonaa euroa ja kiinteistöverotulojen 4,0 miljoonaa euroa. Yhteisöveroja kertyy arviolta 87 miljoonaa euroa; määrässä on vähennystä arviolta 29,2 miljoonaa euroa, sillä koronapandemian vuoksi kahdelle vuodelle korotettu kuntien yhteisöveron jako-osuus laskee.

Tampereen kaupungin saamat valtionosuudet ovat kasvamassa noin 7,4 miljoonalla eurolla, joka aiheutuu veromenetysten kompensaatiosta ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien 14,4 miljoonan euron kasvusta. Valtiovarainministeriön alaiset peruspalvelujen valtionosuudet vähenevät 7,0 miljoonalla eurolla. Yhteensä kaupungin verotulojen ja valtionosuuksien määrän arvioidaan kasvavan ensi vuonna 22,0 miljoonaa euroa.

Vuosina 2023–2025 tavoitteena on pitää nettomenojen vuotuinen kasvu verorahoituksen kasvua pienempänä, jotta tuloslaskelma saadaan nostettua ylijäämäiseksi.

Vuoden 2022 talousarvion vuosikate on 83,6 miljoonaa euroa. Poistojen määrä on kasvamassa kaupungin korkean investointitason vuoksi, ja vuosikate kattaa suunnitelman mukaisista poistoista 76 prosenttia.

Talousarvion mukaan kaupungin ja liikelaitosten yhteenlasketut nettoinvestoinnit ovat ensi vuonna 234,4 miljoonaa euroa. Investointien tulorahoitusprosentti on 36. Suurimmat investointimenot (netto) ovat talonrakennushankkeiden (96,9 milj.€), yhdyskuntalautakunnan (60,0 milj.€), Tampereen Vesi Liikelaitoksen (21 milj.€) sekä asunto- ja kiinteistölautakunnan (12,3 milj.€) investoinnit. Viiden tähden keskustan kehitysohjelman investointeihin varataan 10,4 miljoonaa euroa.

Kaupungin lainamäärä kasvaa ensi vuonna 114 miljoonalla eurolla, ja asukaskohtainen lainamäärä nousee ensi vuoden lopussa 4 363 euroon. Kaupungin kasvun edellyttämien suurten investointitarpeiden vuoksi paine kaupungin lainamäärän kasvuun kuitenkin jatkuu lähivuosina.

Toiminnan tavoitteet strategiasta ja pormestariohjelmasta

Vuoden 2022 talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelun lähtökohdat muodostavat Tampereen strategia 2030, pormestari Anna-Kaisa Ikosen pormestariohjelma, kaupungin vuoden 2020 tilinpäätös sekä vuoden 2021 talousarvion toteumaennuste ja vuosia 2021–2025 koskevat taloudelliset ennusteet.

Talousarviossa asetetaan valtuustoon nähden sitovia toiminnan tavoitteita perustuen Tampereen strategiaan ja pormestariohjelmaan. Tavoitteissa korostuvat uuden strategian mukaiset toiminnan vaikuttavuutta tavoittelevat teemat kuten esimerkiksi tamperelaisten yhdenvertaisuuden edistäminen ja hyvinvointierojen kaventaminen, osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukeminen, kestävän kaupunkikehityksen edistäminen sekä yritystoiminnan ja tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen.

Valtuusto teki kokouksessaan 15.11.2021 joitakin muutoksia vuoden 2022 talousarvioesitykseen sekä vuosien 2022-2025 taloussuunnitelmaan. Näitä olivat muun muassa nuorten terapiatakuun toteuttaminen matalan kynnyksen palveluna sekä terapiapalvelusetelien laajennus koskemaan lyhytterapioita kaikille ikäryhmille, köyhyystyöryhmän perustaminen, selvityksen käynnistäminen joukkoliikenteen tasataksan toteutuksesta ja rahoituksesta sekä joukkoliikenneyhteyksien vahvistaminen Tampere-Pirkkalan lentoasemalle ja Tampereen kansainvälisen saavutettavuuden vahvistaminen kentän yhteyksien avulla.

Uusia tavoitteita on kohdistettu muun muassa keskustan saavutettavuudelle, lukioihin siirtymiselle, pientalotonteille, lasten ja nuorten kokemalle hyvinvoinnille koulussa, oppimistuloksille, luonnon monimuotoisuudelle ja hiilineutraalisuuden edistämiselle, kansainvälisille osaajille, talouden tasapainottamiselle sekä Tampereen houkuttelevuudelle työnantajana. Lisäksi tavoitteissa huomioidaan vuonna 2023 toteutuva sote-uudistus.

Tampereen kaupungin vuoden 2022 talousarvio lukuina:

  • Asukasluku 31.12.2022……………………………. 247 000 asukasta
  • Tuloveroprosentti………………………………………20,25 prosenttia
  • Toimintakatteen muutos………………………………4,5 prosenttia
  • Verorahoituksen muutos………………………………1,5 prosenttia
  • Vuosikate…………………………………………….........83,6 miljoonaa euroa
  • Tulos…………………………………………………………. -26,6 miljoonaa euroa
  • Investoinnit yhteensä (netto)……………………. 234,4 miljoonaa euroa
  • Lainamäärä per asukas……………………………….4 363 euroa.

Tulot ja menot kaupungin talousarviossa vuonna 2022.

Lisätietoja

Talousjohtaja
Jukka Männikkö
puhelin 050 576 7539
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell

Kuvat Laura Happo