Siirry sisältöön

Särkänniemen asemakaava eteni yhdyskuntalautakunnassa

Julkaistu 2.11.2021 20.32

Näsijärven rannassa sijaitsevaa Särkänniemen, Onkiniemen, Mustalahden ja Kortelahden aluetta halutaan tehdä monipuolisemmaksi ympäristöksi ja kytkeä paremmin osaksi keskustaa. Tampereen yhdyskuntalautakunta hyväksyi asemakaavaehdotuksen 2.11.2021. Asian palauttamisesta valmisteluun äänestettiin. Käsittely jatkui äänin 9–4. Kaava etenee kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn, kun toteuttamiseen liittyvät sopimukset on hyväksytty.

Särkänniemi, havainne ilmakuvassa kaakosta
 

Kaavaehdotus mahdollistaa alueen kehittäminen virkistyksen, matkailun, palvelujen ja asumisen sekoittuneena alueena, joka hyödyntää keskeistä sijaintia Näsijärven rannalla. Asemakaavamuutos mahdollistaa eri toimijoiden ja yritysten toiminnan laajentumisen ja kehittymisen, myös ympärivuotiseen käyttöön.

Kaavalla osoitetaan alueelle laajasti huvi- ja viihdepalveluita sekä uusia asuntoja läntiselle keskusta-alueelle, hyvien kulkuyhteyksien kuten raitiotien sekä palveluiden äärelle. Asemakaavalla turvataan alueen monipuoliset luonnon- ja kulttuuriympäristön arvot. Satama-alueella huomioidaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaan höyry- ja matkustajalaivaliikenteen toimintaedellytysten turvaaminen.

Noin 42,7 hehtaarin kaava-alue rajautuu Näsijärveen, lännessä Sahanteränkatuun ja Onkiniemeen, etelässä rata-alueeseen sekä idässä Ranta-Tampellan asuinalueeseen. Suunnittelualueella on Särkänniemen huvipuisto, Sara Hildenin taidemuseo ja Onkiniemen entiset trikootehtaan kiinteistöt. Alueella on myös Mustalahden ja Kortelahden satama sekä Tammerkosken yläjuoksulla Pajasaaressa oleva Birger Federleyn suunnittelema purjehdusseuran paviljonki. Suunnittelualueen halki kulkee Paasikivenkatu.

Asumista ja kehittämistä

Asemakaava mahdollistaa entisen Onkiniemen tehdasalueen kehittämisen sekä alueen täydennysrakentamisen asuinkerrostaloilla. Asemakaava-alueen kokonaiskerrosala on noin 106 000 kerrosneliömetriä, josta uutta rakennusoikeutta on noin 69 000 kerrosneliömetriä. Uutta kerrostaloasumista on noin 32 000 kerrosnelilömetriä, mikä tarkoittaa noin laskennallisesti noin 710 uutta asukasta.

Uudet asuinrakennukset sijoittuvat entisen trikootehtaan läheisyyteen. Asuinkortteleihin voi rakentaa myös liike-, toimisto-, työ- ja palvelutiloja. Paasikivenkadun ja Onkiniemenkadun kulmassa suurin kerrosluku on kahdeksan

Asemakaava mahdollistaa Särkänniemen huvipuistoalueen kehittämisen ja muun muassa hotellin ja kulttuuriareenan rakentamisen. Mustalahden satama-aluetta voidaan kehittää ja mahdollistaa monipuoliset palvelut myös ympärivuotisesti turvaten kulttuurihistoriallisesti arvokkaan höyry- ja matkustajalaivaliikenteen toimintaedellytykset.

Kaava mahdollistaa uuden kevyen liikenteen sillan Kortelahden yli liittäen Särkänniemen tiiviimmin Tampereen keskustaan sekä osaksi Näsijärven rantojen virkistysreittejä. Kaavalla mahdollistetaan myös laadukkaan jalankulun ja pyöräilyn reitin rakentaminen Paasikivenkadulle.Pysäköinti tulee pysäköintilaitoksiin kaava-alueella sekä nykyisiin ja tulevaisuudessa rakennettaviin pysäköintilaitoksiin keskustan alueella.

Alueella olevat maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaat teollisuushistoriaan, vapaa-ajantoimintoihin, kulttuuripalveluihin ja vesiliikenteen historiaan liittyvät kulttuuriympäristöt ja -rakennukset sekä alueella olevat maanpäälliset ja vedenalaiset muinaisjäännökset suojellaan. Tavoitteena on arvokkaiden luonnon- ja kulttuuriympäristöarvojen turvaaminen sekä uudisrakentamisen ja -käytön sovittaminen arvokkaaseen ympäristöön.

Muutoksia asemakaavaehdotukseen

Yhdyskuntalautakunta päätti 9.3.2021 asemakaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta ja halusi varmistaa pysäköintipaikkojen riittävyyttä myös asemakaavan vaiheittaisessa toteuttamisessa. Kaava mahdollistaa Kulttuuriareenan alle (kaavan tontille nro 801-10), nykyisen pysäköintialueen paikalle maanalaisen pysäköintilaitoksen kiinteistön muodostamisen. Alueelle saa rakentaa maanalaisia pysäköintilaitoksia ja kulkuyhteyksiä sekä muita yläpuolisen alueen käyttöön liittyviä maanalaisia tiloja.

Muistutusten johdosta asemakaavan yleismääräyksiin lisättiin määräys, jonka mukaan satama-alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota kulttuurihistoriallisesti arvokkaan höyry- ja matkustajalaivaliikenteen toimintaedellytysten turvaamiseen.

Ennen alueella tehtäviä vesirakennustöitä on oltava yhteydessä museoviranomaiseen vedenalaisinventoinnin tarpeen arvioimiseksi. Asemakaavaselostusta ja sen vaikutusten arviointia on täydennetty. Kaavan asumista palvelevalle yhteiskäyttöiselle korttelialueelle on osoitettu istutettavaksi lehtipuita lepakkoalueen tulevaisuuden turvaamiseksi.

Lisäksi asemakaavaan on tehty pieniä tarkistuksia, muun muassa täsmennetty pysäköintilaitosten rakennusoikeuksia. Kaava-alueen nimistöä on täydennetty kadunnimitoimikunnan esityksen mukaisesti.


Lisätietoja

Esittelijä
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Valmistelijat
Kaavoitusarkkitehti
Hanna Ohtola
puhelin 041 7300 143

Projektiarkkitehti
Iina Laakkonen
puhelin +358408063080


Teksti Anna-Leea Hyry