Siirry sisältöön

Frenckellin toimistotilojen uuden käyttötarkoituksen asemakaavaluonnos ja valmisteluaineisto nähtävillä

Julkaistu 28.10.2021 10.05

Frenckellin uuden, nykyistä monipuolisemman käytön mahdollistavan asemakaavan muutoksen luonnosaineisto on valmistunut nähtäville. Asemakaavamuutos mahdollistaa virastotalon muuttamisen muun muassa liike-, kylpylä- ja hotellikäyttöön. Nykyisellään lähinnä toimistokäytössä olevaan kiinteistöön on osoitettu yleisöä palvelevia tiloja, julkisia toimintoja ja liiketiloja. Tampereen kaupungin tavoitteiden mukaan kaava-aluetta elävöitetään ja kulkuyhteyksiä kehitetään.

Frenckellin patosilta, havainnekuva muutoksesta
 

Viitesuunnitelman havainnekuva, Aihio Arkkitehdit

Tampereen kaupungin tavoitteena on Frenckellin ja Konttorin rakennusten myynti. Myynti edellyttää asemakaavan muutosta. Frenckellin myynnistä on päätös, joka ei ole vielä lainvoimainen.

Kaavan valmisteluaineisto ja tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä 18.11.2021 saakka. Yleisötilaisuus pidetään Frenckellin sisäpihalla tai auditoriossa 4.11.2021 kello 16.30 alkaen (os. Frenckellinaukio 2, käynti Teatteri Frenckellin sisäänkäynnistä).

Asemakaavoituksen tavoitteena on alueen ja rakennusten kulttuurihistoriallisten, arkkitehtonisten ja kaupunkikuvallisten arvojen säilymisen turvaaminen sekä kulkuyhteyksien parantaminen alueelle ja sen läpi.

Alue arvokkaassa maisemassa

Suunnittelualue sijaitsee Tammerkosken länsirannalla. Alue rajautuu lännessä Frenckellinaukioon, pohjoisessa Satakunnankatuun, idässä Tammerkoskeen ja etelässä Vanhankirjastonpuistoon. Kaava-alue kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön ja Frenckellin tehdas on olennainen osa Tammerkosken teollisuusmaisemaa.

Alueella on ollut teollisuustoimintaa 1700-luvun lopulta. Nykyisin toimistokäytössä oleva Frenckellin paperitehtaan entinen rakennuskokonaisuus on 1900-luvun alusta osoitteessa Frenckellinaukio 2. Kaava-alueeseen kuuluu myös Frenckellin eteläpuolinen tontti 1, jossa on toimistokäytössä oleva 1847 valmistunut konttori- ja asuinrakennus sekä puistoaluetta.

Tehdasrakennuksen lisäksi kaava-alueella on Frenckellin entinen pannuhuone, joka on myös 1900-luvun alusta, ja Federleyn suunnittelema Frenckellin kahdeksankulmainen savupiippu vuodelta 1870. Suunnittelualueella sijaitsee myös Frenckellin paperitehtaan muinaisjäännösalue.

Kaavaluonnoksen periaatteita

Kaavaratkaisu viitoittaa periaatteet Frenckellin kiinteistön ja Konttorin kehittämiseksi. Voimassa olevan kaavan tapaan kokonaisuuden suojelunäkökulma on vahva, koska hanke on arvoympäristön ytimessä. Rakennuksien ja puiston arvot turvataan, mutta rakennukset halutaan avata monipuoliseen käyttöön.

Asemkaavaan sisältyvät muutokset eivät muuta Frenckellin rakennusalaa. Nykyiset rakennukset säilytetään. Kehittäminen tehdään nykyisissä rakennuksissa. Uusina rakenteina on osoitettu vain kevyitä rakenteita terasseja tai sisäänkäyntejä varten ja alapihalle on osoitettu muurin vierelle uusi lasiterassiravintola.

Yleisten rakennusten korttelialue muutetaan keskustatoimintojen korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa kulttuuriympäristöön soveltuvaa liike-, toimisto-, majoitus-, tuotanto- ja palvelutiloja sekä kulttuuri- ja harrastustoimintaa palvelevaa yksityistä ja julkista tilaa.

Kaavamuutoksessa on tutkittu Valssipadon sillan parantamista ruuhkaisen tilanteen takia. Kaava mahdollistaa patosillan leventämisen kevyen liikenteen olosuhteiden parantamiseksi. Frenckellin läpi kulkevaa aukkoa voidaan leventää, jolloin pyöräilylle ja jalankululle saadaan lisää tilaa. Pyöräilyn ja jalankulun yhteyksiä kehitetään puiston kulttuuriarvoja vaarantamatta.

Puistoalue osoitetaan historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittäväksi puistoksi, jonka kehittämisessä tulee ottaa huomioon alueen sijainti, maisemallinen merkitys ja kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen. Aineistossa on myös havainnollinen piha- ja puistosuunnitelma.

Lisäksi kaavakartalla on lukuisia kaavamerkintöjä ja yleismääräyksiä, joilla muun muassa varmistetaan rakennetun kulttuuriympäristön ja muinaisjäännösten arvojen säilyminen sekä alueen julkisen luonteen sekä kulkuyhteyksien säilyminen kaava-alueen ja Frenckellin läpi.

Kaavatyön vaiheita

Asemakaavamuutoksen valmistelu alkoi keväällä 2019. Aloitusvaiheen palautteen pohjalta kaavaratkaisussa on muuan muassa kiinnitetty erityistä huomiota kulttuurihistoriallisten arvojen -vaalimiseen ja turvaamiseen. Lisäselvityksiä on laadittu arkeologiasta sekä puistohistoriasta ja rakennusten inventointeja on täydennetty.

Uudiskäyttöä sekä kulkuyhteyksiä on suunniteltu rakennusten ja puistokokonaisuuden arvoihin sopeuttaen. Muutokset on ohjattu kaavalla toteutettavaksi arvoympäristö huomioiden ja rakennusten tyyliin sopeuttaen. Museoviranomainen ohjaa kaikkea jatkosuunnittelua.

Selvitystyön ohessa on tehty kaavaa havainnollistavaa viitesuunnittelua, jonka on laatinut tulevan toimijan Meijou Oy:n suunnittelijana Aihio Arkkitehdit. Suunnittelua on valmisteltu työpalavereissa kaupungin ohjauksessa ja tiiviissä yhteistyössä kaupungin eri suunnittelualojen ja maakuntamuseon kanssa.

Tekstiä muutettu 28.10.2021 kello 11.14., lisätty tarkennuksena toisen kappaleen viimeiseen lauseeseen Frenckellin myynnistä.


Lisätietoja

Tampereen kaupunki, Asemakaavoitus Keskustan aluevastaava
Projektiarkkitehti
Iina Laakkonen
puhelin 040 806 3080
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Leea Hyry