Siirry sisältöön

Turvallisuuskyselyn 2021 tulokset on julkaistu

Julkaistu 12.10.2021 13.21

Tampereen kaupunki toteutti turvallisuuskyselyn 16.–29.8.2021. Turvallisuuskyselyssä selvitettiin yli 15-vuotiaiden tamperelaisten kokemuksia ja näkemyksiä muun muassa rikoksista ja järjestyshäiriöistä, rikoksen uhriksi joutumisesta, varautumisesta sekä onnettomuuksista ja tapaturmista.

Henkilö seisoo kuvaajaan selin kädet pystyssä. On pimeää ja henkilö katsoo järven takana näkyvää kaupungin siluettia.
 

Kyselyyn saatiin 3313 vastausta. Kyselyn vastaajista 31 % oli miehiä ja 65 % naisia. Innokkaimmin kyselyyn vastasivat 20–49-vuotiaat.

Valtaosa vastaajista (79 %) kokee asuinympäristönsä rikokset ja järjestyshäiriöt hyvin pieniksi tai melko pieniksi ongelmiksi. Suurimmat huolenaiheet rikosten kohteeksi joutumisesta liittyvät liikenneonnettomuuden uhriksi joutumiseen, omaisuuden varastamiseen tai vahingoittamiseen, häirinnän, väkivallan tai väkivallalla uhkailun kohteeksi joutumiseen.

Lukuisat vastaajat nostavat avovastauksissa isoksi huolenaiheeksi ja turvattomuuden aiheuttajaksi kasvavan huume- ja päihdeongelman eri muodoissaan (käyttäjät ja siihen liittyvä häiriökäyttäytyminen, myynti, ruiskut/neulat, rikokset).

Lähes 30 % vastaajista on joko erittäin tai melko huolestunut liikenneonnettomuuden uhriksi joutumisesta. Avovastauksissa toivottiin tehokkaampaa liikennevalvontaa erityisesti koulujen ja suojateiden lähettyville, enemmän hidasteita ja valo-ohjausta sekä huomion kiinnittämistä teiden kunnossapitoon ja ajonopeuksiin.

Muina huolenaiheina nousevat ihmisten syrjäytyminen, rasismi tai suvaitsemattomuus ja valvonnan siirtymisen yksityiselle turvallisuusalalle.

Toimiviksi ratkaisuksi rikollisuus- ja häiriökäyttäytymisongelmiin vastaajat nostavat erityisesti poliisin suorittaman yleisen järjestyksenvalvonnan lisäämisen, valaistuksen lisäämisen ja kunnossapidon, paremman kunnossapidon (roskien siivous ja töhryjen poistamisen) ja kameravalvonnan lisäämisen.

Turvallisuuskyselyssä selvitettiin myös koronapandemia-ajan turvallisuuden ja turvattomuuden kokemuksia. Järjestyshäiriöitä ja rikollisuutta on koettu olevan koronan aikana jonkin verran enemmän kuin aikaisemmin. Erityisesti nousee esiin roskat ja epäsiisteys, pyörävarkaudet, äänekäs juhliminen yksityisasunnoissa, uhkaava tai väkivaltainen käytös julkisilla paikoilla ja erilaiset merkit huumausaineiden käytöstä.

Monet ovat koronapandemia-aikana keskeyttäneet harrastuksia ja viettäneet aikaa pääosin kotona. Sosiaalinen elämä on kaventunut valtaosalla vastaajista. Toisaalta yli 40 % kertoo, että he ovat pyrkineet jatkamaan elämää mahdollisimman normaalisti rajoitteista huolimatta. Yli puolet kokee, että rajoitukset ovat aiheuttaneet huomattavaa stressiä. Noin 15 prosenttia vastaajista ilmoittaa alkoholin käytön lisääntyneen jonkin verran. Kasvaneesta kaltoinkohtelusta tai väkivallasta perheessä ilmoittaa vain pieni osa. Noin 90 % prosenttia vastaajista ilmoittaa, ettei kaltoinkohtelun ongelma koske heitä millään tavalla.

Vuonna 2017 toteutetun kyselyn tuloksiin verraten ei ollut havaittavissa merkittäviä muutoksia. Ongelmakohdat (mm. päihteidenkäyttäjät ja siihen liittyvät lieveilmiöt) sekä toimenpiteet turvallisuuden ja sen tunteen kehittämiseksi (mm. poliisin näkyvän valvonnan määrä) ovat molemmissa kyselyissä nousseet pääteemoina. Vuoden 2021 tuloksissa näihin liittyvät huolet ja toiveet olivat jonkin verran kasvaneet.

Kyselyn keskeisiä tuloksia on käyty tähän mennessä läpi kaupunginhallituksessa sekä kaupungin ja Sisä-Suomen poliisin ylimmän johdon yhteistyöpalaverissa, missä keskusteltiin myös toimijoiden jatkotoimista turvallisuuskyselyssä nousseiden ongelmakohtien ratkaisemiseksi. Aluekohtaisten tulosten kokoaminen ja analysointi jatkuu vielä ja niitä tuloksia tullaan julkaisemaan viimeistään marraskuun alkupuolella palvelualueittain.

Liikenneturvallisuuteen liittyvä yhteenveto toimitetaan liikenne- ja katusuunnittelussa huomioitavaksi. Tuloksia tullaan käymään laajasti läpi poliisin lisäksi myös muiden keskeisten yhteistyökumppaneiden kuten Pirkanmaan turvallisuusklusterin kanssa. Lisäksi tuloksia analysoidaan myös yhteistyössä Sure-hankkeen toimijoiden ja Tampereen yliopiston kanssa. Edellä mainituista syntyviä konkreettisia toimenpide-ehdotuksia tullaan ottamaan mukaan Tampereen kaupungin turvallisuussuunnitelmaan.

Turvallisuuskyselyn tuloksia tutkitaan syvemmin myös AMK-opinnäytetyön muodossa.

Kiitämme lämpimästi kaikkia turvallisuuskyselyyn vastanneita. Kyselyyn ja sen rakenteeseen liittyvää palautetta on koottu yhteen ja palaute tullaan lähettämään oikeusministeriön rikoksentorjuntaneuvostolle kyselyn kehittämiseksi.

Turvallisuuskyselyn 2021 yksityiskohtaisemmat tulokset ovat osoitteessa tampere.fi/turvallisuus.

Tampereen turvallisuuskyselyn 2021 tulokset (pdf, 1.69 Mt)


Lisätietoja

Riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja
Jouni Perttula
puhelin 040 196 6512
sähköposti [email protected]


Teksti Jouni Perttula

Kuvat Visit Tampere / Atacan Ergin