Siirry sisältöön

Lielahden yleissuunnitelmasta kaksi luonnosvaihtoehtoa – molemmissa uutta asuinaluetta ja raitiotiereitin jatke

Julkaistu 8.10.2021 12.12

Lielahden alueen yleissuunnitelmasta on valmistunut kaksi luonnosta, jotka ovat nähtävillä muun valmisteluaineiston kanssa 8.11.2021 saakka. Yleissuunnitelmassa sovitellaan yhteen maankäytön, liikenteen ja kunnallistekniikan tulevaisuuden tarpeita. Yleissuunnitelma pohjustaa alueen tulevaa asemakaavoitusta.

Kartakuvassa on esitetty suunnittelualueen rajaus ilmakuvanäkymässä
 

Pääosin Paasikiventiestä koilliseen rajattu suunnittelualue alkaa Lielahdenkadusta ja päättyy Ylöjärven kaupungin rajaan. Alueen pohjoispuolella on vanhoja omakotialueita. Asutusta on nyt Teivaalantien varressa. Muuten alueen etelä- ja keskiosassa on liiketoimintaa, palveluja ja pienteollisuutta. Pohjoisosa on pääosin rakentamatonta maata ja viheraluetta.

Maankäytön tavoitteena on viihtyisä ja kaupunkikuvallisesti laadukas asuin- ja liikealue. Suunnittelussa otetaan huomioon Tampereen hiilineutraaliustavoitteet. Alueelle tehdään varaus raitiotiereitille sekä uudelle eritasoliittymälle Lielahdenkadulta Paasikiventielle (kantatie 65). Alueen on ajateltu toteutuvan vaiheittain tämän vuosikymmenen loppupuolelta alkaen.

Suunnittelussa huomioidaan tulevan Hiedanrannan kaupunginosan suunnitelmat ja muut hyväksytyt suunnitelmat muun muassa raitiotiehen liittyen. Raitotiestä on valmiina suunnitelma Hiedanrannan keskustaan saakka, josta rata kohti Ylöjärveä voi lähteä.

Kaksi maankäyttövaihtoehtoa

Yleissuunnitelman luonnosvaihtoehtoon 1 on sovitettu runsas 1000 asukasta ja vaihtoehtoon 2 runsas 2000 asukasta. Luonnoksissa on 3–9 kerroksen asuintalojen kortteleita. Alueen eteläosan korkeammissa, keskustamaisissa kortteleissa voisi olla kivijalkaliikkeitä, ja toiseen vaihtoehtoon on suunniteltu pysäköintitalo. Tilaa vaativa kauppa sijoittuisi Paasikivenkadun varteen ja pohjoisemmaksi.

Suunnittelualueen pohjoisosassa on raitiotien läntinen jatke kantatien ja radan ylityksineen ja etelässä Lielahdenkadun uusi liittymä Paasikiventielle. Suunnittelussa on mukana hieman liikennealuetta myös tien toisella puolen.

Molemmissa luonnoksissa raitiotie kulkee länttä kohti Turvesuonkatua pitkin, vaihtoehdossa 1 kadun pohjoispuolella ja vaihtoehdossa 2 ajoratojen välissä. Siitä raitiotie etenee kohti kantatien ja rautatien ylitystä tai alitusta vaihtoehdosta riippuen. Raitiotiepysäkkejä olisi ainakin kaksi.

Raitiotien tarkentavaa yleissuunnitelma tehdään omana työnään, joka valmistuu ensi vuoden loppuun mennessä. Siinä tarkennetaan myös maankäytön varauksia kohti toteutuksen suunnittelua. Toteutus vaatii erilliset päätökset kaupungeilta.

Vaihtoehdot eroavat liikenteellisesti toisistaan myös siten, että vaihtoehdossa 1 alueen sisällä on kaksi kiertoliittymää ja vaihtoehdossa 2 on enemmän valo-ohjattuja risteyksiä. Katuverkoissa on eroavaisuuksia. Kävelyn ja pyöräilyn yhteyksistä suunnitellaan sujuvia. Liikenneselvitys on mukana nähtävillä olevassa aineistossa.

Nähtävillä olevan yleissuunnitelma-alueen pohjoisosaan kaavaillaan lämpökeskusta, jäteasemaa, raitiotievarikkoa sekä mahdollisesti lumensulatusasemaa. Lielahden nykyistä, eteläisempää kaupallista aluetta ja sen sekä Hiedanrannan liikenteen liittymistä Paasikiventiehen suunnitellaan omina prosesseinaan.

Vaihtoehdoista on tehty vaikutusten arviointi. Molemmissa on myös esitetty luonteeltaan erilaisia viheralueita. Laajassa selvitysaineistossa on muun muassa ympäristöön liittyviä raportteja, joita tarkennetaan edelleen. Alueelle jäävän laajan viherympäristön suunnitteluun kuuluu myös niin sanottu vihreä infra. Hulevesien viivytysaltaista syntyviä kosteikoita kehitetään osana virkistysalueita. Kahteen vaihtoehtoon on suunniteltu niin lähelle luonnon tilaa jääviä ympäristöjä kuin rakennettuja puistoja.

Suunnittelun eteneminen ja esittely

Yleissuunnitelma tarkentaa maakunta- ja yleiskaavoja, Yleissuunnitelman hyväksymisen jälkeen maankäytön suunnittelua jatketaan yksityiskohtaisemmalla asemakaavoituksella.

Tämän hetkisen palautevaiheen jälkeen suunnitelmien parhaista puolista kehitetään yksi ehdotus, joka tulee myös nähtäville ennen päätöksentekoa. Suunnitelma on tarkoitus tuoda Tampereen yhdyskuntalautakunnan käsittelyyn keväällä 2022.

Yleissuunnitelman suunnittelupäivystys, jolloin suunnittelijat ovat tavattavissa, järjestetään Lielahtikeskuksessa tiistaina 26.10.2021 klo 14–18 Ravintola Lielahden palvelukeskuksessa osoitteessa Antti Possin kuja 1, 2. kerros.

Suunnittelupäivystyksessä ei ole tiettyä esittelyaikaa eli paikalle voi tulla milloin vain neljän tunnin aikana. Järjestelyllä tavoitellaan tasaista kävijävirtaa. Katsomalla Lielahden yleissuunnitelmasta tehdyn esittelyvideon verkossa ennalta saa halutessaan yleiskuvan suunnittelun tilanteesta, ja suunnittelijoille voi tehdä tarkentavia kysymyksiä päivystyksessä.

Alueen maanomistajille ja yrittäjille on esittelytilaisuus 1.11. viime keväänä järjestetyn tavoitteita koskevan etätyöpajan jatkoksi. Tilaisuuteen tulee ilmoittautua ennakkoon 28.10.2021 mennessä, jolloin saa sähköpostilla tarkemmat osallistumisohjeet. Ilmoittautumislomake on Lielahden yleissuunnitelman verkkosivulla.

Suunnitelmat ovat nähtävänä ensi sijassa kaupungin verkkosivuilla. Palautetta voi jättää nähtävillä olon aikana Tampereen kaupungin kirjaamoon.


Lisätietoja

Maankäyttö /
Projektiarkkitehti
Susanna Virjo
puhelin 041 730 6093

Liikenne /
Liikenneinsinööri
Pekka Stenman
puhelin 040 163 7226

Kunnallistekniikka
Suunnittelupäällikkö
Jouni Sivenius
puhelin 041 730 4296


Teksti Anna-Leea Hyry