Siirry sisältöön

Hervannan pohjoisakselin katusuunnitelmia nähtävillä

Julkaistu 27.9.2021 9.38

Hervannan uusiutuvan pohjoisakselin katusuunnitelmia on nähtävillä 27.9.– 11.10.2021. Suunnitelmien katutosuudet ovat Kanjoninkatu Insinöörinkadun ja Hervannan valtaväylän välillä, Hepolamminkatu Hervannan valtaväylän ja Tieteenkadun välillä, Orivedenkatu Insinöörinkadun ja Tieteenkadun välillä sekä Hervannan valtaväylä Kanjoninkadun ja Orivedenkadun välillä.

Kuva: havainnekuva Hervannan pohjoisosan kaavoituksesta, näkymä Hervannan valtaväylälle
 

Kuva: Asemakaavaan liittyvä havainnekuva Hervannan pohjoisakselista.

Nähtävillä on myös aukioita, joissa on myös jalankulku- ja pyöräliikennettä. Aukiot ovat Aasianpiha, Afrikanpiha, Oseanianpiha, Euroopanpiha. Lisäksi katusuunnitemat on tehty Tutkijanpolusta, Aasiantanhuasta, Aasiansillasta ja Afrikansillasta. Sillat ovat Hervannan valtaväylän ylittäviä uusia kevyen liikenteen yhteyksiä.

Katusuunnitelmaehdotukset on laadittu katujen toteutusta varten ja ne pohjautuvat vuonna 2020 hyväksytyn Hervannan pohjoisakselin asemakaavan laadinnan yhteydessä tehtyihin selvityksiin ja yleissuunnitelmiin.

Alue rajautuu Insinöörinkadun, Kanjoninkadun, Hepolammin-kadun Tieteenkadun ja Orivedenkadun väliselle alueelle. Katusuunnitelmaehdotuksissa on esitetty mm. väylien tuleva sijainti, korkeusasema, pintamateriaalit ja pintavesien kuivatus. Katujen aluenopeusrajoitus on 40 kilometriä tunnissa, paitsi Hervannan valtaväylällä 50 kilometriä tunnissa.

Kanjoninkatu ja Hepolamminkatu

Kanjoninkadulle on suunniteltu keskustan suunnasta kaksi 3,5 metrin kaistaa. Toinen on suoraan menevä kaista ja toinen vasemmalle kääntyvä kaista Insinöörinkadulle. Keskustan suuntaan on suunniteltu kolme 3,25 metrin kaistaa, joilta pääsee kääntymään molempiin suuntiin Hervannan valtaväylälle ja ajamaan suoraan Hepolamminkadulle.

Kanjoninkadun ja Hervannan valtaväylä liittymän erotuskaistalle on sijoitettu matala pensasryhmä. Kanjoninkadun pohjoispuolen reuna-alueet nurmetetaan ja alueelle istutetaan monilajinen puuryhmä. Kadun eteläpuolelle istutetaan maisemaniitty, joka jatkuu Hervannan valtaväylälle.

Hepolamminkadun kaistajärjestelyihin on suunniteltu pieniä muutoksia nykyiseen nähden. Hepolamminkadun ja Tieteenkadun liittymään on suunniteltu uusi liikennevaloliittymä. Hepolamminkadun eteläreunaan on merkitty istutettavaa maisemaniittyä. Nykyiset voimajohdot estävät suuremman kasvillisuuden kuten puiden istuttamisen alueelle.

Orivedenkatu ja Hervannan valtaväylä

Orivedenkadun nykyinen ajorata kavennetaan 6,5 metriin ja kadunvarsipysäköintipaikat jäsennellään uudelleen. Kadun molemmille puolille on suunniteltu erotellut pyörätiet ja jalkakäytävät. Yksisuuntaisten pyöräteiden leveydet ovat 2,0 metriä ja jalkakäytävien leveydet 2,5 metriä. Kadun eteläreunaan on suunniteltu 3,0 metriä leveä ajantasauspysäkki kahdelle linja-autolle.

Orivedenkadun länsi- ja itäpäähän on merkitty katupuita ajoradan ja pyörätien välissä olevalle betonikivettävälle erotusalueelle.

Hervannan valtaväylän ajoradat on linjattu osittain uudelleen. Katu toimii alueen pääkatuna ja joukkoliikennekatuna. Nykyinen linja-autojen pysäkkipari poistetaan. Kadun välikaistaa kavennetaan noin 7,0 metristä 4,0 metriin ja nykyinen kahden puun rivistö poistetaan ja istutetaan uusi yhden puun rivistö. Puiden alle välikaistalle on suunniteltu nurmetus.

Kadun asfalttibetonipintaisten ajoratojen leveys on 7,0 metriä. Länsipuolen asfalttibetonipintaisen pysäköintihalliin johtavan kääntymiskaistan leveys on 3,25 metriä. Kadun reunaluiskiin on suunniteltu maisemaniittyä. Eteläosassa Orivedenkadun sillan jälkeen luiskat liitetään nykyiseen ympäristöön nurmetuksella.

Hervannan valtaväylälle on suunniteltu uusi suuntaisliittymä pysäköintihalliin Afrikansillan pohjoispuolelle sekä uusi kolmihaarainen liikennevalo-ohjattu liittymä Orivedenkadun sillan pohjoispuolelle minkä kautta kytketään uusien pysäköintilaitosten liikenne katuverkolle.

Nimiensä kaltaisia aukioita

Hervannan pohjoisakselin aukioiden muotokieli ja ilme ovat saanut innoituksensa asemakaavassa annetuissa maanosiin viittaavista nimistä. Jokaisella aukiolla on oma, tunnistettava luonne. Aukioita yhdistävänä ja aluekokonaisuuden yhteen sitovana elementtinä on pintakiveys, jonka periaatteita vaihdellaan eri aukioilla.

Aasianpihalla yhdistyvät liike ja runsaat istutukset. Aukion keskelle sijoittuu sillalta johtava pyöräreitti ja sitä reunustavat jalankulkupainotteiset alueet. Kulkureitille työntyvät istutusalueet tasaavat sillalle nousevan aukion korkeuseroja ja ohjaavat kulkua ja kulkunopeuksia aukiolla. Aukion istutukset ovat monilajisia ja kerroksellisia.

Istutusalueiden keskelle on sijoitettu puuistuksia sekä varauksia suojaisille oleskelu- ja levähdysalueille. Aasianpihan suunnittelun tavoitteena on kulkijalle nopeasti aistittava ja kiinnostava kokonaisuus esimerkiksi läpikulkumatkalla raitiotiepysäkille.

Afrikanpihalla korostuvat suurehkot ja suojaisat istutus- ja kokoontumissaarekkeet, jonne voi tulla oleilemaan tai levähtämään. Aukion kasvillisuus on savannimaista esimerkiksi monilajisia heinäistutuksia ja pikkupuita. Afrikanpihalla eri liikkumismuotoja ei ole eroteltu vaan kulkija voi hakea itselleen sopivan reitin.

Oseanianpihan muotokieli on soljuvampaa rantapolkujen ja riuttojen tapaan. Aukiolle muodostuvat kulkuväylät ja oleskelusopukat ovat pienipiirteisiä. Istutusalueet polveilevat rantadyynien lailla, ja kasvillisuus on matalaa.

Euroopanpiha on piazza-tyyppinen kokonaisuus, jossa oleskelu sijoittuu pääasiassa aukion reunoille. Euroopanpihalla istutukset ovat monilajista, perinteisempää kaupunkivihreää. Istutussaarekkeet suojaavat ja erottavat aukion Orivedenkadun katualueesta.

Aasiantanhua ja kevyn liikenteen sillat

Aasiantanhualle sijoittuu 5,9 m leveä eroteltu pyörätie ja jalkakäytävä, jonka kautta saavutetaan yhteys Insinöörinkadulta Tieteenkadulle ja Hepolamminkadulle.

Jalankulun ja pyöräliikenteen yhteyksiä parannetaan Hervannan valtaväylän ylittävillä Aasiansillalla ja Afrikansillalla. Aasiansillan kautta kulkee esteetön pääreitti Insinöörinkadulta Aasianpihan ja Aasiantanhuan kautta Tieteenkadulle. Afrikansillan kautta kulkee jalankulku- ja pyörätieyhteys Insinöörinkadulta Afrikanpihan ja Tutkijanpolun kautta Tieteenkadulle.

Tutkijanpolku on 5,2 metriä leveä eroteltu pyörätie- ja jalkakäytävä Hervannan valtaväylän ja Tieteenkadun välillä.

Ajoratojen, siltojen, aukioiden, jalkakäytävien ja pyöräteiden pintavedet johdetaan pinnan kallistusten avulla hulevesiverkostoon.

Kohteiden rakentamistöiden aloittaminen sisältyy kaupunkiympäristön palvelualueen alustavaan vuoden 2022 vuosisuunnitelmaan.


Lisätietoja

Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue (paikalla 4.10. alkaen)
Katuinsinööri
Petri Keivaara
puhelin 050 382 6459
sähköposti [email protected]

Yleiset suunnittelukysymykset
Suunnittelupäällikkö
Jouni Sivenius
puhelin 041 730 4296

Katusuunnittelu / Sitowise Oy
Projektipäällikkö
Taina Kuparinen
puhelin 040 450 1655


Teksti Anna-Leea Hyry