Siirry sisältöön

Sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyi vuoden 2022 talousarvioesityksen

Julkaistu 16.9.2021 19.19

Tampereen kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunta päätti 16.9.2021 omalta osaltaan vuoden 2022 talousarvioesityksestä. Tampereen kaupungin ensi vuoden budjetista päättää kaupunginvaltuusto 15.11.2021.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan talousarvioesityksen toimintatulot ovat kaupunginhallituksen kehyspäätöksen mukaisesti 40,426 miljoonaa euroa ja toimintamenot 457,989 miljoonaa euroa. Investointimenot ovat 9,1 miljoonaa euroa. Sivistyspalveluiden kokonaisuuteen kuuluvat varhaiskasvatus ja esiopetus, perusopetus, kulttuuri sekä liikunta- ja nuorisopalvelut.

Sivistys- ja kulttuuripalveluissa painottuvat vuonna 2022 yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistäminen ja lasten ja nuorten hyvinvointierojen kaventaminen. Varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa vahvistetaan yhteisöllistä ja yksilöllistä tukea. Kulttuurin sekä liikunnan ja nuorison palveluryhmissä edistetään kolmannen sektorin toimintamahdollisuuksia ja vahvistetaan kulttuurihyvinvointia. Koko palvelualueella jatketaan työntekijäkokemuksen parantamista.

Vuoden 2022 talousarviota on laadittu vaikeassa taloustilanteessa. Palvelutarpeiden kasvu, uudet ja peruskorjatut tilat, arvioidut palkankorotukset sekä varhaiskasvatuksen lakimuutokset aiheuttavat merkittäviä kustannuspaineita. Talousarvioesitys sisältää vain aivan välttämättömiä lisäyksiä, joilla vastataan palvelutarpeen kasvuun ja lainsäädännön edellyttämiin muutoksiin.

Sivistyspalveluissa tulee laatia pitkän ajan suunnitelma siitä, miten koronapandemian vaikutuksista palaudutaan mahdollisimman hyvin. Huomiota kiinnitetään erityisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistämiseen sekä kulttuuri- ja tapahtuma-alan elpymiseen. Erityisesti kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden asiakasmaksutuottojen epävarmuus verrattuna koronaa edeltäviin vuosiin on vaikuttanut vuoden 2022 talousarvion laadintaan.

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa asiakasmaksulain muutos pienentää maksutuloja. Varhaiskasvatuslain muutos henkilöstömitoituksen ylittämisestä edellyttää lisää henkilöstöresursseja, koska päivähoitopaikkojen täyttöaste on nykyistä maltillisempi. Osallistumisasteen kasvu ja syntyvyyden kääntyminen nousuun lisäävät palvelutarvetta. Lisäksi talousarvioesitys sisältää lisäyksiä esiopetuksen jälkeiseen toimintaan, alueellisen tasa-arvon edistämiseen ja tuen vahvistamiseen lähipalveluna, henkilöstörakenteen asteittaiseen muutokseen, varhennettuun kieltenopetukseen sekä palvelusetelin indeksitarkistukseen.

Perusopetuksessa varaudutaan oppilasmäärän kasvuun ja säilytetään ryhmäkoot ennallaan. Vuonna 2022 oppilasmäärän arvioidaan kasvavan 350 oppilaalla. Vieraskielisiä lapsia on aikaisempaa enemmän, mikä johtuu pääasiassa muuttoliikkeestä, mutta myös heidän osuutensa syntyneistä on Tampereella kasvanut. Varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa sekä perusopetuksessa noin 13 prosenttia lapsista on vieraskielisiä. Perusopetuksessa vahvistetaan myös opinto-ohjausta, oppilashuoltoa ja kouluvalmentajaresursseja.

Kulttuuripalveluissa Ruskon kokoelmakeskuksen museoesineiden siirto aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia. Kulttuuripalveluiden tulotavoitetta nostetaan, sen pohjana ovat asiakasmäärän arvioitu kasvu ja maltilliset hintojen korotukset. Liikunta- ja nuorisopalveluissa vahvistetaan nuorisotyötä ja varaudutaan ulkoliikuntapaikkojen kunnossapidon ja uimahallien siivouskustannusten kasvuun. Hakametsän vuokratulot pienenevät, koska Ilves ja Tappara siirtyvät uuteen Uros Live -areenaan. Liikuntapaikkoja ja liikunnan olosuhteita kehitetään päivitetyn liikunnan palveluverkkosuunnitelman mukaisesti muun muassa luomalla edellytyksiä omaehtoiseen liikkumiseen. Kulttuuri- ja liikuntatilojen käyttöä tehostetaan tarjoamalla tilojen käyttöä enemmässä määrin myös kuntalaisille, järjestöille ja yhteisöille.

- Olen tyytyväinen, että haastavassa taloustilanteessakin Tampere satsaa kaupungin sivistyspalveluihin. Erityisen toivottuja ovat talousarvion panostukset lisääntyneen ulkoliikunnan, kuten latujen, jääkenttien ja ulkoilureittien palveluihin. Pienten lasten Taidekaari-toiminta turvataan. Varhaiskasvatuksessa sekä esiopetuksessa osoitetaan resursseja lasten ja perheiden tukeen. Perusopetukseen lisätään koulupsykologeja ja esiopetukseen psykologi sekä kuraattori. Tämä vahvistaa yhdenvertaisuuden tavoitetta ja parantaa palvelutasoa. Poliittisten ryhmien välisiin neuvotteluihin jää vielä tärkeitä kysymyksiä, kuten alueellisen tasa-arvon ja erityisopetuksen kokonaisuudet, toteaa sivistyspalveluiden apulaispormestari Matti Helimo.

Vuoden 2022 talousarvio ja sen sisältämät vuosittaiset sitovat toiminnan tavoitteet perustuvat Tampereen uuteen, valmisteilla olevaan strategiaan ja sen pohjana olevaan pormestariohjelmaan.


Lisätietoja

Apulaispormestari
Matti Helimo
puhelin 040 513 8625

Sivistyspalvelujen johtaja
Lauri Savisaari
puhelin 040 801 6081
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki