Siirry sisältöön

Hiedanrannan Paasikiventiehen liittyvän liikennealueen suunnittelu alkaa

Julkaistu 17.6.2021 13.22

Hiedanrannan uuden asuinalueen ensimmäisen vaiheen mahdollistava liikennejärjestelyjen suunnittelu ja niihin liittyvä asemakaavoitus Paasikiventien varressa olevalla alueella on alkamassa. Kaavatyön tavoitteista, etenemisestä ja osallistumismahdollisuuksista kertova osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 5.8.2021 saakka.

Vaitinaron liikennealueen OAS, rajaus yleissuunitelmakartalla
 

Asemakaava-alueen rajaus Hiedanrannan yleissuunnitelman karttahavainnekuvassa

Suunnittelualue sijaitsee Lielahden kaupunginosassa noin neljä kilometriä Tampereen ydinkeskustasta länteen, tulevan Hiedanrannan kaupunginosan eteläosassa.

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa Enqvistinkadun, Paasikiventien ja Hiedanrannan liikennejärjestelyjen muuttaminen niin, että uuden asuinalueen kehittämisen ensimmäinen vaihe voi toteutua. Alueen ydinkeskustaa suunnitellaan toisessa, jo aloitetussa kaavahankkeessa vanhan tehdasalueen ympäristöön.

Hiedanrannan kokonaisuuden taustalla on keväällä 2020 hyväksytty maankäytön yleissuunnitelma, jossa on alustavasti hahmoteltu myös liikennejärjestelyjä. Tavoitteena on kestävään kehitykseen nojaava kaupunginosa sekä korkealaatuinen työ-, asuin- ja palveluympäristö.

Hiedanrantaa asemakaavoitetaan vaiheittain osa-alue kerrallaan yleissuunnitelman pohjalta. Alueen ensimmäinen, vireillä oleva asemakaavamuutos koskee Hiedanrannan tehdasta ja sen pohjois- ja eteläpuolisia uusia asuinkortteleita.

Lännen raitiotien varrella

Hiedanrannan liikenneverkko perustuu hyvät joukkoliikenneyhteydet Tampereen keskustaan tuovaan raitiotiehen sekä Paasikiventiehen liittyvään uuteen rinnakkaiseen ajoneuvoliikenteen väylään. Suunnittelualueelle hahmoteltu Vaitinaron eritasoliittymä on osa Hiedanrannan liikennejärjestelmää. Lännen suunnan raitiotien alkuosa on jo rakenteilla.

Suunnittelualueeseen sisältyy Paasikiventien tiealuetta ja Enqvistinkadun katualuetta, entistä teollisuusaluetta, rautatiealuetta entistä teollisuusraidetta varten sekä viheraluetta, jossa kulkee Possinoja. Suunnittelualueen laajuus on noin 4 hehtaaria.

Bussiliikenteen ja raitiotien yhdistävä vaihtoterminaali sijoitetaan Hiedanrannan kaupalliseen keskustaan. Kaupungin tavoitteena on, että joukkoliikenteen vaihtoterminaali on ensimmäisen vaiheen ratkaisuna toiminnassa, kun raitiotietä liikennöidään Lentävänniemeen vuoden 2024 lopussa.

Nyt vireille tulevassa asemakaavamuutoksessa on tarkoituksena siirtää Enqvistinkadun liittymä Paasikiventielle Hiedanrannan yleissuunnitelman mukaiselle paikalle. Kaavamuutokseen liittyvissä liikenteen ja kunnallistekniikan tarkasteluissa selvitetään liittymän siirron toiminnalliset ja aikataululliset reunaehdot. Kaikissa vaiheissa halutaan varmistaa liikenteellinen toimivuus alueella.

Paasikiventien tiealueen omistaa Suomen valtio. Muun alueen omistaa Hiedanrannan Kehitys Oy, joka on kaupungin omistama yhtiö.

Kaavatyön eteneminen

Suunnittelutyön pohjana on Hiedanrannan vuonna 2020 hyväksytty yleissuunnitelma, siihen liittyvät kunnallistekninen yleissuunnitelma sekä Paasikiventielle laadittu aluevaraussuunnitelma. Asemakaavamuutoksen yhteydessä täydennetään liikenteellisiä ja kunnallisteknisiä suunnitelmia ja laaditaan tarvittavat muut selvitykset sekä vaikutusarvioinnit.

Asemakaavamuutoksen valmisteluaineistoa on tavoitteena asettaa nähtäville vuoden 2021 loppupuolella. Tällöin järjestetään myös yleisöesittely.


Lisätietoja

Asemakaavoitus:
Projektiarkkitehti
Riikka Rahkonen
puhelin 040 801 2724

Liikennejärjestelmän suunnittelu:
Pekka Stenman

Kuntatekniikan suunnittelu:
Suunnittelupäällikkö
Jouni Sivenius
puhelin 041 730 4296


Teksti Anna-Leea Hyry