Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki käyttää merkittävästi rahaa ympäristönsuojeluun, mutta panostukset luonnon monimuotoisuuteen ovat vaatimattomia

Julkaistu 3.6.2021 14.54

Tampereen kaupunki on jo pitkään seurannut ympäristön- ja ilmastonsuojelun tuottoja, kuluja ja investointeja ympäristötilinpäätöksessä. Kaikki erät kasvoivat vuonna 2020 edellisvuoteen verrattuna. Kasvun syynä olivat tarkentunut tiedonkeruu sekä merkittävät toimet ympäristön- ja ilmastonsuojelun eteen. Luonnon monimuotoisuuden edistämiseen käytetyt resurssit ovat kuitenkin vielä vaatimattomia.

Etualalla erivärisiä kukkia ja taustalla Stonehengeä vastaava puutaideteos
 

Ympäristötilinpäätös kokoaa kaupungin ympäristön- ja ilmastonsuojelun tuotot, kulut ja investoinnit. Se kertoo kaupungin panostuksen ympäristön- ja ilmastonsuojeluun.

Ympäristötilinpäätös on mukana peruskaupungin eli kaupungin toimintayksiköiden ja liikelaitosten osalta kaupungin tilinpäätöksessä. Peruskaupungin ympäristötuotot olivat vuonna 2020 yhteensä 46,4 miljoonaa euroa, ympäristökulut 38,6 miljoonaa euroa ja ympäristöinvestoinnit 21,7 miljoonaa euroa.

Tiedot kerätään myös koko kaupunkikonsernilta, joka sisältää peruskaupungin lisäksi tytäryhteisöjen, osakkuusyhteisöjen ja kuntayhtymien luvut. Kaupunkikonsernia koskevat ympäristötuotot olivat 63,2 miljoonaa euroa, ympäristökulut 103,3 miljoonaa euroa ja ympäristöinvestoinnit 117,8 miljoonaa euroa.

– Lukujen avulla voi seurata, kuinka paljon kaupunki panostaa ympäristön- ja ilmastonsuojeluun. Ympäristötilinpäätös auttaa toiminnan johtamisessa, ohjaamisessa ja päätöksenteossa, sekä talouden ja toiminnan suunnittelussa ja seurannassa. Yhdessä ympäristötilinpäätös ja Tampereen ilmastobudjetti tukevat kokonaisvaltaista ympäristö- ja talouspolitiikkaa, sanoo ympäristötaloudesta vastaava suunnittelija Emmi Nieminen.

Merkittäviä investointeja jätevedenpuhdistukseen, kestävän liikkumisen edistämiseen ja uusiutuvaan energiaan

Ympäristötuotot koostuivat lähes kokonaan jäte-, jätevesi- ja hulevesimaksuista. Ympäristökulujen osalta merkittävimpiä eriä syntyi jäteveden käsittelystä, viemäriverkoston investointien poistoista sekä viemärilaitoksen hallinnosta ja huollosta, jätehuollosta, erilaisista ympäristöperusteisista veroista sekä Tampereen Sähkölaitoksen sähkön alkuperätakuiden ostosta, aurinko- ja tuulivoimainvestointien poistoista sekä päästöoikeuksista.

Ympäristöinvestointien määrä kertoo kaupungin pitkän ajan panostuksista ympäristön- ja ilmastonsuojeluun, ja ne ovat nykyisellään merkittävällä tasolla. Suurimmat omarahoitteiset ympäristöinvestoinnit liittyivät parhaillaan rakennettaviin Sulkavuoden jätevedenpuhdistamoon sekä raitiotiejärjestelmään ja -kalustoon.

Muita merkittäviä investointeja liittyi Pirkanmaan Jätehuollon biokaasulaitokseen, putkikeräysjärjestelmään ja Koukkujärven jätekeskuksen vesiensuojeluun, Tampereen Sähkölaitoksen aurinkovoimainvestointeihin sekä peruskaupungin osalta viemäriverkostoon ja laitoksiin, hulevesien hallintaan, LED-valaistusvaihtoihin, lämpöpumppuihin, kävely- ja pyöräteiden rakentamiseen, meluvalleihin sekä pilaantuneiden maiden puhdistukseen.

Leasing-rahoitteisten investointien osalta merkittävin on Tampereen Sähkölaitoksen Naistenlahti 3 -voimalaitos, jossa on jatkossa mahdollista käyttää 100-prosenttisesti uusiutuvaa biopolttoainetta. Uusittu voimalaitos otetaan käyttöön ensi vuonna.

Ympäristötilinpäätöksen luvut kattavat ensisijaisesti ympäristön- tai ilmastonsuojelullisista syistä tehdyt toimet, mutta osin tulkinta on laajempi. Esimerkiksi kävelyn, pyöräilyn ja julkisen liikenteen edistämisen pääasiallinen syy on liikkumisen mahdollistaminen, mutta koska näillä kulkumuodoilla on erittäin merkittäviä ympäristöhyötyjä ja ne ovat keskeisessä osassa ilmastotavoitteiden saavuttamista, ne huomioidaan ympäristötilinpäätöksessä omana kokonaisuutenaan.

– Lukuja tulkittaessa on huomattava, etteivät ne kerro investointien kannattavuudesta. Etenkin ilmastonsuojeluun liittyvistä investoinneista koituu usein kustannussäästöjä esimerkiksi vähentyneen energiankulutuksen myötä, sanoo Nieminen.

Tekeekö kaupunki riittävästi?

Sekä tuotot, kulut että investoinnit ovat olleet viime vuosina hienoisessa kasvussa, mikä johtuu osittain tarkentuneesta tiedonkeruusta sekä ympäristöeriin laskettavien tietojen luokittelusta.

Kasvuun vaikuttaa myös se, että kaupunki ottaa ympäristön- ja ilmastonsuojelun tosissaan, ja tekee niiden eteen oikeansuuntaisia ja vahvoja toimia. Saman kehityksen on jatkuttava, jotta kaupunki pystyy tarjoamaan asukkailleen miellyttävän ja terveen ympäristön sen lukuisine hyötyineen, sekä tavoittelemaan hiilineutraaliutta.

– Yhtenä seikkana nostaisin esille luonnon monimuotoisuuden turvaamisen. Kaupunki panostaa luonnon- ja maisemansuojeluun rahallisesti melko vähän verrattuna muihin ympäristönsuojelun osa-alueisiin. Kaupungilla olisi mahdollisuus huomioida luonnon monimuotoisuus nykyistä paremmin esimerkiksi edistämällä eliölajien ja elinympäristöjen turvaamista, toteaa Nieminen.

Ympäristötilinpäätöksen termien selitykset

Ympäristötuottoja ovat esimerkiksi erilaiset ympäristönsuojeluntoiminnasta saadut myynti- ja maksutulot, ympäristönsuojelutoimenpiteisiin saatavat toiminta-avustukset sekä hankkeiden saamat avustukset.

Ympäristökulu määritellään ympäristön- tai ilmastonsuojelutoimenpiteistä aiheutuneeksi menoksi. Välitön ympäristökulu aiheutuu toiminnasta, jonka ensisijaisena tarkoituksena on tuottaa ympäristöhyötyjä tai ennaltaehkäistä, vähentää tai korjata ympäristöhaittoja, parantaa luonnonsuojelun tasoa ja edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä. Välillisinä ympäristökuluina kirjataan ainoastaan välillisten ympäristöinvestointien poistot ja leasing-vuokrat.

Ympäristöinvestoinnit ovat ympäristön- ja ilmastonsuojelutyön yhteydessä tehtyjä pitkän tähtäimen sijoituksia, kuten ympäristönsuojelutarkoitukseen liittyviä rakenteita ja laitteita. Ympäristöinvestoinnit on jaoteltu välittömiin ja välillisiin omarahoitteisiin ympäristöinvestointeihin sekä välittömiin ja välillisiin leasing-rahoitteisiin ympäristöinvestointeihin. Välittömien ympäristöinvestointien ensisijainen tarkoitus on ympäristönsuojelu, kun taas välilliset ympäristöinvestoinnit tuottavat ensisijaisen investointitarkoituksen lisäksi myös ympäristöhyötyjä.

Konsernitasoisessa ympäristötilinpäätöksessä konsernin luvut esitetään ikään kuin se olisi yksi yritys. Näin ollen luvuista on vähennetty konsernin sisäiset erät. Sisäisiä katteita ei ole kuitenkaan eliminoitu. Kuntayhtymien sekä Pirkanmaan Jätehuollon osalta luvuista on huomioitu ainoastaan kaupungin omistussuhteen mukainen osuus. Kaikkien muiden tytäryhteisöjen, osakkuus-, yhteis- ja omistusyhteysyhteisöjen osalta luvut on huomioitu kokonaisuudessaan. Toimintavuoden 2020 osalta merkittävä ympäristötilinpäätökseen vaikuttava muutos on ollut Tampereen Infran muuttuminen liikelaitoksesta osakeyhtiöksi.


Lisätietoja

Kehittämisasiantuntija
Emmi Nieminen
puhelin 044 423 5136
sähköposti [email protected]


Teksti Emmi Nieminen ja Miika Peltola

Kuvat Miika Peltola