Siirry sisältöön

Alijäämäinen tulosennuste edellyttää tiukkaa taloutta

Julkaistu 31.5.2021 16.07

Tampereen kaupunginhallitus sai 31.5.2021 tiedokseen kuluvan vuoden toiminnan ja talouden katsauksen. Kaupungin tammi–huhtikuun toteuman perusteella laadittu tulosennuste on 18,8 miljoonaa euroa alijäämäinen, mikä on 4,4 miljoonaa euroa ennakoitua heikompi.

Erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon menokehitys on budjetoitua suurempi, sillä lautakunnan talousarvion ennustetaan ylittyvän 20,4 miljoonalla eurolla. Merkittävimmät ylitykset aiheutuvat lastensuojelun ja vammaispalvelujen ostoista.

- Kaupungin eri yksiköiden tulee pyrkiä välttämään kuluvan vuoden talousarviota uhkaavia ylityksiä ja tavoitella ennustettujen ylitysten pienentämistä mahdollisimman paljon, sanoo konsernijohtaja Juha Yli-Rajala.

Talousarvio on näillä näkymin ylittymässä myös muualla kuin sosiaali- ja terveydenhuollossa. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan osalta vuosisuunnitelma on ylittymässä 3,9 miljoonalla eurolla, joukkoliikennelautakunnan 3,7 miljoonalla eurolla sekä elinvoima- ja osaamislautakunnan 3,2 miljoonalla eurolla.

Tehdyistä säästötoimenpiteistä tulee raportoida kaupunginhallitukselle vuoden aikana talousraportoinnin yhteydessä.

Vuoden 2021 toiminnan tavoitteiden valmistelussa on huomioitu koronapandemia ja sen vaikutuksia kaupungin toimintaan ja kuntalaisiin. Tavoitteiden asettamisessa on korostettu ennen kaikkea koronapandemian jälkeistä toiminnan elpymistä sekä tavoitetasojen maltillistamista.

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 29,7 miljoonaa euroa budjetoitua heikompana ja toimintakate on kasvamassa 5,7 prosentilla. Verorahoitus on pysymässä suunnilleen vuoden 2020 tasolla, sillä valtionosuuksia on kertymässä 40 miljoonaa euroa viime vuotta vähemmän. Tähän syynä on koronaviruspandemian korvausten merkittävä pieneneminen vuodesta 2020. Sen sijaan verotuloja on kertymässä noin 44,7 miljoonaa euroa viime vuotta enemmän.

Ulkoisia nettoinvestointeja on toteutumassa 256,1 miljoonaa euroa, mikä alittaa vuosisuunnitelman 40,1 miljoonalla eurolla. Poikkeaman syynä on erityisesti talonrakennushankkeiden lykkääntyminen. On hyvin todennäköistä, että investoinnit toteutuvat arvioitua pienempänä.

Kaupungin lainakantaennuste on 981 miljoonaa euroa, mikä on 70 miljoonaa euroa talousarviota vähemmän. Asukaskohtaiseksi lainamääräksi vuoden lopussa ennustetaan 4 013 euroa.


Lisätietoja

Strategiajohtaja
Reija Linnamaa
puhelin 040 572 9610
sähköposti [email protected]

Talousjohtaja
Jukka Männikkö
puhelin 050 576 7539
sähköposti [email protected]