Siirry sisältöön

Maa- ja kiviainesten käyttöä tehostetaan Tampereella

Julkaistu 23.2.2021 20.35

Tampere kehittää ja tehostaa maa- ja kiviainesten sekä uusiomateriaalien käyttöä infrarakentamisessa. Määrätietoista työtä maa- ja kiviainesten kiertotatalouden kehittämiseksi on tehty jo pitkään, mutta nyt ensimmäistä kertaa tehtyyn maa-ainesten hallinnan ohjelmaan on kirjattu tarkemmin toimenpiteet, käytännön tehtävät, vastuutahot ja tavoiteaikataulu.

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi 23.2.2021 periaatteet ja toimenpideohjelman. Lautakunta edellyttää myös, että maa-ainesten hallintaohjelman toteutukseen liittyen selvitetään mahdollisuuksia lisätä ympäristön kannalta kestäviä lumenkaatopaikkoja asuinalueiden läheisyyteen.

Ohjelmassa on 33 toimenpidettä, joista 17 on käsitelty ja ajoitettu tarkemmin vuoteen 2023 saakka. Osa toimenpiteistä on jo meneillään. Esimerkkejä ovat maan varastointiin ja kiertotalouteen liittyvät merkinnät asema- ja yleiskaavoihin ja tonttivarauksiin, ennakoiva vuoropuhelu viranomaisten kesken sekä ylijäämämaa-ainesten ja uusiomateriaalien hyödyntämisen tehokkaasti.

Toimenpideohjelma on tehty kaupungin eri yksiköiden ja sidosryhmien yhteistyönä. Kaupunki pyrkii toiminnallaan ohjaamaan ja edesauttamaan tavoitteiden saavuttamista ensisijaisesti kaupungin omissa, mutta myös muissa hankkeissa. Ohjelman toimenpiteet tukevat Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan tavoitteita, ja mukana on monia muita infrarakentamisen toimintaa edistäviä ja prosesseja selkeyttäviä tavoitteita.

Toimenpideohjelman tavoitteilla pyritään muun muassa säästämään luonnonvaroja, vähentämään infra-rakentamisesta aiheutuvia päästöjä ja pienentämään rakentamisen kustannuksia.

Vastuut toimenpiteiden toteuttamisesta jakautuvat kaikille yksiköille, rakentajille sekä muille sidosryhmille. Kaupungin massakoordinaattori toteuttaa osaa toimenpiteistä sekä seuraa toimenpiteiden toteutumista yhteistyössä maa-ainesten hallinnan vuonna 2017 perustetun ohjausryhmän kanssa.

Ympäristötekoja ja säästöä

Tavoitetilassa kaikki Tampereen kaupungissa syntyvät maa-ainekset ovat uuden toimintamallin piirissä. Kaivumaiden, kiviaineksen ja purkumateriaalien hyödyntämisen tavoitteena on kaivumaiden vähentäminen, rakentamisesta aiheutuvien hiilidoksidipäästöjen ja muiden ympäristöhaittojen vähentäminen, materiaalien uudelleenkäytön ja kierrätyksen edistäminen sekä neitseellisten kiviainesten käytön vähentäminen, kaivumaiden loppusijoituksen turvaaminen sekä taloudellisten säästöjen saavuttaminen.

Etupainotteisen toiminnan tärkeä osa on lupaprosesseissa täytettävien ehtojen ja lupien hakemiseksi vaadittavien toimenpiteiden riittävän aikainen huomiointi. Lupatarve kiertotaloutta tukeville ratkaisuille tulisi tavoitetilassa tunnistaa jo kaavoitusvaiheessa tai vähintään hyvissä ajoin ennen infrasuunnittelun alkamista.

Jalostuspaikkojen myötä voitaisiin kasvattaa esimerkiksi murskeeksi jalostettavan kiviaineksen määrää, jolloin kivilouheen hyötykäyttöä saataisiin lisättyä. Myös muiden uusiomateriaalien hyödyntämistä tulisi tehostaa. Maankaatopaikalle ei pidä viedä sellaisia maa-aineksia, joita voidaan joko sellaisenaan tai jalostettuina hyödyntää muussa rakentamisessa.

Suuri osa Tampereen kaupungin rakennushankkeista edellyttää taloudellisesti raskaita rakenneratkaisuja. Tilan vähenemisen myötä siirrytään alueille, joissa on tehtävä massanvaihtoja ja täyttöjä sekä aiempaa heikompien pohjaolosuhteiden vaatimaa suunnittelua ja toteutusta.

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää rakennushankkeiden välisen massakoordinaation edistämistä ja riittävän kierrätysverkoston varmistamista. Tähän osallistuvat kaupungin maanhankinta ja alueiden hallinta, yleispiirteinen maankäytön suunnittelu, kaavoitus, esirakentaminen sekä infra- ja talonrakentamishankkeiden suunnittelu ja rakentaminen. Myös kaupungin yhtiöt ovat osa kokonaisuutta.

Vähentyvien kuljetusmatkojen myötä vähenevät myös päästöt ja muut ympäristöhaitat, kuten melu ja pöly. Suunnitelmallisen kaivumaiden, kiviainesten ja purkumateriaalien hyödyntäminen auttaa myös saavuttamaan EU:n jätedirektiivin velvoitteen rakennus- ja purkujätteen kierrätyksen tehostamisesta.


Lisätietoja

Puheenjohtaja
Apulaispormestari
Aleksi Jäntti
puhelin 040 727 3234

Esittelijä
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Valmistelija Massakoordinaattori
Hankeinsinööri
Matti Pokkinen
puhelin 040 806 3199


Teksti Anna-Leea Hyry