Siirry sisältöön

Sammonaukion ja Keilakujan katusuunnitelmat hyväksyttiin

Julkaistu 12.1.2021 20.11

Kalevan suunnassa Liisankallion alueella sijaitsevan Sammonaukion ja Kaupin Keilakujan katusuunnitelmat hyväksyttiin Tampereen yhdyskuntalautakunnassa 12.1.2021. Lautakunta lisäsi yksimielisesti Sammonaukion katusuunnitelman yhteyteen ponnen, jonka mukaan Liisankallion yli vakiintunut kävelyreitti otetaan huomioon ja rakennetaan toteutusvaiheessa sitä vastaava sora- tai murskepohjainen kävelytie.

Sammonaukio rajautuu lännestä Kalevan puistotiehen, pohjoisesta, koillisesta ja idästä Sammonkatuun ja etelästä Sampolan pääsisäänkäyntiin ja piha-alueeseen. Se sijaitsee Liisankalliossa kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla.

Alue on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi, ja Sampolan modernistinen rakennus on luokiteltu rakennustaiteellisesti sekä kulttuurihistoriallisesti erittäin merkittäväksi kohteeksi.

Suunnittelun yhteydessä on parannettu myös Sampolan pihaa. Sammonaukio ja Sampolan piha muodostavat kiinteän piha- ja puistomaisen kokonaisuuden. Tavoitteena on selkeyttää ja sujuvoittaa jalankulun ja pyöräilyn reittejä sekä parantaa kaupunkikuvaa.

Lähialueen liikennejärjestelyt ovat myös muuttuneet Tampereen raitiotien rakentamisen myötä. Suunnitellut ratkaisut liittyvät raitiotien aiheuttamiin muutoksiin Sammonaukion kaakkoiskulmassa, Sampolan kiinteistön välittömässä läheisyydessä.

Sammonaukion pintamateriaalit, rakenteet ja valaistus on suunniteltu Sampolan pihan alkuperäissuunnitelmaa ja rakennuksen arkkitehtuuria kunnioittaen. Nurmialueelle sijoittuva rinne toimii osana Sampolan pihan maljamaista tilaa, joka mahdollistaa esimerkiksi oleskelun, opetuksen ja erilaiset tapahtumat.

Myös hulevesien käsittelyyn tarkoitettuja istutusalueita reunustavien tukimuurien päälle on suunniteltu istuintasoja. Katuviheralueelle istutettavat puut jatkavat ympäröivien puistokatujen puurivejä. Alueen itäisimmälle viheralueelle on osoitettu aluevaraus taideteokselle.

Sammonaukion rakentaminen sisältyy kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2021 vuosisuunnitelmaan. Sammonaukion ja Sampolan pihan rakentamistöiden kustannusarvio on yhteensä noin 560 000 euroa.

Keilakujaa uudistetaan

Kaupin alueen muutosten takia myös Keilakujan katujärjestelyjä muutetaan. Katuun rajoittuvaan kortteliin rakennetaan asuntoja. Uusien kerrostalojen toteuttamisen myötä on tullut ajankohtaiseksi siirtää myös Keilakujan etelän puoleista jalkakäytävää, koska se on aiemmin sijainnut katualueen ulkopuolella ja asuinrakennusten toteuttamisen yhteydessä se on jäänyt osittain uusien rakennusten alle. Uudet kerrostalokohteet sijoittuvat raitiotiereitin varrelle.

Suunnitelman mukaan Keilakujan ajorataa kavennetaan, jotta 2,30 metrin levyinen jalkakäytävä voidaan toteuttaa kadun eteläreunaan. Jatkossa ajoradan leveys on 6,50 metriä. Tämän vuoksi kadunvarsipysäköinnistä joudutaan luopumaan kadun eteläreunan osalta, mutta Keilakujan pohjoispuolella sijaitsevaa katualueen ulkopuolista sorapäällysteistä aluetta hyödynnetään edelleen yleisenä pysäköintialueena.

Myös Keilakujan päästä Petsamon suuntaan lähtevän puistokäytävän linjausta muutetaan ja Koljonpuistossa sijaitsevan puistokäytävän katuvalaistusta parannetaan linjaukseltaan muutetun käytävän osuudella.

Nähtävillä olon jälkeen Keilakujan länsipään tonttiliittymien yhteyteen on lisätty Väistämisvelvollisuus risteyksessä -liikennemerkit. Jalkakäytävä-liikennemerkit on lisätty Keilakujan jalkakäytävän yhteyteen.

Keilakujan länsipäästä Petsamon suuntaan lähtevän Koljonpuiston puistokäytävän linjausta on muutettu ja puuston täydennysistutuksia on lisätty puistokäytävän ja Keilakujan kulmaukseen. Suunnitelma-aluetta on laajennettu sisällyttämällä Kuntokadun liittymäalue suunnitelmaan ja liittymäalueelle on lisätty kadunylityspaikkoja. Uusilla kadunylityskohdilla Kuntokadun reunakivilinja madalletaan ja välikaistan betonikiveys korvataan asfaltilla.

Kaupin urheilupuiston tonttiliittymään on lisätty tyynyhidasteet ja tonttiliittymän sekä yleisen pysäköintialueen väliin on lisätty erillinen jalankululle varattu alue, johon voidaan sijoittaa myös yleiseen pysäköintialueeseen liittyvä uusi maksuautomaatti.

Rakennustyöt pyritään aloittamaan keväällä 2021. Keilakujan katutöiden kustannusarvio on noin 60 000 euroa. Se sisältää myös Koljonpuiston puistokäytävän linjauksen muuttamisen sekä yleisen pysäköintialueen pintarakenteiden kunnostamisen.


Lisätietoja

Puheenjohtaja
Apulaispormestari
Aleksi Jäntti
puhelin 040 727 3234

Esittelijä
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Valmistelija / Sammonaukio
Katuinsinööri
Petri Keivaara

Valmistelija / Keilakuja
Vanhempi erikoissuunnittelija
Mikko Kielo
puhelin 050 532 1029


Teksti Anna-Leea Hyry