Siirry sisältöön

Tohlopinrannan asemakaavahdotus etenee nähtäville

Julkaistu 22.12.2020 19.57

Läntisen Tampereelle tulevasta uudesta asuinalueesta Tohlopinrannasta on valmisteltu asemakaavaehdotus, jonka yhdyskuntalautakunta hyväksyi 22.12.2020 osaltaan asetettavaksi nähtäville. Noin 750 asukkaalle mitoitettu muutos koskee Tohloppi-järven rannassa sijaitsevaa entistä Abloyn tehtaan aluetta lähiympäristöineen.

Tohlopinranta, viistohavainnekuva, BST Arkkitehdit
 

Tohlopinranna uusi asuinalue viitesuunnitelmasta. Viistohavainnekuva, BST Arkkitehdit

Lautakunta äänesti ehdotuksen pöydälle jättämisestä, mutta jatkoi käsittelyä äänin 6–5. Lautakunta lisäsi yksimielisesti toivomusponnen, että Väylävirastolta pyydetään lausunto mahdollisesta lähijunaseisakkeesta asemakaava-alueelle.

Asemakaava mahdollistaa uuden kaupunkimaisen asuinkorttelin rakentumisen Epilänharjun kaupunginosaan, noin 6 kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Asemakaavan toteutumisen myötä alue uudistuu toiminnallisesti kuin kaupunkikuvallisestikin, asuntotarjonta monipuolistuu ja asukasmäärä lisääntyy.

Uusien asuinkorttelien pinta-ala on 1,75 hehtaaria. Asemakaavan pinta-ala kokonaisuudessaan katu-, vesi- ja viheralueineen on noin 9,88 hehtaaria. Alueen maaperä on puhdistettu teollisuuskäytön jäljiltä. Alueen läpi kulkeva Tohlopinranta-katu siirtyy etelämmäksi radan viereen.

Kaavan toteuttaminen lisää lähiympäristön viihtyisyyttä sekä jalankulun ja pyöräilyn houkuttelevuutta kulkumuotoina. Uutta rakennusoikeutta noin 14 650 kerrosneliömetriä, jolloin Asemakaavan muutoksella suunnittelualueen rakennusoikeus kasvaa 14 651, jolloin kokonaisrakennusoikeudeksi muodostuu 33 900 kerrosneliömetriä. Asemakaavamuutosalueella sijaitseva leipomotontti, säilyttää olemassa olevan rakennusoikeutensa.

Kerrostaloja ja puistoa

Asemakaavalla muodostetaan asuinkerrostalojen korttelialue, teollisuusrakennusten korttelialue, katualuetta, liikennealuetta, virkistysaluetta, suojaviheraluetta ja vesialuetta. Ajoneuvoliikenteeltä vapautuva ranta-alue osoitetaan yleiseen virkistyskäyttöön. Kaava-alueen luoteisosassa sijaitseva metsäinen alue säilyy virkistysalueena.

Epilä on vanhaa teollisuusaluetta, jossa teollinen toiminta on alkanut jo 1900-luvun alussa. Viimeisin teollisuusyritys kaava-alueella on ollut Abloy, jonka toiminta siellä päättyi vuoden 2011 lopulla. Vastaavaa ympäristöhäiriöitä aiheuttavaa teollisuustoimintaa ei ole tarkoitus jatkaa alueella enää tulevaisuudessa.

Tohlopin ranta-alueet virkistysympäristönä Tohloppi-järven ranta-alueet ovat tärkeää virkistysympäristöä, Alueelle on laadittu koko Tohlopin ympäristön kattava kehittämissuunnitelma ja viheralueiden hoitosuunnitelma. Kadulta vapautuvaa ranta-aluetta on tulossa yleiseen virkistyskäyttöön.

Asemakaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä syksyllä 2019. Asemakaavoituksen pohjana on käytetty kaavan hakijan viitesuunnitelmia. Kaavaratkaisua on tarkistettu muun muassa asuinrakennusten koon ja sijainnin sekä pysäköintijärjestelyjen osalta. Korttelialueen keskelle on osoitettu yleinen kävely-yhteys Tohlopinrantakadulta rantapuistoon, länsiosan viheryhteyttä on levennetty ja kaavamerkintöjä tarkennettu myös ympäristöhäiriöiden hallinnan osalta.

Asemakaavaehdotus siihen liittyvine aineistoineen on tarkoitus asettaa julkisesti nähtäville 4.1. - 5.2.2021 väliseksi ajaksi. Asemakaava menee vielä kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn. Asemakaavaa voidaan toteuttaa, kun se on saanut lainvoiman ja siihen liittyvät sopimukset on hyväksytty.


Lisätietoja

Puheenjohtaja
Apulaispormestari
Aleksi Jäntti
puhelin 040 727 3234

Esittelijä
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Valmistelija (paikalla 7.1.2021 alkaen)
Minna Kiviluoto


Teksti Anna-Leea Hyry