Siirry sisältöön

Kaupin urheilupuiston asemakaavaehdotus hyväksyttiin nähtäville

Julkaistu 22.12.2020 20.12

Kaupin urheilupuistoa koskeva asemakaavaehdotus hyväksyttiin 22.12.2020 yhdyskuntalautakunnassa asetettavaksi nähtäville. Kaavaehdotus tulee nähtäville alkuvuodesta 2021, minkä jälkeen sen menee vielä kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Kaupin urheilupuiston muutostöitä
 

Urheilupuisto sijaitsee noin kolme kilometriä Tampereen keskustasta koilliseen Kaupin kaupunginosassa, Näsijärven ja TAYS:n sairaala-alueen välissä. Kaupin kansanpuistoksi nimettyä aluetta on kehitetty 1960–70-luvuilta alkaen urheilupuistoksi, jonka liikuntareitit ulottuvat pitkälle itään Niihaman metsien halki Jyväskyläntiehen saakka. Asemakaava-alueen laajuus on noin 105 hehtaaria. Tampereen kaupunki omistaa koko alueen.

Kaupissa on rikkaat luontoarvot. Siellä esiintyy useita suojeltavia kasvi- ja eläinlajeja, lisäksi alue on merkittävä osa kaupungin keskuspuistoverkostoa. Urheilupuisto lähiympäristöineen tarjoaa suorituspaikat useille urheilulajeille, ja Kaupilla on laajaa merkitystä urheilutapahtumien järjestämiseen soveltuvana paikkana. Urheilupuiston toiminnan kehittämiseksi laadittiin vuonna 2015 urheilupuiston ideasuunnitelma yhteistyössä kenttiä käyttävien urheiluseurojen kanssa.

Uuden asemakaavan tavoitteena on selkeyttää tulevaa urheilupaikkojen rakentamista alueella siten, että ympäristöön kohdistuvat vaikutukset ovat ennakoitavissa. Voimassa oleva kaava on vuodelta 1970. Alueen rakentaminen sijoittuu jatkossakin urheilupuiston keskeisen rakennetun kenttäalueen yhteyteen. Suunnittelun pohjana on tarveselvitys.

Asemakaava mahdollistaa urheilupuiston ideasuunnitelman ja yleissuunnitelman mukaisen rakentamisen eli uuden pesäpallostadionin ja jalkapallostadionin sekä huoltorakennuksen. Lisäksi asemakaavalla todetaan jo toteutetut rakennukset sekä varaudutaan vähäiseen laajentamiseen mm. vinttikoiraradan yhteydessä. Kaikkiaan asemakaava-alueella rakennusoikeutta muodostuu noin 30 200 kerrosneliömetriä.

Luontoarvoja turvataan

Asemakaavassa osoitetaan suojelumerkinnät niin lähteille, liito-oraville ja lepakoille kuin laajoille lahokaviosammalen esiintymille kaava-alueella.

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa urheilupuiston kehittäminen kasvaneiden ja muuttuneiden liikunta- ja virkistystarpeiden mukaan alueen luonto- ja maisema-arvojen ehdoilla. Asemakaavassa ratkaistaan alueen toimintojen suhde toisiinsa ja luontoarvoihin, liikenteellisiä haasteita sekä otetaan kantaa siihen mitä toimintoja alue kestää.

Kaavaa varten laaditussa toiminnallisessa yleissuunnitelmassa tutkittiin urheilupuiston palveluverkon, liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen kehittämistä sekä liittymistä Kauppi-Niihaman viheraluekokonaisuuteen. Asemakaavassa osoitetaan suojelumerkinnät myös kolmelle arkeologiselle kulttuuriperintökohteelle.

Yleissuunnitelma toi palautetta

Asemakaavan valmisteluvaiheen aineistona pidettiin nähtävillä urheilupuiston toiminnallinen yleissuunnitelma, sen seloste sekä selvitysaineistoa. Suurin osa palautteesta kohdistui urheilupuiston yleissuunnitelmassa esitettyihin liikenne- ja pysäköintijärjestelyihin sekä urheilupuiston toimintaan ja reitistöjen suunnitteluun.

Tulleen palautteen toiveiden mukaisia toimenpiteitä pysäköintipaikkojen lisäämiseksi tai latureittien muuttamiseksi ei kuitenkaan voida toteuttaa, jotta pystytään turvaamaan kaavan tavoite jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden paremmasta turvallisuudesta sekä merkittävien luonnonarvojen turvaamisesta alueella.

Liikenteellisissä tavoitteissa on priorisoitu ennen kaikkea käyttäjien turvallisuus. Jotta asemakaava täyttäisi maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimukset, kaavassa joudutaan myös huomioimaan lakisääteiset luontoarvot luontoselvitysten mukaisesti. Alueella ole tilaa uusille pysäköintialueille ilman, että muutettaisiin valmiita pelikenttäalueita pysäköintiin.

Asemakaavassa mahdollistetaan pysäköintilaitoksen rakentaminen urheiluhallin edustalle vaihtoehtona pintapysäköinnille. Tällä ratkaisulla voidaan nykyinen pysäköintipaikkamäärä jopa kaksinkertaistaa. Lisäksi kaava-alueen lähiympäristössä, Kaupin terveys- ja opetuskampusalueella, on nykyisellään runsaasti työpäivän jälkeen vajaakäytöllä olevia pysäköintialueita, joiden avaaminen urheilupuiston iltakäyttäjille erityyppisten yhteiskäyttöratkaisujen kautta loisi merkittävän mahdollisuuden pysäköinnin tehostamiseen. Liikenneselvityksen mukaan alueen henkilöautojen pysäköintipaikkamäärä on kokonaisuudessaan noin 4 500 autopaikkaa.

Urheilupuiston ydinalueen muuttaminen autottomaksi parantaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta. Autojen, linja-autojen ja polkupyörien pysäköintiä selkeytetään nykyisestään uusin järjestelyin ja uusien pyöräpysäköintipaikkojen avulla. Pyöräliikenteen uusi reitittäminen urheilupuiston ydinalueella parantaa jalankulkijoiden, hiihtäjien ja pyöräilijöiden turvallisuutta.


Lisätietoja

Puheenjohtaja
Apulaispormestari
Aleksi Jäntti
puhelin 040 727 3234

Esittelijä
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665


Teksti Anna-Leea Hyry

Kuvat Anna-Leea Hyry