Siirry sisältöön

Kysely: Rantatunnelilla myönteisiä vaikutuksia liikenteeseen, virkistyskäyttöön ja kaupunkikuvaan

Julkaistu 21.12.2020 10.29

Tampereen Rantatunnelin kyselyyn vastanneista suurin osa koki tunnelin käyttöönoton parantaneen liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta verrattuna aikaisempaan tilanteeseen Rantaväylällä.

Liikennettä Rantatunnelissa
 

–Rantaväylän tunneli ja kyselyyn saadut vastaukset ovat todiste siitä, kuinka uudistukset voivat hyvin toteutettuna palvella liikenteen lisäksi myös ympäristön asukkaita, alueen viihtyvyyttä ja jalankulun sekä pyöräilyn mahdollisuuksia. Tällä tavalla Tamperetta halutaankin viedä eteenpäin, kommentoi hankejohtaja Tero Tenhunen.

Kyselyllä selvitettiin Rantatunnelin vaikutuksia Rantaväylän ja lähi-alueiden liikenteeseen ja asukkaiden elinoloihin ja viihtyvyyteen, ja se oli avoinna kaupungin verkkosivuilla kesän ajan 22.6.–31.8. 2020. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 1070 henkilöä.

Kyselyyn saatujen vastausten perusteella ennen tunnelin rakentamista arvioidut vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen ovat pitäneet pääpiirteissään paikkaansa. Rantaväylän ympäristövaikutusten arviointi tehtiin vuonna 2010.

Yhteensä 77,4 % vastaajista arvioi, että autoliikenne sujuu tunnelin käyttöönoton jälkeen joko erittäin hyvin tai melko hyvin. Vastaavasti yhteensä 37,3 % vastaajista arvioi, että autoliikenne entisellä Rantaväylällä sujui joko erittäin hyvin tai melko hyvin. Liikenne sujui parhaiten tunnelissa sekä Kekkosentiellä tunnelin itäpuolella ja Paasikivenkadulla Särkänniemen edustalla. Heikommin toimivia kohtia vastaajista olivat Vaitinaron liittymäalue, Satakunnankatu Hämeenpuistosta Rautatienkadulle. Esimerkiksi ylinopeus, kaahailu ja liian alhainen nopeusrajoitus mainittiin liikenneturvallisuutta heikentävinä tekijöinä

Ranta-alueet ovat vapautuneet virkistyskäyttöön ja liikkumisen jalan ja polkupyörillä. Kommenteissa tuotiin esiin, että jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden odotetaan vielä paranevan reittien ja väylien valmistuttua. Yhteensä 38,3% vastaajista oli sitä mieltä, että tunnelin käyttöönotto on parantanut jalankulun yhteyksiä ja olosuhteita lähialueilla. Lähes sama määrä vastaajista eli 37,7 % koki pyöräväylien ja pyöräilyolojen parantuneen.

Rantatunnelin lähivaikutusalueiden asukkaille suunnattuun kyselyosaan vastasi 212 lähivaikutusalueen asukasta. Heistä 41,1 % koki liikenteen haittavaikutusten, melu, pölyn ja päästöjen vähentyneen ja asumisviihtyisyyden parantuneen entisen Rantaväylän ajoista. Viidenneksen mielestä tunnelilla ei ollut vaikutusta asumisviihtyvyyteen. Suurin osa (57,8%) oli sitä mieltä, ettei liikennemelu häiritse heitä lainkaan.

Rantatunnelilla koetaan olleen myönteistä vaikutusta myös Tampereen kaupunkikuvaan. Yhteensä 52,0 % vastanneista on sitä mieltä, että Rantatunneli on vaikuttanut kaupunkikuvaan joko erittäin tai melko myönteisesti. Ranta-alueiden virkistyskäyttöön tunneli oli vaikuttanut myönteisesti 44,6 % :n mielestä. Erityisempää vaikutusta ei ollut 17 % mielestä ja 21 % ei osannut arvioida. Kielteisiä vaikutuksia virkistyskäyttöön oli 16,4 % mukaan.


Lisätietoja

Rakennuttajainsinööri
Raija Tevaniemi
puhelin 050 523 2052

Hankejohtaja
Tero Tenhunen
puhelin 050 540 2860


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen

Kuvat Laura Vanzo