Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi palvelu- ja vuosisuunnitelman vuodelle 2021

Julkaistu 16.12.2020 20.04

Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi 16.12.2020 palvelu- ja vuosisuunnitelman vuodelle 2021.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintatulot vuodelle 2021 ovat 107,370 miljoonaa euroa, toimintamenot -938,876 miljoonaa euroa ja toimintakate -831,506 miljoonaa euroa. Investointimenot ovat -1,623 miljoonaa euroa. Nettomenojen kasvu on 17,5 miljoonaa euroa (+2,1 prosenttia) kuluvan vuoden lokakuun tilinpäätösennusteeseen verrattuna.

Palvelu- ja vuosisuunnitelma tarkentaa ja toimeenpanee Tampereen kaupungin strategiaa, sitä täydentäviä ohjelmia ja suunnitelmia sekä vuosittaista talousarviota. Sosiaali- ja terveyslautakunta toteuttaa osaltaan kaupunginhallituksen 11.5.2020 hyväksymiä kaupunkitasoisia toiminnan painopisteitä, joita ovat lasten ja nuorten hyvinvointierojen kaventaminen, kaupungin kasvun vahvistaminen ja hallinta, toiminnan ja palveluprosessien uudistaminen, työntekijäkokemuksen parantaminen sekä hiilineutraalisuuden edistäminen. Lisäksi lautakunnan omia painopisteitä ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden ja oikea-aikaisuuden varmistaminen ja tuloksellinen ja vaikuttava palvelujen järjestäminen sekä uutena painopisteenä päihde- ja mielenterveyspalvelujen vahvistaminen.

Vuoden 2021 palvelu- ja vuosisuunnitelmassa näkyy Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus -kehittämisohjelman ja Kohti maakunnallista sotea Pirkanmaalla -hankkeiden Tampereen kaupungin osakokonaisuudet, joilla kehitetään sosiaali- ja terveydenhuoltoa vastaamaan mahdollisiin lainsäädännön muutoksiin.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alainen toiminta koostuu viidestä palvelukokonaisuudesta, jotka ovat ikäihmisten palvelut, lasten, nuorten ja perheiden palvelut, vastaanottopalvelut, psykososiaalisen tuen palvelut sekä sairaalapalvelut. Lautakunta vastaa Tampere-Orivesi-yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä.

Lastensuojelun sijaishuoltoon uusi osasto

Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa Kuusikon perhetukikeskukseen perustetaan alkuvuodesta 2021 uusi lastensuojelun sijaishuollon osasto. Perhekeskusmallin toteuttamista ja kehittämistä jatketaan yhteistyössä toimijoiden kanssa Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen tuella. Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluja vahvistetaan sekä lapsiperheiden ja lastensuojelun sosiaalityön prosessien ja työnjaon kehittämistä jatketaan.

Ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon palvelut siirtyvät 1.1.2021 voimaan tulevan lakimuutoksen myötä Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiölle (YTHS). Vaihto-opiskelijoille tarjottava terveydenhuolto siirtyy puolestaan kaupungille.

Opiskeluterveydenhuolto, nuorisovastaanoton palveluita, etsivä työ ja nuorten Ohjaamo saavat uudet tilat Tullinkulmasta alkuvuodesta valmistuvan remontin myötä.

Palvelukeskuksia muutetaan lähitoreiksi

Ikäihmisten palveluissa kehitetään, tuetaan ja lisätään ennaltaehkäiseviä ja omaehtoisia palvelumuotoja. Palvelukeskuksia muutetaan lähitoreiksi ja samalla vahvistetaan neuvonnan ja ohjauksen osaamista.

Digitaalisten palvelujen ja teknologisten ratkaisujen käyttöä lisätään ja kehitetään niiden käyttämistä tukevia toimintamalleja. Esimerkiksi Kotidigi-alusta otetaan käyttöön ja kuvapuhelinten ja lääkeautomaattien määrää lisätään.

Palvelutarpeen kasvuun vastaaminen lisäämällä tehostettua palveluasumista ja vahvistamalla kotihoitoa. Alkuvuodesta 2021 Koukkuniemeen valmistuu 60-paikkainen Männistön tehostetun palveluasumisen yksikkö.

Aikuissosiaalityötä hyvinvointikeskuksiin

Psykososiaalisen työn palveluista psykiatrian avohoidon yksiköt siirtyvät vuoden 2021 alussa Pirkanmaan sairaanhoitopiirille. Päihdepalvelut sekä mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut sen sijaan jäävät kaupungille. Päihdepalvelujen kehittämiseksi kaupunki valmistelee laajalla yhteistyöllä vuoden 2021 aikana päihdehuollon tiekartan, johon kootaan keskeisimmät kehittämistarpeet ja mietitään tehtävät toimenpiteet sekä aikataulu.

Aikuissosiaalityössä lisätään varhaista ja ennaltaehkäisevää tukea viemällä lähityötä sote- ja hyvinvointikeskuksiin. Alaikäisten maahanmuuttajien perheryhmäkodissa jälkihuoltovelvollisuuden laajeneminen 25 vuotta täyttäneisiin lisää palvelun tarvetta. Vastaanottokeskuksessa puolestaan paikkamäärä vähenee 50 asukkaalla vuoden 2021 alussa valtion tekemien linjausten mukaisesti. Huono-osaisuuden ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi ruokajakeluun lisätään resursseja.

Pirkanmaan henkilökohtaisen avun yksikkö laajenee palvelemaan myös palveluseteli- ja ostopalvelumallin asiakkaita.

Vastaanottopalveluissa lisätään digipalveluja

Vastaanottopalveluissa digipalveluja kehitetään ottamalla käyttöön uusia etäpalveluja sekä laajentamalla jo käytössä olevien ratkaisujen käyttöä. Esimerkiksi suun terveydenhuollossa otetaan käyttöön sähköinen viestipalvelu, syksyllä aloitettuja suuhygienistien videovastaanottoja jatketaan ja hammaslääkäreiden videovastaanotot aloitetaan.

Kaukajärven ja Lielahden terveysasemilla siirrytään alkuvuodesta uuteen toimintamalliin, jossa asiakas ottaa yhteyttä terveyspalvelujen neuvonnan sijaan suoraan omalle terveysasemalleen. Vastaava toimintamalli on jo käytössä muilla kaupungin oman toiminnan terveysasemilla.

Vuoden aikana selvitetään, millaisia palveluja olisi mahdollista tarjota ilta-aikaan nykyisillä resursseilla niin, että toiminta olisi vaikuttavaa. Soveltuvia ilta-ajan palveluita aletaan tarjota asiakkaille vuoden loppuun mennessä.

Tullinkulman hammashoitolalle valmistuu uudet tilat tammikuussa 2021. Uudistettujen ja aiempaa laajempien tilojen myötä luovutaan Nekalan hammashoitolasta.

Lähijohtamista kehitetään vahvistamalla tiedolla johtamista.

Sairaalapalveluissa sujuvoitetaan jatkohoitoon pääsyä

Sairaalapalvelut on uusi palveluryhmä, johon yhdistetään yhden johdon alle vuodeosastohoito ja kuntoutus sekä erikoissairaanhoidon ostopalvelut. Muutoksilla pyritään nopeuttamaan jatkohoitoon ja kuntoutukseen pääsyä sekä vähentämään erikoissairaanhoidon vuodeosastokäytön tarvetta.

Kuntoutus- ja vuodeosastotoiminnan kokonaisuuteen kuuluvat Hatanpään puistosairaalassa, Rauhaniemen sairaalassa ja Oriveden terveyskeskuksessa sijaitsevat vuodeosastot. Lisäksi sairaalapalveluihin siirtyy Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä geriatrinen poliklinikka ja yksi vuodeosasto, jonka toiminta muuttuu perusterveydenhuollon vuodeosastoksi. Aikaisemmin Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä ostopalveluna hankitut vuodeosastojen lääkäripalvelut tuotetaan jatkossa kaupungin omien virkalääkärien toimesta.


Lisätietoja

Apulaispormestari
Johanna Loukaskorpi
puhelin 040 806 3691
sähköposti [email protected]

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtaja
Taru Kuosmanen
puhelin 040 704 7337
sähköposti [email protected]


Teksti Marika Haapala