Siirry sisältöön

Kunkun parkin ja sen liittymien asemakaavat etenivät

Julkaistu 8.12.2020 21.05

Kunkun parkin asemakaavaehdotus sekä siihen liittyvien Amuritunnelin ja Näsikallion eritasoliittymän asemakaavaehdotus hyväksyttiin tiistaina 8.12.2020 Tampereen yhdyskuntalautakunnassa asetettavaksi nähtäville, valmisteluun palauttamista koskevien äänestysten jälkeen äänin 9–4. Kaavoihin liittyy laaja aineisto, jossa on muun muassa vaikutusselvityksiä, palautekoosteita ja alustava hankesuunnitelma.

Näsinkallion eritasoliittymä ja Amuritunneli kartalla.
 

Kunkun parkin maanalainen asemakaava koskee 26 hehtaarin aluetta, joka rajautuu pohjoisessa Rantaväylän tunneliin, idässä Tammerkoskeen ja etelässä Hallituskatuun. Lännessä suunnittelualue rajautuu Näsilinnankadun ja Kuninkaankadun välisiin kortteleihin.

Kunkun parkki liittyy keskustan itäosaan vuonna 2012 valmistuneeseen P-Hämppiin ja pohjoisessa suunnitteilla olevan Näsikallion maanalaisen eritasoliittymän kautta marraskuussa 2016 liikenteelle avattuun Rantaväylän maantietunneliin.

Toinen asemakaava koskee Rantaväylän tunneliin liittyvää maanalaista eritasoliittymää (Näsikallio) ja keskustan maanpäälliseen katuverkkoon johtavaa maanalaista katua (Amuritunneli).

Näsikallion eritasoliittymän muodostavat Rantaväylän tunnelin etelä- ja pohjoispuoliset rampit ja kiertoliittymät sekä näitä yhdistävä, nykyiset ajotunnelit ylittävä risteyssilta. Ramppien alkupäät ja risteyssilta on jo rakennettu. Rantaväylän tunneli ja sen keskivaiheille sijoittuva Näsikallion maanalainen eritasoliittymä ovat osa valtatietä 12.

Eritasoliittymän eteläpuolelle sijoittuvan maanalaisen kiertoliittymän ja keskustan maanpäällisen katuverkon välille on suunniteltu Amuritunneliksi nimetty noin 700 metrin pituinen maanalainen katu. Amuritunnelissa on yksi ajokaista molempiin ajosuuntiin.

Tunnelin suuaukko sijoittuu Satakunnankadulle Mustanlahdenkadun ja Kortelahdenkadun väliselle katuosuudelle. Sisään- ja ulosajo tunneliin on suunniteltu Hämeenpuiston suunnasta tai suuntaan.

Pysäköintiä maan alle

Kaupungin tavoitteena on, että keskustan asukkaiden ja työpaikkojen määrä kasvaa. Autopaikkojen määrä pyritään kuitenkin säilyttämään nykyisellään. Maanalaista ja rakenteellista pysäköintiä lisätään, jolloin pintapysäköintiin varattuja alueita voidaan ottaa muuhun käyttöön.

Joukkoliikenteen kehittämisellä, pysäköinnin tehostamisella ja älykkään pysäköinnin toimenpiteillä autopaikkojen tarve laskee, jolloin pysäköinnin palvelutaso säilyy vähintään samalla tasolla ja keskustan saavutettavuus paranee kaikilla kulkumuodoilla.

Kaupunki on tehnyt aiesopimuksen Finnpark Oy:n kanssa uudesta läntisen keskustan pysäköintilaitoksesta, josta yhtiö on tehnyt hankesuunnitelman. Kunkun parkkiin on tarkoitus toteuttaa vaiheittain 1 277 autopaikan pysäköintilaitos sekä tarvittavat yhteydet maanpäällisille kiinteistöille ja katuverkolle. Mahdolliset laajennukset nostaisivat laitoksen kokonaiskapasiteetin noin 1 700 autopaikkaan.

Hankesuunnitelman rinnalla on päivitetty ja täydennetty maanalaisen asemakaavan valmisteluaineisto. Kunkun parkin kaavaluonnos oli nähtävillä alkuvuodesta 2020. Näsikallion ja Amurintunnelin luonnos oli nähtävillä viime vuodenvaihteessa.

Aineistoa täydennetty

Palautteen johdosta suunnittelu- ja selvitysaineistoon on muun muassa täydennetty yläpuolisen alueen rakennettua kulttuuriympäristöä, arkeologista kulttuuriperintöä, pohjavesiseurantaa ja rakennusten perustamistapoja sekä kaavaa seuraavan jatkosuunnittelun päätöksenteko- ja suunnitteluprosessien vaiheita kuvaavia tietoja. Kaavojen määräyksiä on yhtenäistetty.

Asemakaavoissa on esitetty maanalaisen pysäköinnin, liikenteen ja yhdyskuntateknisen huollon järjestämisen kannalta tarpeelliset aluevaraukset. Yksityiskohtaisesti hankkeen toteutusta ohjaavia ja havainnollistavia suunnitelmia laaditaan asemakaavaa seuraavan jatkosuunnittelun aikana. Jatkosuunnittelun tai toteutumisen aikataulusta ei ole kaavan valmistelun aikana tehty päätöksiä.

Kaavaprosessin aloitusvaiheessa esitettyjä kysymyksiä ja niihin laadittuja vastauksia sekä kaavan aineistot löytyvät Näsikallion eritasoliittymän, Amuritunnelin ja Kunkun parkin yhteiseltä internetsivulta.


Lisätietoja

Puheenjohtaja
Apulaispormestari
Aleksi Jäntti
puhelin 040 727 3234

Esittelijä
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Valmistelija
Projektiarkkitehti
Marjut Ahponen
puhelin 040 689 1326


Teksti Anna-Leea Hyry