Siirry sisältöön

Lahdesjärven Akulatinkadun asemakaavamuutos teollisuusalueeksi etenee

Julkaistu 8.12.2020 20.46

Lahdesjärven eteläosassa Akulatinkadulla sijaitsevan noin 23,4 hehtaarin tontin muutos kauppaa painottavasta alueesta teollisuusalueeksi eteni, kun yhdyskuntalautakunta hyväksyi 8.12.2020 kaavaehdotuksen asetettavaksi nähtäville.

Akulatinkadun kaava-alue ilmakuvassa
 

Asemakaavaehdotus tulee nähtävillä olon jälkeen kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi edellyttäen, että kaavan toteuttamiseen liittyvät sopimukset on hyväksytty. Alue on jo esirakennettu.

Suunnittelualue sijaitsee Lahdesjärven kaupunginosan eteläpuolella 5 km kaupungin keskustasta etelään. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa toiminnan painopiste kaupasta teollisuuteen ja tutkia suuren teollisuuslaitoksen sijoittumismahdollisuus alueelle. Kaupungilla on alueeseen liittyvä yhteistyösopimus Metso Minerals Oy:n kanssa.

Koko alue muutetaan teollisuusrakennusten korttelialueeksi. Alueen rakennusalueen rajat sekä istutettavat tontinosat säilyvät ennallaan. Alueelle saa rakentaa sellaista teollisuutta, joka ei aiheuta ympäristöhäiriötä.

Kaavassa on käytetty Tampereen viherkerrointyökalua, jota varten kohteeseen on laadittu piha- ja hulevesisuunnitelma sekä tehty maisemaselvitys. Asemakaavassa on uusi merkintä, jonka tarkoitus on osoittaa selkeästi viherrakentamisen alue teollisuuskorttelissa.

Suureksi osaksi kallioisen tontin sijainti ja suuri pinta-ala sekä näkyvyys kadun suuntaan vaativat maisemointia ja vihreyden lisäämistä. Edustavuuden huomioimista sisääntulon ja toimistorakennuksen lähellä alueen viimeistelyssä on korostettu, jotta viherrakenteet säilyvät.

Vihersuunnitelman ratkaisut palvelevat samalla hulevesien hallintaa ja laadun varmistamista Särkijärven valuma-alueella. Kaavan aloitus- ja valmisteluvaiheen palautteiden perusteella hulevesiselvitystä täydennettiin ja tarkistettiin hulevesimääräystä.

Kaupunki on tehnyt muiden kaavaan liittyvien selvitysten lisäksi yritysvaikutusten arvioinnin. Sen mukaan vaikutukset Lahdesjärven alueen yritystoimintaan ovat positiivisia. Suunnitelma palvelee koko kaupungin yhdyskuntarakenteen kehittymistä.

Ympäristöratkaisut saadaan paremmin toteutettua haastavalla alueella, kun sinne on tulossa yksi toimija aiemmin kaavaillun 10-15 eri toimijan sijaan.

Myös kaupallisia vaikutuksia on arvioitu. Laajan teollisuusalueen sijoittuminen Akulatinkadulle vahvistaa Automiehenkadun molemmin puolin vetovoimaisempaa kaupallista kokonaisuutta sekä mahdollistaa toisiaan tukevien kaupallisten toimijoiden lisääntymisen.

Lahdesjärven teollisuusalueiden profiilia nostetaan mahdollistamalla moderni tuotantolaitos toimistotiloineen alueelle, jossa tulevat huomioiduksi maisema- ja kaupunkikuvalliset arvot.

Asemakaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä loka-marraskuussa 2020. Nähtävillä olon aikana tulleeseen palautteeseen on vastattu palautteen antajille palaute- ja vastineraportissa. Asemakaavaehdotus on tulossa nähtäville torstaina 10.12.2020, ja sen on tarkoitus olla nähtävillä tammikuun 14. päivään saakka. Asia on myös kaavoituksen sivuille tulevalla esittelyvideolla.


Lisätietoja

Puheenjohtaja
Apulaispormestari
Aleksi Jäntti
puhelin 040 727 3234

Esittelijä
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Valmistelija
Kaavoitusarkkitehti
Anne Karlsson
puhelin +358444811660


Teksti Anna-Leea Hyry